piątek, 18 września 2020

Newsroom

Kolejne postępowanie KNF ws. Idea Banku

msd | 19 sierpnia 2019
Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne mogące skutkować ograniczeniem zakresu działalności Idea Banku.

Jak tłumaczy bank, wszczęte postępowanie administracyjne jest wynikiem niespełniania przez niego minimalnych wymogów kapitałowych wynikających z unijnego rozporządzenia oraz określonego w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym wymogu połączonego bufora.

Przedmiotem postępowania administracyjnego będzie ocena, czy ewentualne zastosowanie środka nadzorczego w postaci możliwości ograniczenia zakresu działalności banku może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka prowadzonej działalności i tym samym wspomóc działania naprawcze prowadzone przez emitenta. Tego typu środek może dotyczyć zarówno możliwości wykonywania niektórych czynności przez emitenta, jak również warunków ich wykonywania – poinformował Idea Bank.

Według ostatniego sprawozdania finansowego, na koniec I kwartału łączny współczynnik kapitałowy Idea Banku wynosił 3,23 proc. na poziomie jednostkowym i 1,75 proc. na poziomie skonsolidowanym, podczas gdy regulacyjne minimum to 13,5 proc. Jednostkowy i skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 to zaś kolejno 1,94 proc. ora 0,53 proc. wobec wymaganych 10 proc. W praktyce, współczynniki kapitałowe banku mogłyby przyjmować nawet ujemne wartości, gdyby nie zastosowanie okresu przejściowego podczas wdrożenia standardu MSSF 9, który dotyczy kalkulacji odpisów na oczekiwane straty kredytowe.

Tak czy inaczej, sytuacja kapitałowa Idea Banku na koniec I kwartału była dramatycznie zła, a ze scenariusza poprawy na drodze pozyskania inwestora na razie nic nie wyszło. Bank miał więc wdrożyć „plan b” polegający na znacznym obniżeniu sumy bilansowej, a tym samym i wymogu kapitałowego, co miałoby prowadzić do poprawy wskaźników wypłacalności. Program nazwany autosanacją Idea Bank realizuje już pod nadzorem BFG, który pełni w banku rolę kuratora z powołania KNF.

Działania KNF dotyczące bardzo słabej kondycji kapitałowej Idea Banku, to nie pierwsze postępowanie administracyjnego wobec niego. Miesiąc temu KNF wszczęła też postępowanie administracyjne wobec Idea Banku w sprawie możliwości działania z naruszeniem własnego statutu, a także ustawy Prawo bankowe i rozporządzeń ministra finansów. KNF, ani Idea Bank nie wskazały dokładnie, które działania miały stanowić problem. Można jednak spekulować, że chodzi o sprzedaż obligacji GetBacku, za co zresztą bank trafił na listę ostrzeżeń publicznych w zakresie prowadzenia działalności obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. 

Na Catalyst notowana jest tylko jedna z kilkunastu serii podporządkowanego długu Idea Banku. Warte 30,4 mln zł papiery IDA0820 wyceniano przed weekendem na 62,9 proc. nominału, co oznaczało 60 proc. rentowności do wykupu.

Łączna wartość podporządkowanych, ale w większości nienotowanych, obligacji Idea Banku to około 430 mln zł. Pod koniec lipca bank wykupił papiery na 77,5 mln zł.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje