czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

Best kontynuuje delewarowanie

msd | 22 czerwca 2020
Windykacyjna grupa wciąż ogranicza nowe inwestycje, stąd poziom długu netto zmniejszyła już siódmy kwartał z rzędu. Kolejne tegoroczne wykupy obligacji Bestu mają pokrycie w posiadanej gotówce, dostępnej linii kredytowej i spodziewanym bieżącym cash flow operacyjnym.

Przy ledwie symbolicznych nakładach na nowe wierzytelności w I kwartale Best wypracował 48,6 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Windykator spłacił w tym czasie dwie serie obligacji o łącznej wartości 60 mln zł, które w większości zastąpił wzrostem zadłużenia kredytowego. Niemniej, na kontach grupy przybyło 19,8 mln zł środków pieniężnych, których saldo sięgnęło 101,8 mln zł i było najwyższe od dwóch lat. 

Zmniejszenie zobowiązań odsetkowych z 654,4 mln zł w grudniu do 645,8 mln zł na koniec marca przy równoczesnym wzroście gotówkowych zasobów pozwoliło Bestowi zredukować dług netto do 544 mln zł, czyli poziomu najniższego od trzech lat. Relacja długu netto do kapitałów własnych spadła więc do 0,96x i znalazła się najniżej od połowy 2015 r. 

Na koniec marca windykacyjna grupa miała 302,3 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, w tym 272,8 mln zł zadłużenia odsetkowego. Miały one pokrycie w 413,9 mln zł aktywów obrotowych, na które składała się przede wszystkim wspomniana gotówka (101,8 mln zł) oraz wierzytelności. Bilansowa wartość tych ostatnich to 293,5 mln zł, ale szacowana wartość nominalna przyszłych wpływów (tzw. ERC) w perspektywie kolejnych 12 miesięcy to 340 mln zł. 

Krótkoterminowo Best wykazuje 111,5 mln zł dodatniej luki płynności, która obrazuje przewagę aktywów nad zobowiązaniami w perspektywie 12 miesięcy. Sytuacja może się natomiast zrobić bardziej napięta pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem przygotowanego przez windykatora zestawienia, gdy dodatnia luka płynności to 35,5 mln zł. 

„(…) zabezpieczeniem są także akcje Kredyt Inkaso, składniki majątku trwałego i nieruchomości inwestycyjne w łącznej wysokości 146,4 mln zł, jak również otwarty limit współpracy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. o wartości 48,8 mln zł” – przypomina Best.

Istotnym wydaje się również fakt, że część wygasającego w tym roku zadłużenia to warta 27 mln zł pożyczka od członków zarządu Bestu, która w przeszłości była już prolongowana. 

Już po dniu bilansowym Best spłacił obligacje na 50 mln zł oraz skupił 10 mln zł papierów z wartej 60 mln zł emisji, która będzie wygasać 28 sierpnia. Łącznie w tym roku windykatorowi pozostało więc do spłaty jeszcze około 88 mln zł obligacji. 

Tymczasem same wyniki finansowe Bestu dalekie są do poprawy. Pomimo znaczącego wzrostu spłat z własnych portfeli (77,8 mln zł wobec 58,4 mln zł przed rokiem), grupa rozpoznała 63,8 mln zł przychodów wobec 64,7 mln zł rok wcześniej. Wprawdzie wyższe od oczekiwanych spłaty pozytywnie wpłynęły na poziom przychodów, ale z drugiej strony zostały one znacząco obniżone covidowym przeszacowaniem wierzytelności (7 mln zł). Z tego też powodu Best wykazał nawet ujemne przychody z rynku włoskiego.

Równolegle do niższych przychodów grupa Best zanotowała też znacząco wyższe koszty, w tym wynagrodzeń i opłat sądowych (skierowano 93 tys. spraw do egzekucji komorniczej), które – jak podano w komunikacie prasowym – mają służyć zabezpieczeniu aktywów i uzyskiwaniu w przyszłości wyższych wpływów z wierzytelności.

Ostatecznie grupa Best wykazała 22,5 mln zł zysku operacyjne i 16,4 mln zł zysku netto, które były niższe o ponad jedną trzecią w stosunku do ubiegłego roku.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Bestu o łącznej wartości 380 mln zł. Najbliższe wykupu papiery BST0720 i BST0820 wyceniane są kolejno na 99,65 oraz 99,8 proc. nominału. Rentowności najdłuższych serii z terminami spłaty przypadającymi na 2022 r. to zaś 7,6-9,8 proc. brutto.

Do tej pory Best wykorzystał 10 mln zł z 25 mln zł, które chce przeznaczyć na skup własnych obligacji.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje dla swojego funduszu wierzytelności

  02 lipca 2020
  W ramach transakcji wewnątrzgrupowej spółka uplasowała warte 30,3 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, które zostały opłacone potrąceniem wierzytelności. Tłem transakcji są pakiety wierzytelności stanowiące zabezpieczenie wartych 210 mln zł obligacji KRI0423.
  czytaj więcej
 • Wynik EBITDA grupy CCC spadł o 88 proc. r/r w II kw.

  02 lipca 2020
  Obuwnicza grupa zanotowała wstępnie 40 mln zł zysku EBITDA i 112 mln zł straty operacyjnej w II kwartale, na co wpływ miały nie tylko covidowe ograniczenia sprzedaży, ale i szereg dodatkowych rezerw.
  czytaj więcej
 • Fatalne sprawozdanie OT Logistics

  01 lipca 2020
  116 mln zł skonsolidowanej straty netto, ponad 513 mln zł dziury w kapitale obrotowym i szereg uwag audytora – to najkrótsze podsumowanie dokonań grupy OT Logistics w 2019 r. Szczęśliwie, przykrywa je jednak kolejna płynnościowa kroplówka, otrzyma od wierzycieli w miniony wtorek.
  czytaj więcej
 • Audytor nie widzi szans dla Brastera

  01 lipca 2020
  Zdaniem biegłego, który wydał negatywną opinię o rocznym sprawozdaniu Brastera, spółka nie ma realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności, dlatego przyjęte przez zarząd założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.
  czytaj więcej

Emisje