środa, 29 maja 2024

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (styczeń 2023)

Marcin Walczak i Sławomir Strzępek, DM NWAI | 16 lutego 2023
W styczniu obrót na Catalyst osiągnął 438,03 mln zł, czyli poniżej 12-miesięcznej średniej, która wyniosła 657,01 mln z). Było to też o 13,4 proc. mniej niż w grudniu.

W styczniu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł do poziomu 2,99 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,54 proc. (0,81 proc. w grudniu).

Z analizowanych sektorów spadek ZDM odnotowało 11, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Medycyna (-177 p.b.). Na kolejnych miejscach pod względem spadków ZDM znalazły się sektory: Retail (-115 p.b.), Deweloperzy komercyjni (-69 p.b.), Paliwa, Gaz, Energia (-66 p.b.) oraz Chemia (-64 p.b.). Spadki w pozostałych sektorach nie przekroczyły 40 p.b. Wzrost rentowności w styczniu dotyczył 5 sektorów, przy czym największe zmiany widać w sektorze Fundusz (+28 p.b.) oraz Pożyczki (+14 p.b.)

Za spadkiem ZDM o 177 p.b. w sektorze Medycyna stoi przedterminowy wykup obligacji VOX0224. Spółka Voxel S.A. w grudniu podjęła uchwałę o przedterminowym wykupie obligacji serii L, których łączna wartość nominalna wynosiła 5 mln zł. Inwestorzy poza wartością nominalną oraz narosłymi odsetkami otrzymali zgodnie z warunkami emisji premię w wysokości 0,5 proc. Istotny spadek rentowności wystąpił również w sektorze Retail, w którym wzrost kursu odnotowały 3 z 5 należące do niego serie. Najwięcej rosły obligacje wyemitowane przez LPP S.A. poprawiając kurs o 2,14 proc. Zmianie kursu towarzyszyła również poprawa obrotów o prawie 8 mln zł.

W styczniu obligacjami, które najlepiej radziły sobie na tle konkurentów były papiery emitowane przez BGK. Charakteryzują się one stałym oprocentowaniem i odległym terminem wykupu, stąd towarzysząca im zmienność w obecnym otoczeniu makroekonomicznym w przypadku serii FPC1140 pozwoliła zwiększyć ich wycenę w ostatnich 3 miesiącach o ponad 20 proc.

Dla papierów Banku Millenium styczeń okazał się miesiącem przerywającym złą passę, która systematycznie obniżała wycenę ich obligacji. Seria MIL1227 zyskała ponad 5 proc., co pozwoliło odrobić straty i zbliżyć się do wyceny jaką papiery te miały trzy miesiące temu. Z racji tego, że wartość nominalna obligacji wynosi 0,5 mln zł, pomimo wolumenu wynoszącego tylko 9 sztuk, obrót na walorze wygenerowany w tym miesiącu wyniósł blisko 4 mln zł, co jest wartością zbliżoną do obrotów mających miejsce w listopadzie i grudniu. Warto przypomnieć, że Bank Millennium znajduje w czołówce banków biorąc pod uwagę: wartość portfela kredytów mieszkaniowych opartych na franku, udział portfela kredytów mieszkaniowych opartych na franku w portfelu kredytów mieszkaniowych oraz portfelu kredytów ogółem. Wynikiem tego jest znacząca przecena, która rozpoczęła się już niemal rok temu i dotyczy obu serii MIL0129 oraz MIL1227.

W zestawieniu jedyny większy spadek dotyczył serii BOS0724 wyemitowanej przez Bank Ochrony Środowiska. Na tle pozostałych emitentów był to wynik znacznie odbiegający od styczniowej tendencji charakteryzującej się wzrostem wyceny w przeważającej części papierów. Niska płynność przyczyniła się do obniżki przekraczającej ponad 8 proc. W ostatnim miesiącu na omawianym walorze zawarto jedną transakcję, której przedmiotem było 100 sztuk obligacji, tym samym jest to jedyna transakcja, która miała miejsce w przeciągu ostatnich 3 miesięcy. Aktualnie obligacje zapadające w lipcu przyszłego roku notowane są z 10 proc. dyskontem. Spadek papierów pozostałych emitentów nie przekroczył bariery 2 proc. Na tle sentymentu z ostatnich miesięcy, zaobserwować można stopniowe wyhamowywanie tendencji spadkowej.

Obroty

W styczniu obrót na Catalyst osiągnął 438,03 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (657,01 mln zł). Jest to wartość wyższa o 13,4 proc. od obrotów wygenerowanych w grudniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 1,56 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 203,74 mln zł. Stanowi to wzrost o 25,8 proc. w stosunku do 161,96 mln zł osiągniętych w grudniu. Wartość w styczniu osiągnęła wartość nieco wyższą od 12 – miesięcznej średniej (198,61 mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem grudnia odpowiadają głównie sektory: Inne usługi, na którym obroty wyniosły 15,1 mln zł wobec 1,48 mln zł przed miesiącem, Banki – wzrost obrotów z 59,91 mln zł do 70,78 mln zł oraz Retail – wzrost z 6,27 mln zł do 17,08 mln zł. Istotny wzrost obrotów odnotował również sektor BGK/EBI/PFR – 49,26 mln zł wobec 40,94 mln zł w grudniu. Największy spadek obrotów odnotował sektor: Paliwa, Gaz, Energia – 12,43 mln zł wobec 17,46 mln zł przed miesiącem oraz IT – 0,35 mln zł wobec 2,2 mln zł w grudniu.

W sektorze Inne usługi wzrost obrotów zanotowało 5 z 6 notowanych serii obligacji. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria CPS0130 wyemitowana przez Cyfrowy Polsat, która zadebiutowała w styczniu. Obroty na tej serii wyniosły 9,8 mln zł, na koniec miesiąca rynek wycenił serię na 100,5 proc. nominału. W sektorze Banki poprawę obrotów odnotowało 11 z 18 notowanych serii. Największy wzrost obrotów w tym sektorze odnotowała seria PEO1027 wyemitowana przez PEKAO, na której zawarto łącznie transakcje o wartości 29,6 mln zł i był to wzrost o 7,2 mln zł względem grudnia. W sektorze Retail największy wzrost obrotów odnotowała seria LPP1224, która poprawiła wynik aż o 8 mln zł.

W segmencie Paliwa, Gaz, Energia spadek obrotów odnotowało 6 z 9 notowanych serii należących do sektora przy czym największy z nich dotyczył serii PGE0529 wyemitowanej przez PGE S.A. Obrót na walorze spadł względem listopada o 1,8 mln zł przy jednoczesnym wzroście kursu o 151 p.b. do poziomu 96,5 proc. wartości nominalnej. Spadek obrotów o 1,7 mln zł odnotowała również seria PKN1225 wyemitowana przez PKN Orlen S.A. Kurs waloru w tym czasie wzrósł o 110 p.b. do 100,4 proc. wartości nominalnej.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 49,26 mln zł wobec 40,94 mln zł przed miesiącem. Prawie całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Wyjątek stanowiła seria PFR0827 wyemitowana przez Polski Fundusz Rozwoju, na której zawarto transakcje o wartości 1,6 mln zł. Spośród 11 serii wyemitowanych przez BGK, 6 z nich odnotowało wzrost obrotu. Największe zmiany zainteresowania zaobserwować można było na seriach FPC1140 oraz FPC0733. Obrót na FPC1140 wzrósł z 12,99 mln zł do 17,66 mln zł przy jednoczesnym wzroście kursu o 551 p.b. do 56,4 proc. nominału. W przypadku FPC0733 obrót wzrósł o 1,3 mln względem grudnia przy jednoczesnym wzroście kursu o 658 p.b. do 68,58 proc. wartości nominalnej.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, na pierwszym miejscu niezmiennie znalazł się BGK z obrotami równymi 47,7 mln zł, był to wyższy wynik względem ubiegłego miesiąca (40,02 mln zł w grudniu). Drugie miejsce, czwarty miesiąc z rzędu, przypadło Pekao. Obroty na walorach Banku odnotowały zmianę o 14,3 mln zł względem ubiegłego miesiąca. Na trzecim miejscu znalazł się Ghelamco Invest, którego papiery odnotowały wzrost obrotów o 9 mln zł.

Zapadalność

W styczniu do wykupu przypadała tylko 1 seria obligacji o wartości 12 mln zł wyemitowana przez BBI Development. Emitent wykupił obligacje w terminie. Dodatkowo w styczniu swoje obligacje serii VOX0224 przed terminem wykupiła spółka Voxel S.A.

W lutym wypada termin do wykupu 3 serii obligacji o łącznej wartości 2027,8 mln zł. Największa zapadalność w tym miesiącu należeć będzie do BGK. Wartość emisji, którą będzie musiał wykupić BGK wynosi 2 mld zł. W styczniu prawie nie handlowano walorem, a rynek na koniec miesiąca wycenił papier na poziomie 100,4 mln zł.

Zdecydowanie mniejsze serie: BBI0223 i BBD0223, będzie musiała wykupić spółka BBI Development. Obie serie wyemitowane przez dewelopera zapadają 22 lutego 2023 r., ich łączna wartość nominalna wynosi 27,8 mln zł. Na koniec stycznia ich kurs wyniósł kolejno 100 proc. i 100,3 proc. nominału.

Nowe emisje

W styczniu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 14 emitentów o łącznej wartości 1,03 mld zł i 7,9 mln euro. W grudniu wartość emisji wyniosła 7,74 mld zł i 13,9 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 55,2 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 568 mln zł. Najwięcej w zł wyemitował PKO Leasing S.A. – 344 mln zł, ING B ank Hipoteczny S.A. – 124 mln zł oraz Mleasing Sp. z o.o. 100 mln zł.

W styczniu 2023 r. spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 3,7 mld zł. Dla porównania w grudniu łączna wartość emisji wyniosła 3 mld zł.

W raporcie bieżącym z 4 stycznia 2023 r. zarząd spółki Kruk poinformował o przydziale obligacji na okaziciela serii AL3. Obligacje zostały wyemitowane w ramach IX Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji. Wartość emisji wyniosła 120 mln zł, na którą składa się 120 tys. obligacji o wartości nominalnej równej 1 tys. zł każda. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych + 4,5 proc. w skali roku.

24 stycznia 2023 r. zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału obligacji serii PZ1, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. W ramach subskrypcji, która miała miejsce pomiędzy 10 a 23 stycznia 2023 r. 127 inwestorów złożyło zapis na 55 086 papierów, co finalnie wymusiło 45,54 proc. redukcję. Ostatecznie obligacje zostały przyznane wszystkim inwestorom, którzy złożyli zapisy. Emisja obligacji serii PZ1 odbywa się w ramach XI programu emisji obligacji, które są zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika spółki. Oprocentowane obligacje jest zmienne, oparte o stopę WIBOR 6M powiększoną o 5 proc. marży.

25 stycznia 2023 r. w raporcie bieżącym zarząd PKO BP SA poinformował, że zakończył subskrypcję trzyletnich obligacji uprzywilejowanych „senior preferred notes” o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro. Cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane wynosi 99,864 proc. wartości nominalnej. Subskrypcją objętych zostało 7 500 obligacji, przy nominale pojedynczej wynoszącym 100 tys. euro. W zapisie wzięło udział 188 podmiotów i finalnie papiery wartościowe zostały przydzielone 175 inwestorom. Obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 68,72 proc. Przez okres dwóch lat od daty emisji oferują stały kupon, wynoszący 5,625 proc. w skali roku (płatny rocznie), natomiast przez okres trzeciego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,5 proc. (płatny kwartalnie).

27 stycznia 2023 r. zarząd spółki PragmaGO SA podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii B2. Obligacje zostały wyemitowane w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji. Inwestorzy złożyli zapis na 585 057 sztuk obligacji. Zarząd spółki finalnie dokonał przydziału 200 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Finalnie na zapis 1042 inwestorów, spółka w wyniku proporcjonalnej redukcji - która wyniosła 65,82 proc. - przydzieliła 200 tys. sztuk obligacji 1020 inwestorom.

31 stycznia 2023 r. zarząd BBI Development SA dokonał emisji oraz przydziału 11 tys. nowych obligacji serii BBI0225, o łącznej wartości nominalnej 11 mln zł. Celem emisji była częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0123 o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 7,75 punktu procentowego w skali roku.

Debiuty

W styczniu na Catalyst zadebiutowały 4 serie obligacji o łącznej wartości 2,814 mld zł, wartość ta jest zdecydowanie wyższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. W grudniu na rynek wprowadzono obligacje o wartości 170 mln zł, a w listopadzie 122 mln zł.

W badanym miesiącu największą emisję wprowadził do obrotu Cyfrowy Polsat. 21 stycznia 2023 r. do obrotu trafiły papiery o łącznej wartości 2,67 mld zł. Oprocentowanie papierów przydzielonych inwestorom kwalifikowanym w drugiej połowie grudnia 2022 r., wynosi WIBOR 6M + 3,85 proc. w skali roku. Od debiutu handel na obligacjach odbywał się powyżej ceny nominalnej w zakresie od 100,26 proc. (dzień debiutu) do 100,74 proc., co miało miejsce 30 stycznia 2023 r.

Pierwszymi papierami, które zadebiutowały w styczniu na Catalyst są obligacje spółki Best, których przydział miał miejsce w połowie grudnia 2022 r. Obligacje zostały wyemitowane w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 250 mln zł. Grudniowa emisja charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym opartym o stopę WIBOR 3M powiększonym o 4,5 proc. marży. W pierwszym miesiącu notowań papiery handlowane były w widełkach wartości nominalnej wynoszącej od 99,9 proc. w dniu debiutu do 100,68 proc., co odpowiada notowaniom z 25 stycznia 2023 r. Aktualnie na rynku spółka posiada sześć serii obligacji, a najbliższy wykup będzie miał miejsce w lutym 2024 r.

Dwa ostatnie debiuty należały do spółki Kruk. 16 stycznia 2023 r., do obrotu wprowadzone zostały obligacje na okaziciela serii AN2 pochodzące z grudniowej emisji na kwotę 10 mln zł. Spółka zobowiązała się płacić inwestorom kupon oparty na stopie WIBOR 3M powiększony o 4 proc. marży, przy zapadalności mającej mieć miejsce w listopadzie 2027 r. Od momentu debiutu inwestorzy byli skłonni płacić cenę, która poruszała się w widełkach 100 proc.-101 proc. wartości nominału. Drugi z debiutów Kruka, który miał miejsce 30 stycznia 2023 r., dotyczy emisji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Papiery oznaczone kodem KRU0129 oferują oprocentowanie zmienne w oparciu o stopę WIBOR 3M powiększoną o 4,5 proc. marży, a wykup będzie miał miejsce w styczniu 2029 r. Aktualnie na rynku notowanych jest 19 serii obligacji Kruka, a najbliższy wykup odbędzie się w październiku br.

Obligacje „covidowe”

W styczniu Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził tylko jeden przetarg sprzedaży obligacji.

18 stycznia BGK wyemitował obligacje w ramach dwóch serii: FPC0328 i FPC1140. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC1140 – 568 mln zł w ramach przetargu podstawowego. Serii FPC0328 sprzedano 200 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 50 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 141,69 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze