niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

MCI.PrivateVentures FIZ ruszył z publiczną ofertą obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 11 stycznia 2018
Fundusz proponuje 3,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M za czteroletnie papiery dłużne, a w pierwszym okresie odsetkowym kupon wyniesie 5,3 proc. w skali roku. Warunki emisji nie różnią się od październikowej oferty, która cieszyła się dużą frekwencją.

Bez zmian pozostały także pozostałe parametry emisji. Są to więc niezabezpieczone obligacje, w przypadku których funduszowi przysługuje opcja wcześniejszej spłaty z możliwością jej realizacji najwcześniej po roku od emisji. Przedterminowy wykup może być realizowany wyłącznie w dniach płatności odsetek w zamian za premię dla obligatariuszy, której wysokość początkowo (na koniec drugiego okresu odsetkowego) wynosi 0,5 proc. nominału i co pół roku systematycznie maleje, do 0,05 proc. w sierpniu 2021 r.

Wśród zawartych w warunkach emisji kowenantów pozostają między innymi dotychczasowe wskaźniki zadłużenia netto i obciążeń aktywów MCI.PV FIZ, które nie mogą przekroczyć odpowiednio 0,5x i 0,75x.

Cała emisja funduszu, podobnie jak poprzednia, warta jest 40 mln zł. Tym razem MCI.PV FIZ daje sobie na jej uplasowanie 16 dni (poprzednio 12 dni), zapisy trwają bowiem od 11 do 26 stycznia z możliwością skrócenia, na wypadek gdyby popyt przekroczył wartość oferty. Udział w emisji możliwy jest od 1 tys. zł i tyle też wynosi nominał jednej obligacji. Zmienna jest natomiast cena emisyjna, która pierwszego dnia znajduje się na poziomie 997,82 zł i w kolejnych dniach rośnie po kilkanaście groszy, tak by ostatniego dnia przyjmowania zapisów osiągnąć 1 tys. zł. Przydział papierów zaplanowano na 31 stycznia, dzień emisji ustalono natomiast na 21 lutego, wtedy też rozpocznie się naliczanie odsetek.

Obligacje MCI.PV FIZ nabyć można w pełniącym rolę oferującego BM Alior Banku lub u jednego z członków konsorcjum dystrybucyjnego, składającego się z DM BOŚ, DM Banku Pekao, Michael/Ström DM, a także Ipopemy Securities oraz Expandera, którzy nie uczestniczyli w pierwszej ofercie funduszu, przeprowadzonej we wrześniu, gdy MCI.PV FIZ proponował 30 mln zł przy tym samym kuponie, ale na trzy lata.

Październikowa oferta, pomimo braku skrócenia zapisów (oferowana pula 40 mln zł została wyczerpana ostatniego dnia), została uplasowana w całości i przyciągnęła 884 inwestorów, co było jednym z najlepszych wyników wśród ubiegłorocznych ofert publicznych.

Dopuszczenie obligacji serii P1C do giełdowego obrotu przewidziano na 30 marca. Na razie na Catalyst notowane są dwie wcześniejsze publiczne emisje MCI.PV FIZ – trzyletnie MCF1020 i czteroletnie MCF1121. Ponadto, na GPW znajduje się też sześć serii papierów MCI Capital, największego inwestora w MCI.PV FIZ, a także dwie serie długu MCI Management, głównego akcjonariusza MCI Capital. Papiery ostatniej ze spółek zabezpieczone są zastawem na akcjach MCI Capital. Natomiast obligacje tej spółki zabezpieczają certyfikaty inwestycyjne dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach MCI.PV FIZ. Jakkolwiek papiery funduszu nie są zabezpieczone, to jego wierzyciele znajdują się w najbardziej komfortowej sytuacji (emitent obligacji, także niezabezpieczonych, odpowiada za długi całym majątkiem).

Obligacje MCI.PV FIZ oferowane są w ramach programu publicznych emisji do 200 mln zł, dla którego prospekt ważny jest do końca tegorocznych wakacji. Uplasowanie najnowszej oferty w całości dawałoby funduszowi prawo do przeprowadzenia emisji wartych jeszcze do 90 mln zł. Niezależnie o uruchomienie własnego publicznego programu ubiega się też MCI Capital.

Naszym zdaniem

Od czasu publicznych ofert z września i października inwestorzy nie mieli okazji zapoznać się z nowszym sprawozdaniem finansowym MCI.PV FIZ niż to opublikowane po pierwszej połowie 2017 r. Charakter emitenta jest jednak na tyle specyficzny, że prawdopodobnie to rzecz, na którą można przymknąć oko. Tym bardziej, że wycena certyfikatów inwestycyjnych obu subfunduszy wydzielonych w ramach MCI.PV FIZ wciąż rosła (z uwzględnieniem splitu w przypadku MCI.EuroVentures).

Na dobranie optymalnych warunków emisji wskazywać może poprzednia oferta, którą zamknięto w całości, ale bez konieczności skrócenia zapisów do zaledwie kilku dni. To odpowiedni argument by uznać, że osiągnięto punkt równowagi między oczekiwaniami emitenta oraz inwestorów. Ale jest jeszcze rynek wtórny, gdzie notowane są dwie poprzednie emisje MCI.PV FIZ.

W ostatnich transakcjach trzyletnie papiery MCF1020 i czteroletnie MCF1121 wyceniano odpowiednio z 5,46 proc. oraz 5,43 proc. rentowności brutto, co oznaczało wówczas 3,65 i 3,61 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Atrakcyjność rynku wtórnego może być jednak myląca, szczególnie dla inwestora chcącego zainwestować w dług funduszu więcej niż kilka, kilkanaście tysięcy złotych. Wprawdzie czteroletnie papiery MCF1121 można od ręki nabyć z 5,31-5,41 proc. rentowności brutto, ale do wyczerpania podaży na tych warunkach wystarczą zaledwie 34 tys. zł. To mniej niż przeciętna wartość jednego zapisu w emisji z października (42,6 tys. zł). Kolejne oferty w arkuszu zleceń, których niewiele, nie są natomiast w stanie pokonać oferty z rynku pierwotnego.

Być może nieco szersze możliwości daje krótsza seria MCF1020, w przypadku której można zainwestować 100 tys. zł po nominale. Dla kupującego oznaczałoby to 5,22 proc. rentowności brutto (3,43 pkt proc. realnej marży). To kilka punktów bazowych mniej niż w nowej emisji, co odzwierciedla różnicę w okresie spłaty. Przy tych warunkach nie może tu być mowy jednak o jakiejkolwiek większej premii w stosunku do trwającej emisji.

Podsumowując, wyceny starszych serii na Catalyst mogą wydawać się bardziej atrakcyjne lub przynajmniej porównywalne do uruchomionej oferty publicznej, ale płynność papierów we wtórnym obrocie pozostaje na tyle niska, że zainteresują one wyłącznie drobniejszych inwestorów. Niezależnie od postrzegania stopnia zabezpieczenia obligatariuszy alternatywą nie będą także obligacje pozostałych podmiotów z grupy MCI. Na długu MCI Capital do transakcji dochodzi sporadycznie lub wcale. Z kolei papiery MCI Management wprawdzie mogą przynieść nieco wyższy dochód, ale ich całkowita podaż w arkuszach ofert sprzedaży jest znikoma. 

Więcej wiadomości o MCI.PrivateVentures FIZ

 • MCI Capital miał tylko 371 tys. zł gotówki na koniec III kwartału

  26 listopada 2018
  Bardzo niskie zasoby pieniężne z pewnością uzupełniono, ponieważ w połowie listopada fundusz zapłacił 42,8 mln zł na rzecz skarbu państwa. W grudniu natomiast przypada wykup obligacji o wartości 66 mln zł. MCI przekonuje jednak o wysokiej płynności portfela i zaplanowanym na grudzień rozliczeniu transakcji sprzedaży spółki Dotcard.
  czytaj więcej
 • MCI.PrivateVentures FIZ mniej zlewarowany

  06 listopada 2018
  Po czterech kwartałach wzrostu zobowiązań fundusz w końcu obniżył ich poziom. Po wysokich wpływach ze zbycia składników lokat w III kwartale poprawił też pozycję gotówkową.
  czytaj więcej
 • MCI zainwestuje 140 mln zł

  15 października 2018
  Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI Capital posiada 95,9 proc. certyfikatów, kupi 51 proc. akcji spółki oferującej obsługę sklepów internetowych i rezerwacji noclegów.
  czytaj więcej
 • MCI Capital miało 3,8 mln zł zysku netto w II kwartale

  04 września 2018
  Za sprawą znacznie niższych zysków z inwestycji wynik netto inwestycyjnego wehikułu spadł w II kwartale o 89,7 proc. rok do roku. Narastająco po sześciu miesiącach zysk netto MCI wciąż był znacznie lepszy niż rok wcześniej.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje