piątek, 04 grudnia 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2020)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 15 września 2020
Całkowite obroty na Catalyst w lipcu wyniosły 271,73 mln zł, czyli o 23,8 mln zł więcej niż wynosi 12-miesięczna średnia. Jednocześnie były one wyższe o 18,6 proc. niż w czerwcu oraz o 14,6 proc. wyższe r/r.

Sierpień, to czwarty z rzędu miesiąc kiedy Zero Discounted Margin ważona wartością emisji obniżyła się. W porównaniu do lipca spadek wyniósł 19 pb. (uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR spadł o 8 pb.), a ZDM wyniosła 2,67 proc. (0,69 proc.).

Z 17 analizowanych sektorów ZDM wzrosła dla pięciu, a dla pozostałych 12 spadła. Wzrosty mediany ZDM miały miejsce dla sektora Usług Finansowych (+127 pb.), Medycyny (+67 pb.), Funduszu (+38 pb.), Pożyczek (+31 pb.) i Chemii (+25 pb.). Z kolei najwyższe spadki (powyżej 50 pb.) odnotowano dla obligacji Retail (-133 pb.), Wierzytelności (-112 pb.) i Przemysł (-55 pb.).

Duże wzrosty w segmencie Usług Finansowych wynikają ze spadku cen serii AOW0921 o 1,4 proc., przy obrocie na poziomie zaledwie 1 tys. zł. Warto podkreślić, że struktura tego sektora jest dość specyficzna, ponieważ na 2583 mln zł obligacji, aż 2250 mln zł to emisja PZU0727, a 245 mln zł to emisje GPW (GPW0122 i GPW1022). Ich rentowność wynosi 1,5 proc. (1,6 proc. przed miesiącem), stąd rzeczywista rentowność w tym sektorze jest dużo mniejsza, a obliczana przez nas mediana rentowności podlega dużym wahaniom spowodowanym przez kilka serii o relatywnie małych wartościach emisji.

Wzrost rentowności obligacji z segmentu Medycyny, to efekt spadku ceny obligacji VOX0721 (-0,8 proc.) wyemitowanej przez Voxel oraz serii PGF1120 (-0,6 proc.) Polskiej Grupy Farmaceutycznej. Voxel pod koniec sierpnia przekazał raport za drugi kwartał 2020 roku, w którym odnotował 1,4 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 5,5 mln zł zysku w II kw. 2019. Przepływy z operacji wyniosły 9,4 mln zł (wobec 3,1 mln zł), a przepływy netto 3,3 mln zł (wobec 0,2 mln zł). Dodatkowo pogorszyły się wskaźniki płynności bieżącej zarówno kwartał do kwartału, jak i rok do roku, a poziom długu netto utrzymał się na wysokim poziomie (ok. 119 mln zł vs 106 mln zł na FY2019). Obligacje tego emitenta, mimo spadku, nadal notowane są po cenie nominalnej. W ostatnich dniach sierpnia wyniki przekazała także Polska Grupa Farmaceutyczna, która w II kwartale osiągnęła skonsolidowaną stratę netto na poziomie 7,8 mln zł (w analogicznym okresie strata 11,9 mln zł) oraz ujemne przepływy operacyjne w wysokości 251,5 mln zł (wobec +30,2 mln zł przed rokiem). Ujemne saldo wynika ze spłaty 621 mln zł zobowiązań handlowych. Przepływy pieniężne netto wyniosły 5 mln zł i były wynikiem wpływów z tytułu cash poola. Tak jak w przypadku Voxel, poziom długu netto utrzymał się na wysokim poziomie (481,6 mln zł wobec 376,9 mln na koniec roku), a płynność bieżąca uległa pogorszeniu. Obligacje te na koniec miesiąca były notowane po 99,01 proc. nominału.

W sektorze Funduszy dwie z trzech serii obligacji MCI.PrivateVentures FIZ odnotowały niewielkie spadki. Seria MCF1020 spadła o 0,3 proc. do poziomu 99,7, a MCF1121 o 0,6 proc. do poziomu 99,1. W sierpniu fundusz przekazał raport za drugi kwartał, w którym poinformował o zmniejszeniu środków pieniężnych o 17,5 mln zł do 150,2 mln zł (w pierwszym półroczu środki wzrosły o 74,2 mln zł). Wynik z operacji wyniósł 14,2 mln zł (w tym zrealizowana strata -57 mln zł, a niezrealizowany zysk +43,4 mln zł).

Za wzrost ZDM w sektorze Pożyczek odpowiada spadek ceny serii EVC0822 o 1 proc. wyemitowanej przez Everest Capital. Spółka nie przekazywała ostatnio żadnych raportów.

Z kolei za wzrost w sektorze Chemii odpowiadają niewielkie zmiany na większości serii obligacji. W sierpniu swoje raporty kwartalne przekazała dwójka emitentów: PCC Rokita i PCC Exol. PCC Rokita w II kw. 2020 osiągnęła 14,1 mln zł zysku netto (vs 4,1 mln zł w II kw. 2019), przy przepływach operacyjnych na poziomie 46,6 mln zł (wobec 45,5 mln zł r/r). Przepływy pieniężne netto wyniosły -43,4 mln zł, co było spowodowane m.in. wypłatą dywidendy w kwocie 67,7 mln zł. Niewielkiemu pogorszeniu uległy wskaźniki płynności, jednak nadal są zbliżone do historycznych. PCC Exol miał z kolei 9,5 mln zł zysku netto (vs 6 mln zł), przy przepływach operacyjnych na poziomie 4 mln zł (vs 25,5 mln zł w II kw. 2019). Przepływy pieniężne wyniosły -4,8 mln zł., co także było spowodowane wypłatą 8,6 mln zł dywidendy. Mimo to wskaźniki płynności i zadłużenia spółki polepszyły się.

Przechodząc do spadków ZDM, największy był w sektorze Retail. Na koniec sierpnia ZDM wynosił dla niego 1,88 proc., co oznacza spadek do wartości zbliżonych do tych sprzed pandemii (w lutym był na poziomie 1,3 proc.). Spadek rentowności był napędzany wzrostem ceny obligacji LPP1224 aż o 7,9 proc. Na początku miesiąca spółka przekazała informacje o wstępnych danych finansowych za II kwartał (czyli okres maj-lipiec). LPP osiągnęła w nim stratę operacyjną na poziomie 40 mln zł. Dodatkowo poinformowano, że na koniec lipca 2020 pracowało 95 proc. wszystkich sklepów stacjonarnych. Patrząc po reakcji kursu obligacji, inwestorzy spodziewali się dużo gorszych wyników.

Za spadkiem widocznym w sektorze Wierzytelności stoi skokowy spadek rentowności obligacji PragmaGo (z ok. 6 proc. do 4,8 proc.) oraz generalnie niewielkie wzrosty cen na obligacjach pozostałych emitentów. PragmaGo w sierpniu poinformowała o rekordowych obrotach w lipcu, które wyniosły 62,5 mln zł. Jednocześnie spółka zawarła umowę z Allegro.pl w zakresie oferowania usług faktoringu online. W sierpniu swoje wyniki za II kw. 2020 pokazał też Kruk – jego zysk netto wyniósł 42,8 mln zł (spadek o 38 proc. r/r), a odzyskane spłaty wyniosły 417 mln zł (-7 proc. r/r). Spółka praktycznie nie inwestowała w nowe portfele, co poskutkowało spadkiem zadłużenia i utrzymaniem stabilnej sytuacji finansowej.

Za wzrostami w segmencie Przemysłu stoi głównie seria FMF0624 wyemitowana przez Famur. W sierpniu spółka opublikowała wyniki za II kw. 2020, w którym osiągnęła 31 mln zł zysku netto (-85,8 proc. r/r). Obligacje zyskały 1,9 proc.

W sierpniu nie było wielu gwałtownych zmian cen obligacji, co widać też po zestawieniu największych zmian cen na pojedynczych seriach – tylko na czterech seriach cena zmieniła się o więcej niż 5 proc. (trzy wzrosły, jedna spadła).

Wzrosty dotyczyły serii GNB0323 (+8,9 proc.) wyemitowanej przez Getin Noble Bank (GNB), wspomnianej wcześniej serii LPP1224 (+7,9 proc.) wyemitowanej przez LPP oraz KRI0322 (+7,3 proc.) wyemitowanej przez Kredyt Inkaso. Z kolei największy spadek odnotowała także jedna z serii GNB – GNO1123 (-7,8 proc.). GNB w sierpniu przekazał informacje o dokonaniu dodatkowego odpisu w wysokości 90 mln zł w II kw. 2020 w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego, wynikającego ze skutków pandemii COVID- 19. Dodatkowo bank podpisał list intencyjny z Idea Bankiem ws. zakupu wierzytelności do 2 mld zł. Duży wzrost ceny na serii GNB0323 został skompensowany przez spadek GNO1123. Ceny na pozostałych seriach nie zmieniły się w istotny sposób (rentowność obligacji -15 pb.), co pokazuje neutralne nastawienie inwestorów do tych informacji. Natomiast Kredyt Inkaso nie przekazał w sierpniu żadnych istotnych raportów na rynek.

Obroty

Całkowite obroty na Catalyst w lipcu wyniosły 271,73 mln zł, czyli o 23,8 mln zł więcej niż wynosi 12-miesięczna średnia. Jednocześnie były one wyższe o 18,6 proc. niż w czerwcu oraz o 14,6 proc. wyższe r/r. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 13,9 mln zł. Całkowite obroty na Catalyst w sierpniu wyniosły 202,2 mln zł, czyli aż o 42,8 mln zł mniej od 12-miesięcznej średniej. Jednocześnie były one niższe o 25,6 proc. niż w lipcu oraz o 15,6 proc. niższe r/r. W sierpniu nie miały miejsca transakcje pakietowe.

Obroty na obligacjach korporacyjnych wyniosły 155,5 mln zł wobec 227,9 mln zł w ubiegłym miesiącu. Spadek handlu aż o 72,4 mln zł wynika ze spadku obrotu na obligacjach wyemitowanych przez BGK/EBI/PFR o 30,8 mln zł (głównie są to obligacje covidowe) oraz mniejszego o 21,8 mln zł obrotu na obligacjach banków. Generalnie spadek obrotu odnotowano we wszystkich sektorach prócz Paliw, Gazu i Energii – tam obrót wzrósł o 5,7 mln zł do 20 mln zł.

Kolejny miesiąc utrzymuje się popularność obligacji covidowych. Największy obrót osiągnięto na serii FPC0725 w wysokości 21,3 mln zł, drugie miejsce zajęła seria FPC0427 z obrotem 17,1 mln zł. Niewiele mniejszy obrót osiągnięto na serii PFR0324 – 10,3 mln zł. Łącznie obligacje te odpowiadały za prawie 1/3 obrotu na obligacjach korporacyjnych (BGK 43,4 mln zł i PFR 10,3 mln zł). Co ciekawe obrót na tego rodzaju papierach nie był efektem dodatkowej emisji. W sierpniu przeprowadzono ją tylko dla serii FPC0630 i FPC0733, na której sprzedano odpowiednio 4813,7 mln zł i 767,9 mln zł obligacji.

Z obligacji czysto korporacyjnych dużą popularnością cieszyły się obligacje PZU (PZU0727 z obrotem 12,9 mln zł), PKN Orlen (12,9 mln zł) czy Ghelamco Invest (8,8 mln zł).

Zapadalność

W sierpniu przypadał termin wykupu siedmiu serii obligacji o łącznej wartości 444,7 mln zł. Wszystkie z nich zostały terminowo wykupione przez emitentów.

We wrześniu przypada termin wykupu tylko jednej serii obligacji – PND0920 wyemitowanej przez Polnord. Jej wartość wynosi 18 mln zł, a na koniec sierpnia cena wynosiła równe 100 proc. nominału. Wykup przypada 29 września.

Nowe emisje

W sierpniu w rejestrze KDPW zarejestrowano 37 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 2387 mln zł. Jest to 6,6 proc. więcej niż w lipcu, kiedy to wartość emisji wyniosła 2239 mln zł.

Banki hipoteczne, spółki faktoringowe i leasingowe wyemitowały 1803,5 mln zł obligacji. Najwięcej PKO Bank Hipoteczny w ramach jednej serii o wartości 650 mln zł. Pekao Faktoring uzyskał 480 mln zł w dwóch seriach: 380 mln zł i 100 mln zł. PKO Leasing w jednej serii pozyskał 323,5 mln zł, Pekao Leasing 250 mln zł, a mLeasing 100 mln zł.

Poza nimi obligacje o wartości 238,3 mln zł wyemitowały spółki znane z GPW. Najwięcej wyemitował deweloper Echo Investment – aż 100 mln zł. Niewiele mniej, bo 99 mln zł wyemitował MCI Capital. Kolejne 15 mln zł wyemitował BEST I NSFIZ z Grupy Best. Po 10 mln zł wyemitowały wrocławski deweloper i2 Development i krakowski deweloper GEO, Mieszkanie i Dom. Ok. 3,6 mln zł to emisja przeprowadzona przez XTPL. A najmniejszą emisję przeprowadził Infoscan – jej wartość to 0,75 mln zł.

Debiuty

W sierpniu na Catalyst pojawiły się dwie nowe serie obligacji korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej równej 46 mln zł.

Pierwsza z nich to seria GHL0124 wyemitowana przez Ghelamco Invest o wartości 40 mln zł. Emisja ta została w całości objęta przez jednego inwestora. Jej oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5 pkt proc. z kuponami półrocznymi.

Druga seria, to wprowadzone przez dewelopera GEO, Mieszkanie i Dom obligacje z ubiegłorocznej emisji. Wartość tej serii wynosi 5,93 mln zł, a kupon to WIBOR 3M + 4,3 pkt proc. wypłacany kwartalnie.

Obligacje „covidowe”

W sierpniu miała miejsce dodatkowa emisja obligacji dwóch serii: FPC0630 i FPC0733 o wartości 5681,62 mln zł. Obydwie wyemitowane przez BGK.

Jak wynika z komunikatu Banku, dodatkowo wyemitowano 4913,7 mln zł serii FPC0630 (4792,7 mln zł w ramach przetargu i 121 mln zł w sprzedaży dodatkowej). Cena sprzedaży wyniosła 100,259, a jej rentowność 2,095proc. Z kolei sprzedaż FPC0733 wyniosła 767,93 mln zł po cenie 99,78, co daje rentowność na poziomie 2,27proc.

19 sierpnia 2020 roku odbył się przetarg operacji outright buy przez NBP, na którym pierwszy raz nie doszło do zakupu przez Bank Centralny żadnej obligacji wyemitowanej przez PFR czy BGK.

Na rynku znajduje się efektywnie ok. 83 mld zł obligacji covidowych.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje