sobota, 31 października 2020

Newsroom

Idea Bank zrezygnował z publicznej emisji akcji na rzecz subskrypcji prywatnej

msd | 23 września 2020
Zamiast publicznej emisji 10-75 mln nowych akcji z zachowaniem prawa poboru bank będzie chciał uplasować 12,5-50 mln imiennych akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

Wobec otoczenia rynkowego i własnej kondycji finansowej bank nie widział możliwości przeprowadzenia publicznej emisji do 75 mln nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 

„W związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z pandemią COVID-19 oraz wobec obecnego otoczenia i sytuacji emitenta, emitent ocenia, że w chwili obecnej nie jest możliwe przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii O w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych przez emitenta celów emisji. W opinii emitenta przeprowadzenie oferty publicznej powinno zostać zawieszone do czasu, kiedy realizacja celów oferty stanie się ekonomicznie możliwa, a przeprowadzenie oferty publicznej nastąpi w najlepszym interesie dotychczasowych akcjonariuszy emitenta i potencjalnych nowych inwestorów” – wyjaśnił Idea Bank.

Równocześnie bank poinformował o zamiarze przeprowadzenia prywatnej emisji od 12,5 do 50 mln imiennych akcji serii O o wartości nominalnej 2 zł każda. Decyzję tę pozytywnie zaopiniowała już rada nadzorcza banku, na czele której stoi Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz banku, któremu prokuratura chce postawić zarzuty związane z aferą GetBacku. Ich treść nie jest jednak znana. 

„Celem emisji akcji serii O jest odbudowa bazy kapitałowej emitenta. Decyzja o emisji stanowi realizację działań sanacyjnych opartych o obowiązujący emitenta plan naprawy uruchomiony we wrześniu 2018 roku, który emitent realizuje do czasu sporządzenia nowego planu naprawy, zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 lipca 2020 r. (…) W ocenie emitenta pozyskanie kapitału w drodze emisji opartej na subskrypcji prywatnej w krótkim terminie wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych emitenta, a w dłuższym horyzoncie czasowym otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez emitenta dodatkowych kapitałów oraz odbudowy wskaźników kapitałowych do poziomów wymaganych przez Rozporządzenie CRR oraz wymogi połączonego bufora” – podał Idea Bank.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który pełni rolę kuratora Idea Banku, miał go już poinformować, że nie będzie wnosił sprzeciwu do uchwały zarządu banku o przeprowadzeniu emisji. Decyzja o emisji akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej wymaga jeszcze zgody walnego zgromadzenia.

Na koniec marca grupie Idea Banku brakowało około miliard złotych kapitału, a jej współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 był na granicy zera (0,06 proc.). Sprawozdanie finansowe za I półrocze bank opublikuje w najbliższy czwartek.

W środę (dziś) Idea Bank czeka ostatni z serii 13 wykupów podporządkowanych obligacji na przestrzeni niespełna dwóch miesięcy (łącznie 244 mln zł). Bankowi zostaną do spłaty już tylko trzy serie wygasające w grudniu tego roku (32,6 mln zł), czerwcu 2021 r. (14,1 mln zł) oraz grudniu 2025 r. (42 mln zł). Żadne z tych papierów nie są notowane na Catalyst.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje