sobota, 22 września 2018

Newsroom

Sytuacja największych deweloperów mieszkaniowych z rynku Catalyst po III kw.

DM Navigator | 09 października 2017
Spada udział kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych w strukturze zadłużenia deweloperów na rzecz obligacji, które stanowią w niej już niemal dwie trzecie.

Podsumowanie

Pierwsze trzy kwartały 2017r. były okresem dobrej koniunktury na rynku mieszkaniowym. Utrzymanie się niskich stóp procentowych oraz stabilny poziom cen mieszkań w największych miastach pozwalają na kontynuację optymizmu deweloperów, widocznego w znaczącym wzroście udzielonych pozwoleń na budowę nowych mieszkań w okresie styczeń-sierpień (+30,2 proc. r/r).

Mimo dobrej sytuacji makroekonomicznej w najbliższej przyszłości dużego znaczenia może nabrać ryzyko społeczno-polityczne, takie jak programy rządowe (Mieszkanie+), migracje (emigracja ekonomiczna Ukraińców do Europy Zachodniej), bądź wzrost stóp procentowych.

Analizowani deweloperzy skorzystali ze sprzyjającej koniunktury i kontynuowali bicie rekordów sprzedażowych – w okresie 1-3Q 2017 r. czternaście podmiotów sprzedało o 25,8 proc. więcej lokali niż w analogicznym okresie 2016r. Tak wysoki poziom sprzedaży pozwala optymistycznie patrzeć na możliwość realizacji przyjętych przez zarządy spółek bardzo ambitnych celów sprzedażowych na 2017 r., zrealizowanych już średnio w 80 proc.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. odnotowano o 3,2 proc. mniej przekazań niż w analogicznym okresie 2016 r., lecz bardzo dobre wyniki sprzedaży w 2016 r. i 1-3Q 2017 r. pozwalają spodziewać się wzrostu przychodów analizowanych spółek w całym 2017 i 2018 r. Ze względu na cykl budowlany można się spodziewać znacząco wyższej liczby przekazań w czwartym kwartale.

Obserwowany jest wzrost zadłużenia finansowego deweloperów w ostatnich latach, za sprawą zwiększającej się skali działalności. Jednocześnie, analizowane podmioty starają się utrzymywać wysokie saldo środków pieniężnych, by móc szybko reagować na okazje inwestycyjne w postaci zakupu atrakcyjnych gruntów. Na koniec 1H 2017 r. analizowani deweloperzy posiadali na rachunkach około 2 mld zł środków pieniężnych, natomiast dług netto utrzymał się na podobnym poziomie.

Najbardziej zadłużonymi spółkami na koniec 1H 2017 r. są Atal, Polnord oraz Murapol. Brak LC Corp na pierwszym miejscu wśród najbardziej zadłużonych deweloperów to efekt wydzielenia działalności komercyjnej od mieszkaniowej przez zespół DM Navigator. W ostatnich miesiącach znacząco zadłużył się Murapol za sprawą kilku emisji obligacji. Jedynym deweloperem posiadającym wyższe saldo gotówki od salda zobowiązań finansowych na koniec 1H 2017 r. był Dom Development.

W dalszym stopniu spada udział kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych w strukturze zadłużenia deweloperów na rzecz obligacji – na koniec 1H 2017 r. udział finansowania obligacyjnego w strukturze zadłużenia finansowego analizowanych deweloperów mieszkaniowych wynosił około 65,5 proc.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. deweloperzy wyemitowali obligacje o wartości ponad 770 mln zł, z czego większość jest zasługą udanych emisji Murapolu, Atalu, Marvipolu, Lokum Deweloper, J.W. Construction oraz Ronson. W czwartym kwartale 2017 r. deweloperzy są zobowiązani wykupić papiery o wartości ponad 163 mln zł. W 2018 r. natomiast upływa termin zapadalności obligacji o wartości ponad 637 mln zł. Według naszych prognoz, deweloperzy będą chcieli zrefinansować te obligacje poprzez nowe emisje.

Naszą analizą objętych zostało 15 deweloperów mieszkaniowych, posiadających obligacje wprowadzone na Catalyst o łącznym outstandingu przekraczającym 15 mln zł, tj.: Archicom SA, Atal SA, Developres Sp. z o.o., Dom Development SA, i2 Development SA, J.W. Construction SA, LC Corp SA, Lokum Deweloper SA, Marvipol SA, Murapol SA, Polnord SA, Robyg SA, Ronson Europe NV, Vantage Development SA oraz Victoria Dom SA.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje