niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (luty 2024)

Marcin Walczak i Franciszek Kuta, DM NWAI | 19 marca 2024
W lutym obrót na Catalyst osiągnął 453,45 mln zł – mniej od 12-miesięcznej średniej (471,50 mln zł), ale i o 4 proc. więcej niż w styczniu.

W lutym Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł do poziomu 2,22 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,82 proc. (0,99 proc. w styczniu).

Z analizowanych sektorów spadek ZDM odnotowano dla 10 z nich, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Pożyczki (-74 p.b.) Na kolejnych miejscach pod względem spadków ZDM znalazły się kolejno: Retail (-64 p.b.), Chemia (-48 p.b.) Usługi finansowe (-33 p.b.) oraz Paliwa,Gaz,Energia (-28 p.b.). Spadki w pozostałych sektorach nie przekroczyły 20 p.b. Wzrost rentowności w styczniu dotyczył pozostałych 6 sektorów. Największe zmiany miały miejsce w sektorze Budownictwo (+28 p.b.).

W sektorze Pożyczki, dotkniętym największym spadkiem, znajduje się jedynie seria spółki Everest Capital Sp. z o.o. Emitent w ubiegłym miesiącu zdecydował się wykupić własne obligacje na kwotę 2 mln zł w celu umorzenia. Kolejnym sektorem, w którym zaobserwowano największy spadek ZDM jest Retail. Niższy m/m ZDM jest wypadkową rosnących na przestrzeni lutego kursów 3 z czterech serii obligacji obecnych w sektorze. Najwięcej zyskały obligacje CCC0626 przy zmianie rentowności o 82 p.b. Dla porównania średnia ważona zmiana kursu dla sektora w analizowanym miesiącu wyniosła 22 p.b. Trzecim z kolei sektorem w kategorii ujemnej zmiany ZMD jest Chemia, zdominowana przez spółkę PCC Rokita. Podobnie jak w przypadku sektora Retail, zwyżki kursów odpowiadają za znaczącą zmianę ZDM. Najmocniej do spadku w sektorze przyczyniła się seria PCR1026, która zdrożała o 143 bps, przy średniej zmianie w sektorze o jedynie 9 p.b. Pomimo stosunkowo niewielkich zmian w sektorze, obserwujemy poprawiający się sentyment od początku tego roku, kursy notowań wzrosły średnio o 2 proc. Obserwacja jest podparta faktem rosnącej dynamiki wartości obrotu na instrumentach w sektorze w przeciągu 4 miesięcy, z najsilniejszą zmianą na przełomie roku, gdy wartość obrotu zwiększyła się o 40 proc.

W poprzednim miesiącu zwróciliśmy uwagę na zachowanie obligacji Banku Millennium S.A., z wyszczególnieniem serii MIL0129, która w styczniu zdrożała aż o 6,3 proc., aby miesiąc później osiągnąć niemal równie zadowalający zwrot na poziomie 5,4 proc. Podtrzymujemy styczniową interpretację, według naszych analiz zwyżkowa tendencja kursu nadal jest pochodną poprawy sytuacji finansowej emitenta, przybliżając moment wyjścia z planu naprawy. Kurs akcji Millennium wzrósł w lutym o 15 proc.

Zauważalną zwyżką odznaczyła się emisja mocno osadzonego na rynku obligacji korporacyjnych Kruka. Seria KRU1029 zyskała 4,9 proc. Średnia zmiana na notowanych obligacjach Kruka wyniosła jedynie 0,2 proc., podczas gdy od początku roku spada rentowność na papierach całego sektora Wierzytelności.

Po stronie podażowej sprzedający najmocniej handlowali serią INF0326, uplasowaną przez Infinity S.A., spółkę stojącą na czele grupy deweloperskiej Profbud, oraz zajmującej się finansowaniem jej działalności. Od grudnia poprzedniego roku aż do końca lutego notowania waloru, poza drobnymi korektami, nie zmieniły swojej wartości, jednak w ostatnich dniach miesiąca kurs spadł o 3,2 proc. Luty był pierwszym od lipca miesiącem, w którym zaobserwowaliśmy wzrost rentowności w sektorze Budownictwo, a co za tym idzie spadek cen obligacji. Notowania akcji deweloperów oraz spółek budowlanych w indeksie WIG-Budownictwo odznaczyły się zmniejszeniem dynamiki wzrostu w przeciągu omawianego miesiąca, wpisując się w ogólną tendencję nieco gorszego niż dotychczas postrzegania perspektyw deweloperów przez rynek.

Obroty

W lutym obrót na Catalyst osiągnął 453,45 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (471,50 mln zł). Jest to wartość wyższa o 4 proc. od obrotów wygenerowanych w styczniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 2,05 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 209,19 mln zł. Stanowi to wzrost aż o 9,9 proc. w stosunku do 190,22 mln zł osiągniętych w styczniu. Wartość z lutego osiągnęła poziom aż o 17 proc. wyższy od 12 – miesięcznej średniej (172,92 mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem stycznia odpowiadają głównie sektory: Banki, którym obroty wyniosły 55,69 mln zł wobec 39,67 mln zł przed miesiącem, Wierzytelności – wzrost obrotów z 27,18 mln zł do 39,18 mln zł, Paliwa, Gaz, Energia – wzrost z 13,86 mln zł do 20,60 mln zł oraz Przemysł - zmiana obrotów z 2,77 mln zł do 3,97 mln zł. Największy spadek obrotów odnotował sektor BKG/EBI/PFR – 23,08 mln zł w stosunku do 48,77 mln zł w styczniu. Jest to drugi z rzędu miesiąc w którym sektor BKG/EBI/PFR doświadcza mniejszych obrotów. W grudniu obrót w sektorze wyniósł 82,30 mln zł. Mniejszą dynamikę obrotu zaobserwowano także na obrotach w sektorach Deweloperzy Komercyjni, spadek m/m wyniósł 9,5 mln zł, Budownictwo, spadek o 2,4 mln zł, Deweloperzy Mieszkaniowi, różnica wobec stycznia wyniosła 0,4 mln zł, tak samo mniejszy obrót miał miejsce w sektorze Usługi Finansowe.

W sektorze Banki wzrost obrotów zanotowało 8 z 23 notowanych serii. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria MIL1227 wyemitowana przez Bank Millennium. Obrót na walorze wzrósł względem stycznia o 12,63 mln zł. Co ciekawe, ten sam walor w poprzednim miesiącu odpowiadał za największy spadek obrotów w sektorze. Handel w lutym zakończył się przy cenie 97,99  proc. wartości nominalnej i był to wzrost o 220 p.b. Drugą serią, która wyraźnie poprawiła obroty w analizowanym miesiącu, była seria MKB1030 wyemitowana przez Mbank S.A. Wartość obrotów wyniosła 3 mln zł, co jest wartością o 611 proc. większą niż w styczniu. Wzrostowi wolumenu obrotu towarzyszyła zmiana kursu, który na początku miesiąca wynosił 96 proc. wartości nominalnej, natomiast luty zakończył zwyżką do 100 proc. nominału. W sektorze Banki jedynie 6 notowanych serii obligacji zanotowało spadek wartości obrotu wobec stycznia, jednak nie były to duże odchylenia. Skrajnym przypadkiem była seria PEO0631 wyemitowana przez Pekao S.A., gdzie wolumen obrotu względem stycznia wpadł o 3,95 mln zł.

W sektorze Wierzytelności spośród 56 notowanych serii największy wzrost obrotów mierzony wartością w zł odnotowała seria KRU0828 wyemitowana przez spółkę Kruk S.A. Różnica w wartości obrotów w stosunku do stycznia wyniosła 3,53 mln zł. W tym czasie kurs obligacji wzrósł o 71 p.b. do 101,42 proc. nominału.

Na tle poprzedniego miesiąca trend w sektorze Deweloperzy Komercyjni uległ zmianie na zniżkowy. Spadek obrotów odnotowało 24 z 49 serii należących do sektora, natomiast na 5 z nich w ogóle nie handlowano. Największą różnicę w obrotach m/m wykazała seria GHE1027 wyemitowana przez Ghelamco Invest. Obrót był o 7,08 mln zł niższy niż miesiąc wcześniej, natomiast kurs zareagował niewielkim wzrostem o 27 p.b. zamykając luty przy cenie 101,47 proc. nominału.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 23,1 mln zł wobec 48,77 mln zł przed miesiącem. Od listopada poprzedniego roku obserwujemy spadającą dynamikę obrotu. Podobnie jak w styczniu, całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Na sektor największy wpływ miała seria FPC1140, notowana na stan 8 marca przy 66,87 proc. nominału. W ciągu analizowanego miesiąca kurs spadł o 80 p.b. Spośród 11 wyemitowanych serii przez BGK, spadek wolumenu obrotu względem ubiegłego miesiąca można było zauważyć na 7 z nich.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, na pierwszym miejscu znalazł się Kruk z obrotami równymi 23,20 mln zł. Dotychczasowy lider w tej kategorii, BGK, odnotował obrót na swoich obligacjach o wartości 23,08 mln zł, a więc niewiele mniej od Kruka. Pragniemy podkreślić, że jest to pierwszy miesiąc w przeciągu roku, gdy BGK nie notuje największych obrotów na swoich papierach. Na trzecim miejscu znalazł się Bank Pekao, w przypadku którego obroty miały równowartość 15,19 mln zł, a więc o 4,88 mln zł mniej w relacji do stycznia.

Zapadalność

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o terminie do wykupu serii obligacji dwóch windykatorów, spółek Kruk S.A. oraz Best S.A. o wartości nominalnej odpowiednio 25 oraz 20 mln zł. Obie serie obligacji zostały wykupione w terminie. Dodatkowo w lutym przedterminowo wykupiono 8 serii obligacji. Alior S.A. wykupił dwie serie o łącznej wartości 391,7 mln zł, terminem wykupu pierwszej z nich, o wartości 70 mln zł był maj, natomiast drugiej, wartej 321,7 mln zł był wrzesień tego roku. Cognor S.A. wykupił obligacje o wartości 170 mln zł, natomiast Cyfrowy Polsat wywiązał się przedterminowo z serii obligacji wartej 223,798 mln zł. Lokum Deweloper kolejny miesiąc z rzędu dokonało wcześniejszego wykupu, tym razem serii o wartości 50 mln zł. O połowę mniejszą emisję wykupiła przedterminowo PCC Rokita, obligacje miały zapaść w marcu tego roku. Najmniejszą emisję wg kryterium nominalnej wartości wykupił Best S.A., emitent zwrócił obligatariuszom 20 mln zł.

W marcu swoje obligacje będzie musiało wykupić trzech emitentów. W połowie miesiąca wypada okres zapadalności dwóch serii obligacji spółki I2 Development (27,5 mln zł), oraz seria dewelopera Archicom. Z nominalnie najwyższych zobowiązań wobec obligatariuszy będzie zobowiązany rozliczyć się Polski Fundusz Rozwoju, którego obligacje mają łączną nominalną wartość 16,325 mld zł.

Nowe emisje

W lutym poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 25 emitentów o łącznej wartości 5,32 mld. W styczniu wartość emisji wyniosła 3,87 mld zł i 175 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 70,8  proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 3,76 mld zł. Najwięcej w zł wyemitowały ex aequo trzy spółki; PKO BP S.A., PEKAO Leasing S.p. z o.o., oraz PEKAO Faktoring S.p. z o.o. każda z wymienionych spółek uplasowała 1 mld zł, przy czym PEKAO Faktoring i PEKAO Leasing dokonały emisji dwóch serii obligacji. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się PKO Bank Hipoteczny S.A. z emisją w wysokości 616 mln zł, podium zamyka PKO Leasing S.A. plasując 550 mln zł.

W lutym spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 1115 mln zł. Dla porównania w styczniu łączna wartość emisji wyniosła 193,25 mln zł oraz 10 mln euro.

PKO BP dokonało w lutym największej emisji, plasując obligacje o wartości 1 mld zł. Seria długu ma postać pięcioletnich senioralnych papierów dłużnych, oferujących kupon w wysokości WIBOR 6M + 1,59 p.p. marży. Emitent zastrzegł sobie prawo wcześniejszego wykupu, które może wyegzekwować w lutym lub sierpniu 2028 r. Zapisy na obligacje złożyło 66 podmiotów w łącznej kwocie 2,23 mld. Emisja odbyła się w ramach programu emisji do 5 mld zł.

Największy windykator notowany na GPW podobnie jak w poprzednich emisjach został zmuszony do znaczącej redukcji zapisów. Kruk S.A. pozyskał z emisji denominowanej w euro 14 mln, przy 29,7 proc. redukcji. Zapadalność wynosi 5 lat, przy oprocentowaniu wg wskaźnika EURIBOR 3M + 4 p.p. marży. Emitent zakłada wprowadzenie serii na Catalyst oraz asymilację z serią opiewającą na 10 mln euro. Oprócz tego Kruk wyemitował obligacje złotowe, o wartości 70 mln zł, przy popycie 284,2 mln zł. Seria o pięcioletnim okresie zapadalności jest niezabezpieczona, emitent zobowiązał się do zapłaty odsetek w wysokości WIBOR 3M oraz 4 p.p.

Wyłączając Kruka, z branży windykacyjnej emisję obligacji przeprowadził Best S.A. Czteroletnie papiery dłużne o wartości 20 mln zł zostały oprocentowane w oparciu o WIBOR 3M + 4,9 p.p. marży. Dług wyemitowano z dyskontem, cena emisji wynosiła 99,7 proc. nominału. W połowie lutego spółka przyjęła nowy program emisji o łącznej wartości 250 mln zł.

HiProMine, spółka zajmująca się produkcją alternatywnego białka z owadów, uplasowała obligacje zamienne o wartości 15 mln zł. Dług zapewnia kupon w wysokości wskaźnika WIBOR 1M oraz 6 p.p. marży, przy czym odsetki wypłacane będą przy emisji lub zamianie na akcje emitenta z nowej emisji. Pozyskane środki spółka zamierza zainwestować w stworzenie nowego zakładu, wylęgarni owadów, centrum badawczo-rozwojowego oraz pokrycie bieżących kosztów operacyjnych. Emitent nie przewidział wprowadzenia serii na Catalyst.

Echo Investment, deweloper mieszkaniowy dokonał na przestrzeni lutego dwóch emisji. W przypadku pierwszej z nich, przeznaczonej dla inwestorów detalicznych, na papiery o nominalnej wartości 70 mln zł złożono zapisy w wysokości 193,9 mln zł. W drugiej z nich emitent uplasował 100 mln zł, kupującymi były instytucje. Serie mają okres zapadalności, oraz kupon wynoszące odpowiednio 4 lata, WIBOR 6M + 4 p.p. marży oraz 5 lat, kupon w wysokości WIBOR 6M + marża, której wysokości w emisji na 100 mln nie określono. Obecnie 15 serii Echo Investment jest notowanych na Catalyst, dwie nowe serie również mają znaleźć się w obrocie.

Spółka z branży windykacyjnej Kredyt Inkaso uplasowała obligacje o wartości 20 mln zł oprocentowanych w wysokości 5,5 p.p. marży ponad WIBOR 3M. Papiery mają 4-letni tenor. Zarząd spółki ma powody do zadowolenia, ponieważ na papiery emitenta kupujący zgłosili 3,5 razy większy popyt. Redukcja zapisów wyniosła 72 proc. i była największa w historii emisji długu Kredyt Inkaso. Jest to ostatnia publiczna oferta obligacji spółki w ramach dobiegającego końca programu emisji, dzięki któremu emitent pozyskał 68 mln pln. Windykator ma zamiar kontynuować emisje, w grudniu spółka przyjęła nowy program emisji o wartości 120 mln zł.

Po raz kolejny spółka Olivia Fin skutecznie pozyskała kapitał dla grupy Olivia Centre, tym razem w kwocie 7 mln euro. Obligacje z okresem zapadalności wynoszącym 3,5 roku wypłacają kupon w wysokości EURIBOR 3M + 5,3 p.p. Stopa redukcji wyniosła 17 proc., czyli mniej w porównaniu do ostatnich emisji spółki. Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniem przez spółkę Tonsa Commercial REI pochodzącą z Holandii, kontrolującą podmioty z grupy Olivii Fin. Docelowo nowa emisja ma trafić na Catalyst.

Spółka deweloperska Ronson Development uplasowała obligacje o wartości 60 mln zł. Redukcja zapisów sięgnęła 61 proc. Seria długu z 3,5 letnim okresem spłaty wypłaca kupon w wysokości 6 miesięcznego wskaźnika WIBOR oraz 3,85 proc. marży. Celem emisji jest refinansowanie zadłużenia z tytułu wykupu serii obligacji w kwietniu, lub skalowanie działalności, w tym zakup gruntów. Spółka nie podała szczegółów. Omawiana seria ma w przyszłości znaleźć się w obrocie na Catalyst.

Serię o najniższej wartości nominalnej w analizowanym miesiącu uplasował deweloper DL Invest. Wyemitowana seria o wartości 2,5 mln euro obecnie wypłaca kupon w wysokości EURIBOR 3M + 5,5 p.p. marży, jednak wysokość odsetek ulegnie zmianie po złożeniu wniosku o wpis do hipoteki przez spółkę, obniżając wypłacany kupon o 0,5 p.p. Emitent zaznacza, że papiery trafią do obrotu na rynku Catalyst.

Debiuty

W lutym na Catalyst zadebiutowało 13 serii obligacji o łącznej wartości 1221,75 mln zł oraz 74 mln euro, wartość ta jest wyższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. W lutym na rynek wprowadzono obligacje o wartości 101 mln zł oraz 12,5 mln euro, w styczniu 3,98 mld zł.

W analizowanym miesiącu największą zwyżką w dniu debiutu cieszyły się obligacje VIN0127 spółki Vindexus, działającej w branży windykacyjnej. Popyt na rynku pierwotnym jak i wtórnym był jak najbardziej zauważalny, w wypadku pierwszego redukcja zapisów wyniosła 70 proc. Średni kurs sięgnął 101,25 proc. przy płynności 653 tys. zł. Zachowanie handlujących omawianą serią pozytywnie wyróżnia się na tle poprzednich debiutów emitenta, gdy płynność pozostawiała wiele do życzenia.

Z podobną reakcją na rynku wtórnym spotkała się wyemitowana w styczniu seria spółki PragmaGO, kurs sięgał 100,91 proc. wartości nominalnej. W pierwszych dwóch godzinach handlu obracano obligacjami spółki o wartości 210 tys. zł. Emitent zobowiązał się wypłacać kupon w wysokości WIBOR 3M + 5,15 p.p. marży.

Wśród debiutujących serii obligacji windykatorów za analizowany miesiąc, znajduje się emisja Kredyt Inkaso. Seria wypłacająca kupon w wysokości WIBOR 3M + 5,5 p.p. marży. Jest to dziewiąta seria emitenta znajdująca się w obrocie na Catalyst.

WB Electronics, spółka działająca w branży zbrojeniowej wprowadziła do obrotu giełdowego serię obligacji uplasowaną w listopadzie poprzedniego roku. Celem emisji było finansowanie działalności operacyjnej oraz spłata zapadającej serii obligacji. W dniu debiutu nie handlowano omawianymi walorami.

Luty był miesiącem licznych debiutów serii długów spółek deweloperskich. Do obrotu trafiła m.in. wyemitowana w grudniu seria Develii. Oferowane odsetki w wysokości 3,4 p.p. ponad WIBOR 3M przyciągnęły 58 inwestorów na rynku pierwotnym, którzy zakupili papiery na kwotę 160 mln zł. W dniu debiutu obligacjami nie handlowano. Develia wprowadziła w sumie 6 serii papierów dłużnych na Catalyst.

Uplasowana w listopadzie seria dewelopera Echo Investment, znalazła się w obrocie na Catalyst. Serią o wartości nominalnej 43 mln euro jednak nie handlowano w dniu debiutu, co można tłumaczyć uplasowaniem papierów dłużnych wśród 29 inwestorów instytucjonalnych.

Debiut obligacji na rynku wtórnym miał też miejsce w wypadku innej spółki deweloperskiej, Ghelamco Invest. Nominalna wartość emisji wyniosła 125 mln zł. Uplasowanymi z dyskontem 1,4 proc. papierami handlowano doprowadzając kurs do 101 proc. Jest to jedenasta seria dewelopera notowana na Catalyst.

Archicom, spółka zajmująca się głównie budownictwem biurowym wprowadziła do obrotu obligacje ze swojej listopadowej emisji. Jest to pierwsza emisja dewelopera po nawiązaniu współpracy z Echo Investment, która wniosła do spółki 210 mln zł dodatkowego kapitału. Uplasowanie obligacji wśród 35 inwestorów tłumaczy brak transakcji na debiutujących papierach.

Obligacje kolejnego przedstawiciela branży deweloperskiej, spółki Ronson Development, są od lutego dostępne w obrocie na Catalyst. Wyemitowane na przełomie stycznia i lutego papiery dewelopera opiewają na łączną kwotę 60 mln zł. Warto zaznaczyć, że zapisy na przydział obligacji wymusiły redukcję o 61 proc. Debiutującym długiem handlowano po kursie 101 proc. nominału, w pierwszych 45 minutach handlu, wartość obracanych papierów wyniosła 76 tys. zł.

Ostatnią spółką na liście deweloperów wprowadzających obligacje do publicznego obrotu jest Olivia Fin. Od tego miesiąca można handlować serią o 3,5 letnim tenorze i wartością 7 mln euro. Z racji uplasowania długu wśród 106 inwestorów papierami w dniu debiutu nie handlowano. Jest to jedenasta seria spółki notowana na Catalyst.

Najbardziej rozpoznawalny windykator z GPW, Kruk S.A. wprowadził na Catalyst dwie denominowane w euro serie obligacji, które trafiły w ręce inwestorów indywidualnych. Szczegóły pierwszej emisji o wartości 10 mln euro, zostały opisane w Komentarzu rynku Catalyst NWAI za miesiąc styczeń. Docelowo obie serie mają zostać zasymilowane 30 kwietnia, czyli w dniu zakończenia pierwszego okresu odsetkowego. Pomimo widocznego entuzjazmu inwestorów na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym poza kilkoma transakcjami nie odnotowano większego obrotu.

Obligacje „covidowe”

W lutym Bank Gospodarstwa Krajowego nie przeprowadził żadnego przetargu sprzedaży obligacji.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 153,74 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Triumf niewierzących

  12 kwietnia 2024
  Nie jest to codzienna sytuacja. W jednym czasie rentowność obligacji skarbowych spada, a metali szlachetnych zyskuje. W piątek obligacje odbijały, ale metale szlachetne nadal drożały. Triumfują inwestorzy od dawna dostrzegający wyższość aktywów materialnych nad pieniądzem fiducjarnym.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (marzec 2024)

  12 kwietnia 2024
  W marcu obrót na Catalyst osiągnął 307,83 mln zł – poniżej 12-miesięcznej średniej (463,97 mln zł) i aż o 32,1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Korekta dłuższa niż trend

  05 kwietnia 2024
  Odreagowanie rentowności skarbowych trwa już ponad trzy miesiące, i póki co, to długość korekty, a nie jej zasięg może rodzić pytania o kontynuację rajdu. Pytania o tyle istotne, że wyniki funduszy dłużnych przestają zachwycać, a więc być może także przyciągać kapitał.
  czytaj więcej
 • RPP nie zmieniła stóp procentowych

  04 kwietnia 2024
  Zgodnie z oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, w tym referencyjną na poziomie 5,75 proc.
  czytaj więcej