wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2021)

Szymon Jędrzejewski i Ignacy Budkiewicz, DM NWAI | 15 października 2021
We wrześniu obrót na Catalyst na obligacjach czysto korporacyjnych (bez BGK/EBI/PFR) wyniósł 87,9 mln zł, o 24 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Zero Discount Margin, bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR, obniżył się we wrześniu z 2,74 proc. do 2,54 proc. Uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,49 proc. (0,54 proc. w sierpniu).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowano zaledwie dla 4 z nich, w tym największy w sektorze Paliwa, Gaz, Energia (+13 pb.). Ponadto, minimalne wzrosty dało się zaobserwować w sektorach Retail (+4 pb.) oraz Deweloperzy Mieszkaniowi (+3 pb.). Spadki rentowności dotknęły 10 sektorów, w tym najbardziej sektor Usługi Finansowe (-131 pb.). Oprócz tego zwężenie ZDM odnotowały obligacje Getin Noble Banku (-68 pb.), sektor Pożyczki (-44 pb.), Przemysł (-38 pb.), Chemia (-29 pb.), czy Wierzytelności (-28 pb.).

Za wzrostem ZDM o 13 pb. w sektorze Paliwa, Gaz, Energia stoi dołączenie do zestawienia serii RPO0626 o wartości nominalnej 150 mln zł wyemitowanej przez dewelopera farm fotowoltaicznych R.Power. Emisja charakteryzuje się najwyższym poziomem ZDM w zestawieniu – 4,91 proc., co wynika z wyceny waloru na poziomie nominalnym i względnie wysokiej marży (4,95 proc.). Ponadto z zestawienia wypadła jedna emisja PKN Orlen (PKN0921) o wartości 200 mln zł, której data zapadalności przypadła w analizowanym miesiącu.

Na zawężenie się spreadu w sektorze Usługi Finansowe największy wpływ wywarły wzrosty cen na obydwu seriach emitenta AOW Faktoring (AOW0422 oraz AOW1022) o 1 pb. w obydwu przypadkach. Pomimo słabszych wyników uzyskanych po pierwszym półroczu w ujęciu rdr (przychody - -24,1 proc., zysk netto - -78,3 proc.), rynek wydaje się pozytywnie postrzegać obydwie serie.

Za spadkiem z ZDM o 68 pb. obligacji Getin Noble Banku stoi wzrost notowań 12 z 16 serii tego emitenta. Średnia zmiana kursu dla wszystkich emisji wyniosła 2,2 pb., przy czym seria GNB0323 wzrosła aż o 8,5 pb. Jest to drugi z rzędu miesiąc wzrostu notowań walorów GNB (w sierpniu ZDM obniżył się o 26 pb.). Przyczyn można upatrywać w wynikach tego emitenta po pierwszym półroczu, kiedy to Getin pierwszy raz od 18 kwartałów osiągnął zysk netto (3,5 mln zł) oraz pozytywnego sentymentu w stosunku do sektora bankowego w kontekście potencjalnej podwyżki stóp procentowych. Na uwagę zasługuje również fakt, że 8 serii zajęło pierwsze miejsca w zestawieniu największych wzrostów.

W sektorze pożyczki znajdują się 4 serie wyemitowane przez Everest Capital, z których dwie - EV10923 oraz EVC0822 zanotowały wzrosty notowań o odpowiednio 1,2 pb. i 1 pb. Zmiany kursów przełożyły się na zacieśnienie ZDM o 44 pb. Tendencja spadkowa jest kontynuowana od czerwca, kiedy to spread osiągnął poziom 5,95 proc Pozytywnego odbioru spółki można upatrywać w wynikach po drugim kwartale. Co prawda w pierwszej połowie roku Everest osiągnął stratę netto w wysokości 29,4 mln zł, jednak w ujęciu rdr jest to wzrost o 26,3 proc

Obroty

We wrześniu obrót na Catalyst osiągnął 186,6 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (231,9 mln zł). Jest to wartość wyższa o 9,8 proc. od obrotów wygenerowanych w sierpniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 1,1 mln zł i jest o 21,4 proc. wyższa niż w sierpniu (910 tys. zł).

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 87,9 mln zł. Jest to wzrost o 24 proc. w stosunku do 70,7 mln zł osiągniętych w sierpniu. Wartość wrześniowa jest również znacząco poniżej 12 – miesięcznej średniej (111,8 mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem sierpnia odpowiadają sektory Usługi Finansowe, na którym obroty wyniosły 15,5 mln zł wobec 3,8 mln zł przed miesiącem oraz Przemysł – wzrost obrotów z 1,8 mln zł do 12,4 mln zł. Największą zniżkę obrotów odnotował sektor Banki – 15,2 mln zł wobec 18,4 mln zł miesiąc wcześniej.

W sektorze Usługi Finansowe wzrosty obrotów zanotowały cztery z siedmiu notowanych serii obligacji. Za największy wzrost odpowiada seria PZU - PZU0727, która zanotowała wzrost obrotów z 2,5 mln zł w sierpniu do 14,9 mln zł we wrześniu. Największy spadek obrotów w sektorze dotknął emisji Cordii (CPF0724) – spadek z 833 tys. zł do 173 tys. zł. W obydwu przypadkach notowania obniżyły się po ok. 30 pb.

Jeśli chodzi o segment Banki to za spadek obrotów w głównej mierze odpowiadają serie: PKO BP – PKO0328, która zanotowała spadek obrotów z 1 zł w sierpniu do 0 zł we wrześniu oraz seria Banku Millennium – MIL1227, której obroty obniżyły się z 4,5 mln zł w sierpniu do 1 mln zł we wrześniu. Spadki obrotów na powyższych seriach nie przełożyły się na istotne zmiany notowań.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 54,4 mln zł wobec 57,5 mln zł przed miesiącem. Za tym spadkiem stoją w głównej mierze znacznie mniejsze obroty na seriach FPC1140 oraz FPC0725. Obrót na obligacjach serii FPC1140 spadł z 10 mln zł w sierpniu do 190 tys. zł we wrześniu, co przełożyło się na zmianę ceny, która spadła o 201 pb. do poziomu 95,5 proc Obrót na obligacjach serii FPC0725 spadł z 32,1 mln zł w sierpniu do 22,9 mln zł we wrześniu, co przełożyło się na zmianę ceny, która spadła o 76 pb. do poziomu 98,89 proc Wzrostu obrotów doświadczyła seria FPC0631, której obroty we wrześniu wzrosły aż o 9,1 mln zł do poziomu 9,4 mln zł, a cena wzrosła o 10 pb. do 98,75 proc. oraz seria PFR0325, której obroty we wrześniu wzrosły od 0 zł do poziomu 5,1 mln zł, a cena spadła o 145 pb. do 100,8 proc.

Jeżeli chodzi o zestawienie obrotów pod względem emitentów, to po raz kolejny najwyższe obroty odnotowały obligacje BGK – wartość osiągnęła 49,3 mln zł ale była niższa o 8,2 mln zł niż w sierpniu. Na drugie miejsce awansowało z dziesiątej pozycji PZU z obrotem na poziomie 14,9 mln zł (miesiąc wcześniej – 2,5 mln zł). Trzecie miejsce na podium uzupełnił KGHM z obrotami na poziomie 12,4 mln zł, który awansował z czternastego miejsca osiągniętego w sierpniu (obrót wtedy to 1,7 mln zł). Z pierwszej trójki zestawienia wypadły walory Echo Investment, które miesiąc temu zajęło drugą lokatę przy obrotach wynoszących 10,3 mln zł. We wrześniu obrót obligacjami tego emitenta wyniósł 9,3 mln zł, a spółka uplasowała się na czwartej pozycji w rankingu. Z trzeciego na szóste miejsce spadło Ghelamco Invest, którego obroty spadły z 8,6 mln zł do 6,5 mln zł.

Zapadalność

We wrześniu do wykupu przypadało 9 serii obligacji o wartości 2,97 mld zł. Największe z zapadających emisji były wyemitowane przez: Europejski Bank Inwestycyjny (2,5 mld zł), PKN Orlen (200 mln zł), Atal (100 mln zł) Best (60 mln zł) oraz Erbud (50 mln zł). Wszyscy emitencie poza spółką GetBack (12 mln zł), która jest obecnie w restrukturyzacji, wykupili swoje obligacje.

W październiku wypada termin do wykupu 6 serii obligacji o łącznej wartości 618,1 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że BGK wykupił swoją emisję (BGK1021) w terminie, natomiast PragmaGO dokonała przedterminowego wykupu swojej emisji (PRF1021).

Najwięcej obligacji do wykupu w październiku mają Develia (DVL1021) oraz PKO Bank Hipoteczny (PHO1021) – obydwie serie o wartości nominalnej wynoszącej 40 mln zł. Relatywnie mniejsze emisje wykupuje jeszcze Inpro (25 mln zł) oraz Elemental Holding (1,1 mln zł).

Nowe emisje

We wrześniu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 37 emitentów o łącznej wartości 5,91 mld zł oraz 59,6 mln euro. W sierpniu wartość emisji wyniosła 2,91 mld zł, a emisje w euro nie wystąpiły.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 78,2 proc. zarejestrowanych emisji, co daje wartość 4,15 mld zł. Najwięcej wyemitował Santander Factoring oraz Pekao Leasing (w dwóch emisjach) – obydwie spółki wyemitowały papiery o wartości nominalnej 1 mld zł, następnie Pekao Faktoring z dwoma emisjami o łącznej wartości 600 mln zł.

Spółki znane z GPW uplasowały łącznie 136,9 mln zł. Najwięcej wyemitował Atal – dwuletnie obligacje niezabezpieczone, oprocentowane na WIBOR 6M + 1,75 pkt proc. (jedna z najniższych marż w historii spółki). Jak donosi organizator, emisja dewelopera okazała się sukcesem na rynku długu. W trakcie budowania księgi popytu, wartość nominalna emisji była podwyższana dwukrotnie, a popyt i tak prawie trzykrotnie przekroczył wartość oferowanych obligacji. Ogromne zainteresowanie ze strony kupujących pozwoliło na obniżenie kosztu finansowania aż o 40 pb. w stosunku do emisji z kwietnia br.

Drugą co do wielkości emisją we wrześniu była ta przeprowadzona przez Infinity (holding tworzący grupę Profbud), a jej wartość to 11 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest oparte o WIBOR 3M + 5,25 pkt proc Początkowo emisja miała zostać uplasowana już w sierpniu, jednak po zakończeniu przyjmowania zapisów jedno z zabezpieczeń zostało wycofane przez emitenta. W efekcie, przydział długu został przesunięty o pięć dni.

Trzecia z wrześniowych emisji należy do Prefa Group. Notowana na NewConnect spółka z branży deweloperskiej wyemitowała półtoraroczne obligacje o wartości nominalnej 5,9 mln zł, oprocentowane na stałe 7,0 proc. rocznie. Emisja nie cieszyła się zainteresowaniem inwestorów, ponieważ początkowo emitent zamierzał pozyskać 12 mln zł.

Debiuty

We wrześniu na Catalyst zadebiutowały dwie serie obligacji o łącznej wartości 225 mln zł. W sierpniu na rynek wprowadzono 386 mln zł, a w lipcu 1,17 mld zł.

Największa debiutująca emisja została wyemitowana przez R.Power, dewelopera farm fotowoltaicznych. Jej wartość wynosi 150 mln zł, a papiery oprocentowane są według zmiennej stopy WIBOR 6M + 4,95 pkt proc Debiut przypadł na 20 września ale do dnia raportu nie dokonano na niej żadnych transakcji.

Drugą emisję we wrześniu uplasował Erbud – 75 mln zł. Seria ERB0925 oparta jest o oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + 2,6 pkt proc., a jej tenor wynosi cztery lata. Papiery zadebiutowały na rynku Catalyst 30 września i dokonano na niej do tej pory dwóch transakcji, przy czym obie miały miejsce w dniu debiutu, a obecna wycena rynkowa znajduje się na poziomie 100,61 proc. wartości nominalnej. Zgodnie z zapowiedziami emitenta, większość nowo wyemitowanego długu miała zostać przeznaczona na spłatę zapadającej we wrześniu emisji ERB0921 o wartości 52 mln zł, która charakteryzowała się o 40 pb. wyższą marżą.

Obligacje „covidowe”

We wrześniu Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach dwóch przetargów sprzedał obligacje na łączną kwotę 2,88 mld zł.

08 września BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0725, FPC0328, FPC0631 i FPC1140 o łącznej wartości 2,18 mld zł. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 1,33 mld zł w ramach przetargu podstawowego oraz 3 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0328 sprzedano 477,5 mln zł w ramach przetargu podstawowego, przy 2,2 proc. rentowności. Serii FPC140 sprzedano 170 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 58 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej, przy 2,64 proc. rentowności. Natomiast serii FPC0725 sprzedano 145 mln zł w ramach przetargu podstawowego, przy 1,55 proc. rentowności.

22 września BGK wyemitował obligacje w ramach trzech serii: FPC0725, FPC0328 i FPC0631 o łącznej wartości 693,3 mln zł. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0725 – 260,7 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 5 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej, przy 1,6 proc. rentowności. Serii FPC0328 sprzedano 213 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 20 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej, przy 2,24 proc. rentowności. Natomiast serii FPC0631 sprzedano 187,6 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 7 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej.

We wrześniu miał miejsce jeden przetarg strukturalnej operacji outright buy na którym dokonano skupu 1,83 mld zł obligacji. Wśród skupionych obligacji znalazły się dwie serie obligacji „covidowych” – FPC0328, na którą NBP wydał 1,1 mld zł przy podaży 1,28 mld zł i FPC0630, na którą NBP wydał 300 mln zł przy podaży 410 mln zł. Termin kolejnej operacji strukturalnej wyznaczono na 13 października.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wyniosło odpowiednio 131,7 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 61,4 mld zł (BGK: 41,6 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Ucieczka przed ryzykiem

  26 listopada 2021
  Nowa mutacja COVID zainfekowała rynki zdradzając zamiary najszybszych inwestorów, którzy pozbywając się ryzyka otwierali portfele na obligacje skarbowe. Ale nie polskie. U nas, za sprawą umorzeń, przysiadł też rynek emisji obligacji korporacyjnych.
  czytaj więcej
 • Nadchodzące kłopoty na rynku obligacji (Saxo Bank)

  26 listopada 2021
  Czas, aby inwestorom zapaliła się czerwona lampka, ponieważ w obliczu silnej presji inflacyjnej i bardziej agresywnej polityki monetarnej rynek obligacji sygnalizuje szybki wzrost stóp procentowych.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Jednak wyprzedaż

  19 listopada 2021
  Zamiast oczekiwanej korekty w ostatnich dniach rentowność obligacji w naszym regionie nadal rosła (czeskie papiery spisały się nieco lepiej). To zasługa drożejącego dolara i narastającej paniki. Na Catalyst oprocentowanie rośnie.
  czytaj więcej
 • Prognozy Saxo Banku

  19 listopada 2021
  Sześć powodów, dla których w 2022 roku stopy procentowe będą nadal rosły.
  czytaj więcej