piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2022)

Marcin Walczak i Sławomir Strzępek, DM NWAI | 19 grudnia 2022
W listopadzie obrót na Catalyst spadł w porównaniu do wcześniejszego miesiąca o 19 proc., do 402,84 mln zł. 12-miesięczna średnia wartość obrotu wyniosła niespełna 657 mln zł.

W listopadzie Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR wzrósł do poziomu 3,63 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,66 proc. (0,37  proc. w październiku).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowało 13 z nich, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Chemia (+121 p.b.). Na kolejnych miejscach pod względem wzrostów ZDM znalazły się sektory: Retail (+71 p.b.), Budownictwo (+43 p.b.), Pożyczki (+41 p.b.), IT (+33 p.b.) oraz Deweloperzy komercyjni (+30 p.b.). Wzrosty w pozostałych sektorach nie przekroczyły 30 p.b. Spadek rentowności w październiku dotyczył 3 sektorów: Fundusz (-98 p.b.), Paliwa, Gaz, Energia (-23 p.b.), oraz Banki (-5 p.b.). Istotną zmianę rentowności odnotował sektor BGK/EBI/PFR, która w październiku zmieniła się o +33 p.b. względem października.

Za wzrost ZDM o 121 p.b. w sektorze Chemia odpowiada kilka czynników. Sektor ten składa się z 10 serii obligacji o stałym oprocentowaniu, wyemitowanych przez spółki PCC Exol oraz PCC Rokita. Niewątpliwie na wynik sektora wpłynął istotny spadek kursu 2 z notowanych serii oraz niewielkie zmiany w pozostałych. Drugim czynnikiem jest spadek stawek WIBOR 3M o 23 p.b. oraz WIBOR 6M o 26 p.b. Istotną zmianę ZDM odnotował także sektor Retail. Wzrost ZDM o 71 p.b. spowodowany był głównie spadkiem kursów 3 z 5 serii notowanych oraz brak zmian na pozostałych seriach.

Największy spadek rentowności w listopadzie odnotował sektor Fundusz. Zmiana ZDM o -98 p.b. spowodowana była wzrostem cen 3 z 5 należących do sektora papierów. Największą z nich odnotowała seria MCI1126 a wzrost kursu o 6,5 proc. zagwarantował 5 miejsce w naszym zestawieniu. Należy jednak zwrócić uwagę, że powyższe zmiany nie były podparte wysokimi obrotami. Cały sektor Fundusz w nominale warty jest 157,4 mln zł natomiast listopadowy obrót na wszystkich seriach wyniósł zaledwie 145,7 tys. zł.

Listopad okazał się dobrym miesiącem dla obligacji BGK. Wzrost kursu odnotowało 6 na 11 notowanych obligacji a 5 z nich zakwalifikowały się do naszego zestawienia. Serie FPC0733, FPC1140, FPC0328, FPC0630 a także FPC0427 to płynne papiery o stałym oprocentowaniu, stosunkowo długim terminie wykupu i niskiej wartości rynkowej co sprawia, że cechują się wysoką zmiennością cenową. Spadek YTM tych papierów odzwierciedla reakcje rynku na październikową oraz listopadową decyzję RPP dotyczącą pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Powyższe zmiany obrazują również oczekiwania inwestorów co do spadków stóp procentowych w przyszłości.

W zestawieniu spadkowym w listopadzie na czele znalazły się obligacje wyemitowane przez spółkę Lokum Deweloper. Spadek o 8 proc. wywołany był jednak tylko jedną transakcją o wartości 9,3 tys. zł. Nie jest to więc zmiana świadcząca o negatywnej sytuacji Spółki a raczej efekt niskiej płynności. W listopadzie deweloper przeprowadził częściowy skup obligacji własnych, zapadających w przyszłym roku, w celu ich umorzenia. Listopad to kolejny miesiąc z rzędu, w którym seria MIL0129 notuje istotny spadek kursu. Z uwagi na wysoką wartość nominalną jednej obligacji (0,5 mln zł), na walorze nie dokonuje się wielu transakcji. Trend spadkowy, który trwa od początku roku to efekt serii niekorzystnych informacji i wyników publikowanych przez Bank. W listopadzie agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy Banku do poziomu BB-, uzasadniając decyzje wysokimi stratami ponoszonymi przez Bank oraz związanym z tym znacznym spadkiem kapitału własnego.

Obroty

W listopadzie obrót na Catalyst osiągnął 402,84 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (656,88 mln zł). Jest to wartość niższa o 19  proc. od obrotów wygenerowanych w październiku. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 5,17 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 133,88 mln zł. Jest to spadek o 5,3 proc. w stosunku do 141,30 mln zł osiągniętych w październiku. Wartość w listopadzie osiągnęła wartość niższą od 12 – miesięcznej średniej (191 mln zł). Za spadek wartości obrotów względem października odpowiadają głównie sektory: Przemysł, na którym obroty wyniosły 8,6 mln zł wobec 13,56 mln zł przed miesiącem, Deweloperzy komercyjni – spadek obrotów z 25,2 mln zł do 21,05 mln zł, Usługi finansowe – spadek obrotów z 13,83 mln zł do 11,35 mln zł. Istotny spadek obrotów odnotował również sektor BGK/EBI/PFR – 48,85 mln zł wobec 96,7 mln zł w październiku. Największy wzrost obrotów odnotował sektor: Paliwa, Gaz, Energia – 13,79 mln zł wobec 9,14 mln zł przed miesiącem.

W sektorze Przemysł spadek obrotów zanotowało 3 z 5 notowanych serii obligacji. Za największy spadek w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria KGH0629 wyemitowana przez KGHM Polska Miedź, która zanotowała spadek obrotów z 9,77 mln zł w październiku do 4,98 mln zł w listopadzie. Kurs tej serii obligacji wzrósł o 60 p.b. do 95,5 proc. wartości nominalnej. W sektorze Deweloperzy Komercyjni największy spadek obrotu odnotowały obligacje serii GHI1224 wyemitowane przez Ghelamco Invest – spadek z 5,4 mln zł w październiku do 2,8 mln zł w listopadzie. Rynkowa cena tych obligacji w listopadzie wyniosła 98,39 proc. wartości nominalnej. W sektorze Usługi finansowe na wynik obrotu najmocniej wpłynęła seria PZU0727, która stanowi 95 proc. wartości całego sektora. Obrót w listopadzie na tej serii spadł z 13,44 mln zł do 10,99 mln zł.

W segmencie Paliwa, Gaz, Energia wzrost obrotów odnotowało 6 z 9 notowanych serii należących do sektora przy czym największy wpływ miała seria ENA0624 wyemitowana przez spółkę ENEA Obrót na walorze wzrósł względem października o 3,9 mln zł przy jednoczesnym wzroście kursu o 70 p.b. do poziomu 97,79 proc. wartości nominalnej.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 48,9 mln zł wobec 96,70 mln zł przed miesiącem. Całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Spośród 11 serii wyemitowanych przez BGK aż 8 z nich odnotowało spadek obrotu. Największe zmiany zainteresowania zaobserwować można było na seriach FPC0630 oraz FPC0725. Obrót na FPC0630 spadł z 39,7 mln zł do 11,3 mln zł przy jednoczesnym wzroście kursu o 411 p.b. do 69,61 proc. nominału. BGK1023 to jedyna seria w sektorze, której obrót wzrósł z 15,8 mln zł do 18,4 mln zł, kurs waloru wzrósł o 180 p.b. do wartości 84,6 proc. nominału.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, na pierwszym miejscu niezmiennie znalazł się BGK z obrotami równymi 48,9 mln zł, był to zdecydowanie niższy wynik względem ubiegłego miesiąca (96,7 mln zł w październiku). Drugie miejsce przypadło dla Pekao, którego wzrosły o 2,1 mln zł względem września. Na trzecim miejscu znalazło się PZU, którego papiery odnotowały spadek obrotów o 2,4 mln zł.

Zapadalność

W listopadzie do wykupu przypadało 2 serii obligacji o wartości 60 mln zł – Arche (50 mln zł), Victoria Dom (10 mln zł). Emitenci wykupili obligacje w terminie.

W Grudniu wypada termin do wykupu 4 serii obligacji o łącznej wartości 268,6 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że swoje obligacje o wartości 200 mln zł wykupił PKN Orlen oraz Marvipol Development (12 mln zł).

Największa grudniowa zapadalność należała do PKN Orlen. Wartość obligacji do wykupu wyniosła (200 mln zł). Pozostałe emisje, które powinny zostać wykupione są zdecydowanie mniejsze i wynoszą kolejno: Dom Development (50 mln zł), Marvipol Development (12 mln zł), Infinity (6,6 mln zł).

Nowe emisje

W listopadzie poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 22 emitentów o łącznej wartości 0,95 mld zł i 151,8mln euro. W październiku wartość emisji wyniosła 4,5 mld zł i 15,5 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 74,8 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 0,7 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował PKO Leasing – 0,4 mld zł, PKO Bank Hipoteczny – 0,27 mld zł oraz Mleasing 0,1 mld zł.

W listopadzie spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 35,5 mln zł. Dla porównania w październiku łączna wartość emisji wyniosła 12,8 mln zł.

Największa z emisji należy do spółki Cavatina uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje serii P2022D. Popyt ze strony inwestorów pozwolił na objęcie 16 738 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda, stąd końcowa wartość emisji obligacji wynosi 16,7 mln wobec oferowanej przez spółkę puli o wartości 20 mln zł. Obligacje emitowane były jako zabezpieczone. Oprocentowanie papierów jest zmienne i opiera się o stopę WIBOR 6M powiększoną o 6 proc. marży. Płatności kuponowe występować będą dwa razy do roku. Planowo obligacje zostaną wykupione w maju 2026 roku. Obok omawianych obligacji Cavatiny na rynku aktualnie notowane są obligacje serii E, E1, a także P2022A, P2022B i P2022C. Środki z przeprowadzanej emisji obligacji mają zostać przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej m. in. na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

Spółka Arche uplasowała obligacje o trzyletnim terminie wykupu i oprocentowaniu zmiennym opartym o WIBOR 3M powiększonym o 4,7 proc. marży. Zgodnie z warunkami emisji obligacje będą miały w dniu emisji status obligacji niezabezpieczonych, przy czym emitent podejmie działania w celu ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie obligacji. Zabezpieczenie w postaci hipoteki łącznej zostanie ustanowione po emisji Obligacji. Środki z emisji w pierwszej kolejności zostaną wykorzystane refinansowanie obligacji serii D (wygasającej w listopadzie 2022 roku) oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Aktualnie na rynku notowane są trzy serie obligacji spółki Arche (F, G, H), a najbliższy termin wykupu dotyczy serii F i przypada na czerwiec 2023 roku.

Najmniejsza emisja została przeprowadzona przez spółkę Inkaso WEC, która uplasowała obligacje o dwuletnim terminie wykupu z oprocentowaniem stałym określonym na 12,5 proc. w skali roku. Z planowanej emisji wynoszącej 1,5 mln zł, inwestorzy objęli papiery wartościowe o wartości 1,31 mln zł. Obligacje były emitowane jako niezabezpieczone i mogły być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie ma zostać ustanowione po wydaniu Obligacji. Obligacje mają być zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność emitenta.

Spółka Indos uplasowała obligacje serii K7. W ofercie publicznej spółka początkowo ubiegała się o 10 mln zł, ostatecznie popyt ze strony inwestorów pozwolił na emisję w wysokości 5,5 mln zł. Obligacje serii K7 charakteryzuje oprocentowanie zmienne liczone wg stopy WIBOR 3M + 5,5 proc. marży. Kupony będą wypłacane w odstępach kwartalnych. Datę wykupu ustalono na 23.05.2026 r. Spółka poinformowała, że dług - podobnie jak w przypadku poprzednich serii – będzie zabezpieczony.

Debiuty

W listopadzie na Catalyst zadebiutowało 4 serie obligacji o łącznej wartości 122 mln zł, wartość ta jest niższa w porównaniu z emisjami z poprzednich miesięcy. W październiku na rynek wprowadzono obligacje o wartości 740 mln zł, a we wrześniu 138 mln zł.

W badanym miesiącu największą emisję wprowadził do obrotu R.Power. Początkiem miesiąca zadebiutowała seria RPR0626 o wartości nominalnej w wysokości 80 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało oparte o WIBOR 6M powiększony o 4,95 proc. marży. 18 listopada KDPW na wniosek emitenta przeprowadził asymilację 2 notowanych serii: RPE0626 i RPW0626 z serią RPO0626. Obecnie na Catalyst notowane są 2 serie o łącznej wartości nominalnej 305 mln zł.

Pozostałe serie obligacji wprowadzone na Catalyst w listopadzie były zdecydowanie mniejsze. 22 listopada zadebiutowała seria CAV0526 wyemitowana przez Cavatina Holding. Swoje 3,5 letnie papiery, o wartości nominalnej 17 mln zł Deweloper oprocentował stawką WIBOR 6M+6 proc. marży. Obrót na walorze w listopadzie wyniósł jedynie 67 tys. zł. Obecnie na Catalyst notowanych jest 6 serii o łącznej wartości 158 mln zł.

Emisje o wartości 13 mln zł do obrotu wprowadziła spółka z sektora wierzytelności PragmaGO. Październikowa emisja, o której wspominaliśmy przy okazji nowych emisji w poprzednim miesięczniku, zadebiutowała 8 listopada. Od dnia debiutu do końca miesiąca zawarto transakcje o wartości 84 tys. zł. Na Catalyst notowanych jest 8 serii emitenta o łącznej wartości 100,1 mln zł.

W połowie miesiąca spółka Infinity wprowadziła do obrotu najmniejszą pod względem wielkości emisję. Seria INY0725 o łącznym nominale 12 mln zł oprocentowana WIBOREM 3M powiększonym o 4,8 proc. zadebiutowała 14 listopada. W listopadzie nie dokonano transakcji na tym papierze. Na Catalyst notowane są 4 serie dewelopera, o łącznej wartości 55,3 mln zł.

Obligacje „covidowe”

W listopadzie Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził dwa przetargi sprzedaży obligacji.

15 listopada BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0328, FPC0631, FPC0733 i FPC1140. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0328 – 640 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 57 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC1140 sprzedano łącznie 388,6 mln zł, serii FPC0631 30,1 mln zł, a serii FPC0733 29 mln zł.

30 listopada BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0328, FPC0631, FPC0733 i FPC1140. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0328 – 476 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 56,5 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC1140 sprzedano łącznie 434,7mln zł, serii FPC0631 267,25 mln zł, a serii FPC0733 73 mln zł.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 139,8 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Ożywienie rynku pierwotnego

  27 stycznia 2023
  Zapisy w emisji PragmaGO zostały zredukowane o 66 proc. Również popyt na euroobligacje PKO BP przekroczył trzykrotnie wartość oferty, a Ghelamco Invest bez problemu pozyskało 30 mln zł ze styczniowej oferty. Mamy więc sygnały ożywienia.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Dwucyfrowe zyski z ostatnich trzech miesięcy

  20 stycznia 2023
  Umocnienie obligacji skarbowych i informacje o odbiciu w sprzedaży mieszkań przełożyły się na wzrost notowań obligacji korporacyjnych na Catalyst (w tym obligacji deweloperów). Ale plasowanie obligacji wciąż jest drogie i trudne.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2022)

  20 stycznia 2023
  W grudniu obrót na Catalyst osiągnął 386,34 mln zł, czyli poniżej 12-miesięcznej średniej (658,43 mln zł) i o 4,1 proc. mniej niż w listopadzie.
  czytaj więcej
 • Drożej na Catalyst

  19 stycznia 2023
  Już blisko dwie trzecie notowanych na GPW obligacji korporacyjnych wyceniana jest wyżej niż przed dwoma miesiącami. Drożeją zarówno papiery stałokuponowe, jak i te – znacznie popularniejsze – z oprocentowaniem opartym o WIBOR.
  czytaj więcej