sobota, 31 października 2020

Newsroom

GTC porozumiało się z bankami ws. kowenantów

msd | 17 września 2020
Deweloper zawarł z bankami finansującymi Galerię Północną aneks do umowy kredytowej, który reguluje kwestię kowenantów i znosi ryzyko postawienia wartego 187 mln euro długu w stan wymagalności.

Bank Pekao oraz ICBC China zgodziły się złagodzić na okres 18 miesięcy kowenant dotyczący wskaźnika pokrycia zadłużenia (DSCR) i zobowiązały GTC do naprawienia naruszenia wskaźnika LTV. W zamian spółka celowa, która realizuje projekt warszawskiej Galerii Północnej, ma dokonać dwóch przedpłat kredytu w łącznej kwocie do 12,5 mln euro.

„Zawarcie aneksu oznacza, że spółka z sukcesem zakończyła negocjacje ze stronami finansującymi (…) i jest w stanie ponownie przeklasyfikować zobowiązania z tytułu tej pożyczki do zobowiązań długoterminowych” – poinformowało GTC.

Do naruszenia bankowych kowenantów przez dewelopera doszło wskutek „covidowych” przeszacowań portfela nieruchomości. W przypadku wartego ponad 187 mln euro kredytu na finansowanie Galerii Północnej oznaczało to konieczność przeklasyfikowania go do krótkoterminowych zobowiązań, co negatywnie odbiło się także na wskaźnikach płynności (na koniec czerwca deweloper wykazał 343 mln euro krótkoterminowych zobowiązań przy 142 mln euro gotówki).

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji GTC – jedna złotowa i trzy w euro. Do transakcji długiem dewelopera nie dochodziło od pół roku.

W grudniu GTC musi spłacić papiery GTC1220 na 10,1 mln euro.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje