sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2023)

Marcin Walczak i Mateusz Wojdała, DM NWAI | 12 grudnia 2023
W listopadzie obrót na Catalyst osiągnął 529,2 mln zł, czyli powyżej 12-miesięcznej średniej (461,17 mln zł) i o 4,2 proc. więcej niż w październiku.

W listopadzie Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł do poziomu 2,61 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 1,21 proc. (1,08 proc. w październiku).

Z analizowanych sektorów spadek ZDM odnotowało 11, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Usługi finansowe (-69 p.b.) Na kolejnych miejscach pod względem spadków ZDM znalazły się sektory: Deweloperzy mieszkaniowi (-49 p.b.), Fundusz (-46 p.b.) oraz Medycyna (-32 p.b.). Spadki w pozostałych sektorach nie przekroczyły 25 p.b. Wzrost rentowności w listopadzie dotyczył pozostałych 5 sektorów. Największe zmiany miały miejsce w sektorach: Chemia (+27 p.b.), BGK/EBI/PFR (+17 bps) oraz Paliwa, Gaz, Energia (+16 p.b.).

Największy spadek ZDM wystąpił w przypadku obligacji sektora Usługi finansowe – 69 p.b. Składający się z pięciu serii sektor nie odnotował dużej zmienności cenowej i tylko jedna seria wyemitowana przez PZU S.A. nieco staniała. Spadek wartości mediany rentowności jest zatem efektem niewielkich wzrostów cen dwóch innych serii oraz upływającego czasu do wykupu.

Z kolei największy wzrost mediany ZDM odnotował sektor Chemia, w którym to niewielki spadek kursów dotknął ponad połowę należących do niego serii. W ubiegłym miesiącu wspominaliśmy, że sektor ten w całości składa się ze stałokuponowych obligacji, przez co najbardziej zareagował spadkiem rentowności na rozpoczęty we wrześniu cykl obniżania stóp procentowych. Listopadowa decyzja RPP o wstrzymaniu obniżek stóp oraz narracja NBP, jak widać ostudziła nastroje inwestorów i przyniosła niewielką korektę w tym sektorze. Swoistą efektywność rynku zaobserwować można było również na należącej do sektora serii PCR1026. Jej nieuzasadniony wzrost kursu w październiku aż o 8,5 proc., skorygował w listopadzie do wartości, która odwzorowuje obecnie przeciętną sektorową rentowność do wykupu.

Listopad okazał się dobrym miesiącem dla obligacji Banku Millennium S.A., które to drożały kolejno o 6,1 proc. oraz 2,5 proc. Ich rentowność do wykupu nadal jednak pozostaje najwyższa w sektorze (ponad 11,4 proc.). W połowie miesiąca agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego Banku Millennium S.A. z negatywnej na stabilną. Uzasadnieniem zmiany była przede wszystkim poprawa osiąganych przez bank wyników. Agencja zwróciła również uwagę na lepsze pokrycie rezerwami portfela hipotecznych kredytów walutowych, a także poprawę zdolności do absorbowania spodziewanych kosztów związanych z tymi kredytami.

Niekorzystną tendencję w listopadzie zauważyć można było na obligacjach spółki Unidevelopment S.A. Papiery zadebiutowały we wrześniu br. a już spadły do 95,1 proc. wartości nominalnej. Co prawda na walorze nie obserwuje się wysokich obrotów, jednak utrzymująca się tendencja niskiego kursu i wyższych rentowności może zmusić dewelopera podczas przyszłych emisji do ustalania wyższych marży ponad zmienną stopę.

Obroty

W listopadzie obrót na Catalyst osiągnął 529,2 mln zł, co jest wartością powyżej 12-miesięcznej średniej (461,17 mln zł). Jest to wartość wyższa o 4,2 proc. od obrotów wygenerowanych w październiku. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 24.05 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 183,01 mln zł. Stanowi to wzrost aż o 27,4 proc. w stosunku do 143,66 mln zł osiągniętych w listopadzie. Wartość listopadowa osiągnęła poziom wyższy od 12 – miesięcznej średniej (166,24mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem września odpowiadają głównie sektory Paliwa, Gaz, Energia, na którym obroty wyniosły 26,43 mln zł wobec 4,88 mln zł przed miesiącem oraz Banki – wzrost obrotów z 25,19 mln zł do 35,19 mln zł. Największy spadek obrotów odnotował sektor: BGK/EBI/PFR – 72,47 mln zł wobec 86 mln zł przed miesiącem oraz Deweloperzy Komercyjni – 36,62 mln zł wobec 45,47 mln zł w listopadzie.

W sektorze Paliwa, Gaz, Energia wzrost obrotów zanotowało 6 z 8 notowanych serii. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria TPE1025 wyemitowana przez Tauron Polska Energia S.A., która zanotowała wzrost obrotów z 521 tys. zł w październiku do 8,1 mln zł w listopadzie. Kurs waloru spadł w tym czasie o 80 p.b. do wartości 100,2  proc. wartości nominalnej. Drugą serią, która wyraźnie poprawiła obroty w analizowanym miesiącu, była seria PKN1225 wyemitowana przez Orlen S.A. Pomimo zdecydowanie większego zainteresowania względem ubiegłych miesięcy, kurs obligacji nie odnotował zmian i przyjął wartość 100,15 proc. wartości nominalnej.

W sektorze Banki wzrost obrotów odnotowało 8 z 23 serii należących do sektora przy czym największy wpływ miała seria PEO1027 wyemitowanej przez Pekao S.A. Obrót na walorze wzrósł względem listopada o 6,94 mln zł. Listopadowy handel zakończył się przy cenie 99,7 proc. nominału, i był to wzrost o 99 p.b. Istotny wzrost obrotów odnotowała również seria PKO0328 wyemitowana przez BKO BP S.A. Wartość wszystkich transakcji zawartych w listopadzie wyniosła 2,55 mln, podczas gdy w październiku walorem nie handlowano.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 72,47 mln zł wobec 86 mln zł przed miesiącem. Prawie całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Wyjątek stanowiła seria PFR0325 wyemitowana przez Polski Fundusz Rozwoju, na której zawarto transakcje o wartości 19,2 mln zł. Spośród 12 wyemitowanych serii przez BGK, spadek popytu względem ubiegłego miesiąca można było zauważyć na 5 z nich. Największe zmiany wolumenu dotyczyły serii FPC0630 oraz FPC0427. Obrót na FPC0630 spadł czterokrotnie do 5,36 mln zł, a jej cena rynkowa wzrosła o 0,67 proc. W przypadku FPC0427 obrót spadł się o 8,48 mln zł względem listopada przy jednoczesnym spadku wyceny o 0,87 proc.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, pierwsze miejsce niezmiennie należy do BGK z obrotami równymi 53,2 mln zł. Stanowi to zauważalny spadek względem ubiegłego miesiąca (76,1 mln zł). Drugie miejsce, przypadło Polskiemu Funduszowi Rozwoju, a konkretnie serii PFR0325, na której to zawarto 2 transakcje po 10 obligacji. Wartość nominalna jednego papieru wynosi 1 mln zł. Na trzecim miejscu znalazł się deweloper Ghelamco Invest, w przypadku którego wolumen w listopadzie pogorszył się o 10 mln zł.

Zapadalność

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o terminie do wykupu 4 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 237,4 mln zł. Wszyscy wymienieni emitenci dokonali wykupu papierów dłużnych w terminie.

W grudniu wypada termin wykupu 4 serii obligacji o łącznej wartości 186,7 mln zł. Na dzień wydania raportu wiadomo, że swoje obligacje wykupił HB Reavis Finance PL 3. (85 mln zł). Relatywnie mniejsze emisje w grudniu wykupują: Anwim (50 mln zł), PCC Rokita (30 mln zł) oraz MCI Management (21,7 mln zł).

Nowe emisje

W listopadzie poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 24 emitentów o łącznej wartości 4,79 mld zł i 7,54 mln euro. W październiku wartość emisji wyniosła 4,43 mld zł i 155,19 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 51,9 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 2,44 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring Sp. z o.o. –1,36 mld zł, Pekao Leasing Sp. z o.o. – 617 mln zł oraz Europejski Fundusz Leasingowy S.A. – 500 mln zł.

W listopadzie spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 3,7 mld zł. Dla porównania w październiku łączna wartość emisji wyniosła 1,12 mld zł i 43 mln euro.

W analizowanym miesiącu najwięcej wyemitował Santander Bank Polska S.A. W ramach programu do 5 mld zł, Bank uplasował obligacje o łącznej wartości nominalnej 3,1 mld zł. Za dwuletnie papiery Emitent zobowiązał się płacić w skali roku 1,8 proc. ponad stawkę WIBOR6M. Podobnie jak dwie pozostałe serie, wartość nominalna jednej obligacji wynosi 500 tys. zł. Zgodnie z raportem Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

Drugą pod względem wielkości emisję - 210 mln, w listopadzie uplasował Archicom S.A. Obligacje zostały wyemitowane na okres 3 lat, a ich oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR3M powiększonym o marżę, która nie została jeszcze ujawniona. Wyemitowana seria trafi do obrotu na Catalyst, gdzie obecnie notowane są dwie serie o łącznej wartości nominalnej 123 mln zł.

Trzecią, co do wielkości emisję z końcem miesiąca, przydzielił inwestorom WB Electronics S.A. – 100 mln zł. Emitent ustalił oprocentowanie trzyletnich obligacji w oparciu o stopę WIBOR3M powiększoną o marżę, która to z kolei miała zostać ustalona w procesie budowania księgi popytu. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostały na wykup trzyletnich obligacji serii 1, których termin wykupu przypadł na październik br. Docelowo papiery trafią na Catalyst.

Nieco mniejszą emisję w omawianym miesiącu uplasował Best S.A. – 70 mln zł. Swoje obligacje o 3 letnim tenorze, oprocentowane w oparciu o WIBOR3M + 5 proc. marży, spółka przydzieliła 27 inwestorom (w tym subfunduszom). Papiery zostaną wprowadzone na Catalyst w terminie 90 dni od dnia emisji. Obecnie notowanych jest 10 serii obligacji, których średnia rentowność do wykupu na koniec listopada wynosiła ok. 10 proc.

Z kolei Anwim S.A. uplasował dług o wartości nominalnej 65 mln zł. Za trzyletnie papiery Emitent zobowiązał się płacić WIBOR 3M powiększony o 4,4 proc. marży. Emitowane obligacje trafiły do 31 inwestorów, z czego 4 z nich to Insiderzy, którzy objęli obligacje o łącznej wartości 8,1 mln zł.

Listopad to drugi z rzędu miesiąc, w którym swoje obligacje uplasowało Ghelamco Invest S.A. Spółka z sukcesem przydzieliła 50 mln zł czteroletniego długu, a zainteresowanie emisją doprowadziło do ponad 50 proc. stopy redukcji. Tak jak wszystkie pozostałe zmiennokuponowe obligacje Emitenta i te zostały oprocentowane w wysokości 5 proc. ponad WIBOR6M.

Podobnej wielkości emisję przydzielił w listopadzie deweloper Echo Investment. W toku prowadzonej oferty, zapisy na obligacje złożyło aż 565 inwestorów, a ich popyt doprowadził do 28 proc. stopy redukcji. Oprocentowanie czteroletnich papierów zostało ustalone na poziomie 4 proc. ponad WIBOR6M. Za wyjątkiem Polskiego Holdingu Nieruchomości (spółka z udziałem Skarbu Państwa), Echo Investment to deweloper komercyjny oferujący w sektorze najniższe marże ponad WIBOR. Duże powodzenie w przeprowadzanych dotychczas emisjach świadczy o nieco większym zaufaniu inwestorów do spółki na tle konkurentów.

Debiuty

W listopadzie na Catalyst zadebiutowało 10 serii obligacji o łącznej wartości 5,5 mld zł, wartość ta jest dużo wyższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. W październiku na rynek wprowadzono obligacje o wartości 386 mln zł, a we wrześniu 447 mln zł.

W badanym miesiącu najwięcej obligacji do obrotu wprowadził BGK (4,276 mld zł w dwóch seriach). Wyemitowana 16 listopada seria BGK1127 o wartości 1,276 mld zł to niezabezpieczone obligacje własne, które tydzień później trafiły na Catalyst. BGK zobowiązał się wypłacać inwestorom zmienną stawkę w wysokości 0,95 proc. ponad WIBOR6M rocznie z półrocznym okresem odsetkowym. Warunki emisji nie precyzują celu, w jakim obligacje te zostały wyemitowane. Od dnia debiutu na walorze nie zawarto żadnej transakcji.

Druga seria, wprowadzona na Catalyst przez BGK to obligacje wyemitowane na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Na podstawie listu emisyjnego z 17 listopada br. dotyczącego emisji o wartości 5 mld zł, BGK przydzielił obligacje o wartości 3 mld zł. Oprocentowane stałym kuponem w wysokość 5,5 proc. papiery emitowane były dodatkowo z niewielkim dyskontem, gdzie jednostkowa cena emisyjna wyniosła 995,95 zł. Podobnie jak obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, obligacje „zbrojeniowe” zostały również objęte gwarancją Skarbu Państwa. Seria FWA1125 jest pierwszą nominowaną w zł serią na rzecz wspomnianego Funduszu. Warto nadmienić, że końcem października BGK wyemitował już jedną serię obligacji zbrojeniowych nominowaną jednak w USD. Dolarowe obligacje o łącznej wartości nominalnej 1mld USD i stałym kuponie w wysokości 6,25 proc. w skali rocznej, w 90 proc. trafiły do zagranicznych instytucji finansowych i nigdy nie będą przedmiotem obrotu na zorganizowanym rynku wtórnym.

Biorąc pod uwagę obligacje czysto korporacyjne, najwięcej w listopadzie wprowadził do obrotu Kruk. Październikowa emisja o wartości 450 mln zł, dedykowana inwestorom instytucjonalnym, to największa seria wyemitowana do tej pory przez windykatora. Oprocentowane papiery według stawki 4,65 proc. ponad WIBOR3M cieszyły się sporym zainteresowaniem, o czym świadczy 10 proc. redukcja zapisów. Od dnia debiutu na walorze nie handlowano. Obecnie na Catalyst, notowanych jest 21 serii emitenta o łącznej wartości nominalnej 2,115 mld zł.

Obligacje „covidowe”

W listopadzie Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził dwa przetargi sprzedaży obligacji.

9 listopada BGK wyemitował obligacje w ramach trzech serii: FPC0631, FPC0733 oraz FPC0342. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 448 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 57 mln w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0733 13 mln zł, a serii FPC0342 83 mln zł.

22 listopada BGK wyemitował obligacje w ramach trzech serii: FPC0631, FPC0733 oraz FPC0342. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 312 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 70 mln w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0733 sprzedano łącznie 55 mln zł, a serii FPC0342 184 mln zł.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 153,74 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Zbliża się spadek marż

  01 marca 2024
  Nie ma powodów, aby emitenci oferowali te same warunki emisji obligacji, skoro popyt przekracza planowane wartości emisji nawet czterokrotnie. Tym bardziej, że obecne koszty zadłużenia zaczynają emitentów coraz mocniej uwierać.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Kłopotliwy spadek inflacji

  23 lutego 2024
  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu oprocentowanie niższe niż resort finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około… 84 mld zł.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Miliard popytu

  16 lutego 2024
  Mamy połowę lutego, a wartość popytu zgłoszonego przez inwestorów w emisjach obligacji adresowanych do szerokiego grona odbiorców na podstawie prospektów emisyjnych, przekroczyła właśnie 1 mld zł, licząc od początku roku.
  czytaj więcej
 • Styczniowa inflacja sprawiła niespodziankę

  15 lutego 2024
  Według wstępnych danych, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 3,9 proc. r/r wobec rynkowego konsensusu na poziomie 4,2 proc.
  czytaj więcej