niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Obligacje Cognoru też debiutują na GPW

msd | 29 lipca 2021
Choć Cognor nie należy do nowicjuszy na rynku długu, to jego obligacje będą notowane na GPW po raz pierwszy. Warunkom ich emisji niedaleko jednak do kredytu.

Debiutujące obligacje Cognoru, spółki z giełdowej grupy Cognor Holding, oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3,4 pkt proc. marży przy obowiązku spłaty długu w latach 2022-2026. Zgodnie bowiem z warunkami emisji, Cognor już w lipcu przyszłego roku musi przeprowadzić pierwszą amortyzację 20 proc. kapitału. Każdą kolejną równą ratę spółka ma spłacać co 12 miesięcy, aż do lipca 2026 r. Niezależnie od tego, począwszy od stycznia 2024 r. przysługiwać jej też będzie prawo do przedterminowej spłaty obligacji, ale możliwej do przeprowadzenia tylko w kolejnych dniach płatności odsetek.

Bazowa marża (3,4 pkt proc.) obowiązywać będzie do czasu, aż skorygowany o podporządkowane pożyczki dług netto spółki mieścić się będzie między 3,0 a 3,5x 12-miesięcznego wyniku EBITDA. Jeśli będzie niższy lub wyższy marża zostanie obniżona lub podniesiona o 0,5 pkt proc. W warunkach emisji zastrzeżono jednak, że w całym okresie życia obligacji badany co pół roku wskaźnik tylko dwukrotnie będzie mógł wzrosnąć ponad 3,5x. I to tylko pod warunkiem, że nadal utrzyma się poniżej 4,0x.

Interesy obligatariuszy Cognoru chronić ma cały szereg zabezpieczeń – dwa poręczenia (w tym od spółki-matki), poddanie się egzekucji przez emitenta, trzy zastawy na przedsiębiorstwie, zastaw na zapasach oraz hipoteka. 

Na rynku pierwotnym warte 200 mln zł papiery trafiły do 18 inwestorów. Pozyskane w ten sposób środki, jeszcze przed giełdowym debiutem obligacji, Cognor przeznaczył na spłatę zadłużenia kredytowego. Tego samego, które zaciągnął w 2018 r., aby przedterminowo zrefinansować euroobligacje z 7,5-proc. kuponem.

W czwartek do godz. 14.45 nie handlowano debiutującymi papierami CSA0726. Nie wystawiono też dla nich żadnych oferta kupna/sprzedaży.

Cognor zajmuje się produkcją wyrobów hutniczych ze stali i obrotem złomami stali. Kontrolujący go giełdowy Cognor Holding jest natomiast typową spółką holdingową. 

Więcej wiadomości o Cognor S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst