niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Fatalne sprawozdanie OT Logistics

msd | 01 lipca 2020
116 mln zł skonsolidowanej straty netto, ponad 513 mln zł dziury w kapitale obrotowym i szereg uwag audytora – to najkrótsze podsumowanie dokonań grupy OT Logistics w 2019 r. Szczęśliwie, przykrywa je jednak kolejna płynnościowa kroplówka, otrzyma od wierzycieli w miniony wtorek.

Przy niewiele wyższych przychodach (985 mln zł wobec 982,6 mln zł) grupa OT Logistics zanotowała znaczącą poprawę zeszłorocznego zysku brutto ze sprzedaży, który wzrósł o 36 proc. r/r do 122,6 mln zł. To wciąż jednak za mało, aby pokryć wysokie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (126,9 mln zł), nie mówiąc o pozostałych kosztach operacyjnych (53,1 mln zł), czy bardzo wysokich kosztach finansowych (79,2 mln zł). 

Ostatecznie OT Logistics zamknęło 2019 r. ze 116 mln zł skonsolidowanej straty netto, która była o 6 mln zł wyższa niż rok wcześniej. Kapitały własne grupy spadły zaś do 342 mln zł i stanowiły ledwie 18 proc. jej sumy bilansowej, co do pewnego stopnia  tłumaczyć też można wdrożeniem standardu MSSF 16 (grupa wykazuje 844 mln zł zobowiązań z tytułu leasingu, będącego głównie prawami do użytkowania nieruchomości w portach morskich).

Poprawie uległy natomiast przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (113 mln zł), co wciąż nie zmieniło sytuacji OT Logistics w sposób zasadniczy. Na koniec grudnia grupa miała więc ledwie 206 mln zł aktywów obrotowych, w tym 49 mln zł środków pieniężnych, przy ponad 719 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, z czego przeszło 422 mln zł to zadłużenie finansowe.

Na kwestię przekraczającej 0,5 mld zł dziury w kapitale obrotowym zwraca uwagę audytor OT Logistics, co oczywiście uznaje za istotną niepewność dotyczącą kontynuacji działalności przez grupę. Niemniej, samo sprawozdanie przygotowano jednak przy założeniu kontynuacji działalności, do czego kluczem było między innymi porozumienie z wierzycielami, które weszło w życie we wtorek. Dzięki niemu przesunięto terminy spłaty istotnej części krótkoterminowych długów z 30 czerwca tego roku do 30 kwietnia przyszłego roku, a także porozumiano się w kwestii uchylenia przypadków naruszenia umów kredytowych i warunków emisji obligacji. 

W sprawozdaniu audytora zwrócono też uwagę między innymi na wypowiedzenie umowy, która łączyła OT Logistics z chorwackimi funduszami Allianz i Erste w zakresie wspólnej inwestycji w operatora portu w Rijece. To istotne także z punktu widzenia płynności grupy, gdyż generuje dla niej dodatkowe ryzyko płynnościowe (fundusze mogą żądać od OTL odkupienia posiadanych przez nie akcji spółki Luka Rijeka).

W związku z prowadzonymi działaniami naprawczymi, w tym wyprzedażą aktywów, OT Logistics zapowiada redukcję zadłużenia w tym roku.

Na Catalyst znajduje się jedna z trzech serii obligacji OT Logistics. To warta 14,9 mln zł seria D, którą obrót pozostaje zawieszony od 2018 r. Istnieją bowiem wątpliwości interpretacyjne, co do decyzji zgromadzenia obligatariuszy o przesunięciu spłaty długu (obligacje emitowano pod starą ustawą o obligacjach, w której instytucja zgromadzenia obligatariuszy nie była jeszcze sformalizowana).

Zawierając kolejne porozumienie z wierzycielami spółka zobowiązała się podjąć kolejną próbę wprowadzenia na Catalyst wartych 103,3 mln zł restrukturyzacyjnych obligacji serii H, którym już raz GPW odmówiła dopuszczenia do obrotu.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje