wtorek, 23 kwietnia 2019

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2018)

Szymon Jędrzejewski i Dagmara Studniarek, DM NWAI | 10 września 2018
Sierpniowe obroty na rynku Catalyst zmniejszyły się w porównaniu do lipca o prawie 39 proc. i wyniosły 111,04 mln zł. Taka wartość obrotów oznaczała również spadek o 51 proc. w porównaniu do czerwca, a także była o 46,7 proc. poniżej średniej z ostatnich 12 miesięcy.

W lipcu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji wzrosła o 12,5 p.b. Wzrost ZDM nastąpił dla dziewięciu z analizowanych sektorów, natomiast dla siedmiu nastąpił jej spadek. Największy wzrost ZDM odnotowano w sektorze Inne, bo aż o 50 p.b. Pozostałe znaczące wzrosty nastąpiły w sektorach IT (+41 p.b.), Getin Noble Bank (+41 p.b.) oraz Wierzytelności (+20 p.b.). Największe obniżenie ZDM odnotowano w sektorze Usługi finansowe (-24 p.b.). W pozostałych sektorach spadki nie przekroczyły 9 p.b. W sierpniu wzrosły ceny dla 30 proc. papierów, spadły natomiast dla 31 proc.

Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wzrost cen, uplasowały się papiery Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Seria EIB0521, pomimo niskiej zmienności ceny na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, w sierpniu zyskała prawie 6 proc., a jej kurs kształtował się nieco powyżej nominału. Kursy kolejnych papierów tego emitenta pozostały bez zmian. Kolejnymi obligacjami notującymi największe wzrosty cen są niektóre papiery emitowane przez Getin Noble Bank. Seria GNB0124 zyskała 5,6 proc., jednak w ciągu sześciu miesięcy papiery straciły 2,5 proc. na wartości. Kolejna seria tego emitenta, GNO1120, zyskała jedynie 3,8 proc. Zaraz za Getin Noble Bank znalazły się obligacje LC Corp. Kurs serii LCC0222 wzrósł w sierpniu o 4,8 proc., jednak był to wynik obrotu tylko jednym wolumenem w ciągu całego miesiąca. Również trzy z obligacji emitowanych przez spółkę Best znalazły się wśród dziesięciu notujących największe wzrosty cen. Kolejne przyrosty zanotowały papiery spółek BVT (+4,2 proc.) i Columbus Energy (+3,4 proc.). Seria MUR0220, emitowana przez Murapol, kontynuuje wzrost cen, choć już nie tak raptowny jak miesiąc wcześniej. W sierpniu bowiem cena tej serii zyskała 3,9 proc., czyli prawie 4 razy mniej niż w lipcu.

Zdecydowanym liderem wśród spadków cen jest spółka Fast Finance. Seria M straciła w sierpniu 48,2 proc. i prawie 70 proc. w perspektywie ostatnich sześciu miesięcy. Mimo jednorazowego odbicia w górę o 12 proc. miesiąc wcześniej, w sierpniu kurs spadł drastycznie do 29 proc. nominału. Kolejnymi papierami z największym spadkiem są obligacje emitowane przez spółkę Braster. Seria BRA0519 straciła w tym miesiącu 12,6 proc. Papiery zanotowały największy spadek kursu zaraz po tym, jak zarząd Brastera poinformował, iż podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój spółki. Co ciekawe, tracą również obligacje emitowane przez Getin Noble Bank. Pomimo wzrostu kursu dwóch serii tego emitenta, aż pięć innych papierów znalazło się wśród największych spadków w tym miesiącu i wszystkie z nich tracą na wartości z perspektywy sześciu miesięcy. Najwięcej straciły serie GNB0421 (-6,9 proc.), GNB1120 (-5,8 proc.), GNB1220 (-4,4 proc.), GNB0723 (-4,3 proc.) i GNB0221 (-4,2 proc.). Takie przeceny papierów Getin Noble Banku były spowodowane spadkiem kursu Idea Banku, który poinformował o odpisach obciążających wynik za II kwartał 2018 roku. Odpisy te doprowadzą bowiem do obniżenia współczynników wypłacalności poniżej poziomów wskazywanych przez KNF. Przecena dotknęła także serii VVD0520 (-6,1 proc.), KRI1221 (-5,9 proc.) oraz ACH1119 (-4,3 proc.). Wszystkie z wymienionych papierów tracą na wartości również w perspektywie sześciu i trzech miesięcy.

Obroty

Sierpniowe obroty na rynku Catalyst zmniejszyły się w porównaniu do lipca o prawie 39 proc. i wyniosły 111,04 mln zł. Taka wartość obrotów oznaczała również spadek o 51 proc. w porównaniu do czerwca, a także była o 46,7 proc. poniżej średniej z ostatnich 12 miesięcy. Porównując obecną wartość obrotów do tych z sierpnia 2017 roku można zaobserwować spadek aż o 40,6 proc. W sierpniu wartość transakcji pakietowych wyniosła 10,13 mln zł i było to o 2,5 mln zł mniej w porównaniu do zeszłego miesiąca. W sierpniu obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 95,35 mln zł, czyli o 31 proc. mniej niż w lipcu, co stanowiło 85,9 proc. obrotów wygenerowanych na rynku Catalyst.

Podobnie jak miesiąc wcześniej, najchętniej handlowanymi w sierpniu papierami były obligacje PKN Orlen. Seria PKN0722, która zadebiutowała zaledwie miesiąc wcześniej, wygenerowała 8,9 mln zł obrotów, co oznacza spadek o 44 proc. w stosunku do lipca. Zmalały również obroty innej serii tego emitenta – PK10622, której obrót miesiąc temu wynosił 7,7 mln zł. Nastąpił więc spadek o 26 proc. Warto wspomnieć o serii PKN0622, która nie znalazła się w zestawieniu najwyższych obrotów w sierpniu, gdyż wyniosły one jedynie 481 tys. zł. Jednak jeszcze w czerwcu było to 65,3 mln zł i 1,16 mln zł w lipcu. Zatem całkowity obrót obligacjami PKN Orlen zmniejszył się o 37 proc. i był równy 18 mln zł. Zaraz za spółką paliwową znalazły się papiery Echo Investment, które wygenerowały 5,7 mln zł obrotów i było to 2,5 razy więcej niż w zeszłym miesiącu. Obrót inną serią tego emitenta – ECN1022, był mniej więcej taki sam jak w lipcu i wyniósł 2,9 mln zł.

Debiuty

W sierpniu na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne o wartości 264 mln zł. Wszystkie serie zostały wyemitowane przez deweloperów. Największa była emisja przeprowadzona przez Echo Investment o wartości nominalnej 140 mln zł. Emitent płaci za 4 letnie papiery 2,9 proc. marży ponad WIBOR 6M. Co więcej, spółka ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji na koniec IV, V, VI lub VII okresu odsetkowego.

Kolejnym debiutem jest seria PB emitowana przez Robyg w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł. Są to pięcioletnie niezabezpieczone papiery warte 60 mln zł, za które deweloper płaci WIBOR 6M plus 2,85 pkt marży. Zadebiutowała również czerwcowa emisja Marvipolu. Papiery są warte 40 mln zł, a emitent zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 3,9 pkt proc. marży. Dla porównania, w swoich poprzednich emisjach, uplasowanych w sierpniu i listopadzie 2017 roku, deweloper oferował o 0,4 pkt proc. i 0,6 pkt proc. mniej za papiery odpowiednio cztero- i trzyletnie. Inne debiuty obligacji to emisje i2 Development (I2D1220, 15 mln zł) i Ghelamco Invest (GHE0621, 9 mln zł).

Nowe emisje

Największą nową emisją w sierpniu była emisja przeprowadzona przez mBank. Uplasowane obligacje są warte 0,5 mld euro (prawie 2148 mln zł wg średniego kursu NBP na 31 sierpnia). W pierwszych dniach września bank poinformował, iż są to obligacje o oprocentowaniu stałym równym 1,058 proc. w skali roku. Nowe papiery będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Na początku sierpnia również Kredyt Inkaso przydzielił czteroletnie obligacje warte 50 mln zł. Emitent płaci za papiery WIBOR 6M plus 4,9 pkt proc. marży. Marża ta została podniesiona z początkowego poziomu 4,3 pkt proc., co może być uwarunkowane utrzymującą się niepewnością całego sektora wierzytelności po aferze z GetBack. Onico, spółka zajmująca się obrotem paliwami, uchwaliła w połowie miesiąca program emisji obligacji o wartości 30 mln zł. Emisja ta zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, a jej warunki nie zostały upublicznione. Odzieżowa spółka TXM uplasowała warte 21 mln zł imienne papiery zamienne na akcje serii H. Mają one czteroletni okres spłaty oraz oprocentowanie stałe, równe 8 proc. w skali roku. Ponadto Redan, największy akcjonariusz TXM, uplasował obligacje warte 13 mln zł. Spółka zamierza pozyskane pieniądze przeznaczyć między innymi na objęcie nowych akcji TXM. Z innych obligacji wysokie obroty zarejestrowano na obligacjach wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat (seria CPS0721, 4,2 mln zł), mBank (seria MBK1223, 2,7 mln zł) i Best (seria BST0820, 2,5 mln zł).

Oprócz wymienionych wyżej spółek, wysokie obroty wygenerowały także papiery takich emitentów jak Getin Noble Bank (8,1 mln zł, 35 notowanych serii), Ghelamco Invest (7,3 mln zł, 18 notowanych serii w zł), Alior Bank (4,9 mln zł, 10 notowanych serii) oraz Kruk (4,9 mln zł, 17 notowanych serii w zł).

28 sierpnia odbyło się zgromadzenie wierzycieli GetBacku, podczas którego jednak nie podjęto decyzji w sprawie propozycji układowych zarządu. Zakładał on bowiem spłatę wobec obligatariuszy w 31 proc., natomiast jedna czwarta pozostałego długu zostałaby przekonwertowana na akcje. Termin głosowania został przełożony na 9 października, za czym postulował zarówno zarząd GetBacku, jak i rada wierzycieli. Dodatkowy czas zarząd planuje wykorzystać na negocjacje z potencjalnymi inwestorami i zabezpieczonymi wierzycielami.

Zapadalność

We wrześniu i na początku października termin zapadalności przypada dla sześciu serii notowanych na Catalyst o wartości nominalnej 132 mln zł, z czego ponad połowa to obligacje GetBack. We wrześniu przewidziany jest też wykup obligacji BFF Polska o wartości nominalnej 20,5 mln zł. Natomiast w pierwszych dniach października zapadają kolejne papiery GetBacku (1,5 mln zł), a także Kruka (40 mln zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje