wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

PKO BP uplasował obligacje na 750 mln euro - aktualizacja

ems | 26 stycznia 2023
Popyt zgłoszony przez 188 inwestorów przekroczył podaż trzykrotnie. Za trzyletnie uprzywilejowane papiery bank zaoferował 250 punktów marży i dyskonto w cenie emisyjnej.

Informacja uzupełniona o dodatkowe informacje ze strony przedstawiciela banku. Nowa treść oznaczona kursywą.

Emisję przeprowadzono na podstawie prospektu zatwierdzonego w Luxemburgu, który pozwala bankowi na przeprowadzenie emisji wartych łącznie 4 mld EUR. Niemniej, wcześniej PKO BP uchwaliło program nieuprzywilejowanych emisji, którym agencja Moody’s nadała już rating (P)Baa3 (najniższy rating inwestycyjny. Status emisji został więc zmieniony względem pierwotnych zamiarów, bo PKO BP informuje w komunikacie o obligacjach uprzywilejowanych.

Prospekt zatwierdzony 20 grudnia 2022 umożliwia emisję papierów dłużnych w różnych formatach, w tym w formacie obligacji uprzywilejowanych (SP) oraz niezabezpieczonych obligacji oznaczonych jako Senior Non Preferred (SNP). Bank ma możliwość wypełnienia części wymogu MREL w formie obligacji uprzywilejowanych (zgodnie z informacją z raportu bieżącego Nr 35/2022 z dnia 02.12.2022). Moody’s nadaje standardowo rating dla obligacji uprzywilejowanych (SP) w ramach swojej oceny ratingowej, natomiast w zakresie obligacji SNP wymagało to osobnego procesu i dlatego też informowaliśmy o nadaniu tego ratingu w osobnej komunikacji - wyjaśniła Agnieszka Szymańska-Grodecka z PKO BP, w mailu nadesłanym do redakcji Obligacje.pl.

Bank zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do notowań na giełdzie w Luxemburgu i w Warszawie. Warto więc nadmienić, że nominał pojedynczej obligacji wynosi 100 000 EUR.

Przedmiotem emisji stało się 7,5 tys. obligacji, a popyt zgłoszony przez 188 inwestorów sięgnął prawie 24 tys. papierów, zatem przekroczył wartość emisji ponad trzykrotnie.

Od kilku tygodni pojawiają się informacje o rekordowych aukcjach i popycie inwestorów na obligacje w Europe Zachodniej, można więc uznać, że PKO BP wstrzeliło się w dobry moment rynkowy.

Mimo to, PKO BP zaoferował 250 pkt bazowych marży (nie precyzując do jakiego wskaźnika marża będzie doliczana) oraz cenę 99,864 ceny emisyjnej, co oznacza dodatkowych 4,5 punktu rentowności. Jeśli bank uzna, że przepłaca, po dwóch latach od emisji będzie mógł dokonać przedterminowego wykupu.

Termin zapadalności obligacji to trzy lata. Jednak emitent ma prawo wykupić te obligacje po dwóch latach (formuła 3NC2, gdzie NC to NonCall). Obligacje mają oprocentowanie stałe przez dwa lata, które zostało ustalone na podstawie marży i stałej dwuletniej stawki w EUR. W przypadku braku wykupu po dwóch latach, w ostatnim roku oprocentowanie jest zmienne i opiera się na trzymiesięcznej stawce w EUR i marży 250 pkt bazowych - doprecyzowała Agnieszka Szymańska - Grodecka.

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji banku oprocentowane na 1,5 i 1,55 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Rynek wycenia je na 9,2-9,4 proc. rentowności brutto. Nominał pojedynczej obligacji to 100 tys. zł.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje