środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (maj 2022)

Mateusz Wojdała i Marcin Walczak, DM NWAI | 21 czerwca 2022
W maju obrót na Catalyst osiągnął 841,84 mln zł, czyli znacznie powyżej 12-miesięcznej średniej, która wynosi 452,29 mln zł.

W maju Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR wzrósł do poziomu 3,48 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,32 proc. (0,32 proc. w kwietniu).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowało 12 z nich, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Usługi Finansowe (+180 p.b.). Na kolejnych miejscach pod względem wzrostów ZDM znalazły się sektory: Deweloperzy Komercyjni (+50 p.b.), Retail (+38 p.b.) i Wierzytelności (+30 p.b.). Wzrosty w pozostałych sektorach nie przekroczyły 30 p.b. Spadki rentowności dotyczyły 5 sektorów. Największy spadek miał miejsce w sektorze Getin Noble Bank (- 1135 p.b.), następnie Medycyna (-35 p.b.), Przemysł (-18 bps) oraz Budownictwo (-5 p.b.). Sektor BGK/EBI/PFR odnotował najmniejsza zmianę rentowności, która w maju zmieniła się o -1 bps .względem kwietnia.

Za wzrost ZDM o 180 p.b. w sektorze Usługi Finansowe odpowiada spadek kursu 6 na 7 obligacji notowanych, należących do tego sektora. Największy z nich dotyczył papierów Europejskiego Centrum Odszkodowań, którym zmiana ceny o -15,4 proc. zapewniła czwarte miejsce w naszym zestawieniu. Niewątpliwie zmiana ceny spowodowana była niedotrzymaniem ustalonego poziomu wskaźnika zadłużenia, co uprawnia Obligatariuszy do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wkupu obligacji przez Emitenta. Analizując jednak ten sektor, należy zwrócić uwagę na fakt, że obligacje spółki PZU S.A. (PZU0727) stanowią aż 90,5 proc. całego sektora usług finansowych. Ich rentowność w maju wyniosła 1,74 proc. (zmiana o 1 bps względem kwietnia) a kurs wzrósł o 0,23 proc. Taka kolej rzeczy świadczy o tym, że rentowność sektora realnie jest zdecydowanie niższa, a na zmianę mediany wpływają serie o zdecydowanie mniejszych wartościach.

Analizowany miesiąc nie był również korzystny dla dwóch serii stałoprocentowych obligacji wyemitowanych przez BGK. Kurs FPC0733 spadł o 8,8 proc. a FPC1140 o 5,3 proc. Tak istotny spadek obrazuje rynek, który w obliczu doniesień inflacyjnych oczekuje coraz większego dyskonta od długoterminowych instrumentów dłużnych.

Maj okazał się jednak dobrym miesiącem dla obligacji wyemitowanych przez Getin Noble Bank. Spadek ZDM o 1134 p.b. jest wynikiem wzrostu cen 9 z 16 notowanych serii, których kurs wzrósł średnio o 26,8 proc. Wyjątek stanowiły 3 serie: GNB0624, GNB1123, GNB0824, których kurs bardzo wyraźnie spadł kolejno o: 44,3 proc., 35,4 proc., 25,5 proc. Obligacje wyemitowane przez Getin Noble Bank cechują się ogromną niestabilnością cenową. Niewątpliwie fakt ten wynika z ogólnej sytuacji Emitenta oraz perspektywy powtórzenia się historii Idea Banku. Wzrost wspomnianych 9 serii utożsamiać można zarówno z odreagowaniem kursu po kwietniowych spadkach, wywołanych negatywnymi komunikami ale także z obecnością kapitału spekulacyjnego.

Obroty

W maju obrót na Catalyst osiągnął 841,84 mln zł, co jest wartością znacznie powyżej 12-miesięcznej średniej (452,29 mln zł). Jest to wartość jednak niższa o 4,3 proc. od obrotów wygenerowanych w marcu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 13,5 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 201,91 mln zł. Jest to spadek o 19,3 proc. w stosunku do 250,2 mln zł osiągniętych w kwietniu. Wartość w maju jest również znacząco powyżej 12 – miesięcznej średniej (137,91 mln zł). Za spadek wartości obrotów względem kwietnia odpowiadają głównie sektory: Banki, na którym obroty wyniosły 62,68 mln zł wobec 89,57 mln zł przed miesiącem oraz Deweloperzy Komercyjni – spadek obrotów z 44,57 mln zł do 30,99 mln zł. Największy wzrost obrotów odnotowały sektory: Usługi Finansowe 17,73 mln zł wobec 14,58 mln zł oraz Paliwa Gaz Energia 30,37 mln zł wobec 29,15 mln zł.

W sektorze Banki spadek obrotów zanotowało 16 z 34 notowanych serii obligacji. Za największy spadek w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria ALR1025 wyemitowana przez Alior Bank, która zanotowała spadek obrotów z 33,6 mln zł w kwietniu do 14,5 mln zł w maju. Kurs tej serii obligacji wzrósł o 90 p.b. do 109 proc. wartości nominalnej. Największy wzrost obrotów w sektorze odnotowała emisja PEO1027 należąca do Pekao Banku – wzrost z 10 mln zł do 12,6 mln zł, przy wzroście ceny o 50 p.b. do 99,75 proc. nominału. W sektorze Deweloperzy Komercyjni największy spadek obrotu odnotowały obligacje serii GHI1224 – 3,3 mln zł w maju względem 14,9 mln zł w kwietniu przy utrzymaniu ceny na poziomie 99,25 proc. nominału.

W segmencie Usługi Finansowe wzrost obrotów odnotowany został na 4 z 7 notowanych serii przy czym największy wpływ miał wspominana już seria, stanowiąca większość rynku, należąca do PZU. Obrót na walorze PZU0727 wzrósł względem kwietnia o 2,8 mln zł przy niewielkiej zmianie kursu o 23 p.b. do poziomu 99,55 proc. wartości nominalnej.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 72,4 mln zł wobec 74,4 mln zł przed miesiącem (całość obrotu w maju została wygenerowana przez BGK). Największe zmian w obrotach zaobserwować można było na seriach: IDS1022, FPC0725, FPC0631. Obrót na obligacjach serii IDS1022 spadł z 17,2 mln zł w kwietniu do 0,015 mln w maju, przy spadku ceny zaledwie o 5 p.b. do poziomu 100,15 proc. nominału. Obrót na obligacjach serii FPC0725 spadł z 23,8 mln zł w kwietniu do 10,2 mln zł w maju, przy jednoczesnym wzroście ceny o 61 p.b. do 83,91 proc. nominału. Z kolei największy wzrost zainteresowania należał do serii FPC0632. Obroty na walorze wzrosły z 6,1 mln zł w kwietniu do 14,7 mln zł w maju, przy równoczesnej zmianie kursu o +48 p.b. do 94,2 proc. wartości nominalnej.

Jeżeli chodzi o zestawienie obrotów pod względem emitentów, to niezmiennie najwyższe obroty odnotowały obligacje BGK – wartość osiągnęła 72,4 mln zł, były ona nieco niższa względem ubiegłego miesiąca (74,4 mln zł w kwietniu). Na drugim miejscu znalazł się PKN Orlen, którego wartość obrotów osiągnęła 21,5 mln zł w maju względem 14,7 mln zł w kwietniu. Trzecie miejsce przypadło jednocześnie dla KGHM Polska Miedź i Alior Banku, dla których obroty w maju wyniosły po 17,1 mln zł. Dla Alior Banku obrót ten był o 53,2 proc. mniejszy względem kwietnia, dla KGHM obrót spadł tylko o 2,84 proc.

Zapadalność

W maju do wykupu przypadało 5 serii obligacji o wartości 332,9 mln zł – Ronson (50 mln zł), Kruk (57,9 mln zł), PCC Exol (25 mln zł), Alior Bank (150 mln zł) i Echo Investment (50 mln zł). Emitenci wykupili obligacje w terminie. Dodatkowo w maju spółka Kredyt Inkaso dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii KRI0423.

W czerwcu wypada termin do wykupu 10 serii obligacji o łącznej wartości 802,2mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że swoje obligacje wykupili: Orlen, których wartość nominalna wynosiła 200 mln; Develia 31 mln oraz Indos 7 mln.

Największa czerwcowa zapadalność należeć będzie do PKN Orlen. Łączna wartość obligacji do wykupu wynosi 400 mln zł. Stosunkowo duże emisje muszą wykupić Dino Polska (170 mln zł), AB (75 mln zł) i Best (60 mln zł). Pozostałe emisje są zdecydowanie mniejsze, a ich wartości nie przekraczają 40 mln zł. Rynek wyceniał zapadające serie między 99-101,05 proc. nominału.

Nowe emisje

W maju poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 25 emitentów o łącznej wartości 3,5 mld zł i 37,1 mln euro. W kwietniu wartość emisji wyniosła 1,8 mld zł i 181,7 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 86,9 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 3,08 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring – 2,2 mld zł, PKO Bank Hipoteczny – 0,59 mld zł oraz Pekao Leasing – 0,19 mld zł.

Spółki znane z GPW uplasowały w maju łącznie 51,44 mln zł (uwzględniając kurs euro z 31.05.2022), wobec prawie 107,5 mln zł emisji w kwietniu. Najwięcej wyemitował Echo Investment – 40 mln zł. Data zakończenia subskrypcji przypadła na 11 maja, obligacje zostały przydzielone 12 maja. We wspomnianej subskrypcji Echo Investment przydzieliło 400 000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł oprocentowanych WIBOREM 6M powiększonym o 4 proc. marży. Emisja cieszyła się sporym popytem, inwestorzy złożyli zapis na 607 233 obligacje co doprowadziło do 34 proc. stopy redukcji. M to kolejna seria z czwartego programu emisji do kwoty 300 mln zł. Data pierwszego notowania na Catalyst ustalona została na 7 czerwca. Obecnie na rynku notowanych jest 12 serii emitenta a ich łączna wartości wynosi 1,3 mld zł.

Drugą emisją, o której mamy mniej informacji była emisja spółki Cavatina Holding. Spółka wyemitowała 3,5 letnie obligacje o wartości 2,5 mln euro, oprocentowane w oparciu o EURIBOR powiększony o 5,5 proc. marży. Emisja zakończyła się 12 maja a przydział papierów miał miejsce 19 maja. Na Catalyst notowane są 3 serie emitenta o łącznej wartości 81,2 mln zł.

Debiuty

W maju na Catalyst zadebiutowały 3 serii obligacji o łącznej wartości 145 mln zł. W kwietniu na rynek wprowadzono 89 mln zł, a w marcu 609 mln zł.

W badanym miesiącu największą emisję wprowadziło do obrotu Invest TDJ Estate Sp. z o.o. W połowie miesiąca Spółka wprowadziła na giełdę serie TDJ0624 o wartości nominalnej w wysokości 115 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało oparte o WIBOR 6M powiększony o 3,5 proc. marży. Od początku notowań na instrumencie tym zawarto jedną transakcje o wartości 12,4 tys. zł. Obecnie na Catalyst notowana jest tylko jedna seria należąca do emitenta.

Drugą pod względem wielkości emisje na rynek Catalyst wprowadził Novdom Sp. z o.o., której wartość nominalna wyniosła 20 mln zł. Oprocentowanie tych obligacji zostało ustanowione na poziomie stawki WIBOR 3M + 4,85 proc. marży. Od daty debiutu tych obligacji nie została zawarta jeszcze żadna transakcja. Seria NOD1224 to obecnie jedyna seria notowana na Catalyst.

Najmniejszą debiutującą emisją na Catalyst była seria AOW0125. Obligacje o wartości 10 mln zł są oprocentowane w oparciu o WIBOR 3M powiększony o 5,1 proc. marży. W maju obroty na walorze wyniosły jedynie 7,76 tys. zł. Na rynku Catalyst notowane są 3 serii emitenta o łącznej wartości prawie 23,2 mln zł.

Obligacje „covidowe”

Po kilku miesiącach przerwy na rynek wrócił Bank Gospodarstwa Krajowego i w ramach jednego przetargu sprzedał obligacje na łączną kwotę ponad 1,3 mld zł.

18 maja BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0328, FPC0631, FPC0733 i FPC1140. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 711,5 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 32 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0328 sprzedano łącznie 540,15 mln zł, serii FPC0733 2 mln zł a serii FPC1140 29 mln zł.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Po majowym przetargu całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi odpowiednio 134,4 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

31 maja BGK poinformował o możliwości przeprowadzenia w dniu 15 czerwca kolejnego przetargu obligacji.

W maju trend wzrostu rentowności obligacji wyemitowanych przez BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został wyhamowany. W zależności od daty zapadalności rentowności tych obligacji na koniec maja mieściły się w przedziale ok. 6-8 proc., podobnie jak w kwietniu.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze