wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Work Service zrestrukturyzowało zadłużenie, w tym obligacyjne

msd | 11 grudnia 2018
Spółka zrefinansowała obligacyjne zadłużenie, którego termin spłaty upłynął 29 listopada i 4 grudnia. Spełniła więc warunki wejścia w życie zmienionej umowy kredytowej z konsorcjum banków, co zamyka trwający od początku listopada proces restrukturyzacji zadłużenia.

Według Work Service przeprowadzona operacja była „jedną z najbardziej skomplikowanych transakcji restrukturyzacji zadłużenia ostatnich lat na polskim rynku”. W ramach tego procesu spółka pozyskała nowe limity faktoringowe, dokonała restrukturyzacji i refinansowania obligacji oraz wypełniła warunki wejście w życie porozumienia z kredytodawcami. Skutkiem tego jest przedłużenie terminów spłaty finansowania bankowego i obligacyjnego kolejno do 31 marca i 29 maja 2020 r.

Restrukturyzacja obligacyjnego zadłużenia, jak podkreśla spółka, odbyła się bez umorzeń kapitału. Spółka porozumiała się z instytucjonalnymi obligatariuszami w sprawie objęcia nowych emisji lub zmiany warunków istniejących.

Ostatecznie w porozumieniu z inwestorami Work Service przesunęło spłatę wartych 20 mln zł obligacji serii W, których termin spłaty upłynął 29 listopada, do 29 maja 2020 r. Spółka wykupiła też przeterminowane papiery dłużne serii T oraz Y, warte w sumie 24,85 mln zł. Środki na ich wykup pochodziły z emisji nowych obligacji.

Łącznie Work Service wyemitował cztery nowe serie obligacji – trzy zewnętrzne o łącznej wartości 23,85 mln zł oraz jedną wewnątrzgrupową na kwotę 7,75 mln zł.

Udział w refinansowaniu obligacyjnego zadłużenia wzięli także Tomasz Misiak oraz Tomasz Hanczarek będący akcjonariuszami i założycielami spółki. Objęli oni 7 mln zł długu z wartej 8,6 mln zł nowej serii SHB, która ma wyższe pierwszeństwo zaspokojenia względem pozostałych wyemitowanych przez Work Service obligacji.

Zrefinansowanie obligacji oraz uzyskanie nowych limitów faktoringowych (do 55 mln zł) umożliwiło też wejście w życie aneksu do umowy kredytowej z konsorcjum banków. Do końca marca 2020 r. spółka będzie mogła korzystać z limitów kredytowych do kwoty około 110 mln zł.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakończyliśmy negocjacje z kredytodawcami i kluczowymi obligatariuszami, w rezultacie których doszło do podpisania umowy kredytowej. Była to bardzo skomplikowana transakcja restrukturyzacji, ponieważ obejmowała jednoczesną restrukturyzację umów kredytowych, limitów faktoringowych, obligacji wobec inwestorów instytucjonalnych oraz obligacji wobec inwestorów indywidualnych. Jest to bardzo ważny krok w kierunku spłaty zobowiązań oraz realizacji strategii rozwoju naszej grupy. Konsekwentnie dążymy do zminimalizowania zadłużenia poprzez sprzedaż aktywów. Zawarte umowy z bankami i faktorami, jak również porozumienie z kluczowymi obligatariuszami, korzystnie wpłyną na sytuację finansową i płynność spółki (…) – powiedział Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service, cytowany w komunikacie prasowym.

Na samym zadłużeniu proces restrukturyzacji ma się jednak nie kończyć. Work Service ma także przeprowadzić restrukturyzację operacyjną.

Wyemitowane przez Work Service obligacje serii X i Z, a także seria W, której wydłużono termin spłaty, są oprocentowane na WIBOR 3M plus 1 pkt proc. marży, ale płatnej dopiero w dacie wykupu. Obligatariuszom przysługiwać ma też 2,87 pkt proc. dodatkowej premii w skali roku, także płatnej w dniu wykupu (lub spłaty zadłużenia kredytowego). Papiery serii SHB, które w większości trafiły do portfeli Tomasza Misiaka i Tomasza Hanczarka, oprocentowane są zaś na stałe 5 proc., przy kuponie płatnym co kwartał.

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje