niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (lipiec 2021)

Szymon Jędrzejewski i Ignacy Budkiewicz, DM NWAI | 16 sierpnia 2021
W lipcu obrót na Catalyst osiągnął 210,6 mln zł, czyli mniej od 12-miesięcznej średniej (234,1 mln zł) i o 5,1 proc. mniej niż w czerwcu.

W lipcu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR wzrósł z 2,44 proc. do 2,62 proc. Uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,57 proc. (0,53 proc. w czerwcu).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowano dla dziewięciu z nich, w tym największy dla obligacji Getin Noble Banku (+171 pb.). Ponadto, duże wzrosty dało się zaobserwować w sektorach Chemia (+88 pb.), Usługi Finansowe (+68 pb.) oraz Przemysł (+68 pb.). Spadki rentowności dotknęły sześciu sektorów, w tym najbardziej sektor Pożyczki (-44 pb.). Oprócz tego spadki odnotowały sektory Inne Usługi (-20 pb.), Deweloperzy Mieszkaniowi (-11 pb.), czy Retail (-8 pb.).

Na wzrost ZDM o 171 pb. obligacji Getin Noble Banku przełożyły się spadki 11 z 16 notowanych serii, z których cztery zajęły początkowe miejsca w rankingu największych spadków w lipcu. Można zauważyć, że po wzroście z poziomu 12,08 proc. obserwowanego w grudniu 2020 r., ZDM obligacji tego emitenta od lutego oscyluje w zakresie od 20,10 proc. do 23,24 proc. Agencja Ratingowa Fitch Ratings utrzymała w lipcu długookresową ocenę Getin Noble Banku na poziomie CCC oraz pozostawiła ją na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (w lutym br. agencja obniżyła rating z CCC+). Powodem utrzymania oceny są naruszenie wymogów kapitałowych oraz trwałe straty.

Za rozszerzenie spreadu w sektorze Chemia odpowiedzialne są papiery obydwu uwzględnionych w nim emitentów. Wśród emisji PCC Rokita aż sześciu z ośmiu serii uległo przecenie, przy czym największy spadek zanotowała seria PCR1026, której cena obniżyła się z 106,9 proc. do 101,01 proc. nominału, przekładając się na 5,36 proc. rentowności. Ze spółki nie docierają niepokojące dane, więc można wnioskować, że była to reakcja na 11,5 proc. spadek kursu akcji emitenta, który jak na razie postrzegany jest jedynie jako korekta w dalej trwającym trendzie wzrostowym. Średnio o 2,38 proc. spadły w lipcu notowania obligacji PCC Exol. Serie obydwu emitentów znalazły się w rankingu największych spadków w lipcu.

Za wzrost ZDM w sektorze Usługi Finansowe o 68 pb. do poziomu 3,22 proc. odpowiada dołączenie do zestawienia serii CPF0724 emitenta Cordia Polska Finance, wyemitowanej 29 lipca (ZDM – 4,2 proc.). Z pozostałych serii należących do tego sektora jedynie seria AOW0422 AOW Faktoring zanotowała niewielki spadek notowań (25 pb.).

Spadek ZDM o 44 pb. w sektorze Pożyczki jest związany w głównej mierze z terminowym wykupem serii obligacji YOL0721 przez spółkę Yolo, która charakteryzowała się drugim co do wielkości poziomem ZDM (6,1 proc.) w zestawieniu dla tego segmentu. Seria YOL0721 znajdowała się na Catalyst od 2017r., a 99 proc. wartości emisji zostało umorzone już miesiąc przed wykupem. Poza tym, notowania serii EV10923 wyemitowanej przez Everest Capital wzrosły o 1,84 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, a pozostałe trzy serie tego emitenta nie uległy zmianom.

Obroty

W lipcu obrót na Catalyst osiągnął 210,6 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (234,1 mln zł), a także o 5,1 proc. mniej niż w czerwcu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 2 mln zł i jest czterokrotnie niższa niż w czerwcu (8 mln zł).

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 97,6 mln zł. Jest to ponad 9- proc. wzrost w stosunku do 89,3 mln zł osiągniętych w czerwcu. Wartość lipcowa jest również znacząco poniżej 12-miesięcznej średniej (117,5 mln zł). Za wzrostem wartości obrotów względem czerwca odpowiada głównie sektor Paliwa, Gaz i Energia, na którym obroty wyniosły 29 mln zł wobec 13,2 mln zł przed miesiącem. Największą obniżkę obrotów odnotował sektor Inne usługi – 0,8 mln zł wobec 12,1 mln zł miesiąc wcześniej.

Pomimo że połowa serii z sektora Paliwa, Gaz i Energia zanotowała spadek obrotów w lipcu, to wzrost obrotów zaledwie dwóch serii miał najbardziej znaczący wpływ na wynik tego sektora, przy czym za największy wzrost odpowiada jedna seria PKN Orlen: PKN0722. Zanotowała ona wzrost obrotów z 3,49 mln zł w czerwcu do aż 13,83 mln zł w lipcu. Cena tej serii spadła o 35 pb. do poziomu 100,51 proc wartości nominalnej, co przełożyło się na wzrost rentowności do poziomu 0,8 proc.

Jeśli chodzi o segment Inne usługi to za obniżenie obrotów w głównej mierze odpowiada jedna seria Cyfrowego Polsatu – CPS0227. Powyższa seria zanotowała spadek obrotów z 10,18 mln zł w czerwcu do zaledwie 0,35 mln zł w lipcu. Cena serii obniżyła się o 39 pb. do poziomu 101 proc. nominału oraz zanotowała wzrost rentowności do poziomu 1,7 proc.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 86 mln zł wobec 79,6 mln zł przed miesiącem. Za tym wzrostem stoi w głównej mierze znacznie większy obrót na serii FPC0328. Obrót na obligacjach tej emisji wzrósł z 3,5 mln zł w czerwcu do 21,5 mln zł w lipcu, co przełożyło się na zmianę ceny, która wzrosła o 100 pb. do poziomu 98,5 proc. Pozostałe serie, które wykazały się wzrostami obrotów są: FPC0631 – wzrost o 5,2 mln zł, PFR0627 – 5 mln zł, FPC1140 – 4,7 mln zł oraz PFR0330 – 3,9 mln zł. Spadku notowań doświadczyła seria FPC0630, która miesiąc temu osiągnęła największy wzrost obrotów. W lipcu obroty tej serii spadły aż o 32,8 mln zł do poziomu 14 mln zł. Zmiana obrotów nie przełożyła sią znacząco na zmianę ceny tego waloru, która wzrosła o 31 pb. do poziomu 98,5 proc. Rentowność serii wyniosła 2,31 proc. na koniec badanego okresu.

Jeżeli chodzi o zestawienie obrotów pod względem emitentów, to po raz kolejny najwyższe odnotowały obligacje BGK – wartość osiągnęła 75,2mln zł ale była niższa o 2,5 mln zł niż w czerwcu. Na drugie miejsce z czwartej pozycji przesunął się PKN Orlen z obrotem na poziomie 17,5 mln zł (miesiąc wcześniej – 9,6 mln zł). Ostatnie miejsce na podium uzupełniła ENEA z obrotami na poziomie 11,2 mln zł, która awansowała z dwudziestego trzeciego miejsca osiągniętego w czerwcu (obrót – 1,1 mln zł). Znaczący spadek zanotowały walory PZU, które miesiąc temu zajęły drugą lokatę przy obrotach wynoszących 15,6 mln zł. W lipcu obrót obligacjami tego emitenta wyniósł zaledwie 5,4 mln zł, a spółka uplasowała się na dziesiątej pozycji w rankingu.

Zapadalność

W lipcu do wykupu przypadało sześć serii obligacji o wartości 425,4 mln zł. Zapadające serie były wyemitowane przez Voxel, Echo Investment, PKO Bank Hipoteczny, Yolo, Robyg oraz Orbis, a wszystkie serie zostały wykupione w terminie zapadalności.

W sierpniu wypada termin do wykupu pięciu serii obligacji o łącznej wartości 151,3 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że Marvipol Development wykupił swoją emisję w terminie, natomiast Arctic Paper dokonał wykupu emisji ATC0821 już w marcu br. W związku z tak wczesnym wykupem emitent był zobowiązany wypłacić obligatariuszom 0,5 proc. należnej premii, naliczanej od wartości nominalnej.

Najwięcej obligacji do wykupu w sierpniu ma PKO Bank Hipoteczny – wartość serii PHO0821 to 45 mln zł, a jej wykup przypada na 30 sierpnia. Relatywnie mniejsze emisje w sierpniu wykupuje jeszcze Best (30 mln zł) oraz i2 Development (8,2 mln zł).

Nowe emisje

W lipcu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 35 emitentów o łącznej wartości 2,69 mld zł oraz 125 mln euro. W czerwcu wartość emisji wyniosła 6,98 mld zł, a emisje denominowane w euro nie wystąpiły.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 58,9 proc. zarejestrowanych emisji, co daje wartość 1,59 mld zł. Najwięcej wyemitował PKO Bank Hipoteczny – obligacje o wartości 717,5 mln zł, następnie PKO Leasing – 647 mln zł oraz Pekao Faktoring – 500 mln zł.

Spółki znane z GPW uplasowały łącznie 975,3 mln zł. Najwięcej wyemitował Inpost – 500 mln zł, oprocentowane na WIBOR +2,5 pkt proc. Emisja miała początkowo opiewać na 800 mln zł ale została zmniejszona kosztem zwiększenia cieszącej się większym popytem emisji eurowej uplasowanej w czerwcu – 490 mln euro (początkowo 390 mln euro). Obligacje nie trafią raczej do mniejszych inwestorów, ponieważ ich nominał został ustalony na 500 tys. zł.

Drugą co do wielkości emisją w lipcu była ta przeprowadzona przez Cognora, a jej wartość to 200 mln zł oprocentowane na WIBOR 6M + 3,4 pkt proc., a środki z emisji zostały przeznaczone na spłatę bieżącego zadłużenia kredytowego. Emisja nosi znamiona kredytu, ponieważ spółka jest zobowiązana spłacać 20 proc. wartości nominalnej w latach 2022-2026, a od stycznia 2024r. emitent nabędzie prawo do przedterminowej spłaty pozostałej wartości emisji.

Kolejną co do wielkości emisję uplasowała Cordia Polska Finance, spółka zależna węgierskiego dewelopera Futureal. Emitent uplasował trzyletnie papiery o wartości 68,8 mln zł w ramach oferty do 100 mln zł, oprocentowane na WIBOR 6M + 4,25 pkt proc. Obligacje trafiły ostatecznie do 13 z 20 zainteresowanych inwestorów, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój działalności deweloperskiej nad Wisłą, która zostanie prowadzona w oparciu o bank ziemi przejętego Polnordu.

Niewiele mniejszą emisję uplasował Kruk – 65 mln zł oprocentowana na stałe 4 proc. rocznie. Emisja cieszyła się znacznym popytem – 158,3 mln zł, co przełożyło się na redukcję zapisów o 59 proc. Jest to kolejna emisja tej spółki w ostatnim czasie, w czerwcu Kruk uplasował 70 mln zł o takich samych parametrach (pięcioletnia emisja oprocentowana na 4 proc.).

W lipcu uplasował również swoją emisję Columbus Energy, deweloper farm fotowoltaicznych. Emisja opiewa na 60 mln zł, a jej oprocentowanie zostało oparte o 4,2 proc. ponad stawkę WIBOR 6M. Emisja została przydzielona trzem inwestorom.

Debiuty

W lipcu na Catalyst zadebiutowało dziewięć serii obligacji o łącznej wartości 1,17 mld zł. W czerwcu na rynek wprowadzono 725 mln zł, a w maju 8,27 mld zł.

Największa debiutująca emisja została wyemitowana przez Inpost – jej wartość wynosi 500 mln zł, a debiut przypadł na 16 lipca. Do dnia raportu nie zawarto na niej żadnej transakcji.

Drugą co do wielkości emisję w lipcu uplasował Cognor – 200 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane 21 lipca, a debiut przypadł na 29 lipca. Jest to pierwsza seria tego emitenta wprowadzona na GPW. Do dnia tworzenia raportu nie przeprowadzono żadnej transakcji na tym walorze.

Kolejnym większym debiutem w analizowanym miesiącu jest seria wyemitowana przez Develię. Deweloper uplasował 150 mln zł, a oprocentowanie emisji oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 2,95 pkt proc. Jest to jak do tej pory największa emisja obligacji uplasowana przez Develię, jednak papiery tego emitenta nie cieszą się zbyt dużym obrotem na GPW.

W okresie objętym analizą, dwie serie (KRU0626 oraz KRU0726) na łączną wartość 135 mln zł uplasował Kruk. Obydwa papiery posiadają te same parametry – tenor pięć lat oraz stałe oprocentowanie w wysokości 4 proc. rocznie.

Obligacje „covidowe”

W lipcu w ramach dwóch przetargów obligacje sprzedał Bank Gospodarstwa Krajowego, na łączną kwotę 2,54 mld zł.

14 lipca BGK wyemitował obligacje w ramach dwóch serii: FPC0328 i FPC0631 o łącznej wartości 1,38 mld zł. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 703,5 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 121,5 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0328 sprzedano 519,7 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 38,5 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Seria została uplasowana przy 2,16 proc. rentowności.

28 lipca BGK wyemitował obligacje w ramach dwóch serii: FPC0328 i FPC0631 o łącznej wartości 1,16 mld zł. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 951 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 65,3 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0328 sprzedano 132,2 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 10 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Seria została uplasowana przy 1,91 proc. rentowności. W sierpniu planowany jest jeden przetarg sprzedaży obligacji – 11 sierpnia.

W lipcu miał miejsce jeden przetarg strukturalnej operacji outright buy, na którym dokonano skupu 4,36 mld zł obligacji. Wśród skupionych obligacji znalazły się dwie serie obligacji „covidowych” – FPC0328, na którą NBP wydał 85 mln zł przy podaży 955,1 mln zł i FPC0630, na którą NBP wydał 622,3 mln zł przy podaży 1,26 mld zł. Termin kolejnej operacji strukturalnej wyznaczono na 18 sierpnia.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wyniosło odpowiednio 128,1 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 60 mld zł (BGK: 40,2 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Fed dał odpowiedź

  24 września 2021
  Default Evergrande okazał się, póki co, wydarzeniem o skutkach ograniczonym do lokalnego rynku. Znacznie większe przełożenie na zachowanie inwestorów miał komunikat Fed, który w zasadzie potwierdził, że stałe oprocentowanie nie jest teraz najlepszym rozwiązaniem dla kupujących dług.
  czytaj więcej
 • Chiński deweloper może zatrząść rynkiem wysokodochodowych obligacji

  21 września 2021
  Deweloper Evergrande prawdopodobnie nie jest odpowiednikiem Lehman Brothers. Jego ewentualne bankructwo nie zagraża stabilności systemu finansowego, ale może mieć negatywne reperkusje dla obligacji korporacyjnych z rynków wschodzących.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2021)

  20 września 2021
  W sierpniu obrót obligacjami korporacyjnymi na Catalyst wyniósł 70,9 mln zł. To o 27,4 proc. mniej niż w lipcu. To również znacząco poniżej 12-miesięcznej średniej.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Skarbówki kradną show

  17 września 2021
  Sprzedaż obligacji oszczędnościowych sięgnęła 3,7 mld zł w sierpniu i już prawie 29 mld zł od początku roku. Dla porównania publiczne emisje certyfikatów funduszy obligacji korporacyjnych przynoszą ostatnio mniej niż 1 mln zł.
  czytaj więcej