niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (styczeń 2024)

Marcin Walczak i Franciszek Kuta, DM NWAI | 13 lutego 2024
W styczniu obrót na Catalyst osiągnął 435,92 mln zł – poniżej 12-miesięcznej średniej (473 mln zł) i o 17,8 proc. mniej niż w styczniu.

W styczniu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł do poziomu 2,30 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,99 proc. (1,11  proc. w grudniu).

Z analizowanych sektorów spadek ZDM odnotowało 12, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Budownictwo (-46 p.b.) Na kolejnych miejscach pod względem spadków ZDM znalazły się sektory: Przemysł (- 29 p.b.), Wierzytelności (-28 p.b.)m Chemia (-23 p.b.) oraz Deweloperzy Mieszkaniowi (-20 p.b.). Spadki w pozostałych sektorach nie przekroczyły 20 p.b. Wzrost rentowności w styczniu dotyczył pozostałych 4 sektorów. Największe zmiany miały miejsce w sektorze Retail (+19 p.b.).

Największy spadek ZDM wystąpił w przypadku obligacji sektora Budownictwo – 46 p.b. Niewątpliwie za takim wynikiem stoi wzrost kursu 7 z 10 obecnie należących do sektora serii, a także brak zmian kursu 2 z nich. Najwięcej, bo o 0,92  proc. w sektorze drożała seria DKP0626 wyemitowana przez Dekpol S.A. Dla porównania średnia zmiana kursu dla sektora w analizowanym miesiącu wyniosła +0,42 proc. Wyraźną poprawę sentymentu a tym samym spadki rentowności w sektorze zauważalne są już od kilku miesięcy. W ciągu ostatnich trzech miesięcy, wyceny wszystkich obligacji wzrosły średnio o 0,74  proc. w dodatku zjawisko to jest podparte rosnącymi obrotami. W samym styczniu obrót był ponad dwa razy większy niż w grudni i prawie trzy razy większy w porównaniu do listopada.

Styczeń to kolejny miesiąc z rzędu, w którym drożały obligacje Banku Millennium S.A., z czego seria MIL0129 aż o 6,3 proc. Wzrostowa tendencja kursu zarówno obligacji jak i akcji Banku wynika z konsekwentnie poprawiającej się sytuacji finansowej emitenta, co przybliża go do wyjścia z planu naprawy. Jednak styczniowy wzrost kurs serii MIL1029 można uznać za spóźniony. Patrząc na wykres notowań akcji jak i drugiej serii obligacji MIL1227, zaobserwować można, że pozytywny newsflow docierający ze spółki był dyskontowany przez rynek już wcześniej. Takie spóźnienie można utożsamiać z niewielką płynnością na obligacjach emitenta, która wynika z wysokiej jednostkowej wartości nominalnej (0,5 mln zł).

W ubiegłym miesiącu wspominaliśmy o taniejących obligacjach mBanku. Wnioskowaliśmy wówczas, że nieracjonalny spadek kursu z dużym prawdopodobieństwem był wynikiem potrzeb płynnościowych któregoś z funduszy. Grudniowy kurs ustanowił również ponadprzeciętną rentowność w porównaniu do sektora jak i pozostałych obligacji mBanku. Jak widać w styczniu inwestorzy dostrzegli tę nieefektywność na rynku, tym samym poprzez zawarte transakcje rentowność zbliżyła się do wartości sektorowych. Styczniowa korekta zauważalnie dotknęła również obligacji wyemitowanych przez Unidevelopment S.A. Po grudniowych wzrostach o ponad 10 proc., styczniowy handel zakończył się przy cenie 100,5 proc. wartości nominalnej i był to spadek aż o 450 p.b.

Podobnie jak w przypadku wcześniej wspomnianych serii, obligacje Unidevelopmentu nie cechują się dużą płynnością, a przeciętna wartość obrotów w miesiącu to zaledwie kilkadziesiąt tyś. zł. W sektorze deweloperzy mieszkaniowi, emitent znajduje się w czołówce jeśli chodzi o wysokość wypłacanych marży ponad zmienne oprocentowanie. Również rentowność w porównaniu do sektora jest zauważalnie wyższa. Pomimo notowań powyżej wartości nominalnej, na koniec stycznia, średnia dla 3 serii emitenta wyniosła ok 10,81 proc.

Obroty

W styczniu obrót na Catalyst osiągnął 435,92 mln zł, co jest wartością powyżej 12-miesięcznej średniej (473,00 mln zł). Jest to wartość niższa o 17,8 proc. od obrotów wygenerowanych w styczniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 1,47 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 190,22 mln zł. Stanowi to spadek aż o 16,2 proc. w stosunku do 226,90 mln zł osiągniętych w grudniu. Wartość styczniowa osiągnęła poziom wyższy od 12 – miesięcznej średniej (170,53 mln zł). Za spadek wartości obrotów względem grudnia odpowiadają głównie sektory: Paliwa, Gaz, Energia, na którym obroty wyniosły 13,86 mln zł wobec 40,40 mln zł przed miesiącem, Banki – spadek obrotów z 56,21 mln zł do 19,67 mln zł, Przemysł - spadek z 10,68 mln zł do 2,77 mln zł oraz Retail - zmiana obrotów z 10,97 mln zł do 4,60 mln zł. Istotny spadek obrotów odnotował również sektor BKG/EBI/PFR – 48,77 mln zł w stosunku do 82,30 mln zł miesiąc wcześniej. Największy wzrost obrotów odnotował sektor Deweloperzy Komercyjni – 47,70 mln zł wobec 33,59 mln zł przed miesiącem.

W sektorze Banki spadek obrotów zanotowało 13 z 25 notowanych serii. Za największy spadek w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria MIL1227 wyemitowana przez Bank Millennium. Obrót na walorze spadł względem grudnia o 4,1 mln zł. Styczniowy handel zakończył się przy cenie 96  proc. wartości nominalnej i był to wzrost o 110 p.b. Drugą serią, która wyraźnie pogorszyła obroty w analizowanym miesiącu, była seria PEO1033 wyemitowana przez Pekao S.A. Wraz ze spadkiem obrotów aż o 3 mln zł odnotowała ona również spadek kursu o 189 p.b. W sektorze Paliwa, Gaz, Energia największy spadek obrotów odnotowała seria ENA0624 wyemitowana przez spółkę Enea S.A. Grudniowe transakcje o łącznej wartości 31 mln zł stanowiły prawie 75 proc. obrotów sektora natomiast w styczniu wyniosły one zaledwie 3,6 mln zł. W tym czasie kurs obligacji spadł o 0,15 p.b. do 100,36 proc. nominału.

W sektorze Deweloperzy Komercyjni wzrost obrotów odnotowało 23 z 38 serii należących do sektora a na 5 z nich w ogóle nie handlowano. Największy wpływ na sektor miała seria CAV0627 wyemitowana przez Cavatina Holding S.A. Obrót na walorze wzrósł względem grudnia o 4,2 mln zł. Styczniowy handel zakończył się przy cenie 100,49 proc. nominału, i był to wzrost o 9 p.b.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 48,77 mln zł wobec 82,30 mln zł przed miesiącem. Całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Na sektor jednak największy wpływ miała seria PFR0325 wyemitowana przez Polski Fundusz Rozwoju, na której w styczniu nie zawarto żadnej transakcji. Spośród 12 wyemitowanych serii przez BGK, spadek popytu względem ubiegłego miesiąca można było zauważyć na 4 z nich. Największe zmiany wolumenu dotyczyły serii FPC0725. Obrót na walorze spadł do 15,99 mln zł, a jej cena rynkowa wzrosła o 1,06  proc.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, pierwsze miejsce niezmiennie należy do BGK z obrotami równymi 48,8 mln zł. Stanowi to istotny spadek względem ubiegłego miesiąca (58,1 mln zł). Drugie miejsce, przypadło spółce Ghelamco Invest. Obroty na walorach emitenta wzrosły aż o 14,3 mln zł względem ubiegłego miesiąca. Na trzecim miejscu znalazł się Bank Peako, w przypadku którego wolumen w styczniu pogorszył się o 0,4 mln zł.

Zapadalność

 

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o terminie do wykupu 3 serii obligacji jednego emitenta (Ghelamco Invest) o łącznej wartości nominalnej 249 mln zł. Spółka wykupiła swoje obligacje w terminie. Dodatkowo w styczniu dwóch emitentów wykupiło swoje obligacje przed termitem. Grenevia S.A. - 200 mln zł oraz Lokum Deweloper S.A. S.A. – 100 mln zł.

W lutym swoje obligacje będzie musiało wykupić dwóch windykatorów o łącznej wartości 45 mln zł. Na dzień wydania raportu wiadomo, że swoje obligacje wykupił już Kruk (25 mln). W połowie miesiąca wypada okres zapadalności obligacji spółki Best (20mln zł). Na koniec miesiąca rynek wycenił obie serie kolejno na 100,24 oraz 100  proc. wartości nominalnej.

Nowe emisje

W styczniu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 21 emitentów o łącznej wartości 3,87 mld zł i 175 mln euro. W grudniu wartość emisji wyniosła 6,76 mld zł i 462,4 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 86,9  proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 3,36 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring Sp. z o.o. –1,4 mld zł, PKO Leasing S.A. – 804 mln zł oraz PKO Bank Hipoteczny S.A. – 650 mln zł.

W styczniu spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 193,25 mln zł oraz 10 mln euro. Dla porównania w grudniu łączna wartość emisji wyniosła 947,1 mln zł oraz 12,5 mln euro.

W analizowanym miesiącu największą, 70,7 proc. redukcję zapisów, przeprowadziła spółka windykacyjna Vindexus. Zapisy sięgnęły 74,22 mln zł wobec planowanej emisji o wartości 21,75 mln. Odsetki wypłacane obligatariuszom wynoszą 6 p.p. ponad trzymiesięczny WIBOR. Obligacje nie są zabezpieczone, okres zapadalności wynosi 3 lata. Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie długu oraz pokrycie kosztów działalności. Warto zauważyć, że obecny program emisji obligacji do 40 mln zł oznacza, że spółka korzystając ze zwiększonego popytu mogłaby z sukcesem przeprowadzić ponowną emisję papierów dłużnych.

Kruk SA dokonał w styczniu kolejnej z rzędu emisji obligacji denominowanej w euro. Wzmożony popyt wymusił redukcję zapisów o 56 proc., inwestorzy zaoferowali 22,8 mln euro wobec papierów o wartości nominalnej 10 mln euro. Omawiana emisja o pięcioletnim tenorze została przeprowadzona na identycznych zasadach jak poprzednie grudniowe serie, inwestorom zaoferowano kupon w wysokości EURIBOR 3M + 4 p.p. marży. Windykator jako cel emisji wskazuje finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. Obligacje znajdą się w obrocie na Catalyst, zapisy trwały do 31 stycznia, natomiast przydział papierów nastąpił 1 lutego.

Styczeń jest czwartym miesiącem w którym spółka deweloperska Ghelamco przydzieliła serię długu, o wartości nominalnej 125 mln zł. Na zapisy na obligacje o czteroletnim tenorze inwestorzy odpowiedzieli popytem trzykrotnie większym niż planowana wielkość emisji. W związku z powyższym stopa redukcji sięgnęła 66 proc. Papiery wypłacają zmienny kupon o wartości WIBOR 6M + 5 proc. marża. Tym samym program emisji o wartości 250 mln zł został w pełni pokryty. W obrocie obecnych jest 9 serii obligacji dewelopera.

Spółka deweloperska Developres wyemitowała obligacje o wartości 11,47 mln zł, jest to pierwsza seria, którą emitent zamierza wprowadzić na Catalyst. Obligacje oferują stały kupon w wysokości 6 proc., emitent zobowiązał się zabezpieczyć je hipoteką. Wpływy z emisji posłużyły sfinansowaniu starszej serii długu spółki, które zapadły 30 grudnia 2023.

Kapitał poprzez instrumenty dłużne zdecydowały się pozyskać spółki z branży faktoringowej. AOW Faktoring uplasowało 10 mln zł. Warunki emisji pozostają na dany moment niejawne, jednak jest to kwestią czasu, seria długu ma znaleźć się w obrocie na Catalyst.

Spółka pożyczkowo-faktoringowa PragmaGo dokonała przydziału obligacji o wartości 25mln zł, nie obeszło się bez redukcji zapisów aż o 53 proc. Seria długu o tenorze trzyletnim jest oprocentowana w wysokości 5,15p.p. ponad WIBOR 3M. Oznacza to obniżenie marży w stosunku do poprzedniej emisji o 0,15 p.p. Emisja została dokonana w ramach programu emisji do 500 mln zł. Seria długu spółki docelowo na znaleźć się w obrocie na Catalyst, podobnie jak pozostałe emisje.

Debiuty

W styczniu na Catalyst zadebiutowało 9 serii obligacji o łącznej wartości 101 mln zł oraz 12,5 mln euro, wartość ta jest niższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. W grudniu na rynek wprowadzono obligacje o wartości 3,98 mld zł, a w listopadzie 5,5 mld zł.

Pierwsza emisja windykacyjnego giganta Kruk SA, skierowana do inwestorów w indywidualnych, denominowana we wspólnej walucie, zagościła na Catalyst. Oprócz niej Kruk wprowadził w styczniu drugą serię obligacji do obrotu giełdowego. Niezabezpieczone obligacje o 5-letnim tenorze wypłacają odsetki oparte na wskaźniku EURIBOR 3M + 4 p.p. marży. Inwestorzy z entuzjazmem zareagowali na ofertę obligacji, zapisy sięgnęły 17,3 mln euro, wymuszając redukcję zapisów o ponad 71 proc., co zachęciło spółkę do przeprowadzenia analogicznej emisji, gdzie również miała miejsce redukcja z 14,3 mln euro zapisów, do 5 mln. Debiut odnotowała również emisja papierów dłużnych, którą emitent postanowił uplasować ze względu na duże zainteresowanie. Zasady emisji są analogiczne jak w przypadku pierwszej emisji. Na Catalyst można na daną chwilę obracać jeszcze 21 seriami złotowych obligacji, obie serie mają zostać zasymilowane.

Na przestrzeni stycznia debiut aż pięciu serii obligacji zanotowała spółka Olivia Fin, finansująca działalność grupy deweloperskiej Olivia Centre. Za pierwsze dwie złotowe emisje opiewające na kwotę 19,8 mln spółka zobowiązała się wypłacać kupon w wysokości trzymiesięcznego wskaźnika WIBOR + 5 p.p. marży. Spółka jednocześnie zapowiada planowaną emisję papierów dłużnych na podstawie prospektu. Dwie kolejne serie o wartości 15 mln zł i 25 mln zł wypłacają odsetki w wysokości WIBOR 3M + 6 p.p. (5,5 p.p. w drugim przypadku). Uzyskane w ten sposób 50 mln zł posłużą finansowaniu projektów mieszkaniowych, refinansowaniu zadłużenia oraz zostaną wykorzystane na rozwój projektu Olivia Business Centre, realizowanego na terenie Trójmiasta. Seria długu wyemitowana we wspólnej walucie, warta 2,5 mln euro, wypłaca obligatariuszom odsetki oparte o 5,5 p.p. ponad EURIBOR 3M. Wszystkie debiutujące serie zostały zabezpieczone, poprzez poręczenie spółki kontrolującej grupę Olivia Centre, Tonsa Commercial REI, holenderski podmiot.

Deweloper i2 Development wprowadził do obrotu na Catalyst stałokuponowe obligacje warte 10,95 mln zł. Na omawiany dług składają się dwie zasymilowane serie. Pierwsza z nich, wyemitowana w sierpniu 2022, wypłaca niezmienny kupon na poziomie 5,4 p.p. Druga seria obligacji pochodzi z marcowej oferty 2022, przy czym ze względu na oczekiwaną podwyżkę stóp procentowych emitent w celu przekonania inwestorów obniżył cenę emisyjną o 8 proc. Obligacje spółki przed wprowadzeniem do obrotu na Catalyst zostały zabezpieczone, w postaci hipoteki na wrocławskiej działce. Oprócz zabezpieczenia w formie hipoteki spółka wystawiła weksel własny. Do tej pory na rynku Catalyst znajdowały się 2 serie długu emitenta.

Spółka działająca w branży chemicznej PCC Rokita SA odnotowała debiut serii długu uplasowanego w grudniu. Obligacje opiewające na kwotę 25 mln o kuponie w wysokości WIBOR 3M + 3,2 p.p. o 5 letnim tenorze w dniu debiutu na Catalyst zostały wycenione na 101 proc. nominału. Prospekt emisyjny przewiduje pozyskanie do 150 mln zł do połowy lipca tego. Oprócz wymienionej serii w obiegu znajduje się 6 innych serii obligacji spółki.

Obligacje „covidowe”

W styczniu Bank Gospodarstwa Krajowego nie przeprowadził żadnego przetargu sprzedaży obligacji.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 153,74 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Triumf niewierzących

  12 kwietnia 2024
  Nie jest to codzienna sytuacja. W jednym czasie rentowność obligacji skarbowych spada, a metali szlachetnych zyskuje. W piątek obligacje odbijały, ale metale szlachetne nadal drożały. Triumfują inwestorzy od dawna dostrzegający wyższość aktywów materialnych nad pieniądzem fiducjarnym.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (marzec 2024)

  12 kwietnia 2024
  W marcu obrót na Catalyst osiągnął 307,83 mln zł – poniżej 12-miesięcznej średniej (463,97 mln zł) i aż o 32,1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Korekta dłuższa niż trend

  05 kwietnia 2024
  Odreagowanie rentowności skarbowych trwa już ponad trzy miesiące, i póki co, to długość korekty, a nie jej zasięg może rodzić pytania o kontynuację rajdu. Pytania o tyle istotne, że wyniki funduszy dłużnych przestają zachwycać, a więc być może także przyciągać kapitał.
  czytaj więcej
 • RPP nie zmieniła stóp procentowych

  04 kwietnia 2024
  Zgodnie z oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, w tym referencyjną na poziomie 5,75 proc.
  czytaj więcej