piątek, 22 października 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2021)

Szymon Jędrzejewski i Ignacy Budkiewicz, DM NWAI | 20 września 2021
W sierpniu obrót obligacjami korporacyjnymi na Catalyst wyniósł 70,9 mln zł. To o 27,4 proc. mniej niż w lipcu. To również znacząco poniżej 12-miesięcznej średniej.

W sierpniu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR wzrósł z 2,60 proc. do 2,74 proc. Uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,54 proc. (0,57 proc. w lipcu).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowano dla 8 z nich, w tym największy w sektorze Usługi Finansowe (+108 p.b.). Ponadto, większe wzrosty dało się zaobserwować w sektorach Budownictwo (+60 p.b.), Deweloperzy Mieszkaniowi (+30 p.b.) oraz Wierzytelności (+20 p.b.). Spadki rentowności dotknęły 7 sektorów, w tym najbardziej sektor Chemia (-46 p.b.). Oprócz tego spadki ZDM odnotowały obligacje Getin Noble Banku (-26 p.b.) oraz nieco mniejsze sektor Fudusze (-8 p.b.), Paliwa, Gaz, Energia (-6 p.b.), czy sektor BGK/EBI/PFR (-6 p.b.).

Za wzrostem ZDM o 108 p.b. w sektorze Usługi Finansowe stoi zapadnięcie jednej serii obligacji AOW Faktoring (AOW0921), która charakteryzowała się przed miesiącem najniższym poziomem ZDM w zestawieniu (-109 p.b.) oraz rozszerzenie spreadu na dwóch pozostałych seriach tego emitenta. Za spadkami kursów obligacji AOW najprawdopodobniej stoją słabe wyniki pierwszego półrocza, w którym przychody emitenta spadły o ponad 20 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Na wzrost ZDM w sektorze Budownictwo o 60 p.b. do poziomu 407 p.b. największy wpływ miało dołączenie do zestawienia nowej serii obligacji Dekpolu (DEK0225), charakteryzującej się względnie szerokim spreadem – 484 p.b. Obligacje emitenta charakteryzują się największymi wartościami ZDM, spośród emitentów znajdujących się w tym sektorze, a średnia wartość spreadu dla tych obligacji wynosi 488 p.b. Ponadto, we wrześniu br. zapada seria ERB0921 Erbudu, która charakteryzuje się stosunkowo wąskim spreadem – 15 p.b., co dodatkowo może wpłynąć na utrzymanie się ZDM dla tego sektora na wyższych poziomach.

Rozszerzenie spreadu w sektorze Deweloperzy Mieszkaniowi o 30 p.b. było spowodowane wypadnięciem dwóch serii charakteryzujących się niższymi od mediany dla sektora wartościami ZDM. Seria I2D0821 (ZDM 1,32 proc.) emitenta i2 Development o nominale 8,2 mln zł została wykupiona w terminie. Natomiast serię RON0123 (ZDM 2,92 proc.) wyemitowaną przez Ronson Development o nominale 25,2 mln zł, emitent wykupił przed terminem zapadalności.

Zawężenie się ZDM w sektorze Chemia o 46 p.b. było spowodowane wzrostem cen serii uwzględnionych w zestawieniu, których mediana wyniosła 39 p.b. Wszystkie trzy wyemitowane przez PCC Exon serie zanotowały wzrosty cen, średnio o 87 p.b. Spółka poinformowała w sierpniu, że osiągnięty poziom sprzedaży w II kwartale br. sięgnął 187,7 mln zł był wyższy od analogicznego okresu w ubiegłym roku o 29 proc. Bardzo dobrymi wynikami za II kwartał pochwaliła się również PCC Rokita, a zysk EBITDA za całe pierwsze półrocze jest najwyższy w historii spółki. Pomimo to, pięć z ośmiu wyemitowanych serii zanotowało spadki, a średni zmiana kursu a dla wszystkich papierów wyniosła -34 p.b., z czego seria PCR0527 znalazła się na podium największych spadków w sierpniu.

Obroty

W sierpniu obrót na Catalyst osiągnął 170,0 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (231,4 mln zł). Jest to wartość niższa o 19,3 proc. od obrotów wygenerowanych w lipcu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 910 tys. zł i jest ponad dwukrotnie niższa niż w lipcu (2,0 mln zł).

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 70,9 mln zł. Jest to spadek o 27,4 proc. w stosunku do 97,6 mln zł osiągniętych w lipcu. Wartość sierpniowa jest również znacząco poniżej 12 – miesięcznej średniej (114,9 mln zł). Za spadek wartości obrotów względem lipca odpowiada głównie sektor Paliwa, Gaz Energia, na którym obroty wyniosły 11,3 mln zł wobec 29,0 mln zł przed miesiącem. Największą zwyżkę obrotów odnotował sektor Banki – 18,4 mln zł wobec 10,3 mln zł miesiąc wcześniej.

W sektorze Paliwa, Gaz Energia spadki obrotów zanotowały zaledwie trzy z dwunastu notowanych serii obligacji. Za największy spadek odpowiadają seria PKN Orlen – PKN0722, która zanotowała ona spadek obrotów z 13,8 mln zł w lipcu do 1,3 mln zł w sierpniu oraz seria Enea – ENA0624, której obroty spadły z 11,2 mln zł w lipcu do 2,0 mln zł w sierpniu.

Jeśli chodzi o segment Banki to za wzrost obrotów obrotów w głównej mierze odpowiada seria PKO BP – PKO0328, która zanotowała wzrost obrotów z 0,0 zł w lipcu do aż 4,1 mln zł w sierpniu oraz seria Banku Millennium – MIL1227, której obroty wzrosły z 1,5 mln zł w lipcu do 4,5 mln zł w sierpniu. Wzrostowi obrotów serii Banku Millennium towarzyszył wzrost notowań o 200 p.b. do poziomu 99,0 proc.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 57,5 mln zł wobec 86,0 mln zł przed miesiącem. Za tym spadkiem stoją w głównej mierze znacznie mniejsze obroty na seriach FPC0328 oraz FPC0733. Obrót na obligacjach serii FPC0328 spadł z 21,5 mln zł w lipcu do 3,0 mln zł w sierpniu, co przełożyło się na zmianę ceny, która spadła o 30 p.b. do poziomu 98,2 proc. Obrót na obligacjach serii FPC0733 spadł z 21,9 mln zł w lipcu do 0,0 mln zł w sierpniu, co przełożyło się na zmianę ceny, która spadła o 20 p.b. do poziomu 98,65 proc. Pozostałymi seriami, które wykazały się spadkami obrotów są: PFR0330 – spadek o 5,9 mln zł, PFR0627 – 5,0 mln zł, FPC0631 – 5,0 mln zł oraz FPC0630 – 3,3 mln zł. Wzrostu obrotów doświadczyła seria FPC0725, której obroty w sierpniu wzrosły aż o 25,6 mln zł do poziomu 32,1 mln zł. Zmiana obrotów nie przełożyła sią znacząco na zmianę ceny tego waloru, która wzrosła o 25 p.b. do poziomu 99,65 proc. Rentowność serii wyniosła 1,34 proc. na koniec badanego okresu.

Jeżeli chodzi o zestawienie obrotów pod względem emitentów, to po raz kolejny najwyższe odnotowały obligacje BGK – wartość osiągnęła 57,5 mln zł ale była niższa o 17,7 mln zł niż w lipcu. Na drugie miejsce awansowało z piątej pozycji Echo Investment z obrotem na poziomie 10,3 mln zł (miesiąc wcześniej – 10,4 mln zł). Trzecie miejsce na podium uzupełniło Ghelamco Invest z obrotami na poziomie 8,6 mln zł, które awansowało z dziewiątego miejsca osiągniętego w lipcu (obrót – 5,5 mln zł). Z pierwszej trójki zestawienia wypadły walory PKN Orlen, które miesiąc temu zajęły drugą lokatę przy obrotach wynoszących 17,5 mln zł. W sierpniu obrót obligacjami tego emitenta wyniósł 8,3 mln zł, a spółka uplasowała się na czwartej pozycji w rankingu.

Zapadalność

W sierpniu do wykupu przypadało 5 serii obligacji o wartości 151,3 mln zł. Zapadające serie były wyemitowane przez Arctic Paper, Marvipol Development, Best, PKO Bank Hipoteczny. Arctic Paper dokonał przedterminowego wykupu, natomiast pozostali emitenci wykupili swoje papiery w terminie zapadalności.

We wrześniu wypada termin do wykupu 9 serii obligacji o łącznej wartości 2,97 mld zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że AOW Faktoring wykupił swoją emisję w terminie, natomiast Vindexus dokonał przedterminowego wykupu emisji VIN0921.

Najwięcej obligacji do wykupu w sierpniu ma Europejski Bank Inwestycyjny – wartość serii EIB0921 to 2,5 mld zł, a jej wykup przypada na 24 września. Relatywnie mniejsze emisje we wrześniu wykupuje jeszcze PKN Orlen (200,0 mln zł) oraz Atal (100,0 mln zł).

Nowe emisje

W sierpniu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 27 emitentów o łącznej wartości 2,91 mld zł, a emisje denominowane w euro nie wystąpiły. W lipcu wartość emisji wyniosła 2,69 mld zł oraz 125 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 80,9 proc. zarejestrowanych emisji, co daje wartość 2,35 mld zł. Najwięcej wyemitował Volkswagen Financial Services – obligacje o wartości 680,0 mln zł, następnie Santander Factoring – 655,0 mln zł oraz Pekao Leasing – 500 mln zł.

Spółki znane z GPW uplasowały łącznie 43,7 mln zł. Najwięcej wyemitował MCI Management – 20,0 mln zł, papiery zostały wyemitowane na okres trzech lat ale spółka nie podała wysokości ich oprocentowania. Z kilku wyemitowanych serii tego emitenta, zaledwie jedna jest notowana na rynku Catalyst.

Drugą co do wielkości emisją w sierpniu była ta przeprowadzona przez White Stone Development, a jej wartość to 17,2 mln zł. Spółka nie ujawniła jednak oprocentowania ani daty wykupu tej emisji.

Kolejną co do wielkości emisję uplasował i2 Development. Spółka uplasowała niewielką emisję o wartości nominalnej wynoszącej 4,9 mln zł, nie podała jednak oprocentowania ani tenoru tej emisji do publicznej wiadomości. Jest to jedna z najmniejszych serii tego emitenta, jakie kiedykolwiek wypuścił, a ze względu na rozmiar emisji, papiery te nie będą mogły być dopuszczone do obrotu. Spółka poinformowała, że środki z emisji zostaną przeznaczone na budowę budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym we Wrocławiu.

Najmniejszą w sierpniu emisję uplasowała Kancelaria Prawna-Inkaso WEC, która opiewa na dwuletnie papiery o wartości nominalnej wynoszącej 1,5 mln zł, oprocentowane na stałe 7 proc. rocznie. W warunkach emisji, windykator zastrzegł sobie prawo wcześniejszego wykupu po upływie roku, a środki mają zostać przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego. Wielkość emisji nie pozwala na wprowadzenie jej na rynek Catalyst.

Debiuty

W sierpniu na Catalyst zadebiutowały cztery serie obligacji o łącznej wartości 386,0 mln zł. W lipcu na rynek wprowadzono 1,17 mld zł, a w czerwcu 725,0 mln zł.

Największa debiutująca emisja została wyemitowana przez Kruka – jej wartość wynosi 330 mln zł oprocentowane według zmiennej stopy WIBOR 3M + 3,7 pkt proc., a debiut przypadł na 26 sierpnia. Do dnia raportu dokonano na niej dwie transakcje.

Drugą co do wielkości emisję w sierpniu uplasował Dekpol – 25 mln zł. Seria DKP0225 oparta jest o oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 4,7 pkt proc. Papiery zadebiutowały na rynku Catalyst 19 sierpnia i cieszą się względnym powodzeniem wśród inwestorów, a obecna wycena wynosi 99,50 proc. nominału.

Trzecia i czwarta co do wielkości uplasowana seria należy do Besta. W pierwszych dniach sierpnia windykator uplasował dwuipółletnią emisję opiewającą na 20 mln zł z oprocentowaniem WIBOR 3M + 3,75 pkt proc. Emisja w całości trafiła do jednego z funduszy Quercus TFI. 12 sierpnia Best wprowadził pięcioletnią emisję o wartości nominalnej 11,0 mln zł oprocentowaną na stałe 4,4 proc. rocznie. Pomimo systematycznego obrotu na rynku, seria nie cieszy się pozytywnym odbiorem wśród inwestorów. Kurs od dnia debiutu spadał z 99,69 do 98,50 proc. nominału na dzień sporządzania raportu.

Obligacje „covidowe”

W sierpniu Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach jednego przetargu sprzedał obligacje na łączną kwotę 711,5 mln zł.

11 sierpnia BGK wyemitował obligacje w ramach dwóch serii: FPC0328 i FPC0631 o łącznej wartości 711,5 mln zł. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 445,5 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 86,0 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0328 sprzedano 155,0 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 25,0 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Seria została uplasowana przy 2,10 proc. rentowności.

W sierpniu miał miejsce jeden przetarg strukturalnej operacji outright buy na którym dokonano skupu 1,05 mld zł obligacji. Wśród skupionych obligacji znalazły się dwie serie obligacji „covidowych” – FPC0328, na którą NBP wydał 5,0 mln zł przy podaży 213,8 mln zł i FPC0630, na którą NBP wydał 23,5 mln zł przy podaży 73,5 mld zł. Termin kolejnej operacji strukturalnej wyznaczono na 15 września.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wyniosło odpowiednio 128,8 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 60,0 mld zł (BGK: 40,2 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Nieoczywista siła stałokuponowych korporatów

  19 października 2021
  Rynek skarbowego długu mierzy się z falą wyprzedaży, tymczasem średnia rentowność notowanych na Catalyst stałokuponowych obligacji korporacyjnych jest o 10 pb. niżej niż przed decyzją RPP o podwyżce stóp procentowych.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Kowal zawinił…

  15 października 2021
  Rentowność naszych dziesięciolatek wzrosła do poziomu najwyższego od dwóch lat, a część zarządzających narzeka na fatalną komunikację i utratę wiarygodności RPP. Lecz obligacje tracą w całym regionie, gdzie władza Rady i prezesa NBP nie sięga.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2021)

  15 października 2021
  We wrześniu obrót na Catalyst na obligacjach czysto korporacyjnych (bez BGK/EBI/PFR) wyniósł 87,9 mln zł, o 24 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Na koniec tygodnia: Idą złote czasy dla Catalyst

  08 października 2021
  Podwyżka stóp procentowych podbiła WIBOR, a to oznacza, że w nowe okresy odsetkowe 97 proc. serii obligacji na Catalyst wejdzie w oprocentowaniem wyższym o co najmniej 0,4 pkt proc. A to dopiero początek.
  czytaj więcej