sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2023)

Marcin Walczak i Mateusz Wojdała, DM NWAI | 18 stycznia 2024
W grudniu obrót na Catalyst osiągnął 530,52 mln zł, czyli powyżej 12-miesięcznej średniej (473,18 mln zł) i o 0,2 proc. od obrotów wygenerowanych w listopadzie.

W grudniu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł do poziomu 2,38 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 1,11 proc. (1,21 proc. w listopadzie).

Z analizowanych sektorów spadek ZDM odnotowało 14, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Deweloperzy komercyjni (-83 p.b.) Na kolejnych miejscach pod względem spadków ZDM znalazły się sektory: Medycyna (-72 p.b.), Chemia (-66 p.b.) oraz Fundusz (-49 p.b.). Spadki w pozostałych sektorach nie przekroczyły 40 p.b. Wzrost rentowności w grudniu dotyczył pozostałych 2 sektorów. Największe zmiany miały miejsce w sektorze Pożyczki (+76 p.b.). Sektor Retail odnotował wzrost jedynie o 2 p.b.

Największy spadek ZDM wystąpił w przypadku obligacji sektora Deweloperzy Komercyjni – 83 p.b. Niewątpliwie za takim wynikiem stoi wzrost kursu 29 z 42 obecnie należących do sektora serii. Najwięcej, bo aż o 3 proc. w sektorze drożała seria ECH0528 wyemitowana przez Echo Investment. Od sierpniowego debiutu, grudniowe transakcje były pierwszymi zawartymi na tej serii. Ich łączna wartość nie była jednak zbyt wysoka i wyniosła 220 tys. zł. Patrząc jednak na rentowność, która po dokonanych transakcjach wyniosła ok. 9,77 proc., zauważyć można, że rynek efektownie sprowadził ją do średniej rentowności papierów emitenta. Obecnie na Catalyst notowanych jest 14 serii Echo Investment, z czego 12 to obligacje zmiennokuponowe, za które emitent w zależności od dnia emisji zobowiązał się płacić 4-4,5 proc. marży ponad WIBOR 6M.

Grudzień okazał się dobrym miesiącem dla obligacji spółki Unidevelopment S.A. W analizowanym miesiącu spółka przełamała słabą passę trwającą od debiutu, a notowania serii UD10426 wzrosły aż do 105 proc. wartości nominalnej, ustanawiając przy tej cenie rentowność w wysokości ok. 8,5 proc.

W zestawieniu wzrostowym, nie sposób przeoczyć 5 serii obligacji wyemitowanych przez BGK. Z uwagi na ich charakterystykę, z której wynika wysoka zmienność cenowa oraz gwarancję Skarbu Państwa, obligacje emitowane przez BGK w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w pełni odwzorowują oczekiwania rynku co do stóp procentowych. Zauważalny wzrost wycen, który miał miejsce w grudniu na wspomnianych walorach, potwierdza zatem oczekiwania uczestników rynku na kontynuację luzowania polityki monetarnej zgodnie z założeniami Rady Polityki Pieniężnej.

Z kolei w zestawieniu spadkowym negatywny sentyment zaobserwować można było na walorach wyemitowanych przez mBank, a w szczególności na serii MBK1030, które to potaniały aż o 6,3 proc. Z uwagi na wysoką jednostkową wartość nominalną obligacji, która wynosi 500 tys. zł papiery te nie cechują się wysoką płynnością. Ponadto ok. 97 proc. emisji znajduje się w portfelach funduszy inwestycyjnych. Wnioskować można zatem z dużym prawdopodobieństwem, że grudniowe transakcje uwarunkowane były potrzebą kapitałową któregoś z nich. Warto zauważyć również, że grudniowa wycena papierów ustanawia ich rentowność powyżej sektorowej mediany ZDM, co sprawia, że przy takiej cenie są one atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów.

Obroty

W grudniu obrót na Catalyst osiągnął 530,52 mln zł, co jest wartością powyżej 12-miesięcznej średniej (473,18 mln zł). Jest to wartość wyższa zaledwie o 0,2 proc. od obrotów wygenerowanych w listopadzie. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 4,21 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 226,9 mln zł. Stanowi to wzrost aż o 24 proc. w stosunku do 183,01 mln zł osiągniętych w listopadzie. Wartość grudniowa osiągnęła poziom wyższy od 12 – miesięcznej średniej (171,66 mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem listopada odpowiadają głównie sektory: Banki, na którym obroty wyniosły 56,21 mln zł wobec 35,18 mln zł przed miesiącem, Paliwa, Gaz, Energia – wzrost obrotów z 26,24 mln zł do 40,40 mln zł, Usługi Finansowe wzrost z 7,26 mln zł do 19,53 mln zł oraz Inne Usługi- zmiana obrotów z 6,36 mln zł do 16,77 mln zł. Największy spadek obrotów odnotował sektor: Deweloperzy Mieszkaniowi – 8,85 mln zł wobec 17,35 mln zł przed miesiącem oraz Wierzytelności – 23,65 mln zł wobec 28,19 mln zł w listopadzie.

W sektorze Banki wzrost obrotów zanotowało 14 z 25 notowanych serii. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria PEO1033 wyemitowana przez Pekao S.A., na której w grudniu zawarto transakcje o łącznej wartości 4,03 mln zł. Ostatni raz na walorze handlowano w sierpniu, a grudniowe transakcje doprowadziły do wzrostu kursu o 99 p.b. do 99,49 proc. wartości nominalnej. Drugą serią, która wyraźnie poprawiła obroty w analizowanym miesiącu, była seria MBK1030 wyemitowana przez mBank S.A. Pomimo zdecydowanie większego zainteresowania względem ubiegłych miesięcy, kurs obligacji odnotował 6,32 proc. spadek i przyjął wartość 92,5 proc. wartości nominalnej.

W sektorze Deweloperzy Mieszkaniowi spadek obrotów odnotowało 22 z 54 serii należących do sektora a na 16 z nich w ogóle nie handlowano. Największy wpływ na sektor miała seria MVP1024 wyemitowana przez Marvipol Development S.A. Obrót na walorze spadł względem listopada o 4,2 mln zł. Grudniowy handel zakończył się przy cenie 100,9 proc. nominału, i był to wzrost o 20 p.b. Istotny spadek obrotów odnotowała również seria DVL0524 wyemitowana przez Develia S.A. Wartość wszystkich transakcji zawartych w listopadzie wyniosła 2,48 mln, podczas gdy w grudniu wyniosła ona zaledwie 18,2 tys. zł.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 82,30 mln zł wobec 72,47 mln zł przed miesiącem. Ponad połowa wygenerowanego obrotu należała do BGK. Wyjątek stanowiła seria PFR0325 wyemitowana przez Polski Fundusz Rozwoju, na której zawarto transakcje o wartości 24,16 mln zł. Spośród 12 wyemitowanych serii przez BGK, wzrost popytu względem ubiegłego miesiąca można było zauważyć na 4 z nich. Największe zmiany wolumenu dotyczyły serii FPC0725 oraz FPC1140. Obrót na FPC0725 wzrósł do 27,3 mln zł, a jej cena rynkowa wzrosła o 0,53 proc. W przypadku FPC1140 obrót wzrósł o 4,14 mln zł względem listopada, przy jednoczesnym wzroście wyceny o 6,63 proc.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, pierwsze miejsce niezmiennie należy do BGK z obrotami równymi 58,1 mln zł. Stanowi to niewielki wzrost względem ubiegłego miesiąca (53,2 mln zł). Drugie miejsce, przypadło spółce Enea. Obroty na walorach emitenta wzrosły aż o 28,6 mln zł względem ubiegłego miesiąca. Na trzecim miejscu znalazł się Polski Fundusz Rozwoju, w przypadku którego wolumen w grudniu poprawił się o 5 mln zł.

Zapadalność

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o terminie do wykupu 4 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 186,7 mln zł. Wszyscy wymienieni emitenci dokonali wykupu papierów dłużnych w terminie.

W styczniu swoje obligacje będzie musiała wykupić tylko spółka Ghelamco Invest. W połowie miesiąca wypada okres zapadalności 3 serii emitenta o łącznej wartości 249 mln zł. Do tej pory deweloper nie miał problemów z wykupem swojego długu, a w całym 2023r. dokonał spłaty ponad 170 mln zł wartości nominalnej. Na koniec grudnia rynek wycenił zapadające papiery w przedziale 99,82-100,19 proc. wartości nominalnej.

Nowe emisje

W grudniu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 45 emitentów o łącznej wartości 6,76 mld zł i 462,4 mln euro. W listopadzie wartość emisji wyniosła 4,79 mld zł i 7,54 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 69,1 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 4,68 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring Sp. z o.o. –2,55 mld zł, Pekao Leasing Sp. z o.o. – 900 mln zł oraz PKO Leasing S.A. – 693 mln zł.

W grudniu spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 947,1 mln zł oraz 12,5 mln euro. Dla porównania w listopadzie łączna wartość emisji wyniosła 3,7 mld zł.

Na przestrzeni rozpatrywanego miesiąca największy dług w wysokości 450 mln zł uplasował Alior Bank S.A. Jak spółka informuje w komunikacie ESPI, duże zainteresowanie inwestorów emisją obligacji w procesie budowy księgi popytu przełożyło się na decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 250 mln zł do 450 mln zł. Wyemitowane obligacje trafiły do inwestorów kwalifikowanych, są niezabezpieczone, o kuponie w wysokości 2,81 proc. ponad wskaźnik WIBOR 6M. Tenor wynosi 3,5 roku, jednak emitent przewidział możliwość wcześniejszego wykupu na rok przed ich zapadnięciem. Środki uzyskane poprzez emisję długu posłużą wypełnieniu wymogów MREL w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych. Emitent dołoży starań aby była to już szósta z notowanych serii obligacji banku na Catalyst.

Drugą największą emisją papierów dłużnych na przestrzeni grudnia może pochwalić się spółka deweloperska Develia S.A. Spółka wyemitowała dług w wysokości 160 mln zł w formie niezabezpieczonych czteroletnich obligacji, kierowanych do inwestorów kwalifikowanych, w ramach programu emisji do 650 mln zł. Oznacza to zwiększenie wartości środków pozyskanych poprzez emisje długu w tym roku do 440 mln zł. Spółka zobowiązała się wypłacać odsetki w odparciu o stawkę WIBOR 3M + 3,4 pkt proc. marży w skali roku. Dniem wykupu jest 8.12.2027. Będzie to już szósta z kolei seria papierów dłużnych spółki, notowana na Catalyst.

Trzecia największa emisja pod względem wielkości została dokonana przez dewelopera Invest TDJ Estate. W raporcie bieżącym EBI 4/2023 z dnia 4 grudnia 2023, Zarząd Spółki powiadomił o uplasowaniu 122 mln zł w programie emisji obligacji do 150 mln zł. Emitent zobowiązał się wypłacać odsetki według zmiennej stopy WIBOR 6M powiększonych o marżę w wysokości 4,25 pkt proc. w skali roku. Celem emisji obligacji było refinansowanie obligacji serii A w wysokości 115 mln złotych, zakup gruntów przeznaczonych na realizowanie na nich inwestycji oraz finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie. Invest TDJ będzie starać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst oraz o przeniesienie obligacji do KDPW. Jest to druga emisja spółki, pierwsza uplasowała się na poziomie 43 mln złotych.

Wśród deweloperów emitujących instrumenty dłużne na przestrzeni grudnia znalazła się również Victoria Dom SA. Zapisy na emisję w o wartości 100 mln zł zostały całkowicie wyczerpane, tyle też papierów dłużnych przydzielono głównie inwestorom indywidualnym. Zapadalność długu wynosi 3 lata, obligacje są niezabezpieczone, oferowany kupon wynosi 5,95 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Jest to pierwsza tak duża emisja przeprowadzona przez dewelopera. Celem emisji jest finansowanie rozwoju działalności Spółki, w tym budowa ok. 10 tys. mieszkań. Wyemitowane obligacje trafią do obrotu na rynku Catalyst, gdzie obecnie notowanych jest już 6 serii obligacji spółki.

O połowę mniejszą emisję w porównaniu do Victorii Dom przydzieliła inwestorom spółka Lokum Deweloper S.A., również zajmująca się działalnością deweloperską. Spółka uplasowała 53 mln zł w ramach programu emisji opiewającym na 70 mln zł, kierowanym do inwestorów kwalifikowanych. Zapadalność obligacji wynosi 3,5 roku, przy oprocentowaniu w wysokości stawki WIBOR 6M + 3,85 pky proc. Omawiane papiery będą dostępne w obrocie na Catalyst.

Kolejną spółką, finansującą swoją działalność za pomocą długu w analizowanym okresie jest Cavatina Holding S.A. 1 grudnia 2023 Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji zabezpieczonych obligacji do 40 mln zł (również w euro i USD o równowartości do 40 mln zł), o okresie zapadalności 3,5 lat. Termin wykupu to 22.06.2027. Wysokość kuponu jest zmienna, w wysokości WIBOR 6M + 6 pkt proc. marży. W ramach oferty złożono zapisy na 22,134 mln zł. Pokryto jedynie 55 proc. oferty, jest to wynik najsłabszy na tle czterech tegorocznych emisji. Rentowność w zł, wynosi 17,8 proc. oraz 16,8 proc. przypadku euro i USD. Będzie to 10 notowana na rynku Catalyst seria. Emisja została przeprowadzona na potrzeby zakupu gruntów w celach deweloperskich.

Windykacyjny gigant Kruk S.A. po raz pierwszy emisję papierów dłużnych skierował do inwestorów indywidualnych, we wspólnej walucie. W rezultacie zgłoszono chęć nabycia 17,33 mln euro długu spółki, wobec planowanych jedynie 5 mln euro, co wymusiło redukcję w wysokości 71 proc. W ramach kuponu na pięcioletnie niezabezpieczone obligacje zaoferowano stawkę EURIBOR 3M + 4 pkt proc. Spółka zamierza włączyć wyemitowaną serię do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się już 21 serii obligacji Kruka.

Grudzień jest trzecim z rzędu miesiącem, w którym Ghelamco Invest S.A. przydzieliło dług inwestorom instytucjonalnym, tym razem było to 5 mln euro. Emitent działający w branży deweloperskiej zobowiązał się płacić kupon w wysokości 5 pkt proc. ponad EURIBOR 6M. Zapisy w wysokości niemal 9,8 mln euro wymusiły redukcję o 49 proc., co unaocznia zainteresowanie inwestorów. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie do obligacji do notowań na Catalyst, co stanie się nie później niż na 90 dni od daty emisji.

Oprócz Cavatiny i Kruka emitentem oferującym kupon we wspólnej walucie została także grupa Olivia Fin. Jest to kolejny deweloper na liście grudniowych emitentów. Emisja długu nie obeszła się bez redukcji zapisów o 51,7 proc. Zaoferowano 2,5 mln zł, natomiast kupujący zgłosili popyt w wysokości 5,17 mln zł. Grupa oprocentowała obligacje w oparciu o wskaźniku EURIBOR 3M + 5,5 pkt proc. Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniem przez spółkę Tonsa Commercial REI pochodzącą z Holandii, kontrolującą podmioty z grupy Olivii Fin.

Debiuty

W grudniu na Catalyst zadebiutowało 12 serii obligacji o łącznej wartości 3,98 mld zł, wartość ta jest niższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. W listopadzie na rynek wprowadzono obligacje o wartości 5,5 mld zł, a w październiku 386 mln zł.

Największa z wyemitowanych serii obligacji na przestrzeni listopada trafiła do notowań na Catalyst, 3,1 mld zł długu uplasowane przez Santander Bank Polska, w ramach programu emisji do 5 mld zł. Papiery o trzyletnim tenorze, z prawem do wykupu przez bank na rok przed zapadnięciem wypłacają kupon w wysokości 1,8 pkt proc. ponad sześciomiesięczny WIBOR. Nominał papieru jest równy 500 tys. zł, obligacje zostały przydzielone w sumie 131 inwestorom, co uzasadnia marginalne zmiany w notowaniach, ze względu na wysoką barierę wejścia.

Przez znaczący debiut obligacji Santander Banku, inwestorzy mogą nie zauważyć licznych, w porównaniu do poprzednich miesięcy, debiutów serii długu mniejszych spółek. Największa w badanym okresie emisja obligacji Alior Banku, od tego samego miesiąca dostępna jest do obrotu na Catalyst. Papiery dłużne wyemitowane przez bank o wartości nominalnej 500 tys. zł budzą zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych, zasadniczo ograniczając płynność instrumentu.

Uplasowane w ramach programu do 300 mln zł obligacje spółki Echo Investment SA miały swój debiut na Catalyst 15 grudnia, w którym to dniu transakcje opiewały na blisko 222 tys. zł. Obligacje o wartości 50 mln zł i 4 letnim tenorze wypłacają kupon w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M + 4 pkt proc. Jest to czternasta z kolei notowana seria spółki na rynku obligacji.

Pozyskane w grudniu 100 mln zł w ramach emisji obligacji przez Victorie Dom SA trafiły do notowań na Catalyst, gdzie seria długu spółki została wyceniona na 101 proc. w stosunku do ceny nominalnej, po transakcjach w dniu debiutu. Spółka o podobnym profilu działalności, Lokum Deweloper, również zdążyła wprowadzić na rynek obligacji serię papierów dłużnych o wartości 53 mln zł.

Spółka windykacyjna BEST SA zdecydowała się przeprowadzić pierwszy raz od sześciu lat emisje obligacji wartych 70 mln zł, skierowaną do inwestorów instytucjonalnych, która już gości na Catalyst. Pomimo, że z początkiem listopada gdyńskiemu windykatorowi wygasł prospekt emisyjny, spółka przymierza się do powrotu na omawiany rynek.

Listopadowa emisja obligacji o wartości 65 mln zł właściciela sieci stacji paliw Moya, spółki Anwim SA, została wprowadzona do obrotu na Catalyst. Obligacje zostaną wykupione po 3 latach, wypłacając 4,4 pkt proc. ponad WIBOR trzymiesięczny. Emisja została zabezpieczona poręczeniem przez zależną spółkę Esppol Trade. Pomimo, że spółka nie określiła celu emisji, polityka spółki przewiduje inwestycję części środków uzyskanych wskutek emisji w rozwój sieci Moya oraz Esppol Trade.

Unidevelopment wchodzący w skład grupy Unibep wprowadził do obrotu na Catalyst serię długu wyemitowaną w lipcu opiewającą na 20 mln zł oprocentowaną w wysokości 4,6 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Spółka może być zobowiązana do podniesienia oprocentowania o 0,5 pkt proc. w przypadku, gdy wskaźnik długu netto do skorygowanych o wartość firmy kapitałów własnych przekroczy 0,8x. Obroty na omawianych papierach były znikome, cena od daty emisji przypadającej na 14 grudnia oscyluje wokół 99 proc.

Obligacje spółki PragmaGO o profilu faktoringowo-pożyczkowym opiewające na sumę 20 mln zł są już notowane na Catalyst. Okres zapadalności długu wynosi 3 lata, obligacje są niezabezpieczone, oprocentowane wg. Stawki WIBOR 3M + 5,3 pkt proc.

Grudzień wyróżnił się mnogością debiutów na Catalyst, przy czym należy zauważyć, że połowa serii papierów dłużnych, które znalazły się w obrocie, została wyemitowana przez deweloperów mieszkaniowych lub komercyjnych, niekoniecznie opisanych w tej sekcji. Trend emisji długu w celach inwestycyjnych sugeruje obecną wiarę w dobrą koniunkturę w przyszłości w sektorze.

Obligacje „covidowe”

W grudniu Bank Gospodarstwa Krajowego nie przeprowadził żadnego przetargu sprzedaży obligacji.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 153,74 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Zbliża się spadek marż

  01 marca 2024
  Nie ma powodów, aby emitenci oferowali te same warunki emisji obligacji, skoro popyt przekracza planowane wartości emisji nawet czterokrotnie. Tym bardziej, że obecne koszty zadłużenia zaczynają emitentów coraz mocniej uwierać.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Kłopotliwy spadek inflacji

  23 lutego 2024
  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu oprocentowanie niższe niż resort finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około… 84 mld zł.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Miliard popytu

  16 lutego 2024
  Mamy połowę lutego, a wartość popytu zgłoszonego przez inwestorów w emisjach obligacji adresowanych do szerokiego grona odbiorców na podstawie prospektów emisyjnych, przekroczyła właśnie 1 mld zł, licząc od początku roku.
  czytaj więcej
 • Styczniowa inflacja sprawiła niespodziankę

  15 lutego 2024
  Według wstępnych danych, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 3,9 proc. r/r wobec rynkowego konsensusu na poziomie 4,2 proc.
  czytaj więcej