piątek, 30 września 2022

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2022)

Mateusz Wojdała i Marcin Walczak, DM NWAI | 16 września 2022
W sierpniu obrót na Catalyst osiągnął 570,57 mln zł, czyli poniżej 12-miesięcznej średniej, która wynosi 602,35 mln zł i o 35,6 proc. mniej niż w lipcu.

W sierpniu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR wzrósł do poziomu 5,04 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,52 proc. (0,60 proc. w lipcu).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowało 13 z nich, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Getin Noble Bank (+2908 p.b.). Na kolejnych miejscach pod względem wzrostów ZDM znalazły się sektory: IT (+36 p.b.), Pożyczki (+28 p.b.), Budownictwo (+22 p.b.) oraz Wierzytelności (+20 p.b.). Wzrosty w pozostałych sektorach nie przekroczyły 20 p.b. Spadek rentowności w sierpniu dotyczył 4 sektorów: Chemia (-46 p.b.), Deweloperzy mieszkaniowi (-11 p.b.), oraz Fundusz (-8 p.b.). Sektor BGK/EBI/PFR odnotował niewielką zmianę rentowności, która w sierpniu zmieniła się o -17 p.b. względem lipca.

Za wzrost ZDM o 2908 p.b. w sektorze Getin Noble Bank odpowiada spadek kursu 13 z 16 obligacji notowanych, należących do tego emitenta. Największy z nich dotyczył serii GNB0524, której zmiana ceny o -57,7 proc. zapewniła pierwsze miejsce w naszym zestawieniu. Wyraźny spadek kursu dotknął serie GNB0824, GNB1123, GNO0424, GNB0624, GNB0523, GNB0424, GNB1223 oraz GNB0723. Ich cena spadła kolejno o 50,0 proc., 31,8 proc., 30,8 proc., 30,6 proc., 28,3 proc., 25,6 proc., 25 proc. oraz 18 proc. Łączny obrót na wspomnianych seriach wyniósł 0,4 mln zł. W analizowanym sektorze wyjątek stanowiła seria GNO1123. Wspomniany papier uniknął przeceny a jego kurs wzrósł o 8,3 proc. przy obrocie 86 tys. zł. Getin Noble Bank to spółka, która najczęściej znajduje się na szczytach w naszym zestawieniu zarówno po stronie spadków jak i wzrostów. Trudno szukać uzasadnienia rozbieżności zmian kursów obligacji Getin Noble Banku. Niepewna sytuacja Emitenta sprzyja ruchom spekulacyjnym. Spółka od dłuższego czasu stoi przed widmem przymusowej restrukturyzacji co mogłoby oznaczać umorzenie wyemitowanych papierów. Ponadto w sierpniu weszła w życie ustawa o dodatku węglowym zawierająca „wrzutkę bankową”, która dotyczy zmian w prawie bankowym, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W myśl nowelizacji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł udzielić wsparcia Bankowi, który byłby zainteresowany przejęciem banku w restrukturyzacji. Nie jest to korzystna sytuacja dla GNB. Z uwagi na to, że wspomniane zmiany ułatwiają innym podmiotom przeprowadzenie procesu resolution perspektywa restrukturyzacji w formie przejęcia jest bardziej realna.

Po raz kolejny w zestawieniu spadkowym znalazła się seria EUC0423 wyemitowana przez Europejskie Centrum Odszkodowań. Jak wspominaliśmy w raporcie z maja Spółka przekroczyła wskaźnik zadłużenia emitenta określony w kowenantach. Sytuacja finansowa spółki od tamtej pory nie uległa poprawie, wręcz przeciwnie emitent jest bliski przekroczenia kolejnego wskaźnika: dług netto do kapitału własnego.

W zestawieniu wzrostowym wysokie miejsce zajęła seria PFR0325. W poprzednim miesiącu seria ta w efekcie niskiej płynności była jedną z najbardziej spadkowych serii na Catalyst. Sierpniowy wzrost kursu interpretować można zatem jako korektę nieuzasadnionego fundamentalnie spadku i dostosowanie się YTM do warunków rynkowych.

Obroty

W sierpniu obrót na Catalyst osiągnął 570,57 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (602,35 mln zł). Jest to wartość niższa o 35,6  proc. od obrotów wygenerowanych w lipcu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 11,68 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 183,39 mln zł. Jest to spadek o 29,7 proc. w stosunku do 261,02 mln zł osiągniętych w lipcu. Wartość w sierpniu osiągnęła wartość nieco powyżej 12 – miesięcznej średniej (179,78 mln zł). Za spadek wartości obrotów względem lipca odpowiadają głównie sektory: Paliwa, Gaz, Energia, na którym obroty wyniosły 16,35 mln zł wobec 50,65 mln zł przed miesiącem, Banki – spadek obrotów z 75,53 mln zł do 54,95 mln zł, Przemysł – spadek obrotów z 32,52 mln zł do 20,41 mln zł oraz Deweloperzy Komercyjni – spadek obrotów z 45,64 mln zł do 34,21 mln zł. Istotny spadek obrotów odnotował również sektor BGK/EBI/PFR – 58,19 mln zł wobec 67,04 mln zł w lipcu. Największy wzrost obrotów odnotował sektor: Usługi finansowe – 47,29 mln zł wobec 37,31 mln zł przed miesiącem.

W sektorze Paliwa, Gaz, Energia spadek obrotów zanotowało 7 z 12 notowanych serii obligacji. Za największy spadek w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria PKN1225 wyemitowana przez PKN Orlen, która zanotowała spadek obrotów z 28 mln zł w lipcu do 0,3 mln zł w sierpniu. Kurs tej serii obligacji wzrósł o 50 p.b. do 99 proc. wartości nominalnej. Na statystyki sektora również wpłynęła seria TPE1025 wyemitowana przez Tauron Polska Energia, na której obrót spadł o 4,9 mln zł przy czym cena papieru pozostała niezmieniona. Największy wzrost obrotów w sektorze odnotowała emisja ENA0624 wyemitowane przez ENEA – wzrost z 11,6 mln zł do 12,9 mln zł, przy wzroście ceny o 73 p.b. do 99,1 proc. nominału. W sektorze Banki największy spadek obrotu odnotowały obligacje serii PKO0328 – w sierpniu nie zawarto na nich żadnej transakcji natomiast w lipcu obróty wyniosły 9,8 mln zł. Rynkowa cena tych obligacji w sierpniu wyniosła 95,8 proc. wartości nominalnej. W sektorze Przemysł na wynik obrotu najmocniej wpłynęła seria KGH0629, których wartość obrotu spadła z 6,9 mln zł do 2,8 mln zł.

W segmencie Usługi finansowe wzrost obrotów odnotowały wszystkie z 7 notowanych serii należących do sektora przy czym największy wpływ miała seria PZU0727 wyemitowana przez spółkę PZU S.A. Obrót na walorze wzrósł względem lipca o 10,5 mln zł przy jednoczesnym wzroście kursu o 164 p.b. do poziomu 99,89 proc. wartości nominalnej. Seria PZU0727 stanowi 90,5 proc. całego sektora.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 58,19 mln zł wobec 67,04 mln zł przed miesiącem. Zdecydowana większość wygenerowanego obrotu należała do BGK, wyjątek stanowiła seria PFR0325 wyemitowana przez Polski Fundusz Rozwoju, na której dokonano transakcji o łącznej wartości 5,3 mln zł, kurs papieru wzrósł z 84,5 do 87,75 proc. wartości nominalnej. Największe zmiany zainteresowania zaobserwować można było na seriach FPC0725 oraz FPC0630. Obrót na FPC0725 wzrósł z 10,7 mln zł do 24,5 mln zł przy jednoczesnym spadku kursu o 20 p.b. do 84,99 proc. nominału. W przypadku FPC0630 obrót spadł z 8,9 mln zł do 1,8 mln zł, kurs waloru spadł o 131 p.b. do wartości 72,99 proc. nominału. W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, na pierwszym miejscu niezmiennie znalazł się BGK z obrotami równymi 52,9 mln zł, był to nieco niższy wynik względem ubiegłego miesiąca (66,2 mln zł w czerwcu). Drugie miejsce przypadło dla PZU, którego obroty wzrosły o 10,5 mln zł względem lipca. Na trzecim miejscu znalazł się Bank Pekao, którego papiery odnotowały spadek obrotów o 5,8  proc. względem lipca do wartości 17,1 mln zł.

Zapadalność

W sierpniu do wykupu przypadały 3 serie obligacji o wartości 159,7 mln zł – Polska Grupa Farmaceutyczna (130 mln zł), Ghelamco Invest (23,5 mln zł) oraz Kredyt Inkaso (6,2 mln zł). Emitenci wykupili obligacje w terminie. Dodatkowo 11 sierpnia spółka Marvipol Development S.A. dokonała przedterminowego wykupu obligacji MVP0223.

We wrześniu wypada termin do wykupu 3 serii obligacji o łącznej wartości 206 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że swoje obligacje o wartości 137,7 mln zł wykupił Atal.

Największa wrześniowa zapadalność należała do Atal. Wartość wykupionych obligacji wyniosła (137,7 mln zł). Znacznie mniejsze emisje będą musieli wykupić BEST (55,8 mln zł) i Indos (12,5 mln zł).

Nowe emisje

W sierpniu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 25 emitentów o łącznej wartości 1,47 mld zł i 10,4 mln euro. W lipcu wartość emisji wyniosła 3,1 mld zł i 44 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 93,2 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 1,37 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Santander Leasing S.A. – 0,6 mld zł, PKO Leasing S.A. – 0,37 mld zł oraz Pekao Faktoring Sp. z o.o.- 0,3 mld zł. Spółki znane z GPW uplasowały w lipcu łącznie 65,2 mln zł, wobec 386,6 mln zł emisji w lipcu. Najwięcej wyemitował Kruk – 60 mln zł. W ramach VIII Programu Emisji Obligacji Kruk wyemitował 600 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł jedna. Papiery zostały wyemitowane na okres pięciu lat a ich oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M powiększony o 3,3 proc. marży. W okresie subskrypcji inwestorzy złożyli zapisy na 778,6 tys. obligacji, co doprowadziło do 22,94 proc. redukcji. Końcem miesiąca papiery trafiły na Catalyst gdzie obecnie notowanych jest 17 serii o wartości 1,425 mld zł.

Druga emisja była zdecydowanie mniejsza i finalnie wyniosła 5,2 mln zł. Spółka Victoria Dom 31 sierpnia przydzieliła 5 272 obligacje o wartości nominalnej 1000 zł, oprocentowane w oparciu WIBOR 3M powiększony o 4,8 proc. marży. Liczba instrumentów objętych subskrypcją wyniosła 20 tys. sztuk co obrazuje niski popyt wśród inwestorów na obligacje dewelopera. Na początku września papiery trafiły do obrotu na rynek Catalyst gdzie obecnie notowanych jest 7 serii a ich łączna wartość nominalna wynosi 224,9 mln zł.

Debiuty

W sierpniu na Catalyst zadebiutowało 6 serie obligacji o łącznej wartości 266 mln zł. W lipcu na rynek wprowadzono 120 mln zł, a w czerwcu 90 mln zł.

W badanym miesiącu największą emisję wprowadził do obrotu Archicom. Końcem miesiąca Spółka wprowadziła na giełdę serie ARH0324 o wartości nominalnej w wysokości 110 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało oparte o WIBOR 3M powiększony o 3,2 proc. marży. W sierpniu na walorze zawarto niewielkie transakcje o łącznej wartości 15 tys. zł. Obecnie na Catalyst notowane są 2 serie należące do emitenta o łącznej wartości 170 mln zł.

Końcem sierpnia do obrotu na Catalyst trafiła także emisja Kruka, którą Spółka wyemitowała początkiem tego samego miesiąca. Wspomniana w wątku dotyczącym nowych emisji seria KRU0827 była drugim co do wielkości debiutem na Catalyst. Do końca sierpnia na papierze dokonano transakcji o łącznej wartości 167 tys. zł.

Trzeci pod względem wielkości debiut na Catalyst należał do Echo Investment. Oprocentowane WIBOR 6M+4 proc. marży papiery o łącznej wartości 40 mln zł trafiły do obrotu 3 sierpnia. Łączny obrót w analizowanym miesiącu wyniósł 0,9 mln zł.

Istotną serię wprowadziło na Catalyst również AB S.A. Czerwcowa emisja czteroletnich papierów oprocentowanych WIBOR 6M+2,5 proc., zadebiutowała na rynku 1 sierpnia. Od daty pierwszych notowań nie zawarto żadnych transakcji na obligacjach. Na Catalyst obecnie notowane są 2 serie Emitenta o łącznej wartości 110 mln zł.

W sierpniu dwa najmniejsze debiuty należały do spółek z sektora wierzytelności. W połowie miesiąca do obrotu swoje papiery oprocentowane WIBOR 3M+4,7 proc., wprowadziła spółka Kredyt Inkaso. Ich łączna wartość nominalna to 16 mln zł a sierpniowy obrót wyniósł 462 tys. zł. Drugim windykatorem, którego papiery trafiły na rynek był Best. Spółka wprowadziła serię o wartości 10 mln zł, oprocentowaną WIBOR 3M+3,85 proc. Jest to szósta seria notowana na Catalyst, od daty debiutu na walorze nie zawarto żadnej transakcji.

Obligacje „covidowe”

W lipcu Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził dwa przetargi sprzedaży obligacji.

3 sierpnia BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0328, FPC0631, FPC0733 i FPC1140. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 425 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 20 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0733 sprzedano łącznie 19,5 mln zł, serii FPC0328 19,77 mln zł, a serii FPC1140 155,5 mln zł.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 136,7 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Gra o płynność

  24 września 2022
  Jeśli jednocześnie tanieją obligacje, surowce i akcje, a drożeje tylko dolar, to sygnał, że najbardziej pożądanym aktywem stała się gotówka. Nie są to oczywiście dobre wiadomości dla emitentów obligacji, ani też ich posiadaczy.
  czytaj więcej
 • Obligacje deweloperów mieszkaniowych już nie są jednorodną grupą

  20 września 2022
  Od początku roku zmiennokuponowe papiery dłużne niektórych producentów mieszkań zostały przecenione o 4-7 pkt proc. To wystarczająco, żeby realne marże na wybranych seriach rozszerzyły się do ponad 7 pkt proc. powyżej WIBOR-u.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Gasnący rynek

  16 września 2022
  PGF uplasował emisję wartą 130 mln zł, a R.Power pozyskał 120 mln zł. To nie oznaki ożywienia rynku, na którym w sierpniu największą emisją była ta przeprowadzona przez Kruka i warta 60 mln zł. To potwierdzenie słabości popytu instytucjonalnego.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Bliski skok wyników funduszy

  09 września 2022
  Mijają trzy miesiące od czerwcowej kumulacji wyprzedaży polskich obligacji. Co oznacza, że wyniki funduszy dłużnych w tym właśnie ujęciu ulegną w najbliższych dniach skokowej poprawie. Ale to nie powinien być sygnał do zakupów.
  czytaj więcej