piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2022)

Marcin Walczak i Sławomir Strzępek, DM NWAI | 20 stycznia 2023
W grudniu obrót na Catalyst osiągnął 386,34 mln zł, czyli poniżej 12-miesięcznej średniej (658,43 mln zł) i o 4,1 proc. mniej niż w listopadzie.

W grudniu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł do poziomu 3,39 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,81 proc. (0,66  proc. w listopadzie).

Z analizowanych sektorów spadek ZDM odnotowało 11, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Usługi finansowe (-106 p.b.). Na kolejnych miejscach pod względem spadków ZDM znalazły się sektory: Chemia (- 87 p.b.), Przemysł (-51 p.b.) oraz Paliwa, Gaz, Energia (- 33 p.b.). Spadki w pozostałych sektorach nie przekroczyły 30 p.b. Wzrost rentowności w grudniu dotyczył 5 sektorów, przy czym największe zmiany widać w sektorze Retail (+37 p.b.) oraz BGK/EBI/PFR (+ 20 p.b.).

Za spadkiem ZDM o 106 p.b. w sektorze Usługi finansowe stoi wzrost kursu 2 z 5 serii należących do sektora (PZU0727 +0,63 proc. oraz CPF0724 +3,5 proc.). Co prawda obligacje CPF0725 odnotowały znacznie większy wzrost, jednak na ten sektor zdecydowanie większy wpływ ma seria wyemitowana przez PZU, której wartość nominalna stanowi aż 95,5 proc. całego sektora. Istotny spadek rentowności odnotował również sektor Chemia, w którym wzrost kursu dotyczył prawie wszystkich serii. Sektor ten składa się w całości z obligacji stałokuponowych o względnie krótkich terminach do wykupu i wysokiej wartości rynkowej, przez co w teorii cechuje się niższą zmiennością cenową. Wysokie zmiany (serie PCR1026 oraz PCR0324 znalazły się w naszym zestawieniu największych wzrostów) odzwierciedlają dynamiczne dostosowanie się YTM do warunków rynkowych. Powodem takiej reakcji niewątpliwie jest kolejna z rzędu decyzja RPP o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Powyższe zmiany obrazują również oczekiwania inwestorów co do spadków stóp procentowych w przyszłości.

W grudniu największy wzrost rentowności odnotował sektor Retail, w którym spadek cen dotknął 3 z 5 notowanych serii. Być może kolejny miesiąc, w którym obligacje z tego sektora tanieją odwzorowuje dyskonto rynkowe sygnałów nadchodzącego spowolnienia popytu konsumpcyjnego, którego spadek może znacząco wpłynąć na zyski spółek należących do sektora.

Grudzień to kolejny miesiąc, w którym obligacje Banku Millennium ulegają przecenie. Kurs MIL1227 w ciągu ostatnich 3 miesięcy spadł aż o 16,5 proc. co w sektorze bankowym jest wartością zdecydowanie ponadprzeciętną. Dla porównania, w tym samym okresie największą zmianę ceny tuż po Millennium, odnotowała seria PEO1028 i był to spadek zaledwie o 2,71 proc. Analizując dane historyczne można zauważyć, że tak istotne spadki mają miejsce od czasu, kiedy to Bank Millennium z powodu wakacji kredytowych musiał uruchomić plan naprawy. Zaksięgowane wówczas 1,4 mld zł rezerw na wakacje kredytowe w raporcie za 3 kwartał, doprowadziło do naruszenia współczynników kapitałowych wymaganych przez KNF. Dodatkowo Millennium jest drugim bankiem w rankingu co do wielkości portfela kredytów hipotecznych opartych na frankach. Nie jest to korzystna sytuacja dla Spółki z uwagi na rosnącą liczbę pozwów oraz konieczność zawiązywania rezerw na ugody kredytowe, które dodatkowo obciążają wynik. Jeśli chodzi o całokształt, to kluczowy dla Banku może okazać się nadchodzący wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych, który w przypadku negatywnego scenariusza, pogłębi straty banku.

Obroty

W grudniu obrót na Catalyst osiągnął 386,34 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (658,43 mln zł). Jest to wartość niższa o 4,1 proc. od obrotów wygenerowanych w listopadzie. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 65,16 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 161,96 mln zł. Stanowi to wzrost o 21 proc. w stosunku do 133,8 mln zł osiągniętych w listopadzie. Wartość w grudniu osiągnęła wartość niższą od 12 – miesięcznej średniej (192,70 mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem listopada odpowiadają głównie sektory: Deweloperzy komercyjni, na którym obroty wyniosły 31,32 mln zł wobec 21,05 mln zł przed miesiącem oraz Banki – wzrost obrotów z 54,54 mln zł do 59,91 mln zł. Największy spadek obrotów odnotował sektor: Przemysł – 5,72 mln zł wobec 8,6 mln zł przed miesiącem oraz Inne usługi – 1,48 mln zł wobec 4,12 mln zł w listopadzie. Istotny spadek obrotów odnotował również sektor BGK/EBI/PFR – 40,94 mln zł wobec 48,85 mln zł w listopadzie.

W sektorze Deweloperzy komercyjni wzrost obrotów zanotowało 17 z 38 notowanych serii obligacji. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria GHI1224 wyemitowana przez Ghelamco Invest, która zanotowała wzrost obrotów z 2,8 mln zł w listopadzie do 10,8 mln zł w grudniu. Kurs tej serii obligacji wzrósł o 102 p.b. do 99,4 proc. wartości nominalnej. W sektorze Banki poprawę obrotów odnotowało zaledwie 6 z 18 notowanych serii, przy czym zmiany in plus były istotnie wyższe. Największy wzrost obrotów w tym sektorze odnotowała seria ALR1025 wyemitowana przez Alior Bank, na której zawarto łącznie transakcje o wartości 17,6 mln zł i był to wzrost o 9,7 mln zł względem listopada.

W segmencie Przemysł spadek obrotów odnotowało 4 z 5 notowanych serii należących do sektora przy czym największy wpływ miały obie serie wyemitowane przez spółkę KGHM Polska Miedź S.A. Obrót na walorze KGH0624 spadł względem listopada o 1,7 mln zł przy jednoczesnym wzroście kursu o 61 p.b. do poziomu 100,01 proc. wartości nominalnej. Seria KGH0629 zanotowała spadek obrotów o 1,1 mln zł a przy wzroście kursu o 150 p.b. do wartości 97 proc. nominału.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 40,94 mln zł wobec 48,85 mln zł przed miesiącem. Prawie całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Wyjątek stanowiła seria PFR0827 wyemitowana przez Polski Fundusz Rozwoju, na której zawarto transakcje o wartości 765 tys. zł. Spośród 11 serii wyemitowanych przez BGK, 5 z nich odnotowało spadek obrotu. Największe zmiany zainteresowania zaobserwować można było na seriach FPC0725 oraz FPC1140. Obrót na FPC0725 spadł z 18,4 mln zł do 13,2 mln zł przy jednoczesnym wzroście kursu o 180 p.b. do 86,4 proc. nominału. W przypadku FPC1140 obrót wzrósł o 4,7 mln względem listopada przy jednoczesnym wzroście kursu o 45 p.b. do 50,89 proc. wartości nominalnej.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, na pierwszym miejscu niezmiennie znalazł się BGK z obrotami równymi 40,2 mln zł, był to niższy wynik względem ubiegłego miesiąca (48,85 mln zł w listopadzie). Drugie miejsce, trzeci miesiąc z rzędu, przypadło dla Pekao. Obroty na walorach Banku nie odnotowały dużej zmiany względem ubiegłego miesiąca. Na trzecim miejscu znalazł się Alior Bank, którego papiery odnotowały wzrost obrotów o 9,3 mln zł.

Zapadalność

W grudniu do wykupu przypadały 4 serie obligacji o wartości 258,6 mln zł – PKN Orlen (200 mln zł), Dom Development (50 mln zł), Marvipol Development (12 mln zł) oraz Infinity (6,6 mln zł). Emitenci wykupili obligacje w terminie. Dodatkowo w grudniu swoje obligacje serii ECH0824 przed terminem wykupiła spółka Echo Investment S.A.

W styczniu wypada termin do wykupu tylko jednej serii obligacji. Końcem miesiąca swoje papiery o wartości 12 mln zł ma wykupić BBI Development. Ostatniego grudnia rynek wycenił obligacje dewelopera na 99,83 proc. wartości nominalnej.

Nowe emisje

W grudniu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 43 emitentów o łącznej wartości 7,74 mld zł i 13,9 mln euro. W listopadzie wartość emisji wyniosła 0,95 mld zł i 151,8 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 81,1 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 6,28 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował PKO Faktoring Sp. z o.o. – 3,2 mld zł, PKO Leasing Sp. z o.o. – 2 mld zł oraz PKO Bank Hipoteczny S.A. 0,6 mld zł.

W grudniu spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 3 mld zł. Dla porównania w listopadzie łączna wartość emisji wyniosła 35,5 mln zł.

Największa z emisji należała do spółki Cyfrowy Polsat S.A. 21 grudnia zarząd spółki dokonał przydziału niezabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości 2,67 mld zł. Obligacje zostały przydzielone łącznie 97 inwestorom, a oferta kierowana była wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Celem emisji jest m.in. odkup starszych obligacji serii B oraz C. Obligacje oferują oprocentowanie zmienne oraz wypłacają kupon półroczny. Roczne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 3,85 proc. Planowana data wykupu obligacji została ustalona na 11 stycznia 2030 r.

Spółka Echo Investment S.A. uplasowała emisję pięcioletnich niezabezpieczonych obligacji, których odbiorcami są w całości inwestorzy instytucjonalni. Jest to jedna z najwyższych emisji spółki - a biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową - dowód wysokiego poziomu zaufania instytucji finansowych. Środki uzyskane za sprawą emisji spółka przeznaczy na wykup istniejących obligacji zapadających w 2024 roku oraz dalsze finansowanie działalności. Na uwagę zasługuje fakt utrzymywania przez spółkę wysokiego stanu gotówki, który na koniec września wyniósł blisko 700 mln zł. Aktualnie na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji, najbliższy termin wykupu dotyczy obligacji serii 1/2019 i będzie miał miejsce w kwietniu 2023 r.

W raporcie z 22 grudnia spółka Robyg S.A. poinformowała o uplasowaniu obligacji serii PE o łącznej wartości 110 mln zł. Obligacje zostały przydzielone 18 inwestorom. Spółka za papiery nowej emisji - których zapadalność będzie miała miejsce za trzy lata - zobowiązuje się płacić stawkę WIBOR 6M + 4,85 proc., co oznacza ponad dwukrotne zwiększenie marży w stosunku do ostatniej emisji ROB0626. Celem nowej emisji jest m.in. refinansowanie zapadających w marcu obligacji ROB0323. Obrót obligacjami będzie odbywał się na ASO GPW, a dzień wykupu został ustalony na 9 grudnia 2025 roku.

Spółka Develia S.A. uplasowała emisję niezabezpieczonych papierów dłużnych o trzyletnim okresie spłaty, skierowaną do inwestorów indywidualnych. W ramach oferty publicznej emitent oferował do 20 tyś. obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Na ofertę odpowiedziało 345 inwestorów obejmując papiery o wartości 15,442 mln zł. Obligacje wypłacają kupon kwartalny, a ich roczne oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 4,1 proc., co stanowi zauważalny wzrost marży w stosunku do emisji z IV kwartału 2021 roku, których oprocentowanie zostało ustalone na WIBOR 3M + 2,7 proc.

Spółki windykacyjne tj. Kruk oraz Best przeprowadziły mniejsze emisje. Kruk uplasował obligacje o łącznej wartości 10 mln zł, na które w okresie subskrypcji złożono zapisy na 201 830 sztuk obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji - która wyniosła 50,45 proc. - spółka przydzieliła 100 000 sztuk obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalone na poziomie WIBOR 3M + 4 proc. w skali roku. Best natomiast uplasował obligacje na okaziciela serii Z1 o łącznej wartości 13,5 mln zł. Zostały one przydzielone 452 inwestorom. Obligacje oferują oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M + 4,50 proc. Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych, a wykup zaplanowano na 20 grudnia 2026 r.

Najmniejsza z emisji należała do AOW Faktoring. Spółka uplasowała obligacje o trzyletnim terminie wykupu. Obligacje serii R zostały przydzielone 38 inwestorom, którzy złożyli zapisy. W ramach przeprowadzonej subskrypcji spółka przydzieliła 5 844 sztuk obligacji, o wartości nominalnej 1000 zł każda.

Debiuty

W grudniu na Catalyst zadebiutowały 4 serie obligacji o łącznej wartości 170 mln zł, wartość ta jest wyższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. W listopadzie na rynek wprowadzono obligacje o wartości 122 mln zł, a we październiku 740 mln zł.

W badanym miesiącu największą emisję wprowadził do obrotu ROBYG. Końcem grudnia zadebiutowała seria ROB1225 uplasowana tego samego miesiąca, o której wspomnieliśmy w części dotyczącej nowych emisji.

Początkiem analizowanego miesiąca na Catalyst swoje papiery o wartości 20 mln zł wprowadziło Arche. Swoją lipcową emisję Deweloper oprocentował w oparciu o WIBOR 3M + 4,7 proc. przy czym marża może wzrosnąć o 0,5 punktu procentowego w przypadku złamania przez spółkę ustalonych kowenantów. W grudniu nie handlowano na walorze. Obecnie na Catalyst notowane są 4 serie Emitenta o łącznej wartości 66,7 mln zł.

W połowie miesiąca do obrotu na Catalyst trafiła listopadowa emisja Kruka. Seria KRU1127 o łącznym nominale 25 mln zł, oprocentowana WIBOREM 3M powiększonym o 4 proc. marży, zadebiutowała 16 grudnia. Od dnia debiutu do końca miesiąca na walorze zawarto transakcje o łącznej wartości 1,5 mln zł.

Najmniejsza debiutująca seria obligacji w grudniu została wyemitowana przez spółkę Develia. Przydzielone w połowie tego samego miesiąca obligacje trafiły w szybkim tempie na rynek Catalyst, przy czym do końca miesiąca zawarto tylko jedną transakcje w dniu debiutu, opiewającą na 5 sztuk obligacji.

Obligacje „covidowe”

W grudniu Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził tylko jeden przetarg sprzedaży obligacji.

9 grudnia BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0328, FPC0631, FPC0733 i FPC1140. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 1,4 mld zł w ramach przetargu podstawowego oraz 95 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC1140 sprzedano łącznie 501,8 mln zł, serii FPC0328 116,4 mln zł, a serii FPC0733 65,7 mln zł.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 140,83 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Ożywienie rynku pierwotnego

  27 stycznia 2023
  Zapisy w emisji PragmaGO zostały zredukowane o 66 proc. Również popyt na euroobligacje PKO BP przekroczył trzykrotnie wartość oferty, a Ghelamco Invest bez problemu pozyskało 30 mln zł ze styczniowej oferty. Mamy więc sygnały ożywienia.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Dwucyfrowe zyski z ostatnich trzech miesięcy

  20 stycznia 2023
  Umocnienie obligacji skarbowych i informacje o odbiciu w sprzedaży mieszkań przełożyły się na wzrost notowań obligacji korporacyjnych na Catalyst (w tym obligacji deweloperów). Ale plasowanie obligacji wciąż jest drogie i trudne.
  czytaj więcej
 • Drożej na Catalyst

  19 stycznia 2023
  Już blisko dwie trzecie notowanych na GPW obligacji korporacyjnych wyceniana jest wyżej niż przed dwoma miesiącami. Drożeją zarówno papiery stałokuponowe, jak i te – znacznie popularniejsze – z oprocentowaniem opartym o WIBOR.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Inwestorzy nie wierzą w katastrofę

  13 stycznia 2023
  Rentowność obligacji na rynkach bazowych wróciła do grudniowych poziomów (ale nie dołków), a naszych dziesięciolatek do najniższego poziomu od czterech miesięcy. Wszystko za sprawą danych potwierdzających spadek inflacji i nadziei na kontynuację procesu.
  czytaj więcej