czwartek, 20 lutego 2020

Newsroom

KNF ustanowiła kuratora dla Idea Banku

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 15 maja 2019
Na kuratora banku Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Decyzja ta ma pozostać bez wpływu na świadczenie przez Idea Bank usług na rzecz klientów.

Zarząd Idea Bank S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o ustanowieniu przez KNF z dniem 15 maja 2019 r. (…) kuratora w celu poprawy sytuacji banku, ze względu na powstanie zagrożenia dla interesów posiadaczy rachunków bankowych w związku z naruszeniem przez bank łącznego współczynnika kapitałowego – poinformował Idea Bank.

Na koniec 2018 r. łączny współczynnik kapitałowy Idea Banku wynosił tylko 2,74 proc. na poziomie skonsolidowanym i 4,11 proc. jednostkowo przy wymaganych 12,88 proc.

Celem ustanowienia kuratora jest wsparcie organów Idea Banku w działaniach mających na celu doprowadzenie do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, w szczególności przez opracowanie oraz realizację wiarygodnego planu naprawy będącego alternatywą dla scenariusza inwestorskiego zakładającego szybkie dokapitalizowanie banku, a także zapewnienie efektywnego przepływu informacji między Idea Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzenie możliwości bieżącego monitorowania podejmowanych w Idea Banku działań autosanacyjnych – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Fundusz będzie realizował zadania kuratora poprzez wyznaczonych pełnomocników (…) Ustanowienie Funduszu kuratorem w Idea Bank S.A. jest wyrazem współpracy instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego – poinformował Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Co do zasady, kuratorowi przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania jego funkcji. Ponadto, kuratorowi przysługuje też prawo wniesienia sprzeciwu wobec uchwał i decyzji zarządu i rady nadzorczej banku.

Kurator musi składać kwartalne sprawozdania ze swojej działalności do KNF, które zawierają ocenę sytuacji finansowej banku lub realizacji przez zarząd banku planu naprawy.

Kurator ustanowiony w Idea Banku nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów banku. Powyższy sposób określenia zadań kuratora ma celu umożliwienie kuratorowi efektywne wspieranie organów Banku w podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych – wyjaśniła KNF.

Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Idea Bank usług na rzecz jego klientów – podano także.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje