poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2021)

Szymon Jędrzejewski i Ignacy Budkiewicz, DM NWAI | 18 stycznia 2022
W grudniu obrót na Catalyst osiągnął 367,8 mln zł, czyli wyraźnie powyżej 12-miesięcznej średniej (246,2 mln zł). Obroty były też o ponad 40 proc. wyższe niż w listopadzie.

W grudniu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR obniżył się do poziomu 2,37 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,33 proc. (0,27 proc. w listopadzie).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowały 4 z nich, w tym największy miał miejsce w przypadku obligacji Getin Noble Banku (+668 bps.). Ponadto, niewielkie wzrosty dało się zaobserwować w przypadku obligacji BGK/EBI/PFR (+9 bps.) oraz sektorów Pożyczki (+8 bps.) oraz Banki ex Getin (+3 bps.). Spadki rentowności dotknęły 13 sektorów, w tym najbardziej sektor Chemia (-86 bps.). Oprócz tego zawężenie spreadów odnotowały sektory: Budownictwo (-81 bps.), Deweloperzy Komercyjni (-71 bps.), Wierzytelności (-56 bps.), czy Retail (-52 bps.).

Największy wzrost ZDM wystąpił w przypadku obligacji Getin Noble Banku – aż 668 bps. Spadek kursu dotknął aż 12 z 16 serii tego emitenta, przy czym największy odnotowała seria GNB0124, której notowania spadły aż o 14 pkt. proc. do poziomu 61,0 proc. nominału, co dało 18,7 proc. spadku w odniesieniu do listopada. Duża zmienność notowań serii Getin Banku w grudniu, pozwoliła im zająć czołowe miejsca w zestawieniach największych zmian pod względem zarówno wzrostów jak i spadków, jednak średnia dla całego sektora to spadek o 403 bps. Na spadki notowań większości serii miały niewątpliwie wpływ niepokojące informacje dotyczące spółki. Już na początku miesiąca Prokuratura Regionalna w Warszawie rozszerzyła zarzuty wobec głównego akcjonariusza banku w sprawie GetBacku. Pod koniec grudnia natomiast, Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła zatwierdzenia zaktualizowanego planu naprawy oraz wyznaczyła kuratora w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, którego celem będzie wsparcie zarządu w opracowaniu nowego planu naprawy. KNF oczekuje przedłożenia nowego planu w przeciągu czterech miesięcy oraz, że będzie on dokładniej odzwierciedlał warunki zewnętrzne w kontekście sporów związanych z hipotekami walutowymi. Decyzja KNF pociągnęła za sobą obniżenie ratingu banku przez agencję EuroRating z CCC do CC.

Największy wpływ na zawężenie ZDM w sektorze Chemia miała seria PCX0522 emitenta PCC Exol, której spread uległ obniżeniu o 196 bps. do poziomu 33 bps. Notowania tej serii obligacji wzrosły o 37 bps. do poziomu 100,49 wartości nominalnej. Największy wzrost notowań w zestawieniu osiągnęła seria PCR0527 wyemitowana przez PCC Rokita, której notowania wzrosły o 150 bps. do 101,5 proc. nominału. Spółki wspólnie zadecydowały o rozpoczęciu budowy zakładu produkcji alkoksylatów w Brzegu Dolnym, której wartość jest szacowana na ok. 351 mln zł. Inwestycja będzie realizowana przez PCC BD, w której obie spółki z sektora Chemia posiadają po 50 proc. udziałów.

Na obniżenie wartości spreadu w sektorze Budownictwo w głównej mierze miały wpływ wzrosty notowań wszystkich serii emitenta Dekpol, wśród których najwyższy wzrost (115 bps.) zanotowała seria DEK0624, której kurs na koniec grudnia wyniósł 101,95 proc. wartości nominalnej. Na zawężenie ZDM miało wpływ dołączenie nowej serii – UNI1124 wyemitowanej przez Unibep, charakteryzującej się względnie niższym poziomem spreadu (3,13 proc.) w tym sektorze.

Obroty

W grudniu obrót na Catalyst osiągnął 367,8 mln zł, co jest wartością powyżej 12-miesięcznej średniej (246,2 mln zł). Jest to wartość wyższa o 42,4 proc. od obrotów wygenerowanych w listopadzie. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 3,4 mln zł i jest o 59,2 proc. niższa niż w listopadzie (8,4 mln zł).

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 141,7 mln zł. Jest to wzrost o 60,7 proc. w stosunku do 88,2 mln zł osiągniętych w listopadzie. Wartość grudniowa jest również znacząco powyżej 12 – miesięcznej średniej (108,3 mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem listopada odpowiadają sektory Deweloperzy Komercyjni, na którym obroty wyniosły 51,4 mln zł wobec 23,7 mln zł przed miesiącem oraz Paliwa, Gaz Energia – wzrost obrotów z 4,9 mln zł do 20,8 mln zł. Największy spadek obrotów odnotowały sektory Usługi finansowe – 10,6 mln zł wobec 14,7 mln zł oraz Chemia – 2,8 mln zł wobec 4,1 mln zł.

W sektorze Deweloperzy Komercyjni wzrost obrotów zanotowało 21 z 41 notowanych serii obligacji. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria PHN1224 emitenta Polski Holding Nieruchomości, która zanotowała wzrost obrotów z 35,9 tys. zł w listopadzie do 20,8 mln zł w grudniu. Kurs tej serii obligacji obniżył się zaledwie o 1 bps. do 100,99 proc. wartości nominalnej. Największy spadek obrotów w sektorze dotknął emisji GHE1023 należącej do Ghelamco Invest – spadek z 3,4 mln zł do 38,4 tys. zł, przy wzroście ceny o 99 bps. do 100,99 proc. nominału.

Jeśli chodzi o segment Usługi finansowe to za spadek obrotów w głównej mierze odpowiada seria GPW0122 emitenta GPW, która zanotowała spadek obrotów z 7,8 mln zł w listopadzie do 282,7 tys. zł w grudniu. W analizowanym okresie seria zanotowała wzrost ceny o 34 bps. do poziomu 100,0 proc. wartości nominalnej.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 60,4 mln zł wobec 66,4 mln zł przed miesiącem. Za spadkiem stoją w głównej mierze znacznie mniejsze obroty na seriach FPC0427, FPC0631 oraz FPC0630. Obrót na obligacjach serii FPC0427 spadły z 19,1 mln zł w listopadzie do 5,4 mln zł w grudniu, co przełożyło się na zmianę ceny, która spadła o 284 bps. do poziomu 87,85 proc. Obrót na obligacjach serii FPC0631 spadł z 19,3 mln zł w listopadzie do 10,3 mln zł w grudniu, czemu towarzyszyła zmiana ceny, która spadła o 95 bps. do poziomu 97,6 proc. Spadku obrotów doświadczyła także seria FPC0630, której obroty w grudniu spadły o 5,4 mln zł do poziomu 8,7 mln zł, a cena obniżyła się o 404 bps. do 84,5 proc.

Jeżeli chodzi o zestawienie obrotów pod względem emitentów, to niezmiennie najwyższe obroty odnotowały obligacje BGK – wartość osiągnęła 60,4 mln zł i była niższa o 5,8 mln zł niż w listopadzie. Na drugie miejsce awansował z osiemnastego Polski Holding Nieruchomości z obrotem na poziomie 20,9 mln zł (miesiąc wcześniej – 1,6 mln zł). Na trzecie miejsce spadło z drugiej pozycji Ghelamco Invest z obrotami na poziomie 20,7 mln zł (obrót w listopadzie to 14,1 mln zł). Z pierwszej trójki zestawienia wypadły walory GPW, które miesiąc temu zajęło trzecią lokatę przy obrotach wynoszących 8,0 mln zł. W grudniu obrót obligacjami tego emitenta wyniósł 0,3 mln zł, a spółka uplasowała się na czterdziestej pozycji w rankingu.

Zapadalność

W grudniu do wykupu przypadało 8 serii obligacji o wartości 447,1 mln zł. Największe z zapadających emisji były wyemitowane przez: Alior Bank (183,4 mln zł), Ghelamco Invest (113,7 mln zł), MCI Capital (45,0 mln zł) oraz Kruka (40,0 mln zł). Wszyscy emitencie wykupili swoje obligacje, przy czym Ghelamco Invest wykupiła swoją przed terminem zapadalności.

W styczniu wypadają terminy do wykupu 2 serii obligacji o łącznej wartości 340,0 mln zł. HB Reavis (HBS0122) ma do wykupu 220,0 mln zł, natomiast GPW (GPW0122) – 120,0 mln zł.

Nowe emisje

W grudniu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 65 emitentów o łącznej wartości 4,5 mld zł oraz 208,0 mln euro. W listopadzie wartość emisji wyniosła 2,9 mld zł oraz 140,5 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 23,6 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 1,1 mld zł oraz 72,1 proc. zarejestrowanych emisji w euro, co daje 150 mln euro. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring – 2,2 mld zł, ING Bank Hipoteczny – 425,0 mln zł oraz PKO Leasing – 417,0 mln zł.

Spółki znane z GPW uplasowały łącznie 1,0 mld zł. Najwięcej wyemitowało Santander Bank Polska – 750,0 mln zł. Oprocentowanie tych dwuletnich bankowych papierów wartościowych zostało oparte o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 55 bps. Początkowo wartość emisji miała wynieść 500,0 mln, jednak ostatecznie emitent postanowił zwiększyć ją o połowę. Nowe zadłużenie będzie zaliczać się do zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) oraz do formatu zrównoważonego, co oznacza, że pozyskane środki będą przeznaczone na refinansowanie projektów zielonych oraz społecznych. Emisja ma docelowo trafić na Catalyst, a wartość nominalna jednej obligacji wynosi 500,0 tys. zł.

Drugą pod względem wielkości emisję w grudniu uplasowała spółka z Grupy Kapitałowej Mirbud – JHM Development. Spółka z branży nieruchomościowej uplasowała zabezpieczony dług o wartości nominalnej wynoszącej 50,0 mln zł. Oprocentowanie tych czteroletnich obligacji wynosi WIBOR 6M plus 4,9 pkt proc., natomiast środki zostaną przeznaczone na nowe projekty mieszkaniowe, zakup gruntów oraz finansowanie Dozwolonej Transakcji.

Również 50,0 mln zł pozyskał Kruk. Emisja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że emitent musiał zredukować wielkość zapisów o 79,0 proc. Prezes spółki zasugerował, że powodzenie emisji oraz potrzeby inwestycyjne powodują, że Kruk planuje w najbliższym czasie uplasowanie kolejnej emisji. Pięcioletnie papiery niezabezpieczone zostały oprocentowane na podstawie stawki WIBOR 3M powiększonej o 3,4 pkt proc. Była to pierwsza od dłuższego czasu emisja oparta o zmienny kupon.

Kolejna co do wielkości emisja w analizowanym miesiącu należy do Ghelamco Invest. Firma deweloperska uplasowała prawie czteroletnie papiery o wartości nominalnej wynoszącej 35,0 mln zł. Emisja cieszyła się nadsubskrybcją, a emitent zapowiedział doemitowanie do niej kolejnych 100,0 mln zł, które jednak mają ostatecznie zostać wyemitowane w styczniu 2022r. Nowe papiery oprocentowane są według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 pkt proc.

Piąta z największych emisji należy do P.A. Nova, spółki z branży deweloperskiej. Emitent uplasował 2,5-letnie obligacje niezabezpieczone o wartości 30,0 mln zł. Papiery mają trafić na Catalyst oraz są oprocentowane na WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,5 pkt proc., a emisja może być częściowo amortyzowana. Wiadomo także, że prezes spółko oraz dwóch wiceprezesów objęło łącznie 2,2 mln zł emisji.

Debiuty

W grudniu na Catalyst zadebiutowało 5 serii obligacji o łącznej wartości 235,0 mln zł. W listopadzie na rynek wprowadzono 510,0 mln zł, a w październiku 260,0 mln zł.

Największą w badanym miesiącu emisję wprowadziła do obrotu Develia (DVL1024). Deweloper wprowadził na giełdę serię o wartości nominalnej w wysokości 100,0 mln zł oprocentowaną w oparciu o WIBOR 3M + 2,7 pkt proc. Emisja zadebiutowała 17 grudnia ale do dnia raportu nie dokonano na niej żadnej transakcji. Obecnie Develia posiada siedem serii dostępnych na Catalyst.

Druga pod względem wielkości nominału seria uplasowana w grudniu należy do spółki JHM Development (JHM1225). Emisja opiewa na 50,0 mln zł i jest oprocentowana według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 4,9 pkt proc. Od daty debiutu (28.12.2021r.) nie doszło do transakcji na tym walorze, a obecnie jest to druga seria pochodzącej ze Skierniewic spółki deweloperskiej dostępna w obrocie giełdowym.

Emisję o wartości 50,0 mln zł wprowadził do obrotu w ostatnim miesiącu 2021r. Unibep – spółka z branży budowlanej. Emitent uplasował serię UNI1124 charakteryzującą się oprocentowaniem opartym o WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc., która została wyemitowana w listopadzie. Do momentu powstania raportu, nie zawarto żadnych transakcji na tym walorze. Unibep posiada obecnie trzy emisje dostępne na Catalyst. Poza nowo wyemitowaną, na rynku znajdują się jeszcze UNI0222, której obecna cena znajduje się na poziomie 99,00 proc. oraz UNI0324, na której od emisji w maju 2021r. również nie dokonano transakcji.

Kolejny pod względem wielkości emisji debiut należał do MCI Management. Holding inwestycyjny uplasował serię MCM0724 o nominale wynoszącym 20,0 mln zł. Oprocentowanie tej emisji to WIBOR 6M powiększony o 4,2 pkt proc. Od momentu wprowadzenia do obrotu, nie dokonano transakcji na tym papierze. Jest to obecnie druga seria tego emitenta dostępna na Catalyst – seria MCM1223 wyceniana jest obecnie przez rynek na 98,0 proc. wartości nominalnej.

Obligacje „covidowe”

W grudniu Bank Gospodarstwa Krajowego nie przeprowadzał przetargu sprzedaży obligacji.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” nie uległo zmianie i wynosi odpowiednio 133,1 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

W związku z posiadaniem przez obligacje covidowe gwarancji Skarbu Państwa, rynek postrzega tę klasę aktywów analogicznie do obligacji skarbowych. W następstwie podwyżek referencyjnej stopy procentowej jakie Rada Polityki Pieniężnej przeprowadziła od października do dnia raportu, wzrosła ona z 0,1 proc. do 2,25 proc., co przełożyło się na spadki cen obydwu typów obligacji charakteryzujących się stałym oprocentowaniem. Na przykład seria FPC0630 zanotowała od września spadek ceny o 12,33 pkt. proc. do 83,02 proc. nominału, natomiast notowania serii obligacji skarbowych o podobnym duration i zapadalności, tj. DS1030 spadek o 12,51 pkt. proc. do poziomu 81,49 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Mała stabilizacja

  20 maja 2022
  Przez ostatnie dwa tygodnie WIBOR 3M wzrósł o 11 pkt bazowych, czyli bardzo niewiele w porównaniu do wcześniejszej dynamiki. Kontrakty FRA „wyceniają” jego wysokość na 7,3 proc. za pół roku, ale na początku maja było to 7,8 proc.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Zmiana reguł gry

  13 maja 2022
  Nowe obligacje oszczędnościowe w ofercie resortu finansów to kolejny cios w dłużne fundusze inwestycyjne, które nie są w stanie zagwarantować inwestorom osiągnięcia podobnych wyników bez podejmowania dodatkowego ryzyka.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Wyprzedaż bez granic

  06 maja 2022
  Amerykańskie dziesięciolatki przebiły granicę 3 proc., a niemieckie 1 proc. rentowności. Nasze zbliżyły się do 6,8 proc., czyli pułapu osiągniętego na dwa tygodnie w październiku 2008 r., miesiąc po bankructwie Lehman Brothers.
  czytaj więcej
 • WIBOR zanotował symboliczny spadek

  06 maja 2022
  Po mniejszej niż oczekiwano podwyżce stóp procentowych WIBOR 3M obniżył się w piątek o 1 pb. do 6,33 proc., a WIBOR 6M pozostał na poziomie 6,55 proc. Rynek nie ma wątpliwości, że to tylko przerwa we wzrostach. Jeśli ma rację, przeciętny kupon na giełdowych korporatach zbliży się do 11,5 proc.
  czytaj więcej