poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (marzec 2022)

Mateusz Wojdała i Marcin Walczak, DM NWAI | 14 kwietnia 2022
W marcu obrót na Catalyst osiągnął 878,55 mln zł, co jest wartością znacznie powyżej 12-miesięcznej średniej (356,86 mln zł) i o 21 proc. więcej w lutym.

W marcu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR wzrósł do poziomu 2,72 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,51 proc. (0,45 proc. w lutym).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowało 10 z nich, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Przemysł (+40 p.b.), Inne usługi (+38 p.b.) i Banki Ex Getin (+33 p.b.). Wzrosty w pozostałych sektorach nie przekroczyły 30 p.b. Spadki rentowności dotyczyły 7 sektorów i zmiany te były znacznie wyraźniejsze. Największy spadek miał miejsce w sektorze Getin Noble Bank (-403 p.b.), następnie Usługi Finansowe (-182 p.b.) i Pożyczki (-172 p.b.) Spadki w pozostałych sektorach nie przekroczyły 50 p.b.

Największy wzrost ZDM wystąpił w przypadku obligacji sektora Przemysł – 40 p.b. Spadek kursu dotknął 4 z 5 serii tego sektora. Jedynie seria FMF1126 wyemitowana przez Famur obroniła się przed korektą i jej kurs wyniósł 102,2, tyle samo co na koniec lutego. Druga seria tego emitenta przy obrotach 158 tys. zł straciła 2 proc. Taki sam spadek, przy obrotach 2,53 mln zł zaliczyły obligacje Cognora. Największą uwagę w tym sektorze tradycyjne przykuły obligacje KGHM. Serie KGH0624 i KGH0629 wygenerowały łącznie obroty na poziomie 12,68 mln zł i straciły na wartości odpowiednio 0,6 proc. i 0,4 proc.

Marzec okazał się dobrym miesiącem dla obligacji wyemitowanych przez Getin Noble Bank. Spadek ZDM o 403 p.b. jest wynikiem wzrostu cen prawie wszystkich serii. Jedynie kurs obligacji GNB0524 zanotował spadek o 4,1 proc. do 70 proc. nominału. Na pozostałych 15 seriach odnotowano wzrost kursu średnio o 8 proc. przy łącznych obrotach na poziomie prawie 4,5 mln zł. Zwiększone zainteresowanie nisko wycenianymi papierami Getinu (również akcje banku podrożały w marcu o prawie 35 proc.) należy wiązać z kolejną podwyżką stóp procentowych. Narodowy Bank Polski podniósł w marcu stopę referencyjną do poziomu 3,5 proc. Getin Noble Bank po pierwszych dwóch podwyżkach stóp o 115 bp. szacował dodatkowy wynik odsetkowy w przedziale 140 - 170 mln zł w okresie następnych dwunastu miesięcy. Od tego czasu stopy wzrosły o kolejne 125 bp. Wyniki za 2021 rok zostaną opublikowane 22 kwietnia (pierwotny termin 31 marca). Również w kwietniu należy spodziewać się przedstawienia przez bank nowego planu naprawy.

Negatywnym bohaterem marca okazały się obligacje o stałym kuponie wyemitowane przez BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Siedem serii tego typu znalazło się w 10 największych spadków cen. Najdłuższa z serii zapadająca w 2040r. została przeceniona o 12,9 proc., a w ostatnich 6 miesiącach aż o 33,4 proc. Rentowności obligacji „covidowych” na koniec marca mieściły się w przedziale 5,2 proc.-6,2 proc. Przyczyny wyprzedaży obligacji należy szukać w niepewności wywołanej wojną za naszą wschodnią granicą i przyśpieszającą inflacją (odczyt w marcu to 10,9 proc.).

Obroty

W marcu obrót na Catalyst osiągnął 878,55 mln zł, co jest wartością znacznie powyżej 12-miesięcznej średniej (356,86 mln zł). Jest to wartość wyższa o 21 proc. od obrotów wygenerowanych w lutym. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 0,77 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 244,05 mln zł. Jest to wzrost o 53,9 proc. w stosunku do 158,54 mln zł osiągniętych w lutym. Wartość w marcu jest również znacząco powyżej 12 – miesięcznej średniej (116,92 mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem lutego odpowiadają głównie sektory: Paliwa, Gaz, Energia, na którym obroty wyniosły 48,65 mln zł wobec 22,69 mln zł przed miesiącem oraz Banki – wzrost obrotów z 24,49 mln zł do 76,19 mln zł. Największy spadek obrotów odnotowały sektory: Deweloperzy Komercyjni 31,38 mln zł wobec 38,89 mln zł oraz Usługi finansowe 19,5 mln zł wobec 22,18 mln zł.

W sektorze Paliwa, Gaz, Energia wzrost obrotów zanotowało 7 z 14 notowanych serii obligacji. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria PKN0722 wyemitowana przez PKN Orlen, która zanotowała wzrost obrotów z 1,29 mln. zł w lutym do 12,7 mln zł w marcu. Kurs tej serii obligacji spadł o 24 p.b. do 99,66 proc. wartości nominalnej. Największy spadek obrotów w sektorze dotknął emisji PGE0526 należącej do PGE – spadek z 3,7 mln zł do 0,7 mln zł, przy spadku ceny o 197 p.b. do 99,5 proc. nominału. W sektorze Banki największy wzrost obrotu odnotowały obligacje serii ALR1025 – 18,3 mln zł w marcu względem 3,6 mln zł w lutym przy spadku ceny o 223 p.b. do 99,7  proc. nominału.

W segmencie Deweloperzy Komercyjni za spadek obrotów w głównej mierze odpowiada seria PHN0623, która zanotowała spadek obrotów z 5,74 mln zł w lutym do 0,92 mln zł w marcu. W analizowanym okresie seria zanotowała wzrost ceny o 50 p.b. do poziomu 100,1 proc. wartości nominalnej.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 49,5 mln zł wobec 52,29 mln zł przed miesiącem (całość obrotu w marcu została wygenerowana przez BGK). Największe zmian w obrotach zaobserwować można była na seriach: FPC0631, IDS1022, FPC0725. Obrót na obligacjach serii FPC0631 spadł z 16,5 mln zł w lutym do 5,9 mln w marcu, co przełożyło się na zmianę ceny, która spadła o 165 p.b. do poziomu 95,4 proc. Obrót na obligacjach serii IDS1022 spadł z 14,4 mln zł w lutym do 6,9 mln zł w marcu, przy zmianie ceny o -120 p.b. do 100,68 proc. Wysoki obrót odnotowano jednak na obligacjach serii FPC0725, który wyniósł 25,9 mln zł. Był on zdecydowanie wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca, który wyniósł 12,7 mln zł.

Jeżeli chodzi o zestawienie obrotów pod względem emitentów, to niezmiennie najwyższe obroty odnotowały obligacje BGK – wartość osiągnęła 49,5 mln zł i były ona jednak niższa o 2,78 mln względem ubiegłego miesiąca. Na drugim miejscu znalazł się PKN Orlen, którego wartość obrotu osiągnęła 34,3 mln zł. Trzecie miejsce przypadło dla Alior Banku, którego obroty wzrosły do 25,8 mln zł z 5,6 mln zł w lutym. Z pierwszej trójki zestawienia wypadły walory PZU oraz Echo Investment. Obrót obligacjami Echo Investment wyniósł w marcu 11,4 mln zł względem 15,8 mln w lutym.

Zapadalność

W marcu do wykupu przypadało 5 serii obligacji o wartości 364,8 mln zł – Kruk (150 mln zł), Ghelamco Invest (2 serie: 174,8 mln zł), Kredyt Inkaso (30 mln zł) i PragmaGo (10 mln zł). Emitenci wykupili obligacje w terminie. Dodatkowo 15 marca spółka Everest Capital dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii EV10923, EVC0623 i EVC0822.

W kwietniu wypada termin do wykupu 3 serii obligacji o łącznej wartości 86,4 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że swoje obligacje o wartości 50 mln zł wykupił Benefit System.

Mniejsze emisje muszą wykupić Echo Investment (31,4 mln zł) i AOW Faktoring (5 mln zł). Rynek wyceniał zapadające serie między 99,6-101 proc. nominału.

Nowe emisje

W marcu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 30 emitentów o łącznej wartości 5,32 mld zł i 37,1 mln euro. W lutym wartość emisji wyniosła 2,43 mld zł i 18,6 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 81,7 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 4,35 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring – 2,5 mld zł, Volkswagen Financial Services – 600 mln zł oraz Pekao Leasing – 500 mln zł.

Spółki znane z GPW uplasowały w marcu łącznie prawie 389 mln zł, wobec ponad 600 mln zł emisji w lutym. Najwięcej wyemitował Kredyt Inkaso – 158,7 mln zł w dwóch transzach. 24 marca spółka poinformowała o przydziale obligacji serii K1 i J1. W emisji obligacji K1 do 165 mln zł emitentowi udało się pozyskać 103 mln zł. Obligacje, które objęło 33 inwestorów oprocentowane są na WIBOR 6M + 4,9 proc. marży (+5,3 proc. marży w pierwszym okresie odsetkowym) i mają 7-letni okres wykupu. Z kolei seria J1 trafiła do 2 inwestorów, którym przydzielono obligacje warte 55,75 mln zł. W stosunku do serii K1 obligacje różnią się tylko brakiem premii w pierwszym okresie odsetkowym. Dzień później Kredyt Inkaso w raporcie bieżącym poinformował o nabyciu własnych obligacji o wartości 145,9 mln zł. Złożyły się na to serie B1 (17,7 mln zł), F1 (100,5 mln zł), G1 (21,7 mln zł) i H1 (1,3 mln zł). Jeszcze przed powyższymi emisjami spółka odniosła się do działalności operacyjnej w Rosji. Emitent posiada jedną spółkę zależną na tamtym rynku, w której na koniec grudnia 2021r. wartość posiadanych przez tę spółkę portfeli wierzytelności wynosiła 232 mln RUB, a wartość środków pieniężnych wynosiła 137 mln RUB (łącznie ok. 20 mln zł). Według Kredyt Inkaso sankcje nałożone na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę mogę doprowadzić do obniżenia wartości aktywów lub ich utraty w całości.

Drugą pod względem wielkości emisję w marcu uplasowała spółka Archicom. Emitent 16 marca wyemitował obligacje o wartości 110 mln zł. Seria M6/2022 to papiery niezabezpieczone o dwuletnim okresie spłaty. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę, przy czym marża nie została jeszcze ujawniona. W przyszłości papiery trafią do obrotu na Catalyst. Obecnie notowane są dwie serie obligacji Archicomu. Pierwsza z nich o wartości 50 mln zł, której termin wykupu przypada na lipiec tego roku, oraz druga o wartości 60 mln zł z terminem wykupu przypadającym na czerwiec przyszłego roku.

Marzec był również udany dla spółki Echo Investment, która pozyskała 50 mln zł emitując obligacje serii L, oprocentowane WIBOREM 6M + 4 proc. marży. 8 marca zakończyła się ich subskrypcja, papiery zostały przydzielone 228 inwestorom, którzy zgłosili w sumie popyt na 68,7 mln zł, co doprowadziło do 27 procentowej redukcji. Zainteresowanie obligacjami jednak zdecydowanie spadło. Dla porównania w Styczniu Echo wyemitowało również serię obligacji o wartości 50 mln zł, na które popyt sięgnął 233,3 mln zł. Pomimo wydłużonego o rok okresu spłaty, spadek zainteresowania z dużym prawdopodobieństwem wynika z obecnej sytuacji geopolitycznej. 22 marca obligacje trafiły do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, na którym notowanych jest obecnie15 serii.

Debiuty

W marcu na Catalyst zadebiutowało 8 serii obligacji o łącznej wartości 609 mln zł. W lutym na rynek wprowadzono 170 mln zł, a w styczniu 649 mln zł.

W badanym miesiącu największą emisję wprowadził do obrotu Kruk. Spółka wprowadziła na giełdę dwie serie o łącznej wartości nominalnej w wysokości 400 mln zł. Początkiem miesiąca Kruk wprowadził do obrotu serię KRU0227 o wartości nominalnej 50 mln zł oprocentowaną WIBOR 3M powiększonym o 3,3 proc. marży. Seria KRU0228 o wartości nominalnej 350 mln zł zadebiutowała na rynku Catalyst 28 marca. Jej oprocentowanie zostało oparte o WIBOR 3M powiększony o 3,2 proc. marży. Od początku notowań na instrumencie KRU0228 nie została zawarta jeszcze żadna transakcja natomiast na KRU0227 obrót wyniósł 2,2 mln zł.

Drugą pod względem wielkości emisje na rynek Catalyst wprowadziło MCI Capital ASI, której wartość nominalna wyniosła 81 mln zł. Oprocentowanie tych obligacji zostało ustanowione na poziomie stawki WIBOR 3M + 3,5 proc. marży. Obrót od daty debiuty tych obligacji wyniósł 1,9 mln zł.

Najmniejszą debiutującą emisją na Catalyst była seria BST0327. Obligacje o wartości 11 mln zł są oprocentowane w oparciu o WIBOR 3M powiększony o 4 proc. marży. Od pierwszego dnia notowań (24.03.2022r.) obroty na walorze wyniosły 0,04 mln zł. Na rynku znajduje się obecnie 6 serii emitenta o łącznej wartości prawie 166,95 mln zł.

Obligacje „covidowe”

W marcu Bank Gospodarstwa Krajowego nie przeprowadzał przetargu sprzedaży obligacji.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” nie uległo zmianie i wynosi odpowiednio 133,1 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Po kilku miesiącach przerwy BGK poinformował o możliwości przeprowadzenia w dniu 27 kwietnia przetargu sprzedaży obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Mała stabilizacja

  20 maja 2022
  Przez ostatnie dwa tygodnie WIBOR 3M wzrósł o 11 pkt bazowych, czyli bardzo niewiele w porównaniu do wcześniejszej dynamiki. Kontrakty FRA „wyceniają” jego wysokość na 7,3 proc. za pół roku, ale na początku maja było to 7,8 proc.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Zmiana reguł gry

  13 maja 2022
  Nowe obligacje oszczędnościowe w ofercie resortu finansów to kolejny cios w dłużne fundusze inwestycyjne, które nie są w stanie zagwarantować inwestorom osiągnięcia podobnych wyników bez podejmowania dodatkowego ryzyka.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Wyprzedaż bez granic

  06 maja 2022
  Amerykańskie dziesięciolatki przebiły granicę 3 proc., a niemieckie 1 proc. rentowności. Nasze zbliżyły się do 6,8 proc., czyli pułapu osiągniętego na dwa tygodnie w październiku 2008 r., miesiąc po bankructwie Lehman Brothers.
  czytaj więcej
 • WIBOR zanotował symboliczny spadek

  06 maja 2022
  Po mniejszej niż oczekiwano podwyżce stóp procentowych WIBOR 3M obniżył się w piątek o 1 pb. do 6,33 proc., a WIBOR 6M pozostał na poziomie 6,55 proc. Rynek nie ma wątpliwości, że to tylko przerwa we wzrostach. Jeśli ma rację, przeciętny kupon na giełdowych korporatach zbliży się do 11,5 proc.
  czytaj więcej