czwartek, 09 kwietnia 2020

Newsroom

PKO BP straci na koronawirusie

msd | 23 marca 2020
Decyzja RPP, która była odpowiedzią na epidemię koronawirusa, może obniżyć kwartalny zysk największej w kraju bankowej grupy o 75-100 mln zł kwartalnie.

Obniżka stóp procentowych oraz zmiana rezerwy obowiązkowej obniżą kwartalny skonsolidowany zysk netto PKO BP o 75-100 mln zł. Za sprawą decyzji resortu finansów o zniesieniu bufora ryzyka systemowego o 2,9 pkt proc. zmniejszy się natomiast wymóg kapitałowy (na koniec 2019 r. wymagany łączny współczynnik kapitałowy wobec grupy PKO BP wynosił 14,75 proc., a wartość raportowana to 18,42 proc.).

Bank oczekuje natomiast, że uruchomione przez bank centralny niestandardowe narzędzie polityki monetarnej dodatkowo wzmocnią jego pozycję płynnościową.

„Grupa zachowuje dobrą sytuację płynnościową i kapitałową. Bank ocenia, że działania Narodowego Banku Polskiego w zakresie skupu obligacji skarbowych, kredytu wekslowego oraz operacji repo będą uzupełniająco wzmacniać sytuację płynnościową grupy.” – poinformował PKO BP.

„Ze względu na negatywny wpływ koronawirusa na aktywność gospodarczą bank spodziewa się obniżenia aktywności klientów, pogorszenia ich sytuacji finansowej i niższej sprzedaży produktów finansowych. Grupa łagodzi sytuację części klientów m.in. poprzez ofertę zawieszenia na okres 3-6 miesięcy obsługi zadłużenia. Bank spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka, którego skala jest obecnie trudna do wiarygodnego oszacowania.” – podano także.

Bank zwraca też uwagę, że negatywnie na jego wyniki wpłynąć może osłabienie złotego, co na ten moment także nie jest możliwe do oszacowania.

W 2019 r. PKO BP miał 4,03 mld zł skonsolidowanego zysku netto (bez uwzględniania ryzyka prawnego kredytów w CHF i potencjalnych zwrotów prowizji od kredytów konsumpcyjnych byłoby to 4,73 mld zł).

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji PKO BP z ostatecznymi terminami spłaty w 2027 i 2028 r. Krótsze z nich wyceniano przed weekendem na 96 proc. nominału, co daje 4,5 proc. rentowności brutto (nie uwzględniając oczywistego spadku oprocentowania), jeśli założymy, że w 2022 r. bank skorzysta z przysługującej mu opcji przedterminowego wykupu.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje