poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (maj 2024)

Marcin Walczak i Franciszek Kuta, DM NWAI | 21 czerwca 2024
W maju obrót na Catalyst osiągnął 514,23 mln zł, powyżej 12-miesięcznej średniej (422,45 mln zł) i o 18,3 proc. więcej niż w kwietniu.

W maju Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł do poziomu 2,18proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,88proc.

Z analizowanych sektorów spadek ZDM odnotowano dla 12 z nich, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Pożyczki (-144 p.b.) Na kolejnych miejscach pod względem spadków ZDM znalazły się kolejno: Usługi finansowe (-123 p.b.), Medycyna (-117 p.b.) oraz Retail (-101 bps). Spadki w pozostałych sektorach nie przekroczyły 30 p.b. Wzrost rentowności w styczniu dotyczył pozostałych 4 sektorów.

Największy wzrost ZDM wystąpił w przypadku obligacji sektora Przemysł +61 p.b. Jest to skutek spadku kursów dwóch serii KGHM o 60 p.b. oraz o 28 p.b. m/m. Oprócz serii potentata miedzi sektorze znajduje się jedna seria Grenevii oraz Cognoru Holding.

Najmocniejszy spadek rentowności dotknął sektor Pożyczki, wskutek zbliżającego się terminu zapadalności jedynej w sektorze serii Everest Capital. W sektorze Usługi Finansowe spadek ZDM była pochodną zwyżkujących kursów dwóch serii AOW Faktoring. Trzecim sektorem o największym spadku ZDM była Medycyna. Powodem podobnie jak w przypadku sektora Pożyczki jest coraz bliższy termin wykupu.

W maju jednym z najmocniejszych wzrostów notowań odznaczyła się seria windykatora Indos. Zmiana m/m osiągnęła 3proc. Obligacje innych przedstawicieli branży również notowały wzrosty kursów. Mowa o trzech seriach Kruka oraz serii Vindexusa. Papiery wymienionych emitentów drożały o przynajmniej 1,6proc. na przestrzeni maja, ukazując pozytywny sentyment inwestorów wobec branży windykacyjnej.

W zestawieniu największych spadków za omawiany miesiąc uwagę przyciąga przeważająca podaż na obligacjach deweloperów mieszkaniowych oraz komercyjnych, co utożsamiamy z niepewną przyszłością kredytu mieszkaniowego naStart, zwanego potocznie „kredytem 0 proc.”, który jest składową koniunktury na rynku wrażliwym na koszt pieniądza. Korekta na rynku akcji przełożyła się na kwotowania instrumentów dłużnych. WIG-Nieruchomości na koniec kwietnia notowano na poziomach 4388,72 pkt. podczas gdy na dzień tworzenia raportu wartość indeksu to 4276,73 pkt. Wśród papierów dłużnych deweloperów o największych zmianach m/m wyjątkami są Ronson Development oraz Marvipol Development. Na rynku wtórnym, z wyłączeniem obligacji BGK/EBI/PFR najchętniej handlowano długiem deweloperów, udział obrotu wyniósł 27proc. (deweloperzy komercyjni oraz mieszkaniowi). Pomimo zwiększonej aktywności sprzedających, zmiana ZDM w obydwu sektorach komercyjnym i mieszkaniowym była ujemna. Jednym z powodów jest plasowanie licznych emisji.

Papiery dłużne banków wykazują się równie interesującą tendencją zwyżkową. Chociaż tylko jedno, ostatnie miejsce wśród 10 najmocniej zwyżkujących serii zostało zajęte przez bank, jakim jest Pekao, kwotowania dwóch z 12 serii sektora są kosmetycznie niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem, podczas gdy na reszcie papierów strona popytowa wywalczyła wzrosty kursów od 10 do 152 p.b. Trend najłatwiej jest zauważyć śledząc interwał 6-miesięczny. Wykluczając obligacje mBanku, ceny papierów w sektorze rosły od 103 p.b. w przypadku PKO BP, aż do 12,31 p.p. na walorze MIL0129 Banku Millenium, przechodzącego restrukturyzację. Środowisko inflacyjne zwalczane wysokimi poziomami stóp procentowych nadal przekłada się na satysfakcjonujące wyniki finansowe banków.

Obroty

W maju obrót na Catalyst osiągnął 514,23 mln zł, co jest wartością powyżej 12-miesięcznej średniej (422,45 mln zł). Oznacza to wzrost aż o 18,3proc. w stosunku do obrotów wygenerowanych w kwietniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła jedynie 49,69 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 165,10 mln zł. Stanowi to spadek o 15,8proc. w stosunku do 196,06 mln zł osiągniętych w kwietniu. Wartość z maja osiągnęła poziom niższy od 12 – miesięcznej średniej (175,19 mln zł). Za spadek wartości obrotów względem kwietnia odpowiadają głównie sektory: Deweloperzy Komercyjni - gdzie obroty wyniosły 50,10 mln zł wobec 69,94 mln zł przed miesiącem, a udział w obrocie silnie spadł o 7,8 p.p., Wierzytelności – spadek obrotów z 31,66 mln zł do 20,43 mln zł, oraz Inne Usługi - zmiana obrotów z 9,95 mln zł do 4,04 mln zł. Największy wzrost obrotów odnotował sektor BGK/EBI/PFR 66,41 mln zł w stosunku do 41,27 mln zł w kwietniu. Wyższe obroty odnotował również sektor Deweloperzy Mieszkaniowi – 12,54 mln zł w stosunku do 9,44 mln zł miesiąc wcześniej.

W sektorze Deweloperzy Komercyjni spadek obrotów zanotowało 26 z 47 notowanych serii. Za największy spadek w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria PHN0327 wyemitowana przez Polski Holding Nieruchomości S.A. Obrót na walorze spadł względem kwietnia do 1,1 mln zł, z 17,74 mln zł w poprzednim miesiącu. Zauważalną zmianę obrotów zaobserwować można było również na serii GHE0327 uplasowanej przez Ghelamco Invest S.A. W kwietniu na walorze zawarto transakcje o łącznej wartości 16,93 mln zł, natomiast w maju wartość obrotu wyniosła 11,78 mln zł. W sektorze wierzytelności składającym się z 60 serii papierów dłużnych, pogorszenie obrotów odnotowały aż 42 serie. Największy spadek bo aż o 1,66 mln zł odnotowała seria PRF0327 wyemitowana przez PragmaGO S.A. Na koniec miesiąca rynek wycenił tę serię na poziomie 100,99proc. wartości nominalnej i był to wzrost o 99 p.b. Podobnej wielkości spadek zainteresowania zanotowała seria KRI0329 (zmiana o 1,4 mln zł.). Mimo spadku obrotu, kurs waloru wzrósł o 50 p.b. do 101 proc. wartości nominalnej.

W segmencie Deweloperzy Mieszkaniowi wzrost obrotów odnotowało jedynie 15 z 58 należących do niego serii. Biorąc pod uwagę wartość sektora, która wynosi prawie 4 mld zł w nominale, obroty rzędu 12,5 mln zł nie stanowią imponującego wyniku. Podobnie zmiany w obrotach, które dla prawie wszystkich serii wynosiły maksymalnie kilkaset tyś. zł. Wyjątkiem w sektorze była debiutująca w maju seria MVP0528 wyemitowana przez Marvipol Development S.A. Od dnia debiutu na walorze zawarto transakcje o łącznej wartości 3,5 mln zł a rynek wycenił serię na poziomie 100,44proc. wartości nominalnej.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 66,41 mln zł wobec 41,27 mln zł w miesiącu ubiegłym. Tak jak w poprzednich miesiącach za całkowity obrót sektora odpowiadał jedynie BGK, który drugi miesiąc z rzędu utrzymuje pozycję lidera, po przerwaniu długotrwałej passy w lutym tego roku przez Kruka. Inwestorzy intensywniej obracali 7 z 11 serii BGK, przy czym obroty na serii FPC0631 wzrosły ponad dwukrotnie, osiągając poziom 18,2 mln zł.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, pierwsze miejsce niezmiennie należy do BGK. Drugie miejsce po raz kolejny przypada deweloperowi Ghelamco Invest. Wartość obrotów na walorach emitenta była zbliżona do tych z ubiegłego miesiąca. Na trzecim miejscu znalazł się Bank Pekao, który poprawił wynik aż o 8,8 mln zł.

Zapadalność

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o terminie do wykupu serii obligacji pięciu emitentów o wartości: Europejski Bank Inwestycyjny (8 mld zł), Develia (85,57 mln), Atal (70 mln zł), Echo Investment (70 mln zł) oraz Marvipol Development (22,29 mln zł). Wszyscy wymienieni emitenci dokonali wykupi papierów dłużnych w terminie. Dodatkowo w maju swoje obligacje serii WSD0724 przed terminem wykupiła spółka White Stone Development Sp. z o.o.

W czerwcu swoje obligacje będzie musiało wykupić 7 podmiotów. Najwięcej, ponieważ aż 2 mld będzie zobowiązana spłacić Enea, termin zapadalności to 26 czerwca. Z uwagi na wysoką jednostkową wartość nominalną (100 tys. zł), na walorze nie zawierano zazwyczaj wielu transakcji. W maju sprzedano tylko 1 obligację ustanawiając przy tym kurs na poziomie 100,06proc. wartości nominalnej.

Nowe emisje

W maju poprzez agentów emisji zarejestrowano w depozycie KDPW emisje 25 emitentów o łącznej wartości 5,88 mld zł i 106,4 mln euro. W kwietniu wartość emisji wyniosła 5,7 mld zł i 202 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 40,5proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 2,38 mld zł. Najwięcej z tej grupy w zł wyemitował Pekao Bank Hipoteczny S.A. –1 mld zł, PKO Bank Hipoteczny S.A. – 0,8 mld zł oraz Pekao Faktoring Sp. z o.o. – 0,56 mld zł.

W maju Echo Investment, deweloper mieszkaniowy, dokonał przydziału dwóch serii obligacji; pierwsza z nich o wartości 60 mln zł kierowana była do inwestorów detalicznych, natomiast druga warta 100 mln zł została objęta przez inwestorów instytucjonalnych. W przypadku pierwszej z omawianych emisji doszło do 51-procentowej redukcji zapisów, na 600 inwestorów zgłaszających popyt w wysokości 123,4 mln zł, 593 otrzymało papiery. Emitent zobowiązał się wypłacać 3,8 p.p. ponad WIBIOR 6M, w stosunku do 4 p.p. od czasu poprzedniej emisji przeznaczonej dla inwestorów detalicznych. Seria ma 4-letni okres zapadalności. Oprócz inwestorów indywidualnych to instytucje finansowe zapewniły jeszcze mocniejszy zastrzyk gotówki, obejmując obligacje o wartości 100 mln zł. Jednak w tym przypadku na dany moment nie jesteśmy w stanie określić wysokości całościowego kosztu finansowania się tą serią, ponieważ spółka nie upubliczniła wysokości marży ponad WIBOR 6M. Seria długu ma pięcioletni okres zapadalności. Papiery uplasowano w ramach bezprospektowego programu emisji, umożliwiającej spółce emisję papierów o wartości do 1 mld zł. Do wyczerpania programu deweloper ma jeszcze przestrzeń do emisji 288 mln zł.

Dekpol dokonał emisji obligacji o łącznej wartości 225 mln zł, papiery wartościowe kierowane prawdopodobnie do inwestorów instytucjonalnych wygenerowały wysoki popyt co doprowadziło do wprowadzenia stopy redukcji na poziomie 34proc. Wysokość marży nie została ujawniona.

Windykacyjna spółka Best S.A. dokonała emisji 50 mln zł, papiery znalazły się w posiadaniu 26 inwestorów, z czego 23 stanowią subfundusze. Obligacje są niezabezpieczone, stopa redukcji wyniosła niewiele, ponieważ tylko 4,5proc. Niższa stopa redukcji idzie w ślad za niższą marżą, w wysokości 4,7 p.p. ponad trzymiesięczny WIBOR, podczas gdy w ostatniej emisji windykator oferował marżę o 0,2 p.p. wyższą od aktualnej stawki.

Ghelamco Invest uplasowało serię o wartości 23 mln zł wśród 133 inwestorów. Średnia stopa redukcji osiągnęła 52,17proc., przy czym wszystkim inwestorom, którzy złożyli zapisy przydzielono papiery. Seria cechuje się 3,5-letnim tenorem oraz oprocentowaniem równym 5 p.p. ponad sześciomiesięczny WIBOR. Emitent planuje wprowadzić obligacje na Catalyst, będzie to już dziesiąta seria dostępna w obrocie publicznym.

Marvipol Development S.A. dokonał historycznie największej publicznej emisji w segmencie deweloperskim. Program zakładał emisję niezabezpieczonych obligacji o wartości do 150 mln zł i wartości nominalnej 1 tys. zł, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. 1,2 tys. inwestorów zgłosiło 159,5 mln zł popytu, przez co doszło do 6-procentowej redukcji. Papiery wartościowe oprocentowano stawką WIBOR 6M +4,5proc. marży, co było najwyższą możliwą stawką proponowaną przez Marvipol (spodziewano się marży na poziomie 3,9-4,5 p.p.). Program zakłada 4-letni okres spłaty obligacji, ale po trzech latach emitent będzie zobowiązany do przeprowadzenia 33-procentowej amortyzacji kapitału, spółce przysługiwać będzie także opcja wcześniejszej spłaty długu.

W maju firma RealCo Property Investment and Development wyemitowała 3-letnie zabezpieczone obligacje serii B o wartości 19 mln zł. Oprocentowanie ustalono na WIBOR 3M + 6proc., papiery wartościowe skierowane do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych cieszyły się dużym zainteresowaniem, co skutkowało redukcją na poziomie 41proc. Ich wartość nominalna ustalona została na 200 tys. zł. Emitent zobowiązał się do wypłacania odsetek co 3 miesiące. Papiery wartościowe prawdopodobnie nie trafią do obrotu na GPW.

Cavatina Holding uplasowała obligacje warte 20 mln zł. Te 3,5-letnie papiery wartościowe zostały oprocentowane na poziomie WIBOR 6M + 6proc. marży. Debiutujące papiery zabezpieczono poręczeniem większościowego akcjonariusza spółki. Konieczna okazała się niewielka, bo 0,02proc. redukcja. Wartość nominalna obligacji wyniosła 100 zł, papiery wartościowe na rynku pierwotnym trafiły do 69 inwestorów, finalnie spółka odnotowała wpływ brutto na poziomie ponad 19,99 mln zł. Tego samego miesiąca seria długu stała się przedmiotem handlu na Catalyst, gdzie początkowo papiery wyceniono z niewielkim dyskontem, obecnie wycena wynosi 100,18proc.

W maju Murapol S.A. dokonał emisji dłużnych papierów wartościowych o łącznej wartości 150 mln zł. 3-letnie obligacje zostały oprocentowane na poziomie 4proc. ponad WIBOR 3M, emisja była skierowana prawdopodobnie głównie do inwestorów instytucjonalnych z uwagi na wysoką wartość nominalną jednej obligacji – ustanowioną na poziomie 100 tys. zł.

Vehis Fin1 to spółka leasingowa pojawiająca się po raz pierwszy na łamach naszego comiesięcznego raportu. Podmiot prowadzi działalność w zakresie leasingu samochodów, wraz ze spółką siostrą współtworzy grupę kapitałową Vehis operującą w branży motoryzacyjnej, świadcząc kompleksowe usługi, takie jak wymieniony już leasing, pośrednictwo ubezpieczeniowe czy wsparcie serwisowe. Poprzez emisję podmiot zdołał pozyskać 21 mln zł, za które zobowiązał się płacić 7 p.p. ponad WIBOR 3M. Emisja jest zabezpieczona poręczeniem spółki siostrzanej oraz umową podporządkowania pożyczek od podmiotu, którego właścicielem jest Enterprise Investors. Emisja ma nietypowy cel, którego ryzyko zostało oddane w wysokości marży obiecanej inwestorom. Środki z emisji mają zostać wykorzystane jako wkład własny do transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych. Emitent planuje wprowadzenie papierów na Catalyst.

Debiuty

W maju na Catalyst zadebiutowało 7 serii obligacji o łącznej wartości 520 mln zł. Wartość ta jest niższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. W kwietniu na rynek wprowadzono obligacje o wartości 3,85 mld zł oraz 46 mln euro, w marcu 377 mln zł oraz 500 mln euro.

Spółka faktoringowa PragmaGO wprowadziła do obrotu giełdowego swoją debiutancką serię długu denominowanego w euro. Papiery o wartości 3,5 mln euro zostały objęte przez 275 inwestorów detalicznych. Wartość nominalna ustanowiona została na poziomie 100 euro, a okres spłaty na 4 lata. Emisja skierowana była głównie do osób fizycznych, zainteresowani inwestorzy zgłosili 4,3 mln euro popytu. Emitent zgłosił oprocentowanie papierów wartościowych jako 5 p.p. ponad stawkę EURIBOR 3M. Od debiutu 9 maja kurs sięgający 101proc. nominału odnotował spadek do poziomu 100,5proc. 14 maja, jednak powrócił do poprzedniego poziomu 100,99 24 maja.

Olivia Fin, spółka celowa z deweloperskiej grupy Olivia Centre wprowadziła swoje papiery o wartości 20 mln zł na Catalyst, po 2,5 roku od emisji. W dniu debiutu papierami dłużnymi emitenta nie handlowano. Wartość nominalna obligacji wynosiła 1000 zł, a oprocentowanie ustalono na WIBOR 6M +5,3proc. marży.

Na Catalyst zadebiutowały 4-letnie obligacje spółki Best S.A. Wyemitowane w lutym papiery wartościowe zostały oprocentowane na 4,9 pkt proc. Marży ponad WIBOR 3M. Łączna wartość obligacji wynosiła 20 mln zł, wartość nominalna ustalona została na wysokości 100 zł. W dniu debiutu papierami wartościowymi nie handlowano.

Główny akcjonariusz notowanego na GPW MCI Capital, MCI Management wprowadził na giełdę serię obligacji o 3,5-letnim tenorze o wartości 21,5 mln zł. Emisja została zabezpieczona zastawem na akcjach MCI Capital, oraz oświadczeniem emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Papiery znalazły się w posiadaniu 454 inwestorów, którzy zgłosili chęć objęcia długu w stopniu, który doprowadził do 6-procentowej redukcji zapisów. W dniu tworzenia tego raportu cena obligacji wynosi 100,35 proc. nominału.

Marvipol Development umożliwił na Catalyst handel serią papierów dłużnych o wartości nominalnej 150 mln zł, którą szczegółowo opisaliśmy we wcześniejszej części raportu. Pierwszego dnia notowań wartość wolumenu obrotu wyniosła 578 tys. zł, na koniec sesji serię notowano po cenie 100,3proc. Obecnie serię kwotuje się po 100,2 proc. nominału.

Do grona wyżej wymienionych deweloperów dołączył Archicom, wprowadzając do obrotu serię z marcowej emisji o wartości 168 mln zł. Okres zapadalności ustalono na 3 lata i 3 miesiące, więc na warunkach poprzedniej emisji dewelopera, jednak przy niższej marży, w wysokości 3,25 p.p. ponad trzymiesięczny WIBOR, tj. 0,15 p.p. mniej. Papierami nabytymi przez 27 inwestorów instytucjonalnych nie handlowano.

Na Catalyst odnotowano obecność Cognoru Holding, który w omawianym segmencie rynku dawno nie dawał o sobie znać. Potentat stali wprowadził do obrotu serię o wartości 120 mln zł. Emitent będzie dokonywał wykupu w pięciu równych ratach co 12 miesięcy od stycznia 2025 r. Obligacje nabyło 12 inwestorów. Tym samym Cognor wyczerpał połowę środków z programu emisji do 240 mln zł, ogłoszona została zapowiedź uplasowania pozostałych 120 mln. Omawiana seria jest jedyną obecnie notowaną na rynku długu, od chwili emisji nie dokonano żadnej transakcji.

Obligacje „covidowe”

W maju Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził tylko jeden przetarg sprzedaży obligacji.

10 maja BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0328, FPC0631, FPC0733 oraz FPC0342. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 1,24 mld zł w ramach przetargu podstawowego oraz 453 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0328 sprzedano łącznie 1,2 mld zł, serii FPC0733 350 mln zł a serii FPC0342 267 mln zł.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 158,96 mld zł i 73,09 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Letnie oferty

  12 lipca 2024
  Z nowymi emisjami publicznymi wróciły na rynek Victoria Dom i PragmaGO, ta druga po zaledwie miesiącu od ostatniej tego typu oferty. Najbardziej na wzroście zainteresowania długiem korzysta skarb państwa, który w czerwcu sprzedał obligacje oszczędnościowe za 10,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Rozpędzony rynek pierwotny

  05 lipca 2024
  W II kwartale wartość wszystkich niebankowych emisji obligacji korporacyjnych wyniosła 5,5 mld zł i był to drugi do wielkości wynik kwartalny, od kiedy podobne statystyki mogą być prowadzone. Rekord padł za to w statystykach 12-miesięcznych.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Rosną szanse na nowe emisje

  28 czerwca 2024
  Emisja Cavatiny zakończyła się redukcją zapisów o jedną trzecią. W emisji PragmaGO wartej 30 mln zł, inwestorzy złożyli zapisy na 92,5 mln zł. Inwestorzy są głodni papierów, ale emitenci się nie spieszą z kolejnymi ofertami.
  czytaj więcej
 • Czerwcowa inflacja lekko powyżej prognoz

  28 czerwca 2024
  Według szybkiego szacunku GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły o 2,6 proc. r/r w czerwcu wobec 2,5 proc. w maju.
  czytaj więcej