czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

ZM Henryk Kania wprowadziły na Catalyst tegoroczne emisje

msd | 02 lipca 2018
Debiutujące obligacje o łącznej wartości 101,7 mln zł pochodzą z emisji refinansujących, co zdradzają też ich warunki – od marży, przez zabezpieczenie i okresową amortyzację, aż po kowenanty.

W marcu ZM Henryk Kania pozostały 86,2 mln zł z emisji papierów serii H, w kwietniu zaś z dodatkowej oferty obligacji serii I spółce udało się pozyskać jeszcze 15,5 mln zł. Obie serie mają niemal identyczne warunki emisji.

Debiutujące papiery KAN0321 oraz KA10321 oprocentowane są na WIBOR 3M plus 5,25 pkt proc. marży i mają trzyletni okres spłaty, lecz na rok przed ostatecznym terminem spłaty ZM Henryk Kania zobowiązane będą do amortyzacji 20 proc. wartości emisji. Niezależnie od tego, spółce przysługiwać też będzie opcja przedterminowego wykupu, ale najwcześniej po roku od emisji. Za realizację opcji call emitent byłby zobowiązany wypłacić obligatariuszom od 2 do 0,5 proc. premii (im później, tym mniej). 

Obie emisje zabezpieczono poręczeniem do 150 proc. nominału udzielonym przez Henryka Kanię, głównego akcjonariusza spółki. Ponadto, spółka, jak i poręczyciel, złożyli też oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Oprócz zabezpieczeń w warunkach emisji spółka przystała też na wiele kowenantów, z czego cześć to zapisy niestosowane w jej starszych seriach papierów dłużnych.

Zgodnie z warunkami emisji poziom ogólnego zadłużenia spółki nie może przekroczyć 75 proc. Natomiast badany co pół roku wskaźnik dług netto/EBITDA w połowie 2018 r. musi utrzymać się poniżej 4,2x i później ma się systematycznie obniżać, poniżej 3,25x na koniec 2020 r. Ponadto, emitent musi też utrzymać zobowiązania poniżej 850 mln zł. Dotyczy to sprawozdań półrocznych i rocznych. Podobnie sprawa ma się ze zobowiązaniem do wykazywania dodatnich przepływów operacyjnych. I to akurat byłaby jakościowa zmiana w biznesie Kani. Spółka wykazywała bowiem zyski, ale też mroziła coraz więcej gotówki w kapitale obrotowym.

Warunki emisji mogłyby zostać też naruszone, gdyby doszło do zakończenia współpracy z kluczowym kontrahentem. Tymczasem nie jest tajemnicą, że najważniejszym odbiorcą wyrobów Kani jest Biedronka. 

Debiutującymi obligacjami KAN0321 i KA10321 nie handlowano do godz. 14.40. 

Notowana na Catalyst starsza seria KAN0619 wyceniana jest na 93,25 proc. nominału, co przy aktualnym poziomie marży (5,25 pkt proc. wobec bazowych 4,5 pkt proc.) daje jej 14,3 proc. rentowności brutto

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje