środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (październik 2022)

Mateusz Wojdała i Marcin Walczak, DM NWAI | 15 listopada 2022
W październiku obrót na Catalyst osiągnął 497,36 mln zł, czyli poniżej 12-miesięcznej średniej (644,84 mln zł). Jest to jednak o 15,2 proc. więcej niż we wrześniu.

W październiku Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR wzrósł do poziomu 3,59 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,37 proc. (1,31 proc. we wrześniu).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowało 10 z nich, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Fundusz (+89 p.b.). Na kolejnych miejscach pod względem wzrostów ZDM znalazły się sektory: Inne usługi (+60 p.b.), Usługi finansowe (+52 p.b.), Chemia (+47 p.b.), Banki (+46 p.b.), Paliwa, Gaz, Energia (+43 p.b.) oraz Deweloperzy mieszkaniowi (+40 p.b.). Wzrosty w pozostałych sektorach nie przekroczyły 29 p.b. Spadek rentowności w październiku dotyczył 6 sektorów: Pożyczki (-26 p.b.), Retail (-20 p.b.), Medycyna (-9 bps) oraz IT (-0,26 p.b.). Istotną zmianę rentowności odnotował sektor BGK/EBI/PFR, która w październiku zmieniła się o -113 p.b. względem września.

Za wzrost ZDM o 89 p.b. w sektorze Fundusz odpowiada spadek kursu 3 z 5 obligacji notowanych należących do tego sektora. Największy z nich dotyczył serii MCI1126 należącej do MCI Capital ASI, której kurs spadł o 5,2 proc.

W październikowym zestawieniu największy spadek kursu dotyczył serii MIL1227 wyemitowanej przez Bank Millennium. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi aż 0,5 mln zł a sama zmiana kursu była efektem sprzedaży zaledwie 3 papierów. Początkiem października Spółka poinformowała w komunikacie, że zawiąże w III kwartale 447 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi a także uwzględni z góry koszt wakacji kredytowych w wysokości 1,4 mld zł. W efekcie tych kosztów Bank zaraportował końcem miesiąca negatywny wynik netto w III kwartale. Tak duży spadek kursu wspomnianych obligacji interpretować można jako efekt niskiej płynności oraz reakcji na niekorzystne komunikaty. Na drugim miejscu w zestawieniu spadkowym znalazły się obligacje CCC S.A. Zarówno akcje jak i obligacje emitenta od początku roku znajdują się w wyraźnym trendzie spadkowym. Niewątpliwie jest to spowodowane wzrostem ryzyka kredytowego, co wynika z wysokiego zadłużenia emitenta, które jest coraz droższe w obsłudze. Ponadto w październiku zgromadzenie obligatariuszy zdecydowało o zmianach warunków emisji, w zakresie warunków badania wskaźników finansowych określonych w warunkach emisji, dodania nowych obowiązków informacyjnych wobec Obligatariuszy i administratora zabezpieczeń oraz przyznania Obligatariuszom prawa do wcześniejszego proporcjonalnego wykupu w przypadku redukcji finansowania kredytowego. W związku z powyższymi zmianami, Obligatariuszom w listopadzie zostanie wypłacona jednorazowa premia.

W zestawieniu wzrostowym na dwóch pierwszych miejscach znalazły się stałoprocentowe obligacje Spółek: Compremium oraz AOW Faktoring. Pozornie wysoka zmiana kursu była jednak po raz kolejny efektem niskiej płynności oraz wysokich spreadów pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży.

Wysoki wzrost odnotowały również papiery Echo Investment, przy czym patrząc na wykres można zauważyć tutaj korektę po nieuzasadnionych spadkach we wrześniu oraz powrót kursu do długoterminowego trendu.

Obroty

W październiku obrót na Catalyst osiągnął 497,36 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (644,84 mln zł). Jest to wartość wyższa o 15,2  proc. od obrotów wygenerowanych we wrześniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 11,62 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 141,3 mln zł. Jest to wzrost o 10,8 proc. w stosunku do 127,5 mln zł osiągniętych we wrześniu. Wartość w październiku osiągnęła wartość niższą od 12 – miesięcznej średniej (187,19mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem września odpowiadają głównie sektory: Banki, na którym obroty wyniosły 50,86 mln zł wobec 40,01 mln zł przed miesiącem, Deweloperzy komercyjni – wzrost obrotów z 19,23 mln zł do 25,20 mln zł, Przemysł – wzrost obrotów z 7,55 mln zł do 13,56 mln zł oraz Deweloperzy mieszkaniowi – wzrost obrotów z 6,96 mln zł do 10,34 mln zł. Istotny wzrost obrotów odnotował również sektor BGK/EBI/PFR – 96,70 mln zł wobec 37,26 mln zł we wrześniu. Największy spadek obrotów odnotował sektor: Paliwa, Gaz, Energia – 9,14 mln zł wobec 16,55 mln zł przed miesiącem.

W sektorze Banki wzrost obrotów zanotowało 7 z 18 notowanych serii obligacji. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria ALR1025 wyemitowana przez Alior Bank, która zanotowała wzrost obrotów z 8,6 mln zł we wrześniu do 16,5 mln zł w październiku. Kurs tej serii obligacji spadł o 73 p.b. do 98,56 proc. wartości nominalnej. Na statystyki sektora również wpłynęła seria PEO1028 wyemitowana przez PEKAO, na której obrót wzrósł o 5,1 mln zł przy czym cena papieru spadła o 240 p.b. do 93,6 proc. nominału. Największy spadek obrotów w sektorze odnotowała emisja PKO0827 wyemitowane przez PKO BP – spadek z 11,6 mln zł do 4 mln zł, przy spadku ceny o 185 p.b. do 95,95 proc. nominału. W sektorze Deweloperzy Komercyjni największy wzrost obrotu odnotowały obligacje serii GHI1224 wyemitowane przez Ghelamco Invest – wzrost z 2,3 mln zł we wrześniu do 5,4 mln zł w październiku. Rynkowa cena tych obligacji w październiku wyniosła 98,9 proc. wartości nominalnej. W sektorze Przemysł na wynik obrotu najmocniej wpłynęła seria KGH0629, których wartość obrotu wzrosła z 3 mln zł do 9,8 mln zł.

W segmencie Paliwa, Gaz, Energia spadek obrotów odnotowało 6 z 11 notowanych serii należących do sektora przy czym największy wpływ miała seria ENA0624 wyemitowana przez spółkę Enea S.A. Obrót na walorze spadł względem września o 6,6 mln zł przy jednoczesnym spadku kursu o 239 p.b. do poziomu 97,09 proc. wartości nominalnej.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 96,70 mln zł wobec 37,26 mln zł przed miesiącem. Całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Największe zmiany zainteresowania zaobserwować można było na seriach FPC0630 oraz BGK1023. Obrót na FPC0630 wzrósł z 4,8 mln zł do 39,7 mln zł przy jednoczesnym spadku kursu o 299 p.b. do 65,5 proc. nominału. W przypadku BGK1023 obrót spadł z 3,9 mln zł do symbolicznych 10 tys. zł, kurs waloru wzrósł o 30 p.b. do wartości 100,5 proc. nominału.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, na pierwszym miejscu niezmiennie znalazł się BGK z obrotami równymi 96,7 mln zł, był to zdecydowanie wyższy wynik względem ubiegłego miesiąca (36,5 mln zł we wrześniu). Drugie miejsce przypadło dla pekao, którego wzrosły o 7,4 mln zł względem września. Na trzecim miejscu znalazł się Alior Bank, którego papiery odnotowały wzrost obrotów o 7,6 mln zł.

Zapadalność

W październiku do wykupu przypadało 7 serii obligacji o wartości 5,67 mld zł – BGK (5,25 mld zł), GPW (125 mln zł), Echo Investment (2 serie o łącznej wartości 200 mln zł), Kruk (75 mln zł), Develia (20 mln zł), AOW Faktoring (3,2 mln zł). Emitenci wykupili obligacje w terminie. W listopadzie wypada termin do wykupu 2 serii obligacji o łącznej wartości 60 mln zł. Największa listopadowa zapadalność należeć będzie do Arche. Wartość obligacji do wykupu wynosi (50 mln zł). Znacznie mniejszą emisje musi wykupić Victoria Dom (10 mln zł).

Nowe emisje

W październiku poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 25 emitentów o łącznej wartości 4,5 mld zł i 15,5 mln euro. We wrześniu wartość emisji wyniosła 3,48 mld zł i 10,4 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 80,5 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 3,6 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring Sp. z o.o. – 2 mld zł, PKO Leasing S.A. – 0,5 mld zł oraz Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. 0,4 mld zł.

W październiku tylko jedna Spółka znana z GPW uplasowała dług o wartości 12,8 mln zł. Dla porównania we wrześniu łączna wartość emisji wyniosła 145 mln zł. W ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji Pragma Go planowało wyemitować 200 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł jedna. Emisja jednak nie została zrealizowana w całości, a spółka pozyskała tylko 12,8 mln zł. Papiery zostały wyemitowane na okres czterech lat a ich oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M powiększony o 4 proc. marży. Obligacje zostały zabezpieczone na podstawie: zastawu rejestrowego na zmiennym zbiorze wierzytelności emitenta, zastawu rejestrowego na rachunku bankowym, oświadczenia spółki o poddaniu się egzekucji oraz wystawieniu przez spółkę trzech weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wpływy z obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego spółki, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej oraz akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. 8 listopada papiery trafiły na Catalyst gdzie obecnie notowanych jest 8 serii o wartości 100,8 mln zł.

Debiuty

W październiku na Catalyst zadebiutowało 4 serie obligacji o łącznej wartości 740 mln zł, co w znaczącym stopniu przewyższa wartość emisji z poprzednich okresów. We wrześniu na rynek wprowadzono obligacje o wartości 138 mln zł, a w sierpniu 266 mln zł.

W badanym miesiącu największa emisja została przeprowadzona przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). 26 oraz 28 października zadebiutowały serie EIB0925 i EIB1137, których wartość emisji przekroczyła pół miliarda złotych. Obligacje te charakteryzują się stałym oprocentowaniem wynoszącym 7 proc. i podlegają wykupowi kolejno we wrześniu 2025 r. i listopadzie 2037 r.

W połowie października do obrotu na Catalyst trafiła także emisja Echo Investment, którą Spółka wyemitowała we wrześniu. Debiutujące papiery oparte są o oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + 4 proc. marży, przez co oprocentowanie w obecnym okresie odsetkowym wynosi 11,34 proc. Obligacje nie zostały zabezpieczone, a po dwóch latach od momentu emisji, emitent ma możliwość wykupu obligacji przed terminem ich zapadalności. W przypadku skorzystania z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię, której wysokość uzależniona jest od tego kiedy emitent dokona wykupu i będzie wynosić od 0,25 proc. do 0,5  proc. Aktualnie na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji emitenta, 13 z nich o łącznej wartości nominalnej 1,2 mld zł oraz jedna seria kwotowana w Euro, której wartość nominalna wynosi 40 mln euro.

Wyemitowane w lipcu papiery Indos S.A. trafiły do obrotu na Catalyst końcem października. Obligacje o oznaczeniu INS0126, charakteryzują się oprocentowaniem zmiennym liczonym na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o 5 proc. marży, dzięki czemu bieżące oprocentowanie obligacji wynosi 12,17 proc. Celem emisji było finansowanie bieżącej działalności w zakresie usług faktoringowych i pożyczkowych oraz refinansowanie zadłużenia. Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe (do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji). Spółka zobowiązała się do dnia wykupu obligacji utrzymywać dług netto na poziomie poniżej 2,5-krotności wartości kapitałów własnych. Emitent ma możliwość wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji przed terminem ich zapadalności. W przypadku skorzystania z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię, której wysokość uzależniona jest od tego kiedy emitent dokona wykupu i będzie wynosić od 0 proc. w przypadku wykupu w trzech ostatnich okresach odsetkowych, do 2 proc. w przypadku trzech pierwszych okresów odsetkowych.

Obligacje „covidowe”

W październiku Bank Gospodarstwa Krajowego nie przeprowadzał przetargu sprzedaży obligacji. Ogłoszony w połowie miesiąca przetarg na obligacje covidowe oraz nowe obligacje zbrojeniowe, został odwołany. Miał on obejmować papiery FPC0631, FPC1140 oraz dwie nowe serie, których celem emisji miało być finansowanie wydatków zbrojeniowych FWA0928 i FWA0932. Oprocentowanie wspomnianych obligacji ustalone zostało na stałym poziomie w wysokości 8,25 proc., co z uwagi na październikowe odczyty rentowności polskich dziesięciolatek niewątpliwie było przyczyną odwołania przetargu.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 138,2 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze