czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (marzec 2023)

Marcin Walczak i Sławomir Strzępek, DM NWAI | 21 kwietnia 2023
W marcu obrót na Catalyst osiągnął 429,14 mln zł, czyli poniżej 12-miesięcznej średniej (595,94 mln zł) i o 2,8 proc. niż w lutym.

W marcu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł do poziomu 2,86 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,56 proc. (0,57 proc. w lutym).

Z analizowanych sektorów wzrost ZDM odnotowało 10, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Przemysł (+43 p.b.). Na kolejnych miejscach pod względem wzrostów ZDM znalazły się sektory: Fundusz (+27 p.b.), Pożyczki (+17p.b.), Chemia (+14 p.b.) oraz Retail (+11 p.b.). Wzrosty w pozostałych sektorach nie przekroczyły 10 p.b. Spadek rentowności w marcu dotyczył 6 sektorów, przy czym największe zmiany widać w sektorze Paliwa, Gaz, Energia (-47 p.b.) oraz Usługi finansowe (-45 p.b.).

Za zmianą mediany rentowności ponad WIBOR o -47 p.b. w sektorze Paliwa, Gaz, Energia stoi asymilacja jednej z serii obligacji wyemitowanych przez R.Power. Seria RPR0626 o wartości nominalnej 80 mln zł, w lutym cechowała się prawie najwyższym poziomem rentowności w sektorze (ZDM 4,94 proc.), przez co jej asymilacja doprowadziła do spadku mediany. Od 31 marca notowana jest pod nazwą skróconą RPO0626. Jeśli chodzi o pozostałe obligacje w sektorze to 5 na 8 należących do niego serii odnotowało spadek kursu, co przekłada się na wzrost rentowności. Zmiany te jednak nie były istotne. W tym przypadku sektora Usługi Finansowe, spadek ZDM spowodowany był wzrostem prawie wszystkich należących do niego serii.

W styczniu obligacjami, które najlepiej radziły sobie na tle konkurentów, były papiery emitowane przez Bank Ochrony Środowiska. Wzrostowi kursu o 8,9 proc. towarzyszył stosunkowo wysoki wolumen, biorąc pod uwagę handel na tym walorze w ostatnich miesiącach. Obrót wykonany w marcu odpowiada za 68 proc. wartości obrotu w ostatnim kwartale. Aktualnie cena zmierza w kierunku redukcji dyskonta i znajduje się na niemal identycznym poziomie co 3 i 6 miesięcy temu.

Niewiele mniejszy wzrost obserwować mogliśmy na papierach oznaczonych kodem CCC0626. Ogłoszenie przez spółkę wykupu części obligacji przyczyniło się do poprawy sentymentu jaki towarzyszy spółce z nienapawającym optymizmem bilansem. Ostatni wzrost stanowi odreagowanie ogromnej przeceny, jakiej byliśmy świadkami w połowie lutego, kiedy to dług spółki można było nabyć z ponad 30 proc. dyskontem. Maksymalna liczba obligacji podlegających wykupowi Pari Passu wynosi 337 szt. Po lutowej zmianie perspektywy ratingu kredytowego agencji EuroRating ze stabilnej na negatywną, 17 marca ww. agencja zakończyła prowadzenie oceny ratingowej dla CCC i wycofała nadany spółce rating kredytowy. Jest to związane z opuszczeniem przez spółkę CCC indeksu WIG20. Jej miejsce zajmie Alior Bank.

Największy spadek dotyczy papierów oznaczonych kodem KRU0228. Obserwowany spadek jest po części odreagowaniem 5 proc. wzrostu na początku lutego. Przez pierwszą połowę miesiąca papiery notowane były z 5 proc. premia. Spadkom towarzyszył wolumen zbliżony do obserwowanego miesiąc temu, kiedy to papiery te znajdowały się na pierwszym miejscu w zestawieniu biorąc pod uwagę wzrost kursu. Spadkom nie oparły się także papiery dewelopera, oznaczone kodem INY0924. Obniżce ceny towarzyszył niespotykany w ostatnim kwartale wolumen, jakiego nie obserwowaliśmy w przypadku tej, jak i dwóch pozostałych serii emitenta. Transakcje przeprowadzone w marcu na ww. walorze odpowiadają za ponad 77 proc. obrotu jaki został dokonany w ostatnim kwartale na trzech seriach łącznie.

Obroty

W marcu obrót na Catalyst osiągnął 429,14 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (595,94 mln zł). Jest to wartość niższa o 2,8 proc. od obrotów wygenerowanych w lutym. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 33,32 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 183,07 mln zł. Stanowi to wzrost o 6,9 proc. w stosunku do 171,33 mln zł osiągniętych w lutym. Wartość w marcu osiągnęła wartość nieco niższą od 12 – miesięcznej średniej (194,58 mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem lutego odpowiadają głównie sektory: Deweloperzy Komercyjni, na którym obroty wyniosły 41,12 mln zł wobec 18,92 mln zł przed miesiącem, Banki – wzrost obrotów z 34,63 mln zł do 50,83 mln zł oraz Wierzytelności – wzrost z 12,54 mln zł do 24,25 mln zł. Największy spadek obrotów odnotował sektor: Retail –6,36 mln zł wobec 31,56 mln zł przed miesiącem oraz Deweloperzy Mieszkaniowi – 12,06 mln zł wobec 31,05 mln zł w lutym. Istotny spadek obrotów odnotował również sektor BGK/EBI/PFR – 33,43 mln zł wobec 40,72 mln zł w lutym.

W sektorze Deweloperzy Komercyjni wzrost obrotów zanotowało 18 z 37 notowanych serii obligacji. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria GHI1224 wyemitowana przez Ghelamco Invest. Obroty na tej serii wzrosły z 5,3 mln zł do 13,9 mln zł. Na koniec miesiąca rynek wycenił serię na 99,94 proc. nominału i był to spadek o 5 p.b. W sektorze Banki poprawę obrotów odnotowało 9 z 18 notowanych serii. Największy wzrost obrotów w tym sektorze odnotowała seria PEO0631 wyemitowana przez PEKAO, na której zawarto łącznie transakcje o wartości 8,2 mln zł i był to wzrost o 6,7 mln zł względem lutego. W sektorze Wierzytelności najwyższe obroty odnotowała debiutująca seria KR10228. Wartość obrotów na tej serii wyniosła 8,8 mln zł, a rynek wycenił ją na 99,9 proc. nominału.

W segmencie Retail, spadek obrotów odnotowało 4 z 5 notowanych serii należących do sektora, przy czym największy z nich dotyczył serii CCC0626 wyemitowanej przez CCC S.A. Obrót na walorze spadł względem lutego o 23,3 mln zł, przy jednoczesnym wzroście kursu o 639 p.b. Do poziomu 80,44 proc. wartości nominalnej.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 33,43 mln zł wobec 40,72 mln zł przed miesiącem. Całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Największe zmiany zainteresowania zaobserwować można było na seriach FPC0725 oraz FPC1140. Obrót na FPC0725 spadł z 11,7 mln zł do 5,6 mln zł przy jednoczesnym wzroście kursu o 48 p.b. Do 89,48 proc. nominału. W przypadku FPC1140 obrót spadł o 4,3 mln względem lutego, przy jednoczesnym wzroście kursu o 239 p.b. do 56,88 proc. wartości nominalnej.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się BGK z obrotami równymi 33,4 mln zł, był to niższy wynik względem ubiegłego miesiąca (40,7 mln zł w lutym). Drugie miejsce, przypadło spółce Ghelamco Invest. Obroty na walorach dewelopera odnotowały zmianę o 13,5 mln zł względem ubiegłego miesiąca. Na trzecim miejscu znalazł się bank Pekao, którego papiery odnotowały wzrost obrotów o 9,7 mln zł.

Zapadalność

W marcu do wykupu przypadała tylko 1 seria obligacji o wartości 237,1 mln zł wyemitowana przez spółkę Robyg. Emitent wykupił obligacje w terminie. Dodatkowo w swoje obligacje serii LKD1023 przed terminem wykupiła spółka Lokum Deweloper.

W kwietniu wypada termin do wykupu 3 serii obligacji o łącznej wartości 233,7 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że swoje obligacje o wartości 96,5 mln zł wykupił Echo Investment.

Największa zapadalność w tym miesiącu należeć będzie do spółki Atal. Wartość emisji, którą emitent będzie musiał wykupić, wynosi 120 mld zł. W marcu nie handlowano walorem, a rynek wycenił papier na poziomie 99,5 wartości nominalnej.

Nowe emisje

W marcu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 28 emitentów o łącznej wartości 5,02 mld zł i 160 mln euro. W lutym wartość emisji wyniosła 4,1 mld zł i 0,5 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 85,5 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 4,29 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring Sp. z o.o. –2,35 mld zł, PKO Leasing S.A. – 778 mln zł oraz Pekao Leasing Sp. z o.o. 650 mln zł.

W marcu 2023 r. spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 2,5 mld zł. Dla porównania w lutym łączna wartość emisji wyniosła 106 mln zł.

20 marca 2023 roku zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do 180 000 obligacji na okaziciela serii PZ3, emitowanych przez Ghelamco Invest do obrotu w ASO prowadzonym przez GPW. W dniu 23 marca 2023 roku doszło do ostatecznego przydziału oraz emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 180 000 000 zł. Obligacje zostały wyemitowane w ramach XI programu emisji obligacji, zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika spółki tj. Granbero Holdings Limited. Oferta obligacji kierowana była wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje oznaczone są tym samym kodem, co wyemitowane przez emitenta obligacje serii PZ1 oraz PZ2. Obligacje oferują oprocentowanie zmienne oparte o stopę WIBOR6M powiększoną o 5 proc. marży. W okresie subskrypcji pomiędzy 6 a 9 marca zapisy na papiery wartościowe złożyło 36 podmiotów. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów. Wykup długu planowany jest na 3 lutego 2026 roku. Łączna wartość emisji w obrocie serii PZ1, PZ2 oraz PZ3 wynosi 240 000 000 zł.

20 marca 2023 roku spółka Cognor otrzymała notyfikację o przyjęciu propozycji nabycia wszystkich 100 000 obligacji serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela emisji nr 13, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej obligacji 100 000 000 zł. Zostały one nabyte w całości przez kluczowego inwestora tj. spółkę PS Holdco Spółka z o.o. Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR6M + 2,6  proc. marży. Wykup obligacji nastąpi w terminie 7 lat od dnia emisji. Emisja obligacji nie miała charakteru oferty publicznej.

W najnowszej emisji spółka Best oferowała niezabezpieczone obligacje charakteryzujące się oprocentowaniem zmiennym opartym o stopę WIBOR 3M + 4.5 proc. marży. Emisja obligacji nastąpiła w ramach prospektu podstawowego w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 250 000 000 zł. Subskrypcją objętych było 200 000 sztuk obligacji. Inwestorom zostało przydzielonych 112 260 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 11 226 000 zł. Emitent przydzielił obligacje 574 inwestorom (wszystkim którzy złożyli zapisy). Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej. Obligacje mają zostać wykupione w dniu 14 marca 2027 roku. Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów z grupy oraz refinansowanie zadłużenia.

17 marca 2023 roku zarząd spółki Archicom poinformował o wyemitowaniu obligacji kuponowych serii M7/2023 o łącznej wartości nominalnej 62 000 000 zł. Podstawą emisji obligacji jest Program Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 350 000 000 zł. Przedmiotem emisji są niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę dla inwestorów, o okresie zapadalności 2 lata. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 17 marca 2025 roku. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW SA. Aktualnie na Catalyst notowane są dwie serie obligacji spółki i najbliższa zapadalność będzie miała miejsce w czerwcu 2023 roku.

30 marca br. dokonano warunkowego przydziału 11 500 obligacji spółki Olivia Fin Sp. z o.o. SKA o łącznej wartości nominalnej 11 500 000 zł. Obligacje oferują oprocentowanie zmienne w oparciu o stopę WIBOR 3M oraz 6 proc. marżę. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji wyniosła 25 926 szt., stąd redukcja zapisów na poziomie 55,64 proc. Obligacje zostały przydzielone wszystkim 236 inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie subskrypcji. Data wykupu została ustalona na 13 października 2026 roku. Zabezpieczenie obligacji stanowi poręczenie spółki Tonsa Commercial REI N.V. do kwoty 150 proc. wartości emisji.

Zarząd Infinity SA z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 16 marca 2023 roku dokonał przydziału 12 000 obligacji na okaziciela serii L. Obligacje były obejmowane po wartości nominalnej równej 1000 zł. Obligacje zostały przydzielone 58 inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie subskrypcji pomiędzy 24 lutego a 9 marca. Stopa redukcji wyniosła 1,36 proc.

21 marca 2023 roku zarząd Victoria Dom SA dokonał przydziału 50 184 obligacji serii V o łącznej wartości 50 184 000 zł. Wykup obligacji nastąpi w dniu 21 marca 2026 roku Obligacji zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Obligacje posiadają oprocentowanie zmienne oparte o stopę WIBOR 6M + 7 proc. marży. Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 13,98 proc. Obligacje zostały przydzielone 100 inwestorom, którzy złożyli na nie zapisy. Data wykupu została ustalona na 21 marca 2026 roku.

27 marca 2023 roku zarząd spółki Develia SA poinformował o emisji 180 000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii DVL0326OZ7, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej 180 000 000 zł. Emisja odbywa się w ramach programu emisji obligacji emitenta do łącznej kwoty wynoszącej 600 000 000 zł. Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,1 proc. w skali roku. Dzień wykupu obligacji przypada na 27 marca 2026 roku. Wyemitowane obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w ASO prowadzonym przez GPW SA.

30 marca 2023 roku Zarząd Santander Bank Polska SA. dokonał rozliczenia emisji niezabezpieczonych obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non-preferred") serii 1/2023. Oferowane obligacje na łączną kwotę 1 900 000 000 zł zostały przydzielone w całości. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji, która z kolei wynosi 500 000 zł. Obligacje zostaną wykupione w dniu 31 marca 2025 roku, z zastrzeżeniem, że bank posiada prawo do wcześniejszego wykupu obligacji. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6- miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,90 proc. w skali roku.

Debiuty

W marcu na Catalyst zadebiutowały 4 serie obligacji o łącznej wartości 1,132 mld zł, wartość ta jest zdecydowanie wyższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. W lutym na rynek wprowadzono obligacje o wartości 277,5 mln zł, natomiast w styczniu - 2,8 mld zł.

W badanym miesiącu największą emisję wprowadził do obrotu Bank Gospodarstwa Krajowego. Papiery o oznaczeniu FPC0342, które były oferowane do sprzedaży po raz pierwszy w dniu 28 lutego 2023 roku zadebiutowały 2 marca 2023 roku. Charakteryzują się oprocentowaniem stałym w wysokości 6,75 proc. w stosunku rocznym i na koniec marca na rynku wtórnym notowane są z premią wynoszącą 5,9 proc. Stanowi to istotny wzrost patrząc na to, że na początku marca wyceniane były na 96,2 proc. wartości nominału. Emitentowi przysługuje prawo odkupu obligacji przed terminem wykupu. Aktualnie na rynku notowanych jest 11 serii obligacji BGK o łącznej wartości 1,482 mld zł. Najbliższy wykup będzie miał miejsce w październiku br. i dotyczy emisji o wartości 1,85 mln zł.

8 marca br. miał miejsce debiut papierów wyemitowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny o wartości 200 000 000 zł, które oferowane były inwestorom z niewielkim dyskontem. Od debiutu obligacje nie były przedmiotem transakcji. Notowane są niezmiennie po cenie stanowiącej 99,45 proc. wartości nominału, będącej równocześnie ceną emisyjną. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy wynoszącej 6,5 proc. Wykup zaplanowany jest na 25 lutego 2043 roku. Aktualnie na rynku notowanych jest 10 serii obligacji EBI o łącznej wartości 31,79 mln zł, w tym tylko jedna seria oprocentowana wg zmiennej stopy. Najbliższy wykup dotyczy emisji o wartości 8 000 000 zł i będzie miał miejsce w drugim kwartale 2025 roku.

13 marca br. miał miejsce debiut papierów dłużnych serii AN3 o oznaczeniu KR10228 należących do spółki Kruk. Wartość emisji jest równa 50 000 000 zł przy wartości jednostkowej obligacji wynoszącej 100 zł. Obligacje oferują oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M powiększony o 4 proc. marży. Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 10,93 proc. Od debiutu cena obligacji w marcu poruszała się w kanale od 99,68 proc. do 100,18 proc. wartości nominału. Wykup zaplanowany jest na końcówkę lutego 2028 roku. Dodatkowo od 15 marca 2023 roku obligacje na okaziciela spółki Kruk serii AN2 (KR11127) oraz serii AN1 (KRU1127) za sprawą asymilacji będą notowane pod nazwą KRU1127. W marcu na rynku Catalyst notowanych było 19 serii obligacji Kruka, których łączna wartość to 1,55 mld zł.

Najmniejsza z emisji, które zadebiutowały w omawianym miesiącu, należała do spółki celowej Olivia Fin Sp. z o.o. SKA, należącej do grupy Olivia Centre Sp. z o.o. Papiery dłużne, których emisja miała miejsce w IV kwartale 2021 roku zadebiutowały 7 marca br. Wartość emisji papierów oznaczonych kodem OBC0525 wynosi 25 000 000 zł, przy wartości jednostkowej równej 1000 zł. Obligacje oferują inwestorom zmienne odsetki obliczane w oparciu o stopę WIBOR 6M + 5,3 proc. marży. W bieżącym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 13,1 proc. Okres do wykupu obligacji wynosi 3 lata i 6 miesięcy liczone od daty przydziału obligacji, tym samym dniem wykupu jest dzień 15 maja 2025 roku.

Obligacje „covidowe”

W marcu Bank Gospodarstwa Krajowego nie przeprowadził przetargu sprzedaży obligacji.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 142,9 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Kłopotliwy spadek inflacji

  23 lutego 2024
  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu oprocentowanie niższe niż resort finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około… 84 mld zł.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Miliard popytu

  16 lutego 2024
  Mamy połowę lutego, a wartość popytu zgłoszonego przez inwestorów w emisjach obligacji adresowanych do szerokiego grona odbiorców na podstawie prospektów emisyjnych, przekroczyła właśnie 1 mld zł, licząc od początku roku.
  czytaj więcej
 • Styczniowa inflacja sprawiła niespodziankę

  15 lutego 2024
  Według wstępnych danych, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 3,9 proc. r/r wobec rynkowego konsensusu na poziomie 4,2 proc.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (styczeń 2024)

  13 lutego 2024
  W styczniu obrót na Catalyst osiągnął 435,92 mln zł – poniżej 12-miesięcznej średniej (473 mln zł) i o 17,8 proc. mniej niż w styczniu.
  czytaj więcej