sobota, 24 października 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (czerwiec 2020)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 10 lipca 2020
Całkowite obroty na Catalyst w czerwcu ukształtowały się na poziomie 229,18 mln zł, czyli o 13,96 mln zł mniej niż wynosi 12-miesięczna średnia. W porównaniu z majem były wyższe o 1,2 proc. wyższe, a w porównaniu z czerwcem 2019 roku o 7 proc. wyższe.

W czerwcu obligacje korporacyjne kontynuowały swój powolny powrót do rentowności sprzed pandemii. Zero Discounted Margin (ZDM) ważona wartością emisji spadła o 13 pb., a bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadła o 35 pb. Średni ZDM bez obligacji BGK wyniósł 3,11 proc. (wobec 3,48 proc. przed miesiącem).

Z 17 analizowanych kategorii obligacji, w 13 odnotowano spadki rentowności. Największe dotyczyły sektora Medycyny (- 102 pb.), Funduszy (-93 pb.), Budownictwa (-82 pb.) oraz Banków ex-Getin (-81 pb.). Wzrosty rentowności odnotowano dla trzech sektorów: Wierzytelności (+19 pb.), Pożyczki (+13 pb.) oraz Retail (+5 pb.). Rentowność w sektorze Przemysłu pozostała bez zmian.

Drugi miesiąc z rzędu ZDM w sektorze Medycyny obniżył się o ponad 100 pb. Spowodowane jest to wzrostem cen wszystkich trzech notowanych serii obligacji. Obligacje Voxel (VOX0221 i VOX0721) notowane są powyżej nominału. W czerwcu spółka przekazała raport za I kw. 20, w którym pokazała spadek zysku netto o 28,6 proc. rdr i wzrost zadłużenia. Z kolei obligacje Polskiej Grupy Farmaceutycznej notowane są po 99,98 proc., a zapadają w listopadzie tego roku. Ich kurs jest wspierany przez gwarancję udzieloną im przez Pelion.

Kolejny raz rentowność spadła w sektorze Fundusze – o 93 pb., co było spowodowane dalszym wzrostem kursu obligacji wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures FIZMCF1121 podrożało o 2 proc., a MCF0222 o 1,4 proc. W czerwcu fundusze MCI sfinalizowały umowę sprzedaży akcji Frisco na rzecz grupy Eurocash, za którą fundusz ten otrzymał bezpośrednio 116,6 mln zł.

Czerwiec był tez kolejnym miesiącem spadków rentowności dla sektora Budownictwa (-82 pb.). W marcu obligacje z tego sektora były jednymi z najsilniej taniejących, jednak od tego czasu ZDM spadł o prawie 600 pb., co sugeruje że inwestorzy nie spodziewali się takiego poziomu odporności emitentów na skutki pandemii.

W naszym zestawieniu największych wzrostów na pojedynczych seriach aż sześć pozycji zajmują obligacje Getin Noble Banku. Najwięcej zyskały serie GNB1223 (+13,7 proc.), GNB0523 (+12 proc.) i GNB0823 (+10,7 proc.). W czerwcu bank nie przekazał zbyt wielu informacji inwestorom. Najważniejsze z nich, to wpływ decyzji RPP o obniżce stóp procentowych z końca maja na wynik odsetkowy banku (mniejszy o 140-200 mln zł w 2020 roku) oraz rozszerzenie programu zwolnień grupowych o dodatkowe do 350 osób. Na te informacje ZDM dla wszystkich obligacji tego emitenta wzrósł o 46 pb.

Duży wzrost odnotowano też na silnie przecenionej serii KME0321 wyemitowanej przez Kancelarię Medius. W czerwcu zyskała 10,5 proc. i na koniec miesiąca była notowana na poziomie 57,2 proc. nominału. W ubiegłym miesiącu nie pojawiły się informacje, które w istotny sposób wpływałyby na sytuacje emitenta. W czerwcu sąd otworzył postępowanie układowe wobec spółki, a rada nadzorcza powołała do zarządu dwóch menedżerów, którzy do niedawna zajmowali się restrukturyzacją GetBacku. Jednocześnie swoją rezygnację złożył Michał Imiołek, założyciel i były prezes spółki.

Kurs o 7,7 proc. wzrósł dla serii AOW1020 wyemitowanej przez AOW Faktoring. Jej cena na koniec miesiąca wynosiła 98 proc. Podobnie jak w maju, w czerwcu spółka nie opublikowała żadnych nowych informacji, a duży wzrost kursu to najprawdopodobniej korekta spadku z zeszłego miesiąca w połączeniu z niewielką płynnością.

Drugi miesiąc rosła też seria PRF0723 wyemitowana przez PragmaGo (d. Pragma Faktoring). W czerwcu jej kurs wzrósł o 6 proc. m/m. Patrząc na kursy pozostałych serii tego emitenta z końca maja, dyskonto tej było znaczące (kurs 88,5 vs poz. średnio 95,6) co może uzasadniać te wzrosty. W czerwcu spółka przekazała jedynie okresową informacje o potwierdzeniu staniu przedmiotu zastawu (wpływy na rachunek bankowy za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 22,8 mln zł wobec min. 13 mln zł).

Wzrost o 5,2 proc. odnotowały jeszcze obligacje Echo Investment serii ECH1121. Seria ta była notowana na koniec miesiąca po 102 proc. nominału, co daje jej ZDM na poziomie zaledwie 1,6 proc. W porównaniu do pozostałych serii tego emitenta jest to niezwykle niski poziom rentowności (średnia wynosi 4,5 proc.). Jednak warto tutaj podkreślić, że obrót na tej serii wyniósł w czerwcu tylko 10 tys. zł, co odpowiada wartości nominalnej jednej obligacji. Prawdopodobnie to właśnie niska płynność stoi za takim „nierynkowym” poziomem rentowności.

Przechodząc do największych odnotowanych spadków, to zaledwie trzy serie odnotowały spadki większe niż 5 proc. Były to obligacje wyemitowane przez Kredyt Inkaso (KRI0322), Yolo (YOL0721) oraz Getin Noble Bank (GNB0824).

Obligacje KRI0322 straciły aż 6,9 proc. w marcu i są notowane po 80 proc. nominału. Jest to poziom zbliżony do pozostałych serii, które zapadają nie wcześniej niż w 2021 roku (seria KRI1020 notowana jest na poziomie 98 proc., a KRI0822 na poziomie 100, ale od marca nie zawarto na niej transakcji). W ubiegłym miesiącu spółka przekazała informacje o złożeniu rezygnacji przez wiceprezesa Jarosława Orlikowskiego oraz o złożeniu pozwu przeciwko byłym menedżerom spółki i podmiotom z nimi powiązanymi o zapłatę kwoty 21,3 mln zł tytułem odszkodowania za szkody pośrednie, jakie poniósł emitent w związku z działaniami pozwanych.

Seria YOL0721 straciła 5,1 proc. i na koniec czerwca notowana była na poziomie 93 proc. W czerwcu emitent nie przekazał praktycznie żadnej informacji. Jednak pod koniec maja przekazał raport za pierwszy kwartał, w którym pokazał m.in. stratę netto w wysokości 341 tys. zł oraz odpływ gotówki na poziomie -925 tys. zł. Na koniec kwartału spółka posiadała 332 tys. zł środków pieniężnych, 18,3 mln zł udzielonych pożyczek i ok. 8,5 mln zł zobowiązań finansowych do spłaty do końca marca 2021.

Także 5,1 proc. straciła seria GNB0824 wyemitowana przez Getin Noble Bank. Spadek ten jest w części korektą prawie 13-proc. wzrostu z maja. Na koniec czerwca seria ta była notowana po 74,99, a jej ZDM wynosił 11,9 proc, co jest drugą najwyższą rentownością oferowaną przez obligacje tego emitenta (większa na GNB0723).

Obroty

Całkowite obroty na Catalyst w czerwcu ukształtowały się na poziomie 229,18 mln zł, czyli o 13,96 mln zł mniej niż wynosi 12-miesięczna średnia. W porównaniu z majem były wyższe o 1,2 proc. wyższe, a w porównaniu z czerwcem 2019 roku o 7 proc. wyższe. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 20 mln zł.

W czerwcu obroty na obligacjach korporacyjnych utrzymały wysoki poziom widoczny w marcu i maju. Ich wartość wyniosła 177,68 mln zł i odpowiadała za 77,5 proc. obrotu ogółem. Podobnie jak w poprzednim miesiącu za duży obrót odpowiadają nowe emisje gwarantowane przez skarb państwa przeprowadzone przez BGK i PFR.

Na obligacjach wyemitowanych przez BGK serii FPC0427 ponownie osiągnięto największy obrót, który wyniósł 26,8 mln zł. W czerwcu BGK sprzedał dodatkowe 2 mld zł tej serii, oprócz tego w ostatnich dniach maja nastąpiła emisja aż 8 mld zł tych obligacji. Część tej dodatkowej podaży zapewne wpłynęła pozytywnie na czerwcowy obrót. Duży obrót osiągnięto także na serii PFR0325 wyemitowanej przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach finansowania tarczy antykryzysowej. W pierwszym pełnym miesiącu notowań obrót wyniósł 16,3 mln zł.

Z obligacji „czysto” korporacyjnych największy obrót wygenerowano na PZU0727, który wyniósł 11,2 mln zł – najmniej od lutego.

Duży obrót wygenerowano też na serii ENA0624 wyemitowanej przez Eneę. Wyniósł aż 10,4 mln zł, przy łącznym obrocie przez ostatnie 3 miesiące na poziomie 13,7 mln zł. Większa niż zwykle popularność tej serii może wynikać ze względnie wysokiej rentowności przez nią oferowanej – na koniec maja ZDM tej serii wyniósł 1,6 proc. przy średniej dla sektora na poziomie 1,2 proc. Za wzrostem obrotu do góry poszedł też kurs przez co ZDM na koniec czerwca spadł do 1 proc.

Największy łączny obrót na wszystkich seriach emitenta osiągnięto ponownie na obligacjach BGK. Tak jak w maju, główną przyczyną była dodatkowa emisja obligacji przez BGK, która miała miejsce w ostatnich dniach maja (8 mld zł FPC0427) oraz 10 czerwca (po ok. 2 mld zł FPC0427 i FPC0630).

Duży obrót standardowo wygenerowano na obligacjach Pekao (19,6 mln zł), PKN Orlen (17,8 mln zł) i PZU (11,2 mln zł). Dodatkowo w czerwcu dużo handlowano na obligacjach PFR (17,3 mln zł – nowe emisje) oraz Enei (10,4 mln zł vs 1,0 mln zł m/m).

Zapadalność

W czerwcu na dziesięć zapadających obligacji wszystkie zostały wykupione. Oznacza to, że z rynku zniknęły papiery o wartości 757,3 mln zł.

W lipcu siedem serii obligacji o łącznej wartości 329 mln zł powinno zostać wykupionych przez emitentów. Na dzień opublikowania niniejszego raportu jedna z serii została wykupiona w terminie (SAF0720) ale też jedna nie została (KME0720). O problemach Kancelarii Medius pisaliśmy już w poprzednich miesiącach, kiedy to znacznym wahaniom kursu ulegały dwie notowane serie obligacji tego emitenta. W czerwcu sytuacja nie uległa zmianie o czym wspomnieliśmy wcześniej i ostatecznie emitent nie wykupił zapadającej serii KME0720.

Do wykupu w tym miesiącu pozostaje jeszcze pięć serii obligacji, w tym seria GNB0720 wyemitowana przez Getin Noble Bank o wartości 148,6 mln zł, dwie serie Ghelamco Invest o łącznej wartości 79,6 mln zł, jedna seria Best BST0720 o wartości 4,7 mln zł, jedna seria Ronson Development warta 15 mln zł oraz warta 70 mln zł seria obligacji AB.

Nowe emisje

Po dwóch miesiącach względnie małej wartości nowo rejestrowanych emisji (mniej niż 1 mld zł), w czerwcu zarejestrowano aż 2572,4 mln zł. W poprzednim miesiącu wartość nowych emisji wyniosła zaledwie 692,9 mln zł.

Ok. 80 proc. nowych emisji zarejestrowali emitenci będący firmami leasingowymi, faktoringowymi lub bankiem hipotecznym. Najwięcej obligacji zarejestrował PKO Bank Hipoteczny – 1191 mln zł w dwóch seriach (254 i 937 mln zł). Równo 0,5 mld zł wyemitował w dwóch seriach Pekao Leasing (400 mln zł i 100 mln zł). Emisje po 150 mln zł przeprowadził mLeasing (dwie serie: 100 mln zł i 50 mln zł) oraz Pekao Faktoring (jedna seria).

Obligacje o wartości 223,6 mln zł zarejestrowali w rejestrze KDPW emitenci znani inwestorom zarówno z GPW, jak i Catalyst, tj. Echo Investment wyemitował 150 mln zł, Archicom 49,6 mln zł, BEST I NS FIZ (związany z Bestem) 13 mln zł, a Arche 11 mln zł.

Poza emisjami obligacji przeprowadzonymi za pośrednictwem agentów emisji, w czerwcu przeprowadzono też kilka innych emisji.

Nowe obligacje zostały wyemitowane przez Europejski Bank Inwestycyjny. Dwie serie obligacji o łącznej wartości 1,5 mld zł płacące stały kupon. Seria o wartości 1 mld zł zapadająca w maju 2024 wypłaca stałe 3 proc., z kolei druga seria zapadająca w sierpniu 2026 płaci 2,75 proc. odsetek.

PFR wyemitował dwie serie obligacji. Seria PFR0330 o wartości 2 mld zł płaci stały kupon równy 2 proc. i została w całości objęta przez PZU Życie. Druga seria, PFR0627 płaci kupon 1,75 proc., a jej wartość wynosi 10 mld zł (objęta przez banki).

W czerwcu także BGK (w ramach funduszu przeciwdziałania Covid-19) wyemitował dodatkowe 3,635 mld zł w ramach istniejącej serii FPC0427 oraz 9,064 mld zł nowej serii FPC0630. Kupon serii FPC0630 wynosi 2,125 proc.

Zakończyła się także emisja obligacji przeprowadzona przez PCC Exol. W ofercie o wartości 25 mln zł zaoferowano stały kupon na poziomie 5,5 proc. rocznie wypłacany kwartalnie przez 5,5 roku. Emisja zakończyła się 61 proc. redukcją.

Pierwszą stałokuponową emisję przeprowadziło Ghelamco Invest. Emisja podzielona była na dwie serie obligacji: PP1 i PP2 o wartości odpowiednio 75 mln zł i 35 mln zł, które inwestorzy objęli w całości (redukcja z zebranych 226 mln zł). Każda z nich wypłaca stały kupon na poziomie 6,1 proc.

Debiuty

W czerwcu do notowań wprowadzono tylko jedną nową serię obligacji. Jest to emisja BGK serii FPC0630. Jej wartość wynosi 9064 mln zł. Na koniec miesiąca na Catalyst było notowanych dziewięć serii BGK o wartości 55019,5 mln zł, w tym dwie serie o wartości 42649,5 mln zł w ramach walki z pandemią koronawirusa.

Obligacje „covidowe”

W ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa, instytucje takie jak Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy Bank Polski oraz Skarb Państwa uruchomiły specjalne narzędzia, których celem jest udzielenie finansowego wsparcia polskim przedsiębiorcom. Środki na ten cel zbierane są z emisji obligacji przeprowadzanych przez PFR i BGK. Wspomniane emisje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Do dnia wydania raportu wartość takich emisji wyniosła 114,6 mld zł, z czego 62 mld zł wyemitował PFR, a 52,6 mld zł BGK.

Na Catalyst wprowadzono dotychczas 92,7 mld zł obligacji „covidowych” – 50 mld zł w seriach PFR0324, PFR0325 i PFR0925 oraz 42,7 mld zł w seriach FPC0427 i FPC0630. Jednak warto tutaj podkreślić, że nie całe emisje są „faktycznie” na rynku. NBP po każdej emisji tych obligacji część z nich skupuje w ramach strukturalnych operacji outright buy. Obok znajduje się podsumowanie emisji, które trafiły na Catalyst wraz z ich skupami przez polski bank centralny.

Łącznie NBP skupił 42,4 mld zł serii obligacji wprowadzonych na Catalyst. Po skorygowaniu emisji o te skupy, na Catalyst znajduje się 50,2 mld zł obligacji.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Całkiem pod prąd

  23 października 2020
  Zapowiedź przemiany PGE z największego truciciela w zieloną spółkę wpisuje się w globalny trend odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz energetyki odnawialnej, który wymaga jednak gigantycznych nakładów już rekordowo zadłużonego świata.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Zmiana warty

  16 października 2020
  Wrześniowe wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych wskazują na powrót ich popularności do rozmiarów sprzed pandemii. Różni się nieco struktura sprzedaży, ale 2,2 mld zł i wzrost o 77 proc. narastająco – robią wrażenie.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2020)

  15 października 2020
  Całkowite obroty na Catalyst wyniosły we wrześniu 180,94 mln zł, aż 59,2 mln zł mniej od 12-miesięcznej średniej. Jednocześnie były one niższe o 10,5 proc. niż w sierpniu oraz o 34,3 proc. niższe r/r.
  czytaj więcej
 • Prognozy Saxo Banku na IV kwartał

  14 października 2020
  Bańka na rynku obligacji skarbowych to ryzyko w kontekście wyborów w USA i rosnącej inflacji.
  czytaj więcej

Emisje