czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Marvipol skupił własne obligacje

msd | 27 marca 2023
Deweloper nabył w celu umorzenia własne papiery dłużne MVP0524 o wartości nominalnej 2,5 mln zł.

Łączna wartość transakcji wyniosła 2,616 mln zł, w co Marvipol wlicza należne odsetki oraz prowizje brokerskie.

Po umorzeniu obligacji za 2,5 mln zł wartość nominalna serii MVP0524 zmaleje do 56,9 mln zł, z czego część spółka będzie musiała spłacić jeszcze w tym roku. Warunki emisji przewidują bowiem okresową amortyzację kapitału w maju i listopadzie. 

Na Catalyst papiery MVP0524 kwotowane są na 94,6/99,98 proc. nominału (bid/ask).

Na koniec ubiegłego roku grupa Marvipolu miała 168,3 mln zł środków pieniężnych (w tym 35,7 mln zł na rachunkach powierniczych), które ponad dwukrotnie przekraczały wartość jej krótkoterminowych zobowiązań pomniejszonych o otrzymane zaliczki. 

W połowie marca Marvipol informował o możliwości przeprowadzenia emisji obligacji adresowanej do inwestorów instytucjonalnych (do sierpnia spółka ma też otwarty program emisji publicznych na podstawie prospektu).

Na Catalyst znajdują się trzy serie długu Marvipolu. Najdłuższa z nich MVP0825, którą spółka plasowała wśród inwestorów indywidualnych, wyceniana jest na 98,2 proc. nominału (papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc.).

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst