wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (październik 2021)

Szymon Jędrzejewski i Ignacy Budkiewicz, DM NWAI | 16 listopada 2021
W październiku obrót na Catalyst osiągnął 232,6 mln zł, co jest wartością powyżej 12-miesięcznej średniej (232,2 mln zł). Jest to też o 24,7 proc. więcej od obrotów wygenerowanych we wrześniu.

W październiku Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR obniżył się z 2,54 proc. do 2,50 proc. Uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,25 proc. (0,49 proc. we wrześniu).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowano zaledwie dla 3 z nich, w tym największy na obligacjach Getin Noble Banku (+523 pb.). Ponadto, niewielkie wzrosty dało się zaobserwować w sektorach Pożyczki (+16 pb.) oraz Budownictwo (+13 pb.). Spadki rentowności dotknęły 13 sektorów, w tym najbardziej sektor Chemia (-92 pb.). Oprócz tego większe zawężenie spreadów odnotowały sektory: Usługi Finansowe (-44 pb.), IT (-37 pb.), Retail (- 29 pb.), obligacje BGK (-28 pb.), czy Deweloperzy Mieszkaniowi (-25 pb.).

Za wzrostem ZDM o 523 pb. na obligacjach Getin Noble Banku stoi spadek notowań aż 14 z 16 notowanych serii, z czego aż 9 znalazło się na czołowych miejscach w rankingu największych spadków w październiku. Średni spadek wyniósł 7 pb., natomiast największe dotknęły serii: GNB0624 – 14,9 pb. GNB1223 – 14,6 pb., GNB1123 – 14 pb. oraz GNB0424 – 12 pb. Spadek notowań związany jest z obniżeniem współczynnika Tier 1 do poziomu 5,8 proc., czyli o 20 pb. poniżej minimalnego progu wymaganego unijnym rozporządzeniem CRR. Bank wyjaśnia, że obniżenie współczynnika było efektem aprecjacji franka szwajcarskiego oraz obniżeniem się rynkowych wycen skarbowych papierów wartościowych, czyli czynników niezwiązanych z prowadzoną działalnością operacyjną. W następstwie obniżenia współczynnika Tier 1, agencja Fitch Ratings obniżyła rating banku – Viability Rating z poziomu ccc do cc.

W sektorze Chemia zawężenie spreadu dotyczyło wszystkich serii ujętych w zestawieniu. Największy spadek ZDM miał miejsce w przypadku serii PCR0324 emitenta PCC Rokita, której spread obniżył się o 159 pb. przy wzroście kursu obligacji o 88 pb. do 102,78. Pozytywny odbiór sektora może wynikać z faktu, że spółka PCC BD (zależna w 50 proc. od PCC Rokita oraz PCC Exol) przyjęła ofertę dotacji z budżety państwa od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w wysokości 42,1 mln zł na budowę zakładu produkcji alkoksylatów w Brzegu Dolnym. Ponadto, PCC Exol podpisał z PKN Orlen umowę dostawy i odbioru tlenku etylu zwiększającą roczny wolumen z 37 tys. ton do 120 tys. ton rocznie.

Największe zawężenie ZDM wśród obligacji z sektora Usług Finansowych dotknęło serii AOW0422 emitenta AOW Faktoring. Spread na tej serii obniżył się o 136 pb. do poziomu 119 pb. przy wzroście kursu o 20 pb. do 101,5 proc. wartości nominalnej. W październiku dokonano zaledwie dwóch transakcji na tej serii obligacji na rynku Catalyst. W miesiącu objętym analizą spółka podała informację o zawarciu dwóch znaczących umów faktoringowych o łącznej wartości 750 tys. zł.

Obroty

W październiku obrót na Catalyst osiągnął 232,6 mln zł, co jest wartością powyżej 12-miesięcznej średniej (232,2 mln zł). Jest to wartość wyższa o 24,7 proc. od obrotów wygenerowanych we wrześniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 1,5 mln zł i jest o 31 proc. wyższa niż we wrześniu (1,1 mln zł).

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 91,9 mln zł. Jest to wzrost o 4,5 proc. w stosunku do 87,9 mln zł osiągniętych we wrześniu. Wartość październikowa jest również znacząco poniżej 12 – miesięcznej średniej (108,8 mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem sierpnia odpowiadają sektory Wierzytelności, na którym obroty wyniosły 17,3 mln zł wobec 9,3 mln zł przed miesiącem oraz Deweloperzy komercyjni – wzrost obrotów z 17,1 mln zł do 24,9 mln zł. Największą zniżkę obrotów odnotowały sektory Przemysł – 3,8 mln zł wobec 12,4 mln zł oraz Usługi finansowe – 8,4 mln zł wobec 15,5 mln zł.

W sektorze Wierzytelności wzrosty obrotów zanotowało 17 z 34 notowanych serii obligacji. Za największy wzrost odpowiada seria KRI0423 emitenta Kredyt Inkaso, która zanotowała wzrost obrotów z 663 tys. zł we wrześniu do 7,3 mln zł w październiku. Kurs tej serii obligacji wzrósł o 208 pb. Największy spadek obrotów w sektorze dotknął emisji KRI0322 również należącej do Kredyt Inkaso – spadek z 627 tys. zł do 303 tys. zł, przy spadku ceny o 10 pb. do 99,6 proc.

Jeśli chodzi o segment Przemysł to za spadek obrotów w głównej mierze odpowiada seria KGH0624 emitenta KGHM, która zanotowała spadek obrotów z 11,9 mln zł we wrześniu do 3,1 mln zł w październiku. W analizowanym okresie seria zanotowała wzrost ceny o 28 pb. do poziomu 101,29 proc. wartości nominalnej.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 87,7 mln zł wobec 54,4 mln zł przed miesiącem. Za tym wzrostem stoją w głównej mierze znacznie większe obroty na seriach FPC0630, BGK1023 oraz FPC0631. Obrót na obligacjach serii FPC0630 wzrósł z 11,7 mln zł we wrześniu do 24,5 mln zł w październiku, co przełożyło się na zmianę ceny, która spadła o 459 pb. do poziomu 91,3 proc. Obrót na obligacjach serii BGK1023 wzrósł z 0,0 zł we wrześniu do 10 mln zł w październiku, czemu towarzyszyła zmiana ceny, która spadła o 1 pb. do poziomu 100,39 proc. Wzrostu obrotów doświadczyła także seria FPC0631, której obroty w październiku wzrosły aż o 10,0 mln zł do poziomu 19,3 mln zł, a cena obniżyła się o 20 pb. do 98,55 proc.

Jeżeli chodzi o zestawienie obrotów pod względem emitentów, to niezmiennie najwyższe obroty odnotowały obligacje BGK – wartość osiągnęła 83,8 mln zł i była wyższa o 34,5 mln zł niż we wrześniu. Na drugie miejsce awansowało z szóstej pozycji Ghelamco Invest z obrotem na poziomie 12,9 mln zł (miesiąc wcześniej – 6,5 mln zł). Trzecie miejsce na podium uzupełnił Echo Investment z obrotami na poziomie 11,0 mln zł, który awansował z czwartego miejsca osiągniętego we wrześniu (obrót wtedy to 9,3 mln zł). Z pierwszej trójki zestawienia wypadły walory PZU, które miesiąc temu zajęło drugą lokatę przy obrotach wynoszących 14,9 mln zł. W październiku obrót obligacjami tego emitenta wyniósł 6,6 mln zł, a spółka uplasowała się na piątej pozycji w rankingu. Z trzeciego na jedenaste miejsce spadł KGHM, którego obroty spadły z 12,4 mln zł do 3,8 mln zł.

Zapadalność

W październiku do wykupu przypadało 6 serii obligacji o wartości 618,1 mln zł. Największe z zapadających emisji były wyemitowane przez: BGK (500,0 mln zł), Develia (40,0 mln zł), PKO Bank Hipoteczny (40,0 mln zł), Inpro (25,0 mln zł) oraz PragmaGO (12,0 mln zł). Wszyscy emitencie wykupili swoje obligacje, przy czym PragmaGO wykupiła swoją przed terminem zapadalności.

W listopadzie wypada termin do wykupu 4 serii obligacji o łącznej wartości 357,9 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że MCI.PrivateVentures wykupił swoją emisję (MCF1121) przed terminem. Obok wypłaty kapitału, obligatariusze otrzymali po 0,05 proc. należnej premii.

Najwięcej obligacji do wykupu w listopadzie mają Echo Investment (DVL1021) – 140,0 mln zł oraz Kruk (KRU1121) – 100,0 mln zł. Nieco mniej będzie wykupywała spółka Dom Development (DOM1121) – 78,0 mln zł.

Nowe emisje

W październiku poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 35 emitentów o łącznej wartości 4,3 mld zł oraz 7,1 mln euro. We wrześniu wartość emisji wyniosła 5,91 mld zł oraz 59,6 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 44,8 proc. zarejestrowanych emisji, co daje wartość 1,9 mld zł. Najwięcej wyemitował Pekao Leasing – 800 mln zł, Pekao Faktoring – 750 mln zł oraz PKO Bank Hipoteczny – dwie emisje o łącznej wartości 730 mln zł.

Spółki znane z GPW uplasowały łącznie 992,8 mln zł. Najwięcej wyemitowało eobuwie, spółka należąca do CCC. Emisja opiewa na 500 mln zł, a papiery zostaną zamienione na akcje w przypadku wejścia przez spółkę na giełdę. Trzyletnie obligacje oprocentowane są na 6,99 proc. rocznie, a odsetki będą kapitalizowane i rozliczone w momencie wykupu lub zamiany na akcje, a całość emisji objął podmiot związany z SoftBankiem.

Drugą co do wielkości emisją w październiku była ta przeprowadzona przez Dino, a jej wartość to 200 mln zł. Sieć marketów we wrześniu rozszerzyła program emisji obligacji z 500 mln zł do 1 mld zł i obecnie posiada trzy wyemitowane serie o łącznej wartości 620 mln zł. Październikowa seria charakteryzuje się czteroletnim tenorem i jest zabezpieczona poręczeniami spółek z grupy. Oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M + 1,2 pkt proc., czyli o 10 pb. tańszym niż w przypadku dwóch poprzednich emisji, co świadczy pozytywnym wizerunku papierów tego emitenta wśród inwestorów.

Trzecia pod względem wielkości nominału z październikowych emisji należy do Develii. Deweloper uplasował trzyletnie niezabezpieczone obligacje o nominale 100,0 mln zł. Podczas budowania księgi popytu emitentowi udało się zawęzić marżę do 2,7 pkt proc. powyżej stawki referencyjnej, co jest historycznym rekordem dla spółki. Emitent posiada obecnie sześć serii obligacji znajdujących się w obrocie giełdowym.

Kolejną dużą emisją w analizowanym okresie jest ta uplasowana przez dewelopera Victoria Dom. Trzyletnie papiery o nominale 70 mln zł to jak do tej pory największa seria wyemitowana przez spółkę. Oprocentowanie zostało oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 5,5 pkt proc. Obecnie emitent posiada osiem serii obligacji notowanych na rynku Catalyst.

Debiuty

W październiku na Catalyst zadebiutowało pięć serii obligacji o łącznej wartości 260 mln zł. We wrześniu na rynek wprowadzono 225 mln zł, a w sierpniu 386 mln zł.

Największa debiutująca emisja została wyemitowana przez Atal, firmy deweloperskiej zajmującej się budową mieszkań. Wartość emisji wynosi 120 mln zł, a papiery oprocentowane są według zmiennej stopy WIBOR 6M + 1,75 pkt proc. Debiut przypadł na 14 października ale do dnia raportu nie dokonano na niej żadnych transakcji.

Druga co do wielkości debiutująca emisja, również należy do spółki deweloperskiej. Seria VIC0125 o wartości nominalnej 70 mln zł, wyemitowana przez firmę Victoria Dom zadebiutowała 20 października – emisja została uplasowana w pierwszej połowie miesiąca. Emisja cieszy się popularnością wśród inwestorów giełdowych, średni dzienny wolumen obrotu od dnia emisji wynosi 140 szt., a obecna cena znajduje się na poziomie 100,1 proc. wartości nominalnej.

Nieco mniejsze emisje wyemitowali Inpro – 35 mln zł, Pozbud – 18 mln zł oraz PragmaGO – 17 mln zł.

Obligacje „covidowe”

W październiku Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach dwóch przetargów sprzedał obligacje na łączną kwotę 1,16 mld zł.

11 października BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0725, FPC0328, FPC0631 i FPC0733 o łącznej wartości 598,6 mln zł. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 411 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 10,6 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0733 sprzedano 166 mln zł w ramach przetargu podstawowego, przy 3,12 proc. rentowności. Serii FPC0328 sprzedano 10 mln zł w ramach przetargu podstawowego przy 2,61 proc. rentowności. Natomiast serii FPC0725 sprzedano 1 mln zł w ramach przetargu podstawowego, przy 2,33 proc. rentowności.

25 październik BGK wyemitował obligacje w ramach trzech serii: FPC1140, FPC0328 i FPC0631 o łącznej wartości 557,7 mln zł. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 3342,7 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 41 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC1140 sprzedano 124,0 mln zł w ramach przetargu podstawowego, przy 3,38 proc. rentowności. Natomiast serii FPC0328 sprzedano 50,0 mln zł w ramach przetargu podstawowego, przy 2,95 proc. rentowności.

W październiku miał miejsce jeden przetarg strukturalnej operacji outright buy, na którym dokonano skupu 578 mln zł obligacji. Wśród skupionych obligacji znalazła się jedna seria obligacji „covidowych” – FPC0328, na którą NBP wydał 278 mln zł przy podaży 1,07 mld zł. Termin kolejnej operacji strukturalnej wyznaczono na 17 listopada.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wyniosło odpowiednio 132,8 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 61,7 mld zł (BGK 41,9 mld zł i PFR 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Ucieczka przed ryzykiem

  26 listopada 2021
  Nowa mutacja COVID zainfekowała rynki zdradzając zamiary najszybszych inwestorów, którzy pozbywając się ryzyka otwierali portfele na obligacje skarbowe. Ale nie polskie. U nas, za sprawą umorzeń, przysiadł też rynek emisji obligacji korporacyjnych.
  czytaj więcej
 • Nadchodzące kłopoty na rynku obligacji (Saxo Bank)

  26 listopada 2021
  Czas, aby inwestorom zapaliła się czerwona lampka, ponieważ w obliczu silnej presji inflacyjnej i bardziej agresywnej polityki monetarnej rynek obligacji sygnalizuje szybki wzrost stóp procentowych.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Jednak wyprzedaż

  19 listopada 2021
  Zamiast oczekiwanej korekty w ostatnich dniach rentowność obligacji w naszym regionie nadal rosła (czeskie papiery spisały się nieco lepiej). To zasługa drożejącego dolara i narastającej paniki. Na Catalyst oprocentowanie rośnie.
  czytaj więcej
 • Prognozy Saxo Banku

  19 listopada 2021
  Sześć powodów, dla których w 2022 roku stopy procentowe będą nadal rosły.
  czytaj więcej