środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2022)

Mateusz Wojdała i Marcin Walczak, DM NWAI | 18 października 2022
We wrześniu obrót na Catalyst osiągnął 431,65 mln zł, czyli poniżej 12-miesięcznej średniej (622,77 mln zł) i o 24,3 proc. mniej niż w sierpniu.

We wrześniu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł do poziomu 3,2 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 1,31  proc. (0,52 proc. w sierpniu).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowało 12 z nich, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Usługi Finansowe (+153 p.b.). Na kolejnych miejscach pod względem wzrostów ZDM znalazły się sektory: Fundusz (+84 p.b.), Chemia (+58 p.b.), Deweloperzy Mieszkaniowi (+55 p.b.) oraz Przemysł (+34 p.b.). Wzrosty w pozostałych sektorach nie przekroczyły 30 p.b. Spadek rentowności we wrześniu dotyczył 4 sektorów: Paliwa Gaz Energia (-30 p.b.), Retail (-28 p.b.), Deweloperzy Komercyjni (-10 p.b.) oraz Medycyna (-1 p.b.). Sektor BGK/EBI/PFR odnotował istotną zmianę rentowności, która we wrześniu zmieniła się o +118 p.b. względem sierpnia.

Za wzrost ZDM o 153 p.b. w sektorze Usługi Finansowe odpowiada spadek kursu 4 z 5 obligacji notowanych, należących do tego sektora. Największy z nich dotyczył serii EUC0423 należącej do Europejskiego Centrum Odszkodowań, której zmiana ceny o -34,2 proc. zapewniła pierwsze miejsce w naszym zestawieniu. To kolejny miesiąc, w którym zarówno akcje jak i obligacje emitenta odnotowały, wyrażony w procentach, dwucyfrowy spadek kursu. Fakt ten spowodowany jest niewątpliwie coraz bardziej pogarszającą się sytuacją finansową emitenta, związaną z płynnością. Od Początku roku spółka utrzymuje naruszony kowenant długu netto do EBITDA a także jest bliska przekroczenia drugiego wskaźnika: długu netto do kapitału własnego.

Kolejne obligacje w zestawieniu spadkowym to stałoprocentowe papiery przy czym 5 z nich wyemitowane jest przez BGK/EBI/PFR i zabezpieczona gwarancją udzieloną przez skarb państwa. Obligacje te ze względu na gwarancje posiadają niskie oprocentowanie a ich termin wykupu jest stosunkowo długi przez co cechują się znacznie wyższą zmiennością cenową. Pozostałe 4 serie to papiery wyemitowane przez podmioty działające w sektorach o wyższym ryzyku przez co ich stałe kupony są znacznie wyższe. Spadki kursów stałoprocentowych obligacji widoczne w tabeli oraz zestawieniu na końcu raportu są wynikiem wzrostu YTM. Taka kolej rzeczy to przede wszystkim oczekiwania rynku co do stóp procentowych w przyszłości oraz ich wpływu na poszczególne sektory. Należy zwrócić uwagę, że długo utrzymywane wysokie stopy procentowe utrudniają emitentom obsługę długu a ich wpływ na popyt konsumpcyjny pośrednio może mieć wpływ na przychody spółek.

We wrześniu doszło do umorzenia obligacji należących do Getin Noble Banku przez co nie zostały ujęte jak do tej pory w naszych zestawieniach. 29 września Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Banku oraz umorzeniu jego instrumentów kapitałowych, w tym obligacji podporządkowanych. Na Catalyst notowane było 16 serii GNB o łącznej wartości nominalnej 681 mln zł.

Obroty

We wrześniu obrót na Catalyst osiągnął 431,65 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (622,77 mln zł). Jest to wartość niższa o 24,3 proc. od obrotów wygenerowanych w sierpniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 3,39 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 127,5 mln zł. Jest to spadek o 30,5 proc. w stosunku do 183,39 mln zł osiągniętych w sierpniu. Wartość we wrześniu osiągnęła wartość poniżej 12 – miesięcznej średniej (183,07mln zł). Za spadek wartości obrotów względem sierpnia odpowiadają głównie sektory: Usługi finansowe na którym obroty wyniosły 14,71 mln zł wobec 47,29 mln zł przed miesiącem, Deweloperzy Komercyjni – spadek obrotów z 34,21 mln zł do 19,23 mln zł oraz Banki – spadek obrotów z 54,95 mln zł do 40,01 mln zł. Istotny spadek obrotów odnotował również sektor BGK/EBI/PFR – 37,26 mln zł wobec 58,19 mln zł w sierpniu. Największy wzrost obrotów odnotował sektor: Inne usługi 8,44 mln zł wobec 2,5 mln zł przed miesiącem.

W sektorze Usługi finansowe spadek obrotów zanotowało 3 z 5 notowanych serii obligacji. Za największy spadek w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria PZU0727 wyemitowana przez PZU S.A., która zanotowała spadek obrotów z 44 mln zł w sierpniu do 12,7 mln zł we wrześniu. Kurs tej serii obligacji spadł o 15 p.b. do 99,74 proc. wartości nominalnej. W sektorze Developerzy Komercyjni największy spadek obrotu odnotowały obligacje serii GHI1224 wyemitowana przez Ghelamco Invest – spadek z 9,85 mln zł w sierpniu do 2,3 mln zł we wrześniu. Rynkowa cena tych obligacji we wrześniu wyniosła 99,48 proc. wartości nominalnej. W sektorze Banki na wynik obrotu najmocniej wpłynęła seria PEO1027, której wartość obrotu spadła z 14,6 mln zł do 8,2 mln zł przy jednoczesnym spadku ceny o 59 p.b. do wartości 95,76 proc. wartości nominalnej.

W segmencie Inne usługi wzrost obrotów odnotowały 2 z 5 notowanych serii należących do sektora przy czym największy wpływ miała seria CPS0227 wyemitowana przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. Obrót na walorze wzrósł względem sierpnia o 5,8 mln zł przy jednoczesnym spadku kursu o 15 p.b. do poziomu 96,75 proc. wartości nominalnej.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 37,26 mln zł wobec 58,19 mln zł przed miesiącem. Zdecydowana większość wygenerowanego obrotu należała do BGK, wyjątek stanowiła seria PFR0827 wyemitowana przez Polski Fundusz Rozwoju, na której dokonano transakcji o łącznej wartości 0,78 mln zł, kurs papieru spadł z 99,87 do 76,95 proc. wartości nominalnej. Największe zmiany zainteresowania zaobserwować można było na seriach FPC0725 oraz FPC0630. Obrót na FPC0725 spadł z 24,5 mln zł do 5,9 mln zł przy jednoczesnym spadku kursu o 130 p.b. do 83,69 proc. nominału. W przypadku FPC0630 obrót wzrósł z 1,8 mln zł do 4,8 mln zł, kurs waloru spadł o 450 p.b. do wartości 68,49 proc. nominału.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, na pierwszym miejscu niezmiennie znalazł się BGK z obrotami równymi 36,5 mln zł, był to zdecydowanie niższy wynik względem ubiegłego miesiąca (52,9 mln zł w sierpniu). Drugie miejsce przypadło dla PZU, którego obroty spadły o 31,4 mln zł względem sierpnia. Na trzecim miejscu znalazł się PKO BP, którego papiery odnotowały wzrost obrotów o 1,2  proc. względem sierpnia do wartości 12,6 mln zł.

Zapadalność

We wrześniu do wykupu przypadały 3 serie obligacji o wartości 206 mln zł – Atal (137,7 mln zł), Best (55,8 mln zł) oraz Indos (12,5 mln zł). Emitenci wykupili obligacje w terminie.

W październiku wypada termin do wykupu 7 serii obligacji o łącznej wartości 5,67 mld zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że swoje obligacje wykupili: GPW, których wartość nominalna wynosiła 125 mln zł; AOW Faktoring 3,2 mln zł oraz Echo Investment 125 mln zł.

Największa wrześniowa zapadalność należy do BGK. Wartość obligacji do wykupu wynosi 5,25 mld zł. Pozostałe emisje, zostaną wykupione są zdecydowanie mniejsze i wynoszą kolejno Kruk (75 mln zł), Echo Investment (75 mln zł), Develia (20 mln zł). Emitenci nie powinni mieć problemu z ich wykupem. Rynek wycenił zapadające serie pomiędzy 99,2 a 104 procent wartości nominalnej

Nowe emisje

We wrześniu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 24 emitentów o łącznej wartości 3,48 mld zł i 153,5 mln euro. W sierpniu wartość emisji wyniosła 1,47 mld zł i 10,4 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 89,6 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 3,12 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring Sp. z o.o. – 1,8 mld zł, Pekao Leasing Sp. z o.o. – 0,5 mld zł oraz PKO Leasing S.A. - 0,42 mld zł.

Spółki znane z GPW uplasowały we wrześniu łącznie 145 mln zł, wobec 62,5 mln zł emisji w sierpniu. Najwięcej wyemitowała spółka R. Power – 120 mln zł. W ramach Programu Emisji Obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1mld zł R. Power wyemitował 120 tys. obligacji o wartości nominalnej 1000 zł jedna. Papiery zostały wyemitowane na okres pięciu lat a ich oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M powiększony o 4,95 proc. marży. Obligacje zostały wyemitowane w formie na okaziciela a całość emisji trafiła do jednego inwestora. Jak podano w warunkach emisji, papiery tej serii nie trafią do obrotu na rynek Regulowany ani w ASO. Obecnie na Catalyst notowane są 3 serii o wartości nominalnej 225 mln zł.

Druga emisja była zdecydowanie mniejsza wyniosła 25 mln zł. Spółka Echo Investment 21 września przydzieliła 250 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł, oprocentowane w oparciu WIBOR 6M powiększony o 4 proc. marży. W ramach przeprowadzonej subskrypcji papiery trafiły do 367 inwestorów. Docelowo papiery mają trafić na Catalyst, gdzie obecnie notowanych jest 13 serii tego emitenta o łącznej wartości 1,24 mln zł.

Debiuty

We wrześniu na Catalyst zadebiutowały 3 serie obligacji o łącznej wartości 138 mln zł. W sierpniu na rynek wprowadzono 266 mln zł, a w lipcu 120 mln zł.

W badanym miesiącu największą emisję wprowadziła do obrotu Polska Grupa Farmaceutyczna. W połowie miesiąca Spółka wprowadziła na giełdę serie PGF0924 o wartości nominalnej w wysokości 130 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało oparte o WIBOR 3M powiększony o 2,35 proc. marży. We wrześniu na walorze nie zawarto transakcji. Obecnie na Catalyst notowana jest tylko wspomniana seria, która została wyemitowana w miejsce poprzedniej serii wykupionej w sierpniu.

W połowie września do obrotu na Catalyst trafiła także emisja Kredyt Inkaso, którą Spółka wyemitowała w marcu. Seria KRI0329 to seria, której oprocentowanie ustalone zostało oparte o WIBOR 6M powiększony w pierwszym okresie odsetkowym o 5,3 proc. marży natomiast w okresach pozostały marża wynosić będzie 4,9 pkt. procentowego. We wrześniu obrót na walorze wyniósł 0,25 mln zł.

We wrześniu najmniejszy debiut należał do Spółki Victoria Dom. Wyemitowane w sierpniu papiery o wartości nominalnej 5 mln zł, oprocentowane w wysokości WIBOR 3M + 4,8 proc. marży, trafiły na Catalyst 7 września. Do końca miesiąca na walorze zawarto transakcje o wartości 39 tys. zł.

Obligacje „covidowe”

We wrześniu Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził dwa przetargi sprzedaży obligacji.

8 września BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0328, FPC0631, FPC0733 i FPC1140. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 605 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 15 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC1140 sprzedano łącznie 314 mln zł, serii FPC0733 216 mln zł, a serii FPC0328 136,4 mln zł.

21 września BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0328, FPC0631, FPC0733 i FPC1140. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 400 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 37 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC1733 sprzedano łącznie 150 mln zł, serii FPC0328 84,9 mln zł, a serii FPC1140 37,7 mln zł.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 138,2 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze