niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (październik 2023)

Marcin Walczak i Mateusz Wojdała, DM NWAI | 17 listopada 2023
W październiku obrót na Catalyst osiągnął 507,87 mln zł - powyżej 12-miesięcznej średniej (450,64 mln zł) i o 51,2 proc. od obrotów wygenerowanych we wrześniu.

W październiku Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł do poziomu 2,71 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 1,08 proc. (1,36 proc. we wrześniu).

Z analizowanych sektorów spadek ZDM odnotowało 11, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Chemia (-111 p.b.) Na kolejnych miejscach pod względem spadków ZDM znalazły się sektory: Przemysł (-43 p.b.), BGK/EBI/PFR (-31 p.b.), Retail (-23 p.b.) oraz pożyczki (-21 p.b.). Spadki w pozostałych sektorach nie przekroczyły 20 p.b. Wzrost rentowności w maju dotyczył pozostałych 5 sektorów. Największe zmiany miały miejsce w sektorach: IT (+24 p.b.), Deweloperzy mieszkaniowi (+17 bps) oraz Wierzytelności (+16 p.b.).

Największy spadek ZDM wystąpił w przypadku obligacji sektora Chemia – 111 p.b. Niewątpliwie za takim wynikiem stoi wzrost kursów wszystkich serii obecnie należących do sektora. Warto zwrócić uwagę, że sektor ten w całości składa się z obligacji stałokuponowych. W naturalny więc sposób wzrosty kursów podparte są rozpoczętym we wrześniu cyklem obniżania stóp procentowych. Poza stonowanym wzrostem kursów w sektorze (średnio o 2,1 proc.) wyjątek stanowiła seria PCR1026, która drożała aż o 8,5 proc. Tak duży wzrost jak na rynek Catalyst nie był jednak do końca uzasadniony. Z uwagi na to, że wartość obrotu wyniósł zaledwie 73,6 tys. widać tutaj efekt niskiej płynności i można się spodziewać, że w najbliższym czasie kurs waloru wróci do długoterminowego trendu.

Z kolei największy wzrost mediany ZDM odnotował sektor IT. Wynika on jednak z wykupu 2 serii obligacji wyemitowanych przez AB S.A. i WB Electronics S.A. Obecnie w sektorze pozostały już tylko dwie serie wyemitowane przez AB. Są to jednak papiery w pełni objęte przez instytucje finansowe, które niechętnie handlują nimi na rynku wtórnym. Ich cena od debiutu utrzymuje się na poziomie 100 proc. wartości nominalnej, a yield to maturity zmienia się zgodnie z upływającym czasem do wykupu.

Rozpoczęty cykl obniżania stóp procentowych, z opóźnieniem można było zaobserwować w październiku na obligacjach wyemitowanych przez BGK. Jak opisywaliśmy w raporcie z ubiegłego miesiąca, po wrześniowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, obligacje BGK charakteryzujące się największą zmiennością cenową, zareagowały w sposób odwrotny niż zakłada teoria. Ich rentowność rosła pomimo ponadprzeciętnej obniżki stóp, co tłumaczyliśmy brakiem zaufania inwestorów do dalszego luzowania polityki monetarnej. Po ostatniej obniżce o kolejne 25 p.b. sytuacja jednak wróciła do normy. W październiku drożały wszystkie stało kuponowe obligacje BGK, w tym najbardziej te o najdłuższym tenorze.

Październik nie był najlepszym miesiącem dla obligacji BBI Development. Na Catalyst obecnie notowana jest tylko jedna seria wyemitowana przez dewelopera i są to papiery oprocentowane aż 7,75 proc. powyżej stawki WIBOR 6M. W analizowanym miesiącu, wycena rynkowa papierów spadła o 2,6 proc. i zmiana ta była dodatkowo podparta wysokim wolumenem względem wcześniejszych miesięcy (3,32 mln w październiku, 35 tys. we wrześniu i 548 tys. w sierpniu). W tym czasie Emitent nie raportował żadnych niepokojących informacji zwiększających chociażby ryzyko kredytowe. Być może spadek ten uwarunkowany był doniesieniami o kilkukrotnym zakupie obligacji przez osobę powiązaną z członkiem zarządu.

Obroty

W październiku obrót na Catalyst osiągnął 507,87 mln zł, co jest wartością powyżej 12-miesięcznej średniej (450,64 mln zł). Jest to wartość wyższa o 51,2 proc. od obrotów wygenerowanych we wrześniu. Transakcje pakietowe w omawianym miesiącu nie wystąpiły.

Mimo istotnego wzrostu obrotu na Catalyst, obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 143,66 mln zł. Stanowi to niewielki spadek o 3,4 proc. w stosunku do 148,77 mln zł osiągniętych we wrześniu. Wartość październikowa osiągnęła poziom nieco niższy od 12 – miesięcznej średniej (162,15 mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem września odpowiada głównie sektor Deweloperzy Komercyjni, na którym obroty wyniosły 45,47 mln zł wobec 27,84 mln zł przed miesiącem. Istotny wzrost obrotów odnotował również sektor BGK/EBI/PFR – 86 mln zł w stosunku do 61,87 mln zł miesiąc wcześniej. Największy spadek obrotów odnotował sektor: Banki – 25,19 mln zł wobec 35,55 mln zł przed miesiącem oraz Usługi Finansowe – 9,21 mln zł wobec 16,82 mln zł we wrześniu.

W sektorze Deweloperzy Komercyjni wzrost obrotów zanotowały 22 z 39 notowanych serii. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria GHI1224 wyemitowana przez Ghelamco Invest, która zanotowała wzrost obrotów z 3,71 mln zł we wrześniu do 8,17 mln zł w październiku. Pomimo zdecydowanie większego zainteresowania względem ubiegłych miesięcy, kurs obligacji nie odnotował zmian i przyjął wartość 100,6 proc. wartości nominalnej. Drugą serią, która wyraźnie poprawiła obroty w październiku była seria BBI0225 wyemitowana przez BBI Development. Wartość wszystkich transakcji zawartych na walorze wzrosła z 35 tys. do 3,3 mln zł przy jednoczesnym spadku kursu o 265 p.b. do 100,35 proc. nominału.

W sektorze Banki spadek obrotów odnotowało 9 z 23 serii należących do sektora przy czym największy wpływ miała seria PEO1027 wyemitowanej przez Pekao S.A. Obrót na walorze spadł względem września o 5,48 mln zł. Październikowy handel zakończył się przy cenie 100,69 proc. nominału, i był to wzrost o 26 p.b. W segmencie Usługi finansowe, bardzo duży spadek obrotu dotknął obligacje PZU S.A., które praktycznie w całości odpowiadały za obrót w sektorze. W październiku łączna wartość zawartych transakcji na walorze PZU0727 wyniosła 7,64 mln zł, podczas gdy we wrześniu było to aż 16,3 mln zł.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 86,00 mln zł wobec 61,87 mln zł przed miesiącem. Prawie całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Wyjątek stanowiła seria PFR0324 wyemitowana przez Polski Fundusz Rozwoju, na której zawarto transakcje o wartości 9,9 mln zł. Spośród 10 wyemitowanych serii przez BGK, zwiększony popyt względem ubiegłego miesiąca można było zauważyć na 5 z nich. Największe zmiany wolumenu dotyczyły serii FPC0630 oraz FPC0631. Obrót na FPC0630 wzrósł dwukrotnie do 20,4 mln zł a jej cena rynkowa wzrosła o 1,84 proc. W przypadku FPC0631 obrót zwiększył się o 7,7 mln zł względem września przy jednoczesnym spadku wyceny o 0,1 proc.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, pierwsze miejsce niezmiennie należy do BGK z obrotami równymi 76,1 mln zł. Stanowi to zauważalny wzrost względem ubiegłego miesiąca (61,9 mln zł). Drugie miejsce, przypadło deweloperowi Ghelamco Invest. Obroty na walorach emitenta wzrosły aż o 15,8 mln zł względem ubiegłego miesiąca. Na trzecim miejscu znalazł się Kruk, w przypadku którego wolumen w październiku pogorszył się o 3,7 mln zł.

Zapadalność

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o terminie do wykupu 11 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 2,6 mld zł. Wszyscy wymienieni emitenci dokonali wykupu papierów dłużnych w terminie. Dodatkowo Ghelamco Invest dokonał przedterminowego wykupu serii GHE0924.

W listopadzie wypada termin wykupu 4 serii obligacji o łącznej wartości 237,4 mln zł. Na dzień wydania raportu wiadomo, że swoje obligacje wykupiło już dwóch emitentów: Global Trade Center S.A. (146,7 mln zł) oraz Echo Investment (50 mln zł). Relatywnie mniejsze emisje w listopadzie wykupują: Kruk (30 mln zł) oraz Arche (10,7 mln zł). Obie serie na koniec miesiąca notowane były z delikatnym dyskontem, a w ostatnich miesiącach prawie nimi nie handlowano.

Nowe emisje

W październiku poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 18 emitentów o łącznej wartości 4,43 mld zł i 155,19 mln euro. We wrześniu wartość emisji wyniosła 5,1 mld zł i 8,5 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 86,3 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 3,82 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring Sp. z o.o. –1,25 mld zł, Pekao Leasing Sp. Z o.o. – 900 mln zł oraz PKO Leasing S.A . – 699 mln zł.

W październiku spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 1,12 mld zł oraz 43 mln euro. Dla porównania we wrześniu łączna wartość emisji wyniosła 1,6 mld zł i 1,25 mld euro.

Najwięcej w zł wyemitował KRUK – 540 mln zł w dwóch emisjach. Pierwsza z nich to papiery z pięcioletnim tenorem oprocentowane według stawki WIBOR 3M + 4 pkt proc. marży. Seria o łącznej wartości 90 mln zł w całości trafiła do inwestorów indywidualnych, którzy zgłosili większy popyt, doprowadzający do prawie 10 proc. redukcji. Tego samego miesiąca papiery te trafiły na Catalyst. Drugą, zdecydowanie większą emisją uplasowaną w październiku stanowiła seria sześcioletnich obligacji o łącznej wartości 450 mln zł. Papiery w tym przypadku kierowane były do inwestorów instytucjonalnych, a emitent zobowiązał się płacić za nie 4,65 proc. ponad WIBOR 3M.

Drugą pod względem wielkości emisję w zł (260 mln), w październiku uplasował Atal S.A. Obligacje zostały wyemitowane na okres 2 lat, a ich oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M powiększonym o 1,5 pkt proc. marży. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 53 podmioty, w tym subfundusze. Spośród sektora deweloperzy mieszkaniowi, Atal jest spółką oferującą jedne z najniższych marży ponad WIBOR co zważywszy na sukces dotychczasowych emisji świadczy o solidnej pozycji spółki. W październiku swoje dwie emisje z sukcesem uplasowała spółka Ghelamco Invest S.A. Pierwszą z nich o wartości 65 mln zł, emitent przydzielił w ramach bezprospektowego programu 131 emitentom. Druga emisja, warta 75 mln zł, kierowana była już w drodze oferowania publicznego do inwestorów detalicznych. Podobnie jak w przypadku pozostałych 7 zmiennoprocentowych serii Ghelamco, oprocentowanie październikowych zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M powiększonym o 5 pkt proc. marży.

Podobnej wielkości emisję przydzielił w październiku Unibep S.A. W związku z dużym zainteresowaniem emitent zwiększył łączną wartość nominalną wyemitowanych obligacji do 138 mln zł z początkowo zakładanych 100 mln. Nowe papiery Unibepu oferują kupon z wyższą marżą ponad WIBOR niż dotychczas emitowane. Wynosi ona 4,3 proc. wobec 3,5 proc. Zgodnie z warunkami emisji, obligacje zadebiutowały jeszcze tego samego miesiąca na Catalyst, gdzie obecnie notowane są 3 serie o łącznej wartości nominalnej 183,5 mln zł.

Z kolei Echo Investment uplasował emisję pięcioletnich euroobligacji. Emisja dotyczyła niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według stałej stopy w wysokości 7,4 proc. w skali roku. Równolegle, w związku z procesem emisji, Emitent nabył w celu umorzenia papiery notowane pod nazwą ECH1024 o łącznej wartości nominalnej 31,3 mln euro.

Pozostałe dwie październikowe emisje były już zdecydowanie mniejsze. PCC Rokita pozyskał z emisji 25 mln zł przy czym inwestorzy zgłosili na nie ponad dwukrotnie większy popyt. Rozczarował natomiast Best, który ubiegał się o 50 mln zł.

Debiuty

W październiku na Catalyst zadebiutowało 5 serii obligacji o łącznej wartości 386 mln zł, wartość ta jest niższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. We wrześniu na rynek wprowadzono obligacje o wartości 477 mln zł, a w sierpniu 1,66 mld zł.

Największa debiutująca na Catalyst emisja, to obligacje Unibepu (138 mln), które scharakteryzowane zostały powyżej.

Drugą co do wielkości serię w październiku wprowadził deweloper Victoria Dom. Debiutujące obligacje o wartości nominalnej 100 mln zł to dwie, zasymilowane serie, wyemitowane przed miesiącem. Pomimo tego, że papiery zadebiutowały początkiem miesiąca, do końca października nie handlowano nimi. Na Catalyst obecnie notowanych jest 6 serii o łącznej wartości nominalnej 265,38 mln zł i wszystkie z nich notowane są z niewielką premią.

Wrześniową emisję na Catalyst w październiku wprowadził również Kredyt Inkaso. Oprocentowane według stopy WIBOR 6M + 5,5 pkt proc. marży papiery o wartości nominalnej 1000 zł każda, trafiły do 75 inwestorów. Nie można w tym przypadku mówić jednak o pełnym sukcesie, gdyż emitent początkowo ubiegał się o 50 mln zł, a pozyskał 38 mln zł. Od dnia debiutu na walorze zawarto transakcje o łącznej wartości 563 tys. zł, a rynek wycenił serię na koniec miesiąca na 99,3  proc. wartości nominalnej.

Najmniejszy październikowy debiut to obligacje wyemitowane, przed dwoma miesiącami przez Arche. Początkowo emitent nie ujawniał wartości oprocentowania, teraz wiemy, że zostało ono ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększonym o 4,2 pkt proc. marży. Oprocentowanie może jednak wzrosnąć aż o 0,5 pkt proc. w przypadku złamania kowenantów tj. wskaźnika zadłużenia netto. Ponadto spółka może dokonać wcześniejszego wykupu papierów, przy czym zobowiązana jest wówczas do wypłacenia ustalonej w warunkach odpowiedniej premii.

Obligacje „covidowe”

W październiku Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził dwa przetargi sprzedaży obligacji.

5 października BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0328, FPC0631, FPC0733 oraz FPC0342. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 443,3 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 61 mln w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0328 sprzedano łącznie 304 mln zł, serii FPC0733 296,5 mln zł, a serii FPC0342 193,2 mln zł.

18 października BGK wyemitował obligacje w ramach trzech serii: FPC0631, FPC0733 oraz FPC0342. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 177 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 57 mln w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0342 sprzedano łącznie 104,249 mln zł, a serii FPC0342 90 mln zł.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 150,86 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Rynkowy zwrot

  01 grudnia 2023
  Najpierw wstępne odczyty inflacji potwierdziły kierunek spadkowy, a później odczyty PMI wskazały na słabnącą koniunkturę w Europie. W efekcie rentowności spadły. Nie wszystkie karty zostały jeszcze odkryte.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Rekordowy rok 2023

  24 listopada 2023
  Na całoroczne podsumowania jeszcze zbyt wcześnie, ale już dziś wiadomo, że 2023 r. okazał się najlepszym w historii pod względem wartości i liczby przeprowadzonych emisji obligacji korporacyjnych, z wyłączeniem banków, skierowanych do indywidualnych inwestorów na podstawie prospektów.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nowe warunki już działają

  17 listopada 2023
  Do grupki emitentów zbierających zapisy od inwestorów indywidualnych dołączyły Echo Investment oraz Budlex. A ponieważ Developres wydłużył ofertę ze względów proceduralnych, w pewnym momencie łącznie aż pięciu emitentów prowadziło ogólnodostępną dystrybucję w jednym czasie. Rynek w rozkwicie.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Wzrost stawek WIBOR

  10 listopada 2023
  Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, ale ponieważ wcześniej stawki WIBOR zdyskontowały kolejne cięcie, doszło do ich odbicia. I możliwe, że po skorygowaniu oczekiwań stawki WIBOR ustabilizują się przynajmniej na kilka miesięcy.
  czytaj więcej