poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

NWZ Kredyt Inkaso wyraziło zgodę na zabezpieczenie obligacji, mimo sprzeciwu Bestu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 31 maja 2019
Czwartkowe NWZ Kredyt Inkaso przegłosowało uchwałę w sprawie ustanowienia zabezpieczeń dla obligacji na aktywach do 375 mln zł. Best głosował przeciwko uchwale, choć – jak zapewnia – nie jest przeciwny ustanowieniu zabezpieczeń, ale chce poznać bliższe informacje o obciążanym majątku.

W kwietniu Kredyt Inkaso pozyskało 210 mln zł z refinansującej emisji obligacji, w warunkach których spółka zobowiązała się do ustanowienia zabezpieczeń. Fakt ten powoduje też jednak konieczność ustanowienia zabezpieczeń dla 10 starszych serii obligacji, tak by wierzyciele spółki byli traktowani na równych warunkach. Łącznie Kredyt Inkaso zobowiązało się więc ustanowić zabezpieczenia na aktywach do 375 mln zł, na co składać mogłyby się portfele wierzytelności, certyfikaty inwestycyjne oraz inne składniki majątku.

Do ustanowienia tak wysokich zabezpieczeń windykacyjna spółka potrzebowała zgody akcjonariuszy i ją otrzymała, choć przy sprzeciwie ze strony Bestu, który posiada 33,1 proc. akcji Kredyt Inkaso. Uchwała NWZ przeszła natomiast głosami funduszu Waterland, który jest większościowym akcjonariuszem spółki.

Sam Best, po raz kolejny już, wyraził zaniepokojenie przebiegiem obrad NWZ. Jak podaje, obawia się obciążenia całego majątku Kredyt Inkaso. Zdaniem Bestu, akcjonariusze drugiej ze spółek „w dalszym ciągu nie wiedzą nic albo wiedzą niewiele o składnikach majątku Kredyt Inkaso, których obciążenie jest planowane”.

- Chciałbym podkreślić, że Best nie jest przeciw ustanowieniu zabezpieczeń obligatariuszy Kredyt Inkaso, nawet na całym majątku spółki, jeśli jest taka konieczność. Nazywajmy jednak rzeczy po imieniu. Jeśli – jak twierdzi Zarząd Kredyt Inkaso – obciążone mają być tylko poszczególne składniki majątku, określmy konkretnie w uchwale, o jakie składniki majątku chodzi – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym. – Jeśli natomiast akcjonariusze mają się zgodzić na obciążenie całego majątku spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do czego de facto może dojść, to niech potwierdzi to treść uchwały walnego zgromadzenia, przy czym powinna ona zostać przyjęta większością kwalifikowaną 3/4 głosów – dodaje Krzysztof Borusowski.

Uchwała jasno precyzuje, że przedmiotem zabezpieczeń mogą być portfele wierzytelności, certyfikaty inwestycyjne, akcje i udziały będące w posiadaniu spółki oraz inne składniki majątku spółki, w szczególności wierzytelności należne spółce od innych podmiotów grupy kapitałowej, nakładając jednocześnie na zarząd ograniczenie, że powyższe składniki majątku nie mogą stanowić indywidualnie lub łącznie przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części w rozumieniu art 55 KC i 393 KSH – odpowiada Kredyt Inkaso na zarzuty Bestu w stanowisku nadesłanym do redakcji Obligacje.pl.

Zdaniem Bestu, do podjęcia uchwały o ustanowieniu zabezpieczeń doszło niezgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółka domaga się też, aby NWZ głosowało ponownie w sprawie ustanowienia zabezpieczeń.

- Uchwała została przyjęta zgodnie ze statutem spółki, większością 60 proc. głosów i w ocenie zarządu, jak i doradców spółki, w sposób należyty zabezpiecza interesy wszystkich obligatariuszy spółki. 375 mln zł ustanowionych zabezpieczeń nie jest wartością nadmiernie wysoką i nie powoduje obciążenia „całego majątku spółki”, jako że na koniec roku 2018 wartość bilansowa samych tylko portfeli wierzytelności będących w majątku grupy kapitałowej wynosiła 727 mln zł, wartość wszystkich aktywów grupy 886 mln zł, natomiast nominał wszystkich serii obligacji które zostają zabezpieczone wynosi 413 mln zł na koniec maja – powiedział Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

To kolejna już odsłona tarć pomiędzy Bestem a Kredyt Inkaso. Wcześniej, w związku z emisją obligacji serii F1 na 210 mln zł i zamiarem jej zabezpieczenia, Best zarzucał Kredyt Inkaso możliwość pokrzywdzenia innych obligatariuszy, w tym inwestorów indywidualnych. Jak się okazało, niesłusznie jednak, ponieważ wraz z zabezpieczeniem emisji refinansującej, Kredyt Inkaso zobowiązało się też zabezpieczyć wszystkie starsze serie na równorzędnych zasadach.

Tymczasem Kredyt Inkaso zwołało na 25 czerwca kolejne NWZ. Tym razem akcjonariusze spółki mają głosować w sprawie „wyrażenia zgody lub zatwierdzenia transakcji powodujących obciążenie aktywów spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej spółki w związku z emisją przez spółkę obligacji serii F1”. W uzasadnieniu proponowanej uchwały Kredyt Inkaso wskazuje na dookreślenie „przedmiotu, rodzaju zabezpieczenia, wartości godziwej przedmiotu zastawu i maksymalnej sumy zabezpieczenia”.

(…) wsłuchując się uważnie w głos akcjonariusza mniejszościowego i w celu zapewnienia mu należytego poziomu informacji o działaniach podjętych przez zarząd oraz poziomu kontroli przypisanego akcjonariuszowi mniejszościowemu statutem, spółka zdecydowała się zwołać na dzień 25 czerwca kolejne NWZA w celu potwierdzenia uchwał zezwalających zarządowi na ustanowienie zabezpieczeń, przy czym w dacie tej wspomniane uchwały będą mogły mieć bardziej szczegółową formę, jako że do tego momentu spółka będzie mogła ustalić z administratorem zabezpieczeń finalny pakiet przedmiotowych zabezpieczeń – wyjaśnia Kredyt Inkaso.

Na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Kredyt Inkaso. Wygasające za trzy tygodnie papiery KRI0619 wyceniane są na 99,98 proc. Natomiast pochodzące z emisji publicznych papiery KRI1221 oraz KRI0322 notowane są kolejno po 95,5 proc. oraz 94 proc., co oznacza 7,16 proc. oraz 7,82 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A., Kredyt Inkaso S.A.

 • Były zarząd Kredyt Inkaso mógł wyrządzić spółce wielomilionowe szkody

  08 października 2019
  Transakcje zawierane w Rumunii przez byłych menedżerów Kredyt Inkaso naraziły spółkę na szkody przekraczające 20 mln zł, wynika z dokumentów, do których dotarły Obligacje.pl. Sprawę bada prokuratura, a sam windykator myśli nad dochodzeniem roszczeń.
  czytaj więcej
 • Kredyt Inkaso pożyczy 4,2 mln euro od Waterlandu

  04 października 2019
  Większościowy akcjonariusz windykatora udzieli mu krótkoterminowej pożyczki „na sfinansowanie bieżących potrzeb gotówkowych”. W najbliższy poniedziałek Kredyt Inkaso musi wykupić obligacje na 39,6 mln zł.
  czytaj więcej
 • Best poszuka inwestora

  30 września 2019
  Windykacyjna spółka chciałaby pozyskać inwestora finansowego, który obejmie mniejszościowy pakiet nowych akcji. Obecnie akcjonariusze planują zachować kontrolę nad spółką.
  czytaj więcej
 • Dalsze oddłużanie Bestu

  18 września 2019
  Windykacyjna grupa wciąż niewiele inwestuje w nowe wierzytelności, więc krok po kroku zmniejsza dług netto. Minusem istniejącego zadłużenia są coraz bliższe terminy jego spłaty.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje