czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2023)

Marcin Walczak i Mateusz Wojdała, DM NWAI | 12 września 2023
W sierpniu obrót na Catalyst osiągnął 316,54 mln zł, czyli poniżej 12-miesięcznej średniej, która wyniosła 457,73 mln zł i o 15,3 proc. mniej niż w lipcu.

W sierpniu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł do poziomu 2,59 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,93 proc. (0,52 proc. w lipcu).

Z analizowanych sektorów spadek ZDM odnotowało 12, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Retail (-181 p.b.) Na kolejnych miejscach pod względem spadków ZDM znalazły się sektory: Deweloperzy mieszkaniowi (-49 p.b.), Usługi finansowe (-40 p.b.) oraz Deweloperzy komercyjni (-30 p.b.). Spadki w pozostałych sektorach nie przekroczyły 30 p.b. Wzrost rentowności w maju dotyczył 4 sektorów. Największe zmiany miały miejsce w sektorach: Pożyczki (+83 p.b.) oraz BGK/EBI/PFR (+47 p.b.).

Największy spadek ZDM wystąpił w przypadku obligacji sektora Retail – 181 p.b. Niewątpliwie za takim wynikiem stoi wzrost 4 z 5 serii należących do sektora. Jedynie seria CCC0626 wyemitowana przez spółkę CCC odnotowała niewielki spadek kursu (1 p.b.), który na koniec miesiąca wyniósł 94,99 proc. nominału. Być może wzrost kursów należy utożsamiać z oczekiwaniami rynku co do poprawy danych o sprzedaży detalicznej, które w lipcu okazały się słabsze od konsensusu analityków. Największy wzrost ZDM odnotował sektor Pożyczki + 83 p.b., który obecnie składa się tylko z jednej serii obligacji wyemitowanej przez Everest Capital. Wzrost rentowności obligacji to efekt przesunięcia terminu wykupu, który pierwotnie miał mieć miejsce we wrześniu br.

Sierpień to drugi z rzędu miesiąc, w którym najlepiej radziły sobie obligacje Banku Millennium. Przyczyn wzrostu kursu należy upatrywać w polepszającej się sytuacji emitenta. Mimo dużego problemu z kredytami frankowymi, który zwłaszcza w czerwcu, po wyroku TSUE, rodził wiele wątpliwości oraz ryzyk, Bank wypracował wyniki powyżej oczekiwań i polepszył współczynniki kapitałowe. Na koniec drugiego kwartału, łączny współczynnik kapitałowy przyjął wartość 14,77 natomiast współczynnik Tier1 wyniósł 11,69 co stanowi wartości powyżej wymogów regulatora. Spółka w drugim kwartale zdecydowanie poprawiła zysk netto oraz wynik odsetkowy, a także zwiększyła do rekordowych, poziom sprzedaży kredytów gotówkowych. Konsekwentnie bank redukuje również portfel frankowych kredytów hipotecznych, który od momentu wprowadzenia programu ugód, zmniejszył się o 32 proc.

W sierpniowym zestawieniu spadkowym uwagę przykuwają 3 serie obligacji wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zakwalifikowane papiery to stałokuponowe obligacje o najdłuższym terminie wykupu spośród wszystkich wyemitowanych przez BGK. Obligacje te, również ze względu na gwarancje skarbu państwa charakteryzują się stosunkowo niskim oprocentowaniem. Taka konfiguracja sprawia, że obligacje te cechują się wyższą zmiennością cenową i reagują bardziej wrażliwie na wahania oraz prognozy co do stóp procentowych. Na tej podstawie wnioskować więc można, że rynek nie do końca w sierpniu wierzył w zdecydowane obniżki stóp procentowych oraz ich długotrwałe utrzymanie na obniżonych poziomach.

Obroty

W sierpniu obrót na Catalyst osiągnął 316,54 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (457,73 mln zł). Jest to wartość niższa o 15,3 proc. od obrotów wygenerowanych w lipcu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 6,59 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 148,52 mln zł. Stanowi to spadek o 5,1 proc. w stosunku do 156,55 mln zł osiągniętych w lipcu. Wartość w sierpniu osiągnęła wartość nieco niższą od 12 – miesięcznej średniej (160,18 mln zł). Za spadek wartości obrotów względem lipca odpowiadają głównie sektory: Deweloperzy komercyjni, na którym obroty wyniosły 21,18 mln zł wobec 40,93 mln zł przed miesiącem, Budownictwo – spadek obrotów z 5,31 mln zł do 2,71 mln zł oraz Przemysł – zmiana z 4,18 mln zł do 2,56 mln zł. Największy wzrost obrotów odnotował sektor: Inne usługi – 14,66 mln zł wobec 4,08 mln zł przed miesiącem oraz Paliwa Gaz Energia – 11,39 mln zł wobec 4,82 mln zł w lipcu. Istotny spadek obrotów odnotował również sektor BGK/EBI/PFR – 22,70 mln zł w stosunku do 40,52 mln zł miesiąc wcześniej.

W sektorze Deweloperzy komercyjni spadek obrotów zanotowało 18 z 41 notowanych serii. Za największy spadek w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria PHN0526 wyemitowana przez Polski Holding Nieruchomości, która zanotowała spadek obrotów z 15,9 mln zł w lipcu do 2,49 mln zł w sierpniu. Kurs tej obligacji wzrósł o 123 p.b. do 102 proc. wartości nominalnej. W sektorze Budownictwo pogorszenie obrotów odnotowało 8 z 12 notowanych serii. Największy spadek w sektorze odnotowały obligacje serii DEK0626 wyemitowana przez Dekpol - spadek z 3,2 mln zł w lipcu do jedynie 366 tys. zł w sierpniu. Rynkowa cena tych obligacji na koniec miesiąca wyniosła 100,4 proc. wartości nominalnej. W sektorze Przemysł na wynik obrotu najmocniej wpłynęła seria KGH0624, której wartość obrotu spadła z 2,7 mln zł do 0,5 mln zł przy jednoczesnym wzroście ceny o 45 p.b. do wartości 100,6 proc. nominału.

W segmencie Inne usługi wzrost obrotów odnotowały prawie wszystkie serie należące do sektora przy czym największy wpływ miała seria CPS1030 wyemitowanej przez Cyfrowy Polsat S.A. Obrót na walorze wzrósł względem lipca o 5,58 mln zł. Majowy handel zakończył się przy cenie 100,9 proc. nominału, i był to spadek o 179 p.b.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 22,7 mln zł wobec 40,52 mln zł przed miesiącem. Całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Spośród 11 serii wyemitowanych przez BGK, 7 z nich odnotowało pogorszenie obrotu. Największe zmiany wolumenu zaobserwować można było na seriach FPC0631 oraz BGK1023. Obrót na FPC0631 zmniejszył się z 9,4 mln zł do 2,3 mln zł przy jednoczesnym wzroście kursu o 20 p.b. do 97,5 proc. nominału. W przypadku BGK1023 obrót spadł do zera z 4,3 mln względem kwietnia przy niezmienionym kursie który na koniec miesiąca wyniósł 100,6 proc. wartości nominalnej.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, pierwsze miejsce niezmiennie należy do BGK z obrotami równymi 22,7 mln zł. Stanowi to spadek względem ubiegłego miesiąca (40,5mln zł). Drugie miejsce przypadło bankowi PEKAO. Obroty na walorach emitenta wzrosły o 5 mln zł względem ubiegłego miesiąca. Na trzecim miejscu znalazł się ubezpieczyciel PZU S.A., w przypadku którego wolumen w sierpniu wyniósł niemal tyle samo co w lipcu. Zważywszy na to, że wartość nominalna obligacji wynosi 100 tys. zł, w sierpniu sprzedano o jedną obligację więcej.

Zapadalność

W sierpniu do wykupu przypadały 3 serie obligacji o wartości 70 mln zł – PCC Rokita (25 mln zł), White Stone Development (25 mln zł) oraz MCI Capital ASI (20 mln zł). Wszyscy wymienieni emitenci dokonali wykupu papierów dłużnych w terminie.

We wrześniu wypada termin wykupu 2 serii obligacji o łącznej wartości 44,6 mln zł. Największy z wykupów należy do spółki Echo Investment. Wartość emisji, którą emitent będzie musiał wykupić wynosi 33,8 mln zł. Na oprocentowanych papierach według stawki WIBOR 6M powiększonym o 3,4 proc. marży, w sierpniu zawarto prawie dwa razy więcej transakcji niż w lipcu. Rynek na koniec miesiąca wycenił serie z delikatną premią w wysokości 100,2 proc. wartości nominału.

W drugiej połowie miesiąca będzie miał miejsce wykup drugiej pod względem wielkości emisji serii obligacji, której emitentem jest Indos S.A. Papiery wyemitowane przez dewelopera zapadają 17 września br., a ich wartość nominalna wynosi 10,8 mln zł. W ostatnich trzech miesiącach nie handlowano obligacjami, a ostatnia transakcja została zawarta po 98,6 proc. wartości nominalnej.

Nowe emisje

W sierpniu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 26 emitentów o łącznej wartości 4,42 mld zł i 179,5 mln euro. W lipcu wartość emisji wyniosła 1,75 mld zł i 49,5 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 91,7 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 4,05 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring Sp. z o.o. – 2,3 mld zł, PKO Leasing S.A. – 443 mln zł oraz Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. – 340 mln zł.

W sierpniu spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 305,5 mln zł. Dla porównania w lipcu łączna wartość emisji wyniosła 457,2 mln zł oraz 506,39 mln euro. Najwięcej wyemitowała spółka z branży IT, AB S.A. – 80 mln zł. 3,5 letnie papiery oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR6M powiększony o 2,6 proc. marży, trafiły do 40 inwestorów instytucjonalnych. Spółka w lipcu podjęła decyzję o nabyciu części zapadającej w październiku serii ABE1023, w wysokości 11,05 mln zł. Ostatniego sierpnia nowo wyemitowane obligacje trafiły na rynek Catalyst przy czym do dnia publikacji naszego raportu, nie handlowano walorem.

Podobnej wielkości emisję (75 mln zł), w sierpniu uplasował Kruk. Obligacje zostały wyemitowane na okres 5 lat, a ich oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR3M powiększonym o 4 proc. marży. Podobnie jak wcześniejsze emisje, sierpniowa również cieszyła się dużym zainteresowaniem, które tym razem doprowadziło do 39 procentowej redukcji. Na konferencji, dotyczącej wyników spółki za 2 kwartał, Zarząd prognozował rekordowe poziomy inwestycji w najbliższym czasie, czemu towarzyszyć będą częstsze emisje. W przedostatnim dniu sierpnia omawiane obligacje trafiły do obrotu na Catalyst, gdzie obecnie notowanych jest 21 serii emitenta.

Trzecią co do wielkości emisję, początkiem miesiąca, przydzielił inwestorom Marvipol Development – 55 mln zł. Nie była to jednak do końca udana emisja, ponieważ początkowo wartość oferty ustalono na 60 mln zł. W ramach programu emisji do 200 mln zł emitent przydzielił 55 467 sztuk 3,5 letnich obligacji, oprocentowanych stawką WIBOR6M + 5,4 proc. marży. Dodatkowo spółka ma prawo do wcześniejszego wykupu papierów w każdym dniu płatności odsetek. W takim przypadku, zostanie wypłacona premia dla obligatariuszy, której wielkość zależy od okresu odsetkowego, w którym opcja zostanie wykonana. Równo tydzień od zakończenia oferty, wyemitowana seria zadebiutowała na Catalyst, gdzie aktualnie notowanych jest 7 serii Dewelopera.

Nieco mniejszą emisję w omawianym miesiącu uplasował Best – 30 mln zł. Swoje obligacje o 4,5 letnim tenorze, oprocentowane w oparciu o WIBOR3M + 5 proc. marży, spółka przydzieliła prawe ośmiuset inwestorom. Na rynku widać spore zainteresowanie obligacjami spółek windykacyjnych. Podobnie jak w przypadku Kruka i tutaj doszło do redukcji przy zapisach w wysokości 20,6 proc.

Kolejną tegoroczną emisję, w sierpniu przydzieliła spółka Olivia Fin. Tym razem była to emisja 3,5 letnich papierów oprocentowanych 5,5 pkt. proc. ponad WIBOR3M, o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Sierpniowe zapisy na obligacje zostały zredukowane o 19 proc. Z uwagi na to, że na Catalyst notowane są dotychczas wyemitowane 4 serie dewelopera, wnioskować można, że i ta seria trafi na rynek.

Najmniejszą z sierpniowych emisji przydzieliła Spółka Arche. 21 sierpnia w komunikacie zarząd powiadomił o dokonaniu przydziału 20 tys. obligacji o wartości nominalnej 1000 zł jedna, któremu towarzyszyła 27,75 proc. stopa redukcji. W komunikatach brakuje jednak informacji o szczegółowych warunków emisji oraz o tym czy papiery trafią na Catalyst. Aktualnie na rynku notowane są 4 serie Emitenta z których jedna zapada w listopadzie br.

Debiuty

W maju na Catalyst zadebiutowało 12 serii obligacji o łącznej wartości 1,66 mld zł, wartość ta jest zdecydowanie wyższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. W lipcu na rynek wprowadzono obligacje o wartości 916 mln zł, a w czerwcu 786 mln zł.

W badanym miesiącu najwięcej obligacji do obrotu wprowadził Bank Pekao. Początkiem miesiąca Spółka wprowadziła na giełdę dwie serie PEO0725 oraz PEO0727 o łącznej wartości nominalnej 1,1 mld zł. Pierwsza wymieniona seria to zmiennokuponowe obligacje oprocentowane o 1,35 pkt. proc. powyżej sześciomiesięcznego WIBORU. W przypadku tej serii emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu po roku od daty emisji. Druga seria to obligacje o początkowo stałym oprocentowaniu w wysokości 7,5 proc. Po trzech latach kupon w ostatnich dwóch okresach odsetkowych będzie zmienny, oparty o WIBOR6M + 2,19 proc. marży. Dodatkowo po trzech latach Bank będzie mógł dokonać przedterminowego wykupu. Jednostkowa wartość nominalna obu serii wynosi 0,5 mln zł co sprawia, że na walorach prawie nie ma płynności.

Na drugim miejscu była spółka Echo Investment, która w sierpniu wprowadziła również 2 serie o łącznej wartości 190 mln zł. Pierwsza z nich to seria ECH0627, która jest asymilacją dwóch serii wyemitowanych w ubiegłym miesiącu w drodze oferty publicznej. Oprocentowane w oparciu o WIBOR6M + 4,5 proc. marży papiery trafiły do obrotu 01 sierpnia. Do końca miesiąca zawarto na niej transakcje o łącznej wartości 600 tys. zł. Drugą wprowadzoną na Giełdę serią była ECH0528 wyemitowana w maju. Spółka wówczas przydzieliła obligacje, o łącznej wartości 140 mln zł tylko inwestorom instytucjonalnym a szczegółowe warunki emisji nie były ogólnodostępne. Teraz wiadomo, że Deweloper zobowiązał się płacić 4,5 pkt. proc. ponad WIBOR6M przy półrocznym okresie odsetkowym. Obecnie na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji, z której termin zapadalności przypada na wrzesień br.

Trzecią pod względem wielkości emisję w sierpniu na Catalyst wprowadziła Develia – 100 mln zł. Obligacje wyemitowane w lipcu, w ramach programu o wartości 600 mln zł, oferują inwestorom oprocentowanie w wysokości 3,58 proc. ponad WIBOR3M. Ponadto w sytuacji przekroczenia wskaźnika dźwigni finansowej powyżej 1,0x lub 1,2x marża podstawowa zostanie podwyższona kolejno o 1 pkt. proc. i 2 pkt. proc. Emitent ma również prawo do wcześniejszego wykupu długu na koniec 8 oraz 10 okresu odsetkowego. W przypadku wykorzystania tej opcji zobowiązany będzie do wypłaty premii w wysokości odpowiednio 1 lub 0,8 proc. Na Catalyst notowanych jest 7 serii emitenta o łącznej wartości nominalnej 578 mln zł. Na debiutującej serii w sierpniu nie zawarto żadnej transakcji.

Pozostałe sierpniowe debiuty, za wyjątkiem tych opisanych w części dotyczącej nowych emisji, to zdecydowanie mniejsze serie obligacji. Swoje lipcowe emisje na Catalyst wprowadziły dwie spółki z sektora wierzytelności Best - 20 mln zł oraz Indos – 15 mln zł. Początkiem miesiąca na Giełdę wprowadził niewielką emisję Marvipol -12 mln zł. Z kolei pod koniec miesiąca zadebiutowały papiery spółki Domesta Sp. z o.o. – 19 mln zł. Obligacje w odróżnieniu od poprzedników oferują stałe oprocentowanie w wysokości 5,75 proc. Jest to pierwsza seria emitenta wprowadzona do obrotu.

Obligacje „covidowe”

W sierpniu Bank Gospodarstwa Krajowego nie przeprowadził żadnego przetargu sprzedaży obligacji.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 146,9 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze