czwartek, 04 marca 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2020)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 20 stycznia 2021
Całkowite obroty na Catalyst w grudniu wyniosły 222,44 mln zł wobec 223,8 mln zł w listopadzie oraz 193,59 mln zł w grudniu ubiegłego roku. Średni obrót z ostatnich dwunastu miesięcy był praktycznie równy obrotowi z grudnia i wyniósł 221,4 mln zł.

W grudniu ceny na Catalyst dalej rosły, co spowodowało obniżenie się Zero Discount Margin ważonego wartością emisji do poziomu 2,49 proc. – ostatnio taki poziom pokazywaliśmy w naszym miesięczniku w marcu 2018 roku (wtedy 2,44 proc.). Uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,66 proc. wobec 0,71 proc. przed miesiącem.

Z 17 analizowanych sektorów ZDM wzrosła jedynie dla trzech: Pożyczek (+27 pb.), IT (+25 pb.) oraz Retail (+4 pb.). W pozostałych sektorach odnotowano spadki ZDM, w tym największe (powyżej 20 pb.) dla: Budownictwo (-117 pb.), Usługi Finansowe (-48 pb.), Getin Noble Bank (-47 pb.), Wierzytelności (-37 pb.), Banki ex-Getin (-34 pb.).

Wzrost mediany ZDM w sektorze Pożyczek wynika ze wzrostu ZDM dla serii EVC0621 z 11 proc. do 12,3 proc. Na tej serii nie handlowano w listopadzie, a zmiana wynika ze zbliżającego się terminu do wykupu i dyskonta do wartości nominalnej (cena 97). Dodatkowo z racji tylko 4 notowanych serii w tym sektorze liczona przez nas mediana nie zawsze dobrze odzwierciedla rentowność obligacji. W przypadku policzenia średniej ważonej emisją, to rentowność dla sektora Pożyczek wynosi 7,12 proc. wobec 9,34 proc. w listopadzie, co wpisuje się w trend spadku rentowności. To jest spowodowane spadkiem rentowności pozostałych trzech serii obligacji.

W sektorze IT na żadnej z notowanych serii nie odbywał się w ubiegłym miesiącu handel, a za wzrostem ZDM stoi nowo wprowadzona seria obligacji – WBE1023. Oferuje ona wyższą rentowność niż pozostałe notowane serie (2,6 proc. vs 2,3 proc.), co w efekcie podbiło medianę ZDM całego sektora.

Przechodząc do spadków ZDM, to spadek aż o 117 pb. dla Budownictwa był efektem obniżenia rentowności dla wszystkich obligacji w tym sektorze. Największy objął dwie serię obligacji Unibepu – UNI0222 oraz UNI0621, których ZDM obniżył się odpowiednio o 2,7 proc. i 1,1 proc. do 0,8 proc. i 1,9 proc. Swoją cegiełkę dodał też Dekpol, którego seria DKP0321 obniżyła ZDM o 1,1 pkt proc. do 2,9 proc., a DEK0321 o 0,5 pkt proc. do 3,5 proc.

W sektorze Usług Finansowych największy spadek ZDM odnotowano na serii AOW0921, dla której obniżyła się ona o 3 pkt proc. do 0,6 proc. Równocześnie o 3 pkt proc. wzrosła rentowność AIN0421. Dodatkowo wykupiona została seria RCI1220, która na koniec ubiegłego miesiąca oferowała ZDM na poziomie 3,6 proc. i zastąpiła ją debiutująca seria AOW0422 z ZDM równym 4,2 proc. W efekcie wszystkich zmian odnotowano spadek mediany ZDM sektora o 48 pb.

Dalsze spadki ZDM odnotowano na obligacjach Getin Noble Banku. Po zestawieniu zmian cen na poszczególnych seriach widać, że zmiany na obligacjach Getinu nadal potrafią przynieść bardzo duży zwrot. Aż 4 z 10 najwięcej zyskujących obligacji w grudniu, to właśnie papiery tego emitenta (w tym pierwsze trzy miejsca). Analogicznie też cztery serie znajdują się w najwyższych spadkach ale ich skala jest całkowicie nieporównywalna (wzrosty o 6,6 proc., a spadki o 1,5 proc.). Na początku grudnia bank informowało podniesieniu buforu kapitałowe na ryzyko kredytów walutowych przez KNF o 1,36 pkt. proc., zawarciu cesji sprzedaży wierzytelności o wartości 839 mln zł na rzecz Kruka oraz nieuzgodnieniu z Idea Bankiem warunków zakupu wierzytelności leasingowych i pożyczkowych. W efekcie pozwoliło to swobodnie rosnąć cenom obligacji. Jednak ostatniego dnia grudnia rynek obiegła informacja o przejęciu Idea Banku przez Pekao w drodze przymusowej restrukturyzacji. W efekcie umorzone zostały m.in. wszystkie obligacje podporządkowane banku. Działo się to już po ostatnim dniu sesyjnym w 2020 roku, więc nie miało to jeszcze wpływu na notowania obligacji GNB, który to w opinii niektórych komentatorów rynkowych może być kolejnym bankiem w kolejce do tego procesu, jednak dopiero w perspektywie najbliższych lat.

Jeśli chodzi o zmiany notowań poszczególnych serii, to wzrosty powyżej 5 proc. odnotowano na 4 seriach: GNB0723 (9,3 proc.), GNB0824 (7,3 proc.), GNB1222 (6,7 proc.) i DVL0622 (+5,5 proc.). O sytuacji banku pisaliśmy powyżej. Natomiast wzrosty na obligacjach Develii były prawdopodobnie spowodowane tym, że na koniec listopada oferowana rentowność znacznie wykraczała poza średnią dla tego emitenta. ZDM na koniec listopada wynosił 6,8 proc. podczas gdy mediana dla tego emitenta wynosiła 3,55 proc. Na koniec grudnia mediana obniżyła się do 3,1 proc., przy jednoczesnym spadku ZDM na serii DVL0622 do 3,1 proc. O wzrostach ZDM na poszczególnych seriach nie ma za dużo do powiedzenia, ponieważ ich skala była niewielka. Największy spadek ceny dotknął obligacji AOW1022 wyemitowanych przez AOW Faktoring. Ich cena obniżyła się o 3,3 proc. do 100,1, a oferowana rentowność wzrosła o 1,9 pkt proc. do 4,9 proc.

Obroty

Całkowite obroty na Catalyst w grudniu wyniosły 222,44 mln zł wobec 223,8 mln zł w listopadzie oraz 193,59 mln zł w grudniu ubiegłego roku. Średni obrót z ostatnich dwunastu miesięcy był praktycznie równy obrotowi z grudnia i wyniósł 221,4 mln zł. Wartość transakcji pakietowych wyniosła tylko 0,7 mln zł przy 6,2 mln zł w listopadzie.

Podobnie jak obrót na całym Catalyst, obrót na obligacjach korporacyjnych utrzymał poziom z listopada i wyniósł 155,1 mln zł (vs 155,6 mln zł). Jednak w grudniu mniejszy udział miały obligacje BGK/EBI/PFR, których obrót wyniósł 29,7 mln zł wobec 44,9 mln zł, co zostało skompensowane większym obrotem na obligacjach spółek z sektora Paliwa, Gazu i Energii, Usług Finansowych oraz Przemysłu. Z kolei wpływ in minus oprócz obligacji BGK/EBI/PFR miały też Banki.

Obrót dla sektora Paliwa, Gazu i Energii wyniósł 22,2 mln zł, co jest wzrostem z poziomu 15,8 mln zł przed miesiącem. Największy wzrost odnotowano na obligacjach PKN Orlen, który wzrósł o 4,4 mln zł do 19,5 mln zł. Co ciekawe, już trzeci miesiąc z rzędu Orlen jest najpopularniejszym emitentem (oprócz BGK) wśród inwestorów na Catalyst. Z pojedynczych serii większą popularnością cieszyły się serie PKN0722 (+2,7 mln zł obrotu) i PKN1222 (+2,46 mln zł). Oprócz tego o 2,54 mln zł wzrósł obrót na serii ENA0624 wyemitowanej przez Enea.

W sektorze Usług Finansowych obrót wzrósł o 5,8 mln zł do 12,4 mln zł. Praktycznie w całości odpowiada za to wzrost obrotu na serii PZU0727 wyemitowanej przez PZU. W grudniu wyniósł on 11,3 mln zł wobec 5,7 mln zł w listopadzie. Z takim obrotem PZU było trzecim (po BGK i Orlenie) najpopularniejszym emitentem w grudniu. Na pozostałych obligacjach w tym segmencie zmiany obrotu były marginalne.

Podobnie jak w innych miesiącach tego roku, za istotnymi zmianami obrotu w Przemyśle stały obligacje KGHM. Obrót wzrósł o 4,2 mln zł za czym stoi wzrost o 2,5 mln zł obrotu na serii KGH0624 oraz wzrost o 1,7 mln zł obrotu na KGH0629. W efekcie obrót w całym sektorze był wyższy o 4,2 mln zł i osiągnął poziom 7,99 mln zł.

Jeśli chodzi o spadki obrotu, to w segmencie BGK/EBI/PFR największy spadek odnotowano na obligacjach FPC0630, czyli tych które w listopadzie były przedmiotem dodatkowej emisji. Obrót na tej serii wyniósł 16,3 mln zł wobec 35 mln zł w listopadzie. Na pozostałych seriach zmiany obrotu były niewielkie i nie przekraczały 2 mln zł.

Drugim sektorem od którego inwestorzy się odwrócili były Banki. Obrót na obligacjach był o 7,2 mln zł mniejszy i wyniósł 43,1 mln zł. Mimo to nadal miał on największy udział w obrotach ogółem na poziomie 27,8 proc. Duża część spadku obrotu była spowodowana jego niższym poziomem na obligacjach PKO Banku Hipotecznego. Spadek wyniósł 7,17 mln zł i obrót wyniósł zaledwie 0,35 mln zł. Z pozostałych banków największe wzrosty obrotu odnotowano na obligacjach BOŚ (+2,2 mln zł) i Alior Banku (+1,2 mln zł), z kolei największe spadki dotknęły obligacji (oprócz PKO BH) Banku Pekao (-1,3 mln zł), Banku Millennium (-1 mln zł) i Getin Noble Banku (-0,9 mln zł).

Zapadalność

W grudniu do wykupu przypadało 8 serii obligacji o łącznej wartości 317,9 mln zł. Z tego 7 z nich o wartości 233,6 mln zł zostało wykupionych zgodnie z terminem. Jedna z nich –GFN1220 nie została wykupiona, o czym już informowaliśmy w poprzednim wydaniu miesięcznika. Oprócz tego kilku emitentów zdecydowało się na przedterminowy wykup obligacji. I tak z rynku zniknęło dodatkowo 101,2 mln zł w formie obligacji PCC Rokity (PCR0421 o wartości 25 mln zł i PCR0522 równej 20 mln zł) oraz Vantage Development (56,2mln zł serii VTG0521). W efekcie rynek opuściło 334,8 mln zł.

W styczniu do wykupu przypadają dwie serie obligacji o łącznym nominale równym 504,7 mln zł. Jedna z nich to obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego serii BGK0121, której wartość wynosi 500 mln zł. Na tej serii nie było ani jednej transakcji od jej wprowadzenia na Catalyst. Druga z zapadających obligacji to seria FFI0121 wyemitowana przez Fast Finance. Obrót na tych obligacjach pozostaje zawieszony od dwóch lat. Emitent jest obecnie w procesie restrukturyzacji, z kolei ta seria obligacji jest obsługiwana przez administratora zabezpieczeń z przedmiotu zabezpieczenia. Płatności na rzecz obligatariusze były dotychczas dokonywane bardzo nieregularnie, z kolei w dniu wykupu nie pojawił się żaden raport o jego dokonaniu.

Nowe emisje

W grudniu w rejestrze KDPW obligacje zarejestrowały 32 spółki, a ich łączna wartość wyniosła 4,26 mln zł wobec 3,94 mln zł przed miesiącem.

Banki hipoteczne, spółki faktoringowe i leasingowe wyemitowały łącznie 2,93 mln zł obligacji. Najwięcej obligacji wyemitował PKO Bank Hipoteczny –w 1 serii 950 mln zł. Santander Leasing wyemitował 715 mln zł obligacji także w 1 serii. Kolejne 500 mln zł to emisja Pekao Leasing, a 394,5 mln zł to PKO Leasing. Pozostałe emisje przeprowadził Europejski Fundusz Leasingowy(125 mln zł) oraz mLeasing (100 mln zł).

Nowe emisje przeprowadziły też spółki związane z szeroko pojętym rynkiem GPW. Największą przeprowadził Polski Holding Nieruchomości, który wyemitował warte 325 mln zł obligacje. Swoje emisje zarejestrował też Play Communications (41 mln zł), MCI Management (21,7 mln zł) oraz Best (9 mln zł).

Poza emisjami prowadzonymi poprzez agenta emisji, nowe obligacje uplasowało6 emitentów. Najwięcej obligacji wyemitował PFR –w 3 seriach ich łączna wartość wyniosła 3,4 mld zł. Więcej o tych obligacjach jest napisane w części o obligacjach covidowych.

Jeśli chodzi o pozostałe duże emisje, to po 1 mld zł wyemitował Europejski Bank Inwestycyjny oraz PKN Orlen. Obligacje nowej emisji EBI płacą stały kupon równy 2,75 proc. i są asymilowane do serii EIB0826. Z kolei Orlen wyemitował obligacje płacące kupon równy WIBOR 6M + 0,90 pkt proc. Marża tej obligacji może wzrosnąć jeśli spadnie rating ESG do poziomu BBB lub niżej (maks. o 0,10 pkt. proc).

Po latach przerwy z nową emisją wyszedł jeden z największych graczy na rynku FMCG w Polsce – Eurocash. Wyemitował on pięcioletnie obligacje o wartości 125 mln zł. Wypłacają one kupon zmienny WIBOR 6M powiększony o 2,25 pkt proc. marży.

Dodatkowe 85 mln zł wyemitowała spółka celowa HB Reavis Finance PL 3, zależna od HB Reavis Holding. Nowa emisja wypłaca zmienny kupon na poziomie WIBOR 6M + 5 pkt proc. W porównaniu do siostrzanych emisji HB Reavis Finance PL 2, nowa emisja oferuje większą marżę (wcześniej 4,20 pkt proc. i 4,40 pkt proc.).

Dwie emisje przeprowadziły też spółki deweloperskie: znane rynkowi Ghelamco Invest oraz debiutant na Catalyst – Cavatina Holding. Pierwsza z nich wyemitowała obligacje o wartości 45 mln zł wypłacające zmienny kupon równy WIBOR 6M + 5 pkt proc. Marża jest równa tej z ostatnich emisji ze zmiennym kuponem zapadających w 2024 roku. Z kolei Cavatina Holding, po odwołaniu emisji w marcu, w grudniu w końcu przeprowadziła ofertę emisji obligacji i wyemitowała warte 50 mln zł papiery. Ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 6,5 pkt proc.

Debiuty

Grudzień obfitował w wiele nowych obligacji wprowadzonych do obrotu na Catalyst. Łącznie swój debiut miało 10 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej na poziomie 1,37 mld zł. Znakomita większość tej wartości to nowe obligacje Orlenu, które spółka wyemitowała też w grudniu i o których pisaliśmy w części o nowych emisjach. W grudniu nie handlowano na tej serii, jednak to może wynikać z daty jej wprowadzenia – był to ostatni dzień sesyjny ubiegłego roku. Na koniec miesiąca ZDM oferowany przez tę serię wynosił 0,9 proc. w porównaniu do średniej dla Orlenu na pozostałych seriach na poziomie 0,6 proc.

Pozostałe emisje były relatywnie niewielkie. Najwięcej na rynek wprowadził HB Reavis Finance PL 3 serii HBR1223 o wartości 85 mln zł (emisja grudniowa), 70 mln zł Develia w serii DVL1023, 60 mln zł WB Electronics (WBE1023), 50 mln zł PKO Bank Hipoteczny (PHO0621) oraz 45 mln zł przez Ghelamco Invest (seria GHE1224 z emisji grudniowej).

Obligacje „covidowe”

W grudniu miały miejsce (tak jak w poprzednich miesiącach) dwa przetargi sprzedaży obligacji przez BGK. Wyemitowano na nich łącznie 4,47 mld zł obligacji w 3 seriach: FPC0630, FPC0733 i FPC1140. Dodatkowo nowe emisje przeprowadził nieaktywny w ostatnich miesiącach PFR. W grudniu wyemitował on 3 serie obligacji o wartości 3,4 mld zł – PFR0927, PFR092027, PFR1227.

Z emisji BGK, podobnie jak w listopadzie, najwięcej wyemitowano obligacji serii FPC0630. Łącznie na rynek trafiło 3,4 mld zł obligacji przy średniej rentowności na poziomie ok. 2,06 proc. (w listopadzie rentowność nowych emisji wynosiła 1,97 proc.). Z serii FPC1140na rynek trafiło dodatkowe 678 mln zł obligacji (po rentowności równej tej listopadowej, czyli 2,50 proc.), a FPC0733 „tylko” 348,5 mln zł (rentowność ok. 2,16 proc.).

Z kolei z emisji PFR największa była seria PFR0927 o wartości 2 mld zł. Rentowność tej emisji wyniosła 1,516 proc. Emisja PFR0927 o wartości 900 mln zł została przeprowadzona w celu pozyskania środków na wsparcie PLL LOT. Rentowność przy emisji wyniosła ok. 1,38 proc. Z kolei trzecia z emisji – PFR1227 o wartości 500 mln zł była oferowana przy rentowności równej 1,4 proc. i została w całości objęta przez Europejski Bank Inwestycyjny.

W grudniu odbyło się jedno posiedzenie NBP. Z obligacji covidowych NBP skupił jedynie serie FPC0630 w kwocie 1,14 mld zł (wg. wartości nominalnej) po cenie 101,271 co implikuje rentowność na poziomie 1,97 proc. (równa rentowności emisji z listopada). Całkowite zadłużenie BGK z tytułu obligacji FPC na koniec grudnia urosło do 100,75 mld zł (z 96,3 mld zł), a PFR do 65,4 mld zł (z 62 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje