wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (lipiec 2023)

Marcin Walczak i Sławomir Strzępek, DM NWAI | 18 sierpnia 2023
W lipcu obrót na Catalyst osiągnął 378,88 mln zł. To mniej niż wynosi 12-miesięczna średnia (478,9 mln zł), ale o 13,57 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

W lipcu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR wzrósł do poziomu 2,76 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,53 proc. (0,52 proc. w czerwcu).

Z analizowanych sektorów wzrost ZDM odnotowało 10, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Retail (+176 p.b.) Na kolejnych miejscach pod względem wzrostów ZDM znalazły się sektory: Usługi finansowe (+108 p.b.), Chemia (+69 p.b.), Fundusz (+49 p.b.) oraz Deweloperzy mieszkaniowi (+40 p.b.). Spadek rentowności w lipcu dotyczył 5 sektorów. Największe zmiany miały miejsce w sektorach: Medycyna (-135 p.b.), Przemysł (-17 p.b.), Inne usługi (-17 p.b.), Deweloperzy komercyjni (-15 p.b.) oraz Banki (-15 p.b.).

W omawianym miesiącu obligacjami, które zakończyły miesiąc z największym wzrostem na tle konkurentów była seria FPC0342 wyemitowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, której debiut miał miejsce 3 marca br. Podobnie jak przeważająca część papierów dłużnych tego emitenta, wspomniana seria oferuje stałe oprocentowanie, w tym przypadku w wysokości 6,75 proc. Biorąc pod uwagę ostatnie 3 miesiące wzrostowi kursu nie towarzyszył narastający wolumen. Lipcowe transakcje odpowiadają za niecałe 4 proc. wolumenu jaki miał miejsce w ostatnim kwartale.

Pozostałe miejsca na podium pod względem skali wzrostów należą do papierów dłużnych, których emitentem jest Bank Millennium. Większej zmianie kursu w przypadku serii wygasającej na początku 2029 roku, towarzyszył w lipcu zauważalnie niższy wolumen, zarówno w stosunku miesiąca do miesiąca, jak i porównując do serii MIL1227. W przypadku papierów oznaczonych kodem MIL0129 lipcowy obrót odpowiada za nieco ponad 12 proc. obrotu z ostatnich trzech miesięcy. Natomiast obrót wykonany na drugiej z wymienionych serii to niemal 56 proc. obrotu z ostatniego kwartału. W przypadku obu serii emitenta inwestorzy mogą liczyć na zmienny kupon oparty o stopę WIBOR 6M powiększoną o 2,3 proc. marży.

Zestawienie spadkowe – podobnie jak w poprzednim miesiącu – otwierają papiery dłużne o oznaczeniu HBR1223, których emitentem jest HB Reavis Finance PL 3W. Seria, której wykup ma mieć miejsce na początku grudnia br., jest jedyną serią jaką posiada deweloper. W czerwcu miało miejsce przekroczenie wskaźnika długu netto do skorygowanych aktywów, przez co marża w ostatnim półrocznym okresie odsetkowym zostanie podniesiona przez emitenta o 0,75 pkt proc. Na tle pozostałych emitentów był to wynik niewiele odbiegający od obserwowanej w ostatnich miesiącach tendencji, która charakteryzuje się regularnymi wzrostami oraz ograniczoną skalą spadków. Jedynie ww. seria zanotowała spadek przekraczający 2 proc. Spadki pozostałych papierów z zestawienia zawierają się w wąskim przedziale od 0,8 do 1,5 proc.

Kolejne miejsce pod względem skali spadków zajęła seria oznaczona kodem KRI1025 wyemitowana przez spółkę windykacyjną Kredyt Inkaso, oferująca kupon w wysokości 6 proc. Tym samym jest to jedyna seria emitenta charakteryzująca się stałym oprocentowaniem. Na koniec miesiąca rynek wyceniał papiery 5 proc. poniżej nominału. Lipcowe transakcje odpowiadają za ponad 20 proc. wolumenu z ostatniego kwartału.

Obroty

W lipcu obrót na Catalyst osiągnął 378,88 mln zł, co jest wartością mniejszą od 12-miesięcznej średniej (478,9 mln zł). Jest to wartość większa o 13,57 proc. od obrotów wygenerowanych w czerwcu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 17,83 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 156,55 mln zł. Stanowi to spadek o 5,1 proc. w stosunku do 165,03 mln zł osiągniętych w czerwcu. Wartość w lipcu osiągnęła poziom nieco niższy od 12 – miesięcznej średniej (163,09 mln zł). Wzrost wartości obrotów względem czerwca dotyczy 7 sektorów. Największy wystąpił w segmencie Deweloperzy komercyjni – 40,93 mln zł w lipcu wobec 21,72 mln zł w czerwcu. Kolejne miejsca pod względem wielkości wzrostu zajmują segment BGK/EBI/PFR – 40,52 mln zł w lipcu wobec 28,83 mln zł w czerwcu, Wierzytelności - 18,47 mln zł wobec 13,96 mln zł przed miesiącem oraz Budownictwo – 5,31mln zł w lipcu wobec 2,52 mln zł w czerwcu. Wzrost w pozostałych sektorach wzrost nie przekroczył 0,3 mln zł. Największy spadek obrotów odnotował sektor Paliwa, gaz, energia– spadek z wartości 21,82 mln zł do 4,82 mln zł, następnie Banki – 45,45 mln zł wobec 59,77 mln zł przed miesiącem, Przemysł – 6,34 mln zł wobec 4,55 mln zł w czerwcu. W pozostałych sektorach spadek nie przekroczył 0,6 mln zł.

W sektorze Deweloperzy komercyjni wzrost obrotów zanotowało 17 z 40 notowanych serii. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria PHN0526 wyemitowana przez Polski Holding Nieruchomości. W ostatnich 3 miesiącach obroty na tej serii wyniosły 15,96 mln za co w pełni odpowiada obrót wykonany w lipcu. Na koniec miesiąca rynek wycenił serię na 100,77 proc. wartości nominału.

W segmencie Paliwa, gaz, energia spadek obrotów odnotowały 5 z 8 notowanych serii należących do sektora, a największy z nich dotyczył serii TPE1025 wyemitowanej przez spółkę Tauron Polska Energia. Obrót na walorze spadł względem maja o 7,28 mln zł. Czerwcowy handel zakończył się notowaniem na poziomie 100,04 proc. nominału. Drugi pod względem wielkości spadek w sektorze (5,11 mln zł) dotyczy serii o oznaczeniu ENA0624 wyemitowanej przez spółkę Enea. Na koniec miesiąca rynek wycenił papier dłużny na 100,7 proc. nominału.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 40,5 mln zł wobec 28,83 mln zł przed miesiącem. Całość wygenerowanego obrotu należała do BGK tj. 40,5 mln zł. Spośród 11 serii wyemitowanych przez BGK, 5 z nich odnotowały wzrost obrotu. Największe zmiany wolumenu zaobserwować można było na seriach FPC0725 oraz FPC0631. Obrót na FPC0725 zwiększył się z 4,08 mln zł do 11,62 mln zł, przy jednoczesnym wzroście kursu o 210 p.b. do 92,3 proc. nominału. W przypadku FPC0631 obrót zwiększył o 5,12 mln zł względem czerwca przy jednoczesnym wzroście kursu o 113 p.b. do 97,3 proc. wartości nominalnej.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, pierwsze miejsce niezmiennie należy do BGK z obrotami równymi 40,5 mln zł. Stanowi to zauważalny wzrost względem ubiegłego miesiąca (26 mln zł). Drugie miejsce przypadło spółce Polski Holding Nieruchomości. Obroty na walorach emitenta wzrosły o 17,3 mln zł względem ubiegłego miesiąca. Na trzecim miejscu znalazł się reprezentant sektora bankowego - Pekao z obrotem na poziomie 16,2 mln zł.

Zapadalność

W lipcu do wykupu przypadały 3 serie obligacji o wartości 78,5 mln zł – PragmaGO (10 mln zł), Robyg (60 mln zł), Victoria Dom (8,5 mln zł). Wszyscy wymienieni emitenci dokonali wykupu papierów dłużnych w terminie.

W sierpniu wypada termin wykupu 3 serii obligacji o łącznej wartości 70 mln zł. Dwa największe wykupy należą do spółek PCC Rokita oraz White Stone Development sp. z o.o. Wartość emisji, którą emitenci będą musieli wykupić wynosi w obu przypadkach 25 mln zł i będą mieć miejsce odpowiednio 11 oraz 21 sierpnia br. Trzeci z wykupów, należący do MCI Capital o wartości 20 mln zł planowany jest na 20 sierpnia br. W przypadku wszystkich serii są one notowane z dyskontem, które na koniec miesiąca wynosiło od 0,3 proc. do 1,49 proc.

W drugim tygodniu sierpnia miał miejsce wykup serii PCR0823 o wartości nominalnej 25 mln zł. Na koniec lipca seria oferująca stałe oprocentowanie w wysokości 5 proc. notowana była na poziomie 99,7 proc. wartości nominalnej. Obrót na powyższej serii obniżał się w miarę zbliżania do terminu wykupu. W maju wyniósł 82,6 tys. zł, czerwcu 57,11 tys. zł, a w lipcu 19,4 tys. zł.

Nowe emisje

W lipcu poprzez agentów emisji zarejestrowano w depozycie KDPW emisje o łącznej wartości 1,75 mld zł i 49,5 mln euro. W czerwcu wartość emisji wyniosła 5,65 mld zł i 131,29 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 69 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 1,2 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował PKO Leasing S.A. – 307 mln zł, PKO Bank Hipoteczny – 2,83 mln zł oraz Pekao Faktoring Sp. z o.o. – 200 mln zł.

W lipcu br. spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 457,2 mln zł i 506,39 mln euro. Dla porównania w czerwcu łączna wartość emisji wyniosła 548 mln zł.

W dniu 3 lipca br. spółka Ronson wyemitowała 60 tys. obligacji serii X o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji wynoszącej 1000 zł oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 60 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę w wysokości 4,2 pkt proc. Terminy płatności odsetek są półroczne. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje zabezpieczone. Średnia stopa redukcji wyniosła 18,93 proc. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej obligacji w dniu 3 lipca 2026 roku.

W wyniku dokonanego przydziału, który miał miejsce 17 lipca 2023r. doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji spółki Marvipol Development S.A., o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1000 zł. Dzień całkowitego wykupu obligacji ustalono na 2 marca 2026 roku. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 5,5 pkt proc. w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie wnioskował o asymilację obligacji z wyemitowanymi przez emitenta 54 tys. sztuk obligacji serii AE, o wartości nominalnej 1000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 54 mln zł, oznaczonymi kodem ISIN: PLO229500064. Cel emisji obligacji nie został określony.

W dniu 24 lipca br. KDPW SA dokonał ostatecznego rozrachunku obligacji wyemitowanych przez Dekpol S.A. Tym samym Zarząd informuje, iż emisja obligacji serii P2023B o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 30 mln zł doszła do skutku. Oferta nie była podzielona na transze. Stopa redukcji zapisów wyniosła 23,45 proc. Obligacje były emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 5,5 pkt proc. marży w ujęciu rocznym. Odsetki od obligacji są płatne w okresach trzymiesięcznych. Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup obligacji nastąpi w dniu 27 czerwca 2026 r. Obligatariuszowi przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w standardowych przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji, w tym m.in. w przypadku przekroczenia przez grupę kapitałową spółki określonych wskaźników zadłużenia. Spółka może żądać wcześniejszego wykupu obligacji w każdym z dni płatności odsetek, wypłacając premię w wysokości 0-1 proc. wartości nominalnej obligacji będących przedmiotem wykupu, w zależności od daty złożenia żądania.

W lipcu największą emisje w zł wyemitowała Develia S.A. W ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty 600 mln zł Spółka przydzieliła 100 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii DVL0726OZ8, o wartości nominalnej 1000 zł każda. Łączny popyt na obligacje, zgłoszony przez inwestorów w procesie budowy książki popytu, przekroczył kwotę 180 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik referencyjny WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,58 pkt proc. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w ASO prowadzonym przez GPW SA. Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 6 lipca 2026 roku.

Z kolei największą emisję w EURO w lipcu wyemitował Orlen. Emitent 13 lipca br. przydzielił 5000 euroobligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5 mld euro. Papiery zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin. Euroobligacje charakteryzują się oprocentowaniem opartym o stałą stopę procentową, która wynosi 4,75 proc. rocznie. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału euroobligacji dokonano 6 lipca br. W okresie subskrypcji około 90 inwestorów wyraziło zainteresowanie euroobligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 800 milionów euro, co oznacza 1,8-krotną nadsubskrypcję euroobligacji. Orlen dokonał przydziału 5000 euroobligacji 78 inwestorom z 19 krajów. Euroobligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 98,353 euro za jedną euroobligację. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 491,765 mln euro. Euroobligacje nie będą zabezpieczone.

W ramach programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 250 mln zł, w lipcu spółka Best uplasowała obligacje serii Z3. Subskrypcją objętych było 200 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda. Emisja obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom w całości. Subskrypcję prowadzono w dniach od 11 lipca do 21 lipca br. W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 627 inwestorów na 328135 sztuk obligacji. Emitent przydzielił 616 inwestorom 200 tys. sztuk obligacji. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 39,05 proc. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość zależała od dnia, w którym inwestor złoży zapis na obligacje i wynosiła od 99,4 zł do 100 zł. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 19 904 499,80.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. poinformował, że 13 lipca br. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW SA zostało zarejestrowanych 18 tys. emitowanych przez spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 18 mln zł, dla których został nadany kod ISIN PLKRINK00295. Tym samym 13 lipca br. obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW SA. W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 29 298 obligacji o łącznej wartości nominalnej 29,298 mln zł. Średnia stopa redukcji wyniosła 38,56 proc. Cena emisyjna jednej obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na obligacje przez inwestora i wynosiła od 992 zł do 996 zł. Zapisy na obligacje złożyło 492 osób i ostatecznie przydzielone zostały 443 inwestorom. Termin wykupu obligacji przypada na 13 lipca 2027 r.

12 lipca br. spółka Echo Investment poinformowała o wynikach oferty obligacji serii P emitowanych w ramach V programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł. Obligacje oprocentowane są wg Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę w wysokości 4 pkt proc. Rozpoczęcie subskrypcji miało miejsce 28 czerwca, a jej zakończenie 11 lipca. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 718 704 obligacje, natomiast liczba przydzielonych obligacji wyniosła 350 tys. Średnia stopa redukcji zapisów była równa 51,3 proc. Obligacje były obejmowane od 100,00 zł do 100,39 zł (w zależności od dnia złożenia zapisu) . Obligacje objęte subskrypcją zostały przydzielone 172 inwestorom tj. wszystkim którzy złożyli zapisy. Spółka nie zawarła umów subemisji w związku z ofertą obligacji. 17 lipca zarząd emitenta powiadomił o wynikach dodatkowej oferty obligacji serii P2. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 187 705 obligacje i ostatecznie zostało przydzielonych 150 tys. sztuk. W zależności od dnia złożenia zapisu obligacje były obejmowane od 100,42 zł do 100,48 zł. Obligacje objęte subskrypcją zostały przydzielone 67 inwestorom tj. wszystkim, którzy złożyli zapisy. Również w przypadku tej serii spółka nie zawarła umów subemisji w związku z ofertą obligacji. Obie serie charakteryzują się oprocentowaniem zmiennym opartym o stopę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 4 pkt proc. Ze względu na podobieństwo obu seriom nadano wstępnie ten sam kod ISIN: PLECHPS00373. Planowo obie serie mają być notowane na rynku Catalyst pod tożsamym oznaczeniem. Dzień ostatecznego wykupu ustalono na 28 czerwca 2027 roku.

Kolejna lipcowa emisja została wyemitowana przez Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A. Spółka informuje, że w dniu 14 lipca 2023 r. dokonała przydziału 15 tys. obligacji serii X23 wyemitowanych w ramach oferty publicznej o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość została ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym, który został powiększony o stałą marżę w wysokości 6 pkt proc. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji wyniosła 15 tys. Nie wystąpiła redukcja zapisów. Obligacje były obejmowane po cenie równej ich wartości nominalnej tj. 1000 zł. zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją złożyło 16 podmiotów. Ostatecznie w ramach przeprowadzonej subskrypcji papiery wartościowe zostały przydzielone 16 inwestorom. Data wykupu obligacji została ustalona na 14 stycznia 2027 roku.

Podobną pod względem wielkości emisję w lipcu uplasował 23 Indos S.A. W wystosowanym komunikacie zarząd podsumował emisję obligacji serii K8. Przydział omawianych obligacji został dokonany 19 lipca br. Subskrypcją zostało objętych 15 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł, o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł. Oferty nie dzielono na transze. Łącznie zapisami objęto 21 005 sztuk obligacji. Redukcja wyniosła 6005 sztuk Średnia stopa redukcji wyniosła 28,58 proc. Cena, po jakiej obligacje były obejmowane jest równa wartości nominalnej tj. 1000 zł. 73 187 sztuk obligacji zostało opłaconych poprzez potrącenia za obligacje serii K5 Emitenta. 43 Inwestorów objęło obligacje poprzez zapłatę obligacjami serii K5. Na obligacje złożyło zapisy 83 inwestorów i zostały one przydzielone także 83 inwestorom. Obligacje nie były emitowane przez subemitentów tak więc nie zawierano umów o subemisję.

Niewielką emisję w Euro, w lipcu uplasowała Cavatina Holding S.A. W dniu 26 lipca br. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW SA zostało zarejestrowanych 43 669 emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023B_euro o wartości nominalnej 100 euro każda i łącznej wartości nominalnej 4 366 900 euro, dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00131. Tym samym, 26 lipca br. obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW SA. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej EURIBOR 6M powiększonej o stałą marżę w wysokości 6 pkt proc. W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 669 o łącznej wartości nominalnej 4 366 900 euro. Liczba przydzielonych obligacji była równa liczbie obligacji, na które złożono zapisy. Cena emisyjna jednej obligacji wynosiła 100 euro. Zapisy na Obligacje złożyło 186 osób, ostatecznie zostały one przydzielone także 186 inwestorom. Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta. Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

W dniu 21 lipca br. White Stone Development sp. z o.o. dokonała przydziału 20 tys. sztuk obligacji serii oznaczonej literą „I”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1000 zł każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 17,98 proc. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane, jest równa ich wartości nominalnej tj. 1000 zł. Zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją złożyło 100 inwestorów i wszystkim z nich papiery zostały przydzielone. Dodatkowo Emitent poinformował, że 9235 Obligacji o wartości nominalnej 1000 zł na łączną kwotę 9,235 mln zł zostało opłaconych poprzez potrącenie za obligacje serii D Emitenta. 63 Inwestorów objęło obligacje poprzez zapłatę obligacjami serii D. Obligacje serii D zostały nabyte przez emitenta po cenie nominalnej z zastrzeżeniem wypłacenia tym inwestorom narosłych odsetek.

Ostatnią lipcową emisje uplasował Unibep S.A. Spółka poinformowała o dokonanej z dniem 31 lipca b r. przez spółkę zależną tj. Unidevelopment S.A. emisji obligacji serii C, w ramach której wyemitowano 20 tys. obligacji po cenie emisyjnej 1000 zł tj. w łącznej kwocie 20 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 33,8 proc. Emitent wskazuje, że po odliczeniu kosztów emisji, całość środków z emisji obligacji serii C zostanie przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Unidevelopment. Obligacje będą zabezpieczone hipotecznie i oprocentowane według stopy procentowej równej WIBOR 3M powiększonej o marżę dla inwestorów, a wykup obligacji nastąpi w terminie do 31 lipca 2026 roku. Emisja została dokonana na podstawie programu emisji obligacji do kwoty 20 mln zł. Unidevelopment będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Debiuty

W lipcu na Catalyst zadebiutowało 9 serii obligacji o łącznej wartości 916 mln zł, wartość ta jest wyższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. W czerwcu na rynek wprowadzono obligacje o wartości 786 mln zł, a w maju 210 mln zł.

W badanym miesiącu największą emisję wprowadził do obrotu Europejski Bank Inwestycyjny. Obligacje serii 2606/0100 oferują oprocentowanie stałe w wysokości 6 proc. Wartość nominalna wprowadzonej do obrotu emisji to 500 mln zł. Aktualnie na Catalyst znajduje się 11 serii obligacji emitenta i tylko jedna z nich tj. EIB0225 charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym. Najbliższa zapadalność będzie mieć miejsce 24 maja 2024 roku i dotyczy papierów oprocentowanych wg stałej stopy 3 proc., których wartość nominalna jest równa 8 mld zł.

Druga co do wielkości seria wprowadzona do obrotu na Catalyst w lipcu, została wyemitowana przez Polski Holding Nieruchomości. Pierwszy dzień notowań Obligacji w ASO GPW wyznaczony został na dzień 25 lipca br. Łączna wartość nominalna omawianej emisji wynosi 220 mln zł. Obligacje oferują inwestorom oprocentowanie zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,95 proc. Data wykupu została ustalona na 22 maja 2026 r. Aktualnie na rynku poza debiutującymi papierami notowana jest seria B oferują oprocentowanie zmienne oparte o stopę WIBOR 6M powiększone o 2,95 proc. marży o łącznej wartości nominalnej 325 mln zł. Najbliższy wykup obligacji emitenta dotyczy ww. serii i zaplanowano go na 10 grudnia 2024 roku.

Trzecią co do wielkości, jednak już zdecydowanie mniejszą od wyżej wymienionych, serią która trafiła na Catalyst była seria RON0726 wyemitowana przez Ronson S.A. Przydzielone 3 lipca br. papiery zadebiutowały 7 lipca. Oprocentowanie obligacji w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 11,15 proc. Aktualnie na rynku notowane są trzy serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 260 mln zł. Najbliższa zapadalność dotyczy serii V o wartości nominalnej 100 mln zł, której wykup został ustalony na 2 kwietnia 2024 roku.

Kolejną emisją, która trafiła do obrotu w omawianym miesiącu, była seria P2023B wyemitowana przez Dekpol S.A. Uplasowane 3 dni wcześniej papiery są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą DKP0626. Na koniec lipca na rynku notowanych było siedem serii emitenta o łącznej wartości nominalnej 204,48 mln zł. Najbliższa zapadalność dotyczy serii DEK1023 oprocentowanej wg zmiennej stopy WIBOR 6M powiększonej o 4,9 pkt proc. marży, której wartość nominalna wynosi 47,228 mln zł.

21 lipca br. miał miejsce debiut papierów spółki Infinity S.A. oznaczonych kodem INF0326. Obligacje oferują oprocentowanie zmienne oparte o stopę WIBOR 3M powiększone o 5,6 pkt proc. marży. Oprocentowanie obligacji w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 12,5 proc. Aktualnie na rynku notowane są cztery serie obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 51 mln zł. Najbliższa zapadalność dotyczy serii I o wartości nominalnej 11 mln zł, której wykup został ustalony na 3 września 2024 roku.

W lipcu zadebiutowała na Catalyst, wyemitowana tego samego miesiąca przez Kredyt Inkaso S.A., seria N1. Oprocentowanie obligacji oparte jest o wskaźnik WIBOR 3M powiększony o marżę, która wynosi 5,5 pkt proc., co oznacza, że w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 12,4 proc. Aktualnie na rynku notowanych jest sześć serii obligacji emitenta o łącznej wartości nominalnej równej 172 355 900 zł. Najbliższa zapadalność dotyczy serii H1 o wartości nominalnej 3 666 900 zł oraz I1 o wartości nominalnej 17 009 700, których wykup został ustalony odpowiednio na 19 października 2025 roku oraz 23 października 2025 roku.

Zarząd emitenta PragmaGO S.A. poinformował, że 11 lipca br. zarząd GPW SA podjął uchwałę o wprowadzeniu z dniem 13 lipca br. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200 tys. obligacji na okaziciela serii B4 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Obligacje o kodzie ISIN: PLGFPRE00321 oferują oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M powiększone o 5,3 pkt proc. marży. W bieżącym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 12,2 proc. Aktualnie na rynku notowanych jest dziesięć serii obligacji emitenta o łącznej wartości nominalnej równej 155 779 200 zł. Najbliższa zapadalność dotyczy serii S o wartości nominalnej 7 mln zł, której wykup został ustalony odpowiednio na 18 czerwca 2024 roku.

5 lipca br. zadebiutowały papiery dłużne spółki windykacyjnej Kruk S.A. oznaczone kodem ISIN: PLKRK0000762. Papiery wartościowe serii AN4 oferują oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M powiększone o 4 pkt proc. marży. W bieżącym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 10,9 proc. Wartość nominalna wprowadzonej do obrotu emisji to 50 mln zł. Obligacje nie zostały zabezpieczone. Na koniec miesiąca na rynku notowanych było dwadzieścia serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 1,605 mld zł. Najbliższa zapadalność dotyczy serii AE3 o wartości nominalnej 35 mln zł oferującej oprocentowanie zmienne wg stopy WIBOR 3M powiększonej o 3,5 pkt proc. marży, a jej wykup został ustalony na 12 października 2024 roku.

Najmniejszą lipcową emisją były papiery oznaczone kodem ISIN: PLO145900059 wyemitowane przez AOW Faktoring S.A. Obligacje serii R charakteryzują się jednostkową wartością nominalną 1000 zł i łączną wartością nominalną równą 5,844 mln zł. Oferują inwestorom oprocentowanie zmienne oparte o stopę WIBOR 3M powiększone o 6 pkt proc. marży. Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 12,9 proc. Dzień wykupu papierów oznaczonych kodem AOW1225 został ustalony na 14 grudnia 2025 roku.

Obligacje „covidowe”

W lipcu Bank Gospodarstwa Krajowego nie przeprowadził żadnego przetargu sprzedaży obligacji.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 146,9 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze