poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (luty 2023)

Marcin Walczak i Sławomir Strzępek, DM NWAI | 16 marca 2023
W lutym obrót na Catalyst osiągnął 441,56 mln zł i był nieznacznie wyższy niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie był wyraźnie niższy od 12-miesięcznej średniej, która przekracza 600 mln zł

W lutym Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł do poziomu 2,96 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,57 proc. (0,54 proc. w styczniu).

Z analizowanych sektorów spadek ZDM odnotowało 10, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Fundusz (-57 p.b.). Na kolejnych miejscach pod względem spadków ZDM znalazły się sektory: Usługi Finansowe (-56 p.b.), Przemysł (-29 p.b.), Chemia (-29 p.b.) oraz Budownictwo (-25 p.b.). Spadki w pozostałych sektorach nie przekroczyły 25 p.b. Wzrost rentowności w styczniu dotyczył 6 sektorów, przy czym największe zmiany widać w sektorze Deweloperzy Mieszkaniowi (+31 p.b.) oraz Retail (+26 p.b.).

Za spadkiem ZDM o 57 p.b. w sektorze Fundusz stoi wzrost kursu 3 z 6 serii należących do sektora. Największy z nich dotyczył serii MCI1126 wyemitowanej przez MCI Captal ASI, której kurs wzrósł o 3,2 proc. Wzrost ten jednak nie był podparty wysokimi obrotami. Łączna wartość transakcji, które zawarto na walorze w lutym wyniosła 131 tys. zł, co stanowi niecały 1 procent wartości emisji.

W lutym obligacjami, które najgorzej radziły sobie na tle konkurentów, były papiery emitowane przez CCC. Spółka od dłuższego czasu zmaga się z niekorzystną sytuacją bilansową czego odzwierciedleniem jest lutowa wycena papierów w okolicach 70 proc. nominału. Początkiem miesiąca spółka opublikowała wstępne wyniki finansowe, które okazały się znacznie gorsze niż wskazywał na to konsensus rynkowy, co zapoczątkowało wyprzedaż waloru. Gwałtowne spadki kursu podparte były rekordowymi historycznie obrotami co obrazuje nastawienie inwestorów do pogłębiającego się ryzyka kredytowego. Dodatkowo agencja Euro Rating zmieniła w lutym perspektywę ratingu kredytowego ze stabilnej na negatywną.

Złą passę, po styczniowej korekcie, kontynuowały papiery wyemitowane przez Bank Millennium. Obie serie na koniec lutego, rynek wycenił na 80,5 proc. nominału co dla serii MIL0129 jest wartością historycznie najniższą, a dla serii MIL1227 wartością zbliżoną do najniższej (w grudniu seria ta wyceniana była na 80,3 proc. nominału). Tak niska wycena sprawia, że w sektorze banki papiery wyemitowane przez Millennium cechują się najwyższym poziomem rentowności na Catalyst. Niewątpliwie sytuacja ta podyktowana jest faktem, że emitent znajduje się w czołówce banków biorąc pod uwagę wartość oraz udział portfela kredytów mieszkaniowych opartych na franku. Ponadto w lutym zrealizował się negatywny scenariusz dotyczący pro konsumenckiej opinii rzecznika TSUE w sprawie kredytów frankowych, który naraża bank na pogłębienie strat. Opinia rzecznika nie jest jednak wyrokiem, a ten ma zapaść w połowie roku. Należy podkreślić, że statystycznie Trybunał Sprawiedliwości UE wydając wyrok, podziela stanowisko przedstawione w opinii.

Analizując zarówno zestawienie największych spadków oraz cały rynek Catalyst zauważyć należy wysoki udział obligacji stałokuponowych. Spośród wszystkich notowanych serii o stałym oprocentowaniu, które cechują się nawet minimalną płynnością, zdecydowana większość odnotowała pogorszenie kursu. Zważywszy na to, że w ubiegłych miesiącach obligacje te drożały, taki wzrost YTM obrazuje zmianę nastawienia rynku co do gołębiej postawy RPP.

Obroty

W lutym obrót na Catalyst osiągnął 441,56 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (633,39 mln zł). Jest to wartość wyższa o 0,8 proc. od obrotów wygenerowanych w styczniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 1 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 171,23 mln zł. Stanowi to spadek o 16 proc. w stosunku do 203,74 mln zł osiągniętych w styczniu. Wartość w lutym osiągnęła wartość niższą od 12 – miesięcznej średniej (199,66 mln zł). Za spadek wartości obrotów względem stycznia odpowiadają głównie sektory: Banki, na którym obroty wyniosły 34,63 mln zł wobec 70,78 mln zł przed miesiącem, Deweloperzy Komercyjni – spadek obrotów z 33,63 mln zł do 18,92 mln zł oraz Usługi Finansowe – spadek z 17,49 mln zł do 6,2 mln zł. Istotny spadek obrotów odnotował również sektor BGK/EBI/PFR – 40,72 mln zł wobec 49,26 mln zł w styczniu. Największy wzrost obrotów odnotował sektor: Deweloperzy Mieszkaniowi – 31,05 mln zł wobec 14,30 mln zł przed miesiącem oraz Retail – 31,56 mln zł wobec 17,08 mln zł w styczniu.

W sektorze Banki spadek obrotów zanotowało 12 z 18 notowanych serii obligacji. Za największy spadek w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria PEO1027 wyemitowana przez Pekao. Obroty na tej serii spadły z 29,6 mln zł do 8,5 mln zł. Na koniec miesiąca rynek wycenił serię na 97,36 proc. nominału i był to spadek o 14 p.b. W sektorze Deweloperzy Komercyjni pogorszenie obrotów odnotowało 20 z 37 notowanych serii. Największy spadek obrotów w tym sektorze odnotowała seria GHI1224 wyemitowana przez Ghelamco Invest, na której zawarto łącznie transakcje o wartości 5,3 mln zł i był to spadek o 11,3 mln zł względem stycznia. W sektorze Usługi Finansowe największy spadek obrotów odnotowała seria PZU0727, która pogorszyła wynik aż o 11,5 mln zł.

W segmencie Deweloperzy Mieszkaniowi wzrost obrotów odnotowało jedynie 15 z 48 notowanych serii należących do sektora, przy czym zarówno wzrosty jak i spadki, dla prawie wszystkich serii, nie były istotne. Wyjątek stanowiła seria ROB1224, na której obroty wzrosły z 0 w styczniu do 21,4 mln zł w lutym i to ona wywarła największy wpływ na sektor. Kurs waloru nie zmienił się w tym czasie i pozostał na poziomie 100 proc. nominału. Podobna sytuacja miała miejsce w sektorze Retail, na który największy wpływ wywarły obligacje CCC. Seria CCC0626 odnotowała w lutym wzrost obrotów o 22,2 przy jednoczesnym spadku kursu o 495 p.b. do 74,05 proc. wartości nominalnej.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 40,72 mln zł wobec 49,26 mln zł przed miesiącem. Całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Spośród 10 serii wyemitowanych przez BGK, 5 z nich odnotowało spadek obrotu. Największe zmiany zainteresowania zaobserwować można było na seriach FPC1140 oraz FPC0630. Obrót na FPC1140 spadł z 17,6 mln zł do 11,8 mln zł przy jednoczesnym spadku kursu o 191 p.b. do 54,49 proc. nominału. W przypadku FPC0733 obrót spadło o 4,99 mln względem stycznia przy jednoczesnym spadku kursu o 310 p.b. do 72,8 proc. wartości nominalnej.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, na pierwszym miejscu niezmiennie znalazł się BGK z obrotami równymi 40,7 mln zł, był to niższy wynik względem ubiegłego miesiąca (47,7 mln zł w styczniu). Drugie miejsce przypadło spółce CCC. Obroty na walorach Spółki odnotowały rekordowy wynik w wysokości 28,2 mln zł. Na trzecim miejscu znalazł się Robyg, którego papiery odnotowały wzrost obrotów o 21,3 mln zł.

Zapadalność

W lutym do wykupu przypadały 3 seria obligacji o wartości 2,027 mld zł – BGK (2 mld zł) oraz 2 serie BBI Development (27,8 mln zł). Emitenci wykupili obligacje w terminie. Dodatkowo w lutym swoje obligacje serii LKD0623 przed terminem wykupiła spółka Lokum Deweloper S.A.

W marcu wypada termin do wykupu tylko 1 serii obligacji wyemitowanej przez spółkę Robyg. Wartość emisji, którą będzie musiał wykupić emitent wynosi 237,1 mln zł. W lutym prawie nie handlowano walorem, a rynek na koniec miesiąca wycenił papier na poziomie 99 proc. wartości nominalnej.

Nowe emisje

W lutym poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 20 emitentów o łącznej wartości 4,1 mld zł i 0,5 mln euro. W styczniu wartość emisji wyniosła 1,03 mld zł i 7,9 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 89,8 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 3,7 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring Sp. z o.o. – 2,35 mld zł, Peako Leasing Sp. z o.o. – 1 mld zł oraz Santander Factoring Sp. z o.o. - 160 mln zł.

W lutym 2023 r. spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 106 mln zł. Dla porównania w styczniu łączna wartość emisji wyniosła 3,7 mld zł.

W odpowiedzi na wysoki popyt jakim cieszyły się ostatnie emisje, spółka Kruk zdecydowała się zwiększyć lutową emisję - skierowaną do inwestorów indywidualnych - do 50 mln zł, oferując przy tym oprocentowanie zmienne oparte o trzymiesięczny WIBOR, powiększony o stałą marżę w wysokości 4 proc. Ostatecznie spółka przydzieliła 500 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100zł każda. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 52,28 proc., spółka przydzieliła 500 000 obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 032 Inwestorów. Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji serii AN3, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału. Okres zapadalności obligacji serii AN3 wynosi 5 lat i są one oferowane w ramach IX Programu Emisji Obligacji o wartości do 700 mln zł. Aktualnie na rynku notowanych jest 19 serii obligacji spółki, których łączna wartość przekracza 1,5 mld zł. Najbliższy wykup zaplanowany jest na październik 2023 roku, a średnie oprocentowanie bieżące wynosi 9,38 proc.

15 lutego zarząd spółki BBI Development w raporcie bieżącym poinformował o dokonaniu przydziału 26 000 sztuk obligacji na okaziciela serii BBD0225 o łącznej wartości nominalnej 26 000 000 zł. Jak podaje spółka celem emisji jest częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0223 oraz BBD0223. Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 1 000 zł. Obligacje nie są zabezpieczone. Oprocentowanie ustalone zostało wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy w wysokości 7,75 proc. Spółka przewiduje, że wykup obligacji nastąpi w dniu 24 lutego 2025 roku. Warunki emisji obligacji przewidują możliwość asymilacji z innymi obligacjami wyemitowanymi przez spółkę.

16 lutego 2023 roku zarząd Ghelamco Invest dokonał warunkowego przydziału 30 000 obligacji serii PZ2 o łącznej wartości nominalnej 30 000 000 zł. W ramach subskrypcji, która miała miejsce pomiędzy 7 a 15 lutego, 132 inwestorów złożyło zapis na 53 868 papierów, co finalnie wymusiło 44,31 proc. redukcję. Ostatecznie obligacje zostały przyznane wszystkim inwestorom, którzy złożyli zapisy. Lutowa emisja podobnie jak styczniowa przeprowadzana jest w ramach przyjętego w grudniu programu emisji do 150 mln euro. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stopę WIBOR 6M powiększoną o 5 proc. marży.

Debiuty

W lutym na Catalyst zadebiutowało 5 serii obligacji o łącznej wartości 277,5 mln zł, wartość ta jest zdecydowanie niższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. W styczniu na rynek wprowadzono obligacje o wartości 2,8 mld zł, a w grudniu 170 mln zł.

W badanym miesiącu największą emisję wprowadziło do obrotu Echo Investment. Papiery ECH1227 z grudniowej emisji zadebiutowały 17 lutego. Charakteryzują się oprocentowaniem w bieżącym okresie odsetkowym na poziomie 11,9 proc. i aktualnie na rynku wtórnym notowane są po 99,05 proc. wartości nominalnej. Obligacje mogą zostać wykupione przed terminem wykupu na żądanie emitenta, w takim przypadku emitent zobowiązany będzie do zapłaty premii ustalonej na podstawie momentu kiedy wykup będzie miał miejsce. Aktualnie na rynku notowanych jest 15 serii obligacji. Najbliższy wykup będzie miał miejsce w kwietniu br. i dotyczy emisji o wartości 96 510 000 zł.

Pierwszymi obligacjami debiutującymi w lutym były papiery wartościowe wyemitowane przez Ghelamco. 10 dnia miesiąca na Catalyst zadebiutowały papiery wyemitowane w ramach XI programu emisji o wartości do 150 euro. Obligacje są zabezpieczone poprzez poręczenie ustanowione przez gwaranta tj. Granbero Holdings Limited. W ramach przypomnienia warto wspomnieć, że obligacje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Popyt na debiutujące obligacje, których subskrypcja miała miejsce pomiędzy 10 a 23 stycznia, wymusił na spółce 45,54 proc. redukcję. Papiery dłużne oferują oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 6M + 5 proc. marży, a ich wykup ma nastąpić w lutym 2026 roku. Prawo emitenta do wcześniejszego wykupu będzie realizowane poprzez wypłatę premii, która będzie wynosić 0,5 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu obligacji na 6 miesięcy przed dniem wykupu lub 1 proc. w pozostałych przypadkach.

21 lutego 2023 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym trafiło 200 000 obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGo. Emitent posiada prawo wcześniejszego wykupu obligacji na własne żądanie. Aktualnie na rynku notowanych jest 9 serii obligacji. Najbliższy wykup będzie miał miejsce w lipcu br. i dotyczy obligacji oznaczonych kodem PRF0723 o wartości 10 000 000 zł.

Dzień później tj. 22 lutego 2023 roku debiutowały papiery Arche. Emisja o wartości 12 mln zł oferuje inwestorom oprocentowanie zmienne, na które składa się WIBOR3M + 4,7 proc. marży. Obligacje są zabezpieczone na podstawie: hipoteki do kwoty odpowiadającej 150 proc. wartości nominalnej obligacji, cesji praw z polis ubezpieczeniowych oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Aktualnie na rynku notowanych jest pięć serii papierów dłużnych emitenta, w tym dwie serie to obligacje stałokuponowe, płacące 6 proc. w skali roku.

W okolicy połowy miesiąca miał miejsce debiut papierów wartościowych oznaczonych kodem INS0526 wyemitowanych przez spółkę Indos. Przydział dokonany 23 listopada 2022 roku, poprzedziła subskrypcja, która miała miejsce w pierwszej połowie listopada. Przedmiotem debiutu z 17 lutego jest 5 500 sztuk obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 000 zł. Obligacje mają status papierów wartościowych zabezpieczonych. Aktualnie łączna wartość wszystkich serii obligacji do wykupu posiadanych przez spółkę wynosi 31 286 500 zł. Najbliżej wykupu znajdują się papiery wypłacające stały kupon w wysokości 6,5 proc. wartości nominału oznaczone kodem INS0923.

Obligacje „covidowe”

W lutym Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził dwa przetargi sprzedaży obligacji.

09 lutego BGK wyemitował obligacje w ramach dwóch serii: FPC0631 i FPC1140. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 236,7 mln zł w ramach przetargu podstawowego. Serii FPC1140 sprzedano 31,7 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 18 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej.

28 lutego BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0328, FPC0631, FPC0733 i FPC0342. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0342 – 805 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 52 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0328 sprzedano łącznie 250 mln zł, serii FPC0631 222,6 mln zł, a serii FPC0733 164mln zł.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 142,9 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Triumf niewierzących

  12 kwietnia 2024
  Nie jest to codzienna sytuacja. W jednym czasie rentowność obligacji skarbowych spada, a metali szlachetnych zyskuje. W piątek obligacje odbijały, ale metale szlachetne nadal drożały. Triumfują inwestorzy od dawna dostrzegający wyższość aktywów materialnych nad pieniądzem fiducjarnym.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (marzec 2024)

  12 kwietnia 2024
  W marcu obrót na Catalyst osiągnął 307,83 mln zł – poniżej 12-miesięcznej średniej (463,97 mln zł) i aż o 32,1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Korekta dłuższa niż trend

  05 kwietnia 2024
  Odreagowanie rentowności skarbowych trwa już ponad trzy miesiące, i póki co, to długość korekty, a nie jej zasięg może rodzić pytania o kontynuację rajdu. Pytania o tyle istotne, że wyniki funduszy dłużnych przestają zachwycać, a więc być może także przyciągać kapitał.
  czytaj więcej
 • RPP nie zmieniła stóp procentowych

  04 kwietnia 2024
  Zgodnie z oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, w tym referencyjną na poziomie 5,75 proc.
  czytaj więcej