piątek, 29 maja 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (luty 2019)

Szymon Jędrzejewski i Mateusz Wojdała, DM NWAI | 08 marca 2019
Obroty w lutym na rynku Catalyst ukształtowały się na wysokim poziomie i wyniosły 277,8 mln zł. Taka wartość obrotów oznaczała 15,4 proc. wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a także była aż o 47 proc. powyżej średniej z ostatnich 12 miesięcy.

W lutym Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji spadła o 10 p.b. Dla 12 z analizowanych sektorów nastąpił spadek, a dla 4 wzrost ZDM. Największe spadki miały miejsce w sektorze Medycyna (-82 p.b.), Usługi Finansowe (-74 p.b.), Fundusz (-43 p.b.), Getin Noble Bank (-40 p.b.) oraz Budownictwo (-22 p.b.). W pozostałych sektorach spadki nie przekroczyły 20 p.b. Wzrosty ZDM zanotowano w sektorach: Pożyczki (+88 p.b.), Przemysł (+30 p.b.), Banki ex Getin oraz Wierzytelności (+5 p.b.). W lutym ceny wzrosły dla 38 proc. papierów, spadły natomiast dla 21 proc.

Kolejny miesiąc z rzędu wzrosty cen kontynuowały papiery wyemitowane przez Getin Noble Bank (GNB). W rankingu 10 największych wzrostów 7 pozycji należy do GNB. Najwięcej zyskała seria GNB1123, której kurs wzrósł o 33,3 proc. do poziomu 80 proc. nominału. Powodem dobrego zachowania papierów banku mogła być informacja przekazana przez GNB w raporcie bieżącym z 1 lutego o „dopuszczeniu wybranych funduszy private equity do procesu due diligence od dnia 4 lutego 2019 r. oraz rozpoczęciu z nimi rokowań dotyczących struktury transakcji.” Rozmowy z potencjalnymi inwestorami mają prowadzić do dokapitalizowania GNB lub alternatywnego banku powstałego w wyniku połączenie GNB i Idea Banku. W lutym pozytywnie zmienił się kurs obligacji wyemitowanych przez Kredyt Inkaso, tj. seria KRI0322 zyskała 28,2 proc., a seria KRI1221 11,5 proc. Obligacje te z nawiązką odrobiły styczniowe spadki. Warto zauważyć, że duża zmienność na tych dwóch seriach może wynikać z faktu, że były to obligacje plasowane wśród inwestorów indywidulanych, którzy podejmują decyzje o wejściu lub wyjściu z inwestycji znacznie szybciej niż inwestorzy instytucjonalni. Wzrost o 10,1 proc. zaliczyła seria OTS0220 spółki OT Logistics i wyceniania jest obecnie na 74,9 proc. nominału. Spółka, która próbuje zrefinansować zadłużenie od pierwszej połowy zeszłego roku, 15 lutego poinformowała w raporcie bieżącym o uzgodnieniu z głównymi wierzycielami warunków restrukturyzacji finansowej całej grupy kapitałowej OT Logistics. Uzgodnienia dotyczą wydłużenia terminów spłaty zadłużenia kredytowego i obligacyjnego, przeprowadzenia emisji obligacji refinansującej oraz realizację planu naprawczego. Nadal zawieszone pozostają notowania innej serii OT Logistic – OTS1120.

Największe spadki kursu osiągnęły obligacje STA0419 wyemitowane przez Statima. Seria zapadająca w kwietniu jest następna w kolejności po niewykupionych przez spółkę pod koniec stycznia obligacji serii A. Wierzyciel poinformował w raporcie bieżącym na początku lutego „że prowadzone z grupą inwestorów zagranicznych rozmowy w zakresie ich zaangażowania w działalność operacyjną Spółki doprowadziły do zakończenia pierwszego etapu, którego efektem jest zaakceptowanie i podpisanie przez strony niewiążącej oferty inwestycyjnej”. W tym samym raporcie można było przeczytać, że pierwsza transza od inwestorów miała wpłynąć do 8 marca, jednak już w kolejnym raporcie z końca lutego termin ten jest przedłużony do 29 marca. Spadek o ponad 5 proc. zanotowała seria GNO0424, jednak w tym przypadku jest to tylko korekta po wcześniejszym rajdzie na północ. W perspektywie 3 miesięcy seria ta zyskała na wartości ponad 33 proc. Spadki na pozostałych obligacjach nie przekroczyły 5 proc.

Obroty

Obroty w lutym na rynku Catalyst ukształtowały się na wysokim poziomie i wyniosły 277,8 mln zł. Taka wartość obrotów oznaczała 15,4 proc. wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a także była aż o 47 proc. powyżej średniej z ostatnich 12 miesięcy. Porównując obecną wartość obrotów do tych z lutego 2018 roku można również zaobserwować wzrost o 11,8 proc. W minionym miesiącu wartość transakcji pakietowych wyniosła zaledwie 2,57 mln zł i była to wartość o ponad 85 proc. mniejsza od średniej za ostatnie 12 miesięcy. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły ponad 162 mln zł i były zbliżone do wyników ze stycznia, stanowiły 59 proc. obrotów wygenerowanych na rynku Catalyst.

W lutym kolejny raz największą wartość obrotów odnotowano na serii PZU0727 wyemitowanej przez PZU, której obrót wyniósł 28,8 mln zł. To już 4 miesiąc z rzędu, kiedy obligacje te cieszą się największą popularnością wśród inwestorów. Mimo, że wartość obrotów na poziomie 28,8 mln zł była o ponad 26 proc. niższa niż w styczniu, PZU utrzymało pierwsze miejsce w zestawieniu największych obrotów według emitentów. Zaraz za ubezpieczycielem uplasowały się papiery emitowane przez Santander Bank Polska. Obrót serią SPL0428 był równy 16,8 mln zł, a więc był największy odkąd papiery trafiły na Catalyst w maju zeszłego roku. Ze względu na wysoką wartość nominalną obligacji – 500 tys. zł – można założyć, że obroty zostały wygenerowane przez inwestorów instytucjonalnych. Wysokie zainteresowanie tymi papierami w lutym mogło być spowodowane publikacją w dniu 30 stycznia raportu bieżącego, w którym bank pochwalił się zyskiem w IV kwartale 2018 roku na poziomie 767,1 mln zł. Na trzecim miejscu uplasowały się papiery należące do PKO BP. Obroty na serii PKO0827 były niemal identyczne jak w poprzednim miesiącu i wyniosły 12,3 mln zł. W 10 najwyższych obrotów jest jeszcze jedna seria tego emitenta – PKO0328 z obrotem na poziomie 4,1 mln zł. Większym zainteresowaniem cieszyły się również papiery emitowane przez Pekao. Obroty na seriach PEO1027 i PEO1018 w wysokości odpowiednio 8,5 mln zł i 7,1 mln zł pozwoliły Pekao zająć drugie miejsce w zestawieniu największych obrotów według emitentów. Spadek obrotów zanotowały papiery emitowane przez Bank Millenium. Obrót serią MIL1227 wyniósł bowiem 6,3 mln zł i był mniejszy o 31 proc. niż w poprzednim miesiącu. Po raz kolejny spada zainteresowanie papierami wyemitowanymi przez do PKN Orlen. Obroty na wszystkich seriach obligacji paliwowego giganta wyniosły w lutym 12,1 mln zł wobec 17,8 mln zł w styczniu, co oznacza spadek o 32 proc. Mimo wszystko spółka paliwowa wciąż pozostaje w czołówce pod względem łącznych obrotów. Oprócz wyżej wymienionych spółek wysokie obroty wygenerowały tradycyjnie obligacje emitowane przez Ghelamco (12,5 mln zł), Alior Bank (9,9 mln zł), Getin Noble Bank (6,6 mln zł), Kruk (6,5 mln zł) oraz Echo Investment (6,2 mln zł).

Zapadalność

W marcu przypada termin zapadalności dla siedmiu serii notowanych na Catalyst o łącznej wartości 168,6 mln zł. 17 marca powinna zostać wykupiona kolejna seria obligacji GetBack. Obligatariusze wierzyciela wciąż jednak czekają na decyzję sądu odnośnie przyjętego jeszcze w styczniu układu. Pozostałe obligacje, których wykup planowany jest na marzec to papiery wyemitowane przez Columbus Energy (2 serie, 5,4 mln zł), Best (35 mln zł), GTC (66,7 mln zł), Atal ( 40 mln zł) oraz BFF Polska (15 mln zł).

Debiuty

W lutym na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne o wartości 832 mln zł. Największe były emisje przeprowadzone przez mBank – ich łączna wartość wyniosła 750 mln zł. Bank płaci za 10-letnie papiery WIBOR 6M plus 1,8 proc. marży. Natomiast debiutujący równolegle 12-letni dług oprocentowany jest z marżą o 0,15 proc. wyższą. Obie serie są obligacjami podporządkowanymi. Bank posiada na Catalyst jeszcze jedną serię obligacji o wartości 750 mln zł zapadającą w październiku 2025 roku. Drugim pod względem wielkości debiutem były papiery o wartości 50 mln zł wyemitowane przez RCI Leasing Polska. Spółka oferująca produkty w zakresie finansowania zakupu samochodów i usług za swoje trzyletnie papiery płaci WIBOR 6M plus 1,7 proc. marży. Kolejną serię na Catalyst wprowadziła Kancelaria Medius. Za trzyletnie papiery warte 21 mln zł spółka płaci WIBOR 6M plus 5,5 proc. marży. Do tej pory wierzyciel oferował tylko obligacje stałokuponowe. Najmniejszym debiutem w marcu były papiery o wartości 11 mln zł wyemitowane przez AB. Emitent za pięcioletnie papiery płaci WIBOR 6M plus 2,5 proc. marży.

Nowe emisje

Największą nową emisją w lutym przeprowadził Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank 14 lutego uplasował obligacje warte 2 mld zł, przy popycie przekraczającym 2,4 mld zł. Jest to największa jednorazowa emisja przeprowadzona przez bank na rynku krajowym. BGK ma wykorzystać pozyskane środki do finansowania potrzeb związanych z bieżącą działalnością, w tym rolowania emisji zapadającej 19 lutego. Ponad połowę emisji objęły fundusze emerytalne. Luty okazał się miesiącem dużej aktywności branży deweloperskiej. Pierwszą emisję w tym roku przeprowadziło Ghelamco. Deweloper wyemitował trzyletnie papiery warte 138,2 mln zł. Aby zachęcić inwestorów spółka nie tylko podniosła marżę do 4,5 proc. powyżej WIBOR 6M, ale dodatkowo wyemitowała papiery o wartości nominalnej 1000 zł po 987 zł. Emisję trzyletnich obligacji o wartości 34 mln przeprowadził Unibep. Spółka poinformowała, że pozyskane środki w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na wykup obligacji zapadających w lipcu bieżącego roku. Kolejni deweloperzy, Echo Investment i BBI Development, wyemitowali w lutym obligacje o takiej samej wartości – po 15 mln zł. Echo za 4,5 letnie papiery płaci WIBOR 6M + 3,4 proc marży. BBI nie ujawnił dokładnych warunków dla swoich trzyletnich papierów.

Oprócz wyżej wymienionych spółek emisję obligacji przeprowadził Kruk (25 mln zł), Capital Service (8,91 mln zł) i YOLO (1,5 mln zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje