czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2021)

Szymon Jędrzejewski i Ignacy Budkiewicz, DM NWAI | 13 grudnia 2021
W listopadzie obrót na Catalyst osiągnął 258,3 mln zł, czyli powyżej 12-miesięcznej średniej (234 mln zł) i o 11,1 proc. więcej niż w październiku.

W listopadzie Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR pozostał na niezmienionym poziomie – 2,5 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,27 proc. (0,25 proc. w październiku).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowało 10 z nich, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Pożyczki (+84 pb.). Ponadto, wzrosty dało się zaobserwować w sektorach Retail (+59 pb.), Usługi Finansowe (+33 pb.), Przemysł (+31 pb.), czy Deweloperzy Komercyjni (+30 pb.). Spadki rentowności dotknęły 7 sektorów, w tym najbardziej obligacji Getin Noble Banku (- 365 pb.). Oprócz tego zawężenie spreadów odnotowały sektory: Chemia (-21 pb.), Banki ex Getin (-15 pb.), czy IT (- 8 pb.).

Największe zacieśnienie się ZDM wystąpiło w przypadku obligacji Getin Noble Banku – aż 365 pb. Wzrost kursu zanotowało aż 14 z 16 serii tego emitenta, a kurs żadnej z pozostałych nie uległ obniżeniu. Obligacje GNB zajęły także 10 pierwszych miejsc w zestawieniu największych wzrostów w listopadzie. Pierwsze miejsce w zestawieniu przypadło serii GNB1223, której notowania wzrosły o 1460 pb. do poziomu 73 proc. wartości nominalnej, co dało 25 proc. wzrostu w stosunku do ubiegłego miesiąca. Przyczyn listopadowego odreagowania po spadkach cen w październiku, kiedy to spread uległ rozszerzeniu o 523 pb. można upatrywać w podniesieniu stóp procentowych w ostatnim czasie oraz wynikach za trzeci kwartał 2021r. Bank osiągnął 11,2 mln zł zysku netto wobec 69,8 mln zł straty rok wcześniej. Jest to drugi kwartał z rzędu, w którym Getin osiągnął dodatni wynik. Należy także dodać, że zysk netto ponad dwukrotnie przewyższył konsensus rynkowy.

Sektor Pożyczki jest reprezentowany tylko przez jednego emitenta – Everest Capital, a na rozszerzenie ZDM miał wpływ spadek notowań jednej z jego serii (na pozostałych seriach nie dokonano w listopadzie żadnych transakcji). Notowania emisji EV10923 uległy obniżeniu o 250 pb. do poziomu 98 proc. nominału, co przełożyło się na wzrost spreadu o 84 pb. dla całego sektora. Everest jest spółką celową pozyskującą finansowanie dla grupy Bociana, wobec którego toczy się obecnie postępowanie UOKiK w sprawie podejrzenia próby obejścia przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego poprzez zawieranie umów leasingu zwrotnego, co może negatywnie rzutować na postrzeganie wyemitowanych obligacji. Dodatkowo Ministerstwo Sprawiedliwości opracowuje projekt przepisów zabraniający firmom pożyczkowym emisji długu.

Na rozszerzenie spreadu w sektorze Retail o 59 pb. miały wpływ seria CDR1221 emitenta CDRL, której cena się nie zmieniła, a podwyższony poziom ZDM jest związany ze zbliżającym się terminem zapadalności, który wypada w grudniu oraz seria LPP1224 emitenta LPP. W przypadku LPP notowania serii obniżyły się o 79 pb. do poziomu 99,2 proc. wartości nominalnej, co wpłynęło na wzrost spreadu o 34 pb.

Obroty

W listopadzie obrót na Catalyst osiągnął 258,3 mln zł, co jest wartością powyżej 12-miesięcznej średniej (234 mln zł). Jest to wartość wyższa o 11,1 proc. od obrotów wygenerowanych w październiku. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 8,4 mln zł i jest o 480,2 proc. wyższa niż w październiku (1,5 mln zł).

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 88,2 mln zł. Jest to spadek o 4,1 proc. w stosunku do 91,9 mln zł osiągniętych w październiku. Wartość listopadowa jest również znacząco poniżej 12 – miesięcznej średniej (106,9 mln zł). Za spadek wartości obrotów względem października odpowiadają sektory Wierzytelności, na którym obroty wyniosły 10,5 mln zł wobec 17,3 mln zł przed miesiącem oraz Paliwa, Gaz Energia – spadek obrotów z 10,2 mln zł do 4,9 mln zł. Największy wzrost obrotów odnotowały sektory Usługi finansowe – 14,7 mln zł wobec 8,4 mln zł oraz Deweloperzy mieszkaniowi – 8,7 mln zł wobec 6 mln zł.

W sektorze Wierzytelności spadek obrotów zanotowało 16 z 34 notowanych serii obligacji. Za największe obniżenie w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria KRI0423 emitenta Kredyt Inkaso, która zanotowała spadek obrotów z 7,3 mln zł w październiku do 1 mln zł w listopadzie. Kurs tej serii obligacji obniżył się o 23 pb. do 99,3 proc. wartości nominalnej. Największy wzrost obrotów w sektorze dotknął emisji KRU0325 należącej do Kruka – wzrost z 49,3 tys. zł do 966,8 tys. zł, przy spadku ceny o 49 pb. do 102,5 proc. nominału.

Jeśli chodzi o segment Usługi finansowe to za wzrost obrotów w głównej mierze odpowiada seria GPW0122 emitenta GPW, która zanotowała wzrost obrotów z 267,1 tys. zł w październiku do 7,8 mln zł w listopadzie. W analizowanym okresie seria zanotowała spadek ceny o 37 pb. do poziomu 100,1 proc. wartości nominalnej.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 66,2 mln zł wobec 87,7 mln zł przed miesiącem. Za spadkiem stoją w głównej mierze znacznie mniejsze obroty na seriach FPC0630, BGK1023 oraz FPC0725. Obrót na obligacjach serii FPC0630 spadł z 24,5 mln zł w październiku do 14,4 mln zł w listopadzie, co przełożyło się na zmianę ceny, która spadła o 276 pb. do poziomu 88,54 proc. Obrót na obligacjach serii BGK1023 spadł z 10,0 zł w październiku do 6 tys. zł w listopadzie, czemu towarzyszyła zmiana ceny, która spadła o 29 pb. do poziomu 100,1 proc. Spadku obrotów doświadczyła także seria FPC0725, której obroty w listopadzie spadły o 9,8 mln zł do poziomu 9,7 mln zł, a cena obniżyła się o 350 pb. do 92,25 proc.

Jeżeli chodzi o zestawienie obrotów pod względem emitentów, to niezmiennie najwyższe obroty odnotowały obligacje BGK – wartość osiągnęła 66,2 mln zł i była niższa o 17,6 mln zł niż w październiku. Na drugim miejscu utrzymało się Ghelamco Invest z obrotem na poziomie 14,1 mln zł (miesiąc wcześniej – 12,9 mln zł). Na trzecie miejsce awansowało z trzydziestej trzeciej pozycji GPW z obrotami na poziomie 8 mln zł (obrót w październiku to 360 tys. zł). Z pierwszej trójki zestawienia wypadły walory Echo Investment, które miesiąc temu zajęło trzecią lokatę przy obrotach wynoszących 11 mln zł. W listopadzie obrót obligacjami tego emitenta wyniósł 6,6 mln zł, a spółka uplasowała się na czwartej pozycji w rankingu.

Zapadalność

W listopadzie do wykupu przypadały 4 serie obligacji o wartości 357,9 mln zł. Zapadające emisje były wyemitowane przez: Echo Investment (140 mln zł), Kruka (100 mln zł), Dom Development (77,9 mln zł) oraz MCI.PrivateVentures (40 mln zł). Wszyscy emitencie wykupili swoje obligacje, przy czym MCI.PrivateVentures wykupiła swoją przed terminem zapadalności.

W grudniu wypada termin do wykupu 8 serii obligacji o łącznej wartości 447,1 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że Ghelamco Invest wykupił swoją emisję (GHE1221) przed terminem.

Najwięcej obligacji do wykupu w listopadzie mają Alior Bank (ALR1221) – 183,4 mln zł, MCI Capital (MCI1221) – 45 mln zł oraz Kruk (KRU1221) – 40 mln zł. Najmniej będzie wykupywała spółka CDRL (CDR1221) – 1,4 mln zł.

Nowe emisje

W listopadzie poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 39 emitentów o łącznej wartości 2,3 mld zł oraz 140,5 mln euro. W październiku wartość emisji wyniosła 4,3 mld zł oraz 7,1 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 54,5 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 1,6 mld zł oraz 89 proc. zarejestrowanych emisji w euro, co daje 140,5 mln euro. Najwięcej wyemitował Pekao Leasing – 700 mln zł, Pekao Faktoring – 500 mln zł oraz Pekao Faktoring - 100 mln euro.

Spółki znane z GPW uplasowały łącznie 363,3 mln zł. Najwięcej wyemitowało Echo Investment – 172 mln zł. Oprocentowanie tych czteroletnich niezabezpieczonych obligacji zostało oparte o WIBOR 6M, jednak nie ujawniono wysokości samej marży. Papiery trafiły do inwestorów profesjonalnych, a część pozyskanego finansowania została przeznaczona na wykup dwóch serii (ECH1121 oraz ECH0422) o łącznej wartości 77,3 mln zł.

Drugą co do wielkości emisją w listopadzie została przeprowadzona przez Cavatinę, a jej wartość wynosi 56,1 mln zł. Obligacje są zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach, poręczeniem akcjonariusza większościowego oraz wierzytelnościami z pożyczek udzielonych podmiotom zależnym. Emisja posiada trzyletni tenor, a marża wynosi 8 pkt proc. z możliwością podwyższenia do 10 pkt proc. ponad stawkę WIBOR 3M. Środki zostaną przeznaczone na pożyczki dla spółek zależnych na zakup gruntów pod inwestycje.

Z nowoprzyjętego programu emisji o wartości 150 mln zł, Unibep uplasował emisję o wartości 50,1 mln zł i tenorze wynoszącym trzy lata. Oprocentowanie obligacji nie zostało jednak podane do publicznej wiadomości przez spółkę. Część środków przedsiębiorstwo przeznaczy na wykup zapadającej w lutym emisji (UNI0222) o wartości 34 mln zł oraz utworzenie nowego segmentu w swoim portfolio – budownictwo energetyczno-przemysłowe.

Kolejna co do wielkości emisja w listopadzie została przeprowadzona przez Amicę. Producent sprzętu RTV i AGD uplasował niezabezpieczone papiery o wartości 50 mln zł, a emisja została objęta przez inwestorów instytucjonalnych. Seria została wyemitowana z Programu Emisji Obligacji Średnio- i Krótkoterminowych z datą zapadalności wypadającą w listopadzie 2026 r., a wartość nominalna będzie stopniowo amortyzowana w dwóch ostatnich latach tenoru. Amica nie ujawniła wysokości oprocentowania, a jako cel emisji podała obniżenie kosztów oraz dywersyfikację źródeł finansowania.

Debiuty

W listopadzie na Catalyst zadebiutowało 7 serii obligacji o łącznej wartości 510 mln zł. W październiku na rynek wprowadzono 260 mln zł, a we wrześniu 225 mln zł.

W listopadzie największą emisją mógł pochwalić się Famur (FMF1126). Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego wprowadził na giełdę serię o wartości nominalnej w wysokości 400 mln zł oprocentowaną w oparciu o WIBOR 6M + 2,9 pkt proc. Emisja zadebiutowała 10 listopada ale do dnia raportu nie dokonano na niej żadnej transakcji. Obecnie Famur posiada obecnie dwie serie dostępne na Catalyst.

Druga pod względem wielkości nominału seria uplasowana w listopadzie należy do spółki Lokum Deweloper (LKD0425). Emisja opiewa na 50 mln zł i jest oprocentowana według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 4,2 proc. Od daty debiutu (17.11.2021 r.) nie doszło do transakcji na tym walorze, a obecnie jest to czwarta seria wrocławskiego dewelopera dostępna w obrocie giełdowym.

W analizowanym miesiącu dwie serie uplasował kolejny deweloper – White Stone Development. Spółka uplasowała serie WSD0225 – 17 mln zł oraz WSD0724 – 18 mln zł. Na serii WSD0724 dokonano zaledwie dwóch transakcji, natomiast seria WSD0225 cieszyła się względnie większym zainteresowaniem w listopadzie, a jej cena obecnie znajduje się na poziomie 101,29 proc. nominału.

Obligacje „covidowe”

W listopadzie Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach jednego przetargu sprzedał obligacje na łączną kwotę 312,5 mln zł.

8 listopada BGK wyemitował obligacje w ramach dwóch serii: FPC0631 oraz FPC1140. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 204,5 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 7 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC1140 sprzedano 100 mln zł w ramach przetargu podstawowego, przy 3,6 proc. rentowności oraz 1 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej.

W listopadzie miał miejsce jeden przetarg strukturalnej operacji outright buy na którym dokonano skupu 366,5 mln zł obligacji. Wśród skupionych obligacji znalazła się jedna seria obligacji „covidowych” – FPC0328, na którą NBP wydał 116,5 mln zł przy podaży 877,5 mln zł. Dokładna data kolejnego przetargu nie jest znana, ponieważ Narodowy Bank Polski opublikował informację, że począwszy od grudnia operacje strukturalne będą mogły być przeprowadzane przez NBP, gdy uzna on, że wymagają tego warunki rynkowe.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wyniosło odpowiednio 133,1 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 61,8 mld zł (BGK: 42 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

W związku z posiadaniem przez obligacje covidowe gwarancji Skarbu Państwa, rynek postrzega tę klasę aktywów analogicznie do obligacji skarbowych. W następstwie podwyżek referencyjnej stopy procentowej jakie Rada Polityki Pieniężnej przeprowadziła od października do dnia raportu, wzrosła ona z 0,1 proc. do 1,75 proc., co przełożyło się na spadki cen obydwu typów obligacji charakteryzujących się stałym oprocentowaniem. Na przykład seria FPC0630 zanotowała od września spadek ceny o 735 pb. do 88 proc. nominału, natomiast notowania serii obligacji skarbowych o podobnym duration i zapadalności, tj. DS1030 spadek o 700 pb. do poziomu 87 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2021)

  18 stycznia 2022
  W grudniu obrót na Catalyst osiągnął 367,8 mln zł, czyli wyraźnie powyżej 12-miesięcznej średniej (246,2 mln zł). Obroty były też o ponad 40 proc. wyższe niż w listopadzie.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Worek z emisjami publicznymi

  14 stycznia 2022
  Zanim zakończyły się zapisy w ofercie Echa ze swoją ofertą wystartował Marvipol. W kolejce ustawiają się kolejne podmioty z ważnymi prospektami. Rola inwestorów indywidualnych rośnie, co widać także po raportach Ministerstwa Finansów.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Echo na pierwszy ogień

  07 stycznia 2022
  Rynek obligacji firm przyspiesza, a specyficzna konstelacja czynników zewnętrznych sprawia, że najmocniej mogą skorzystać inwestorzy indywidualni. Wybrańcy już mogą się cieszyć z ponad 10-proc. kuponów i to od papierów skarbowych.
  czytaj więcej
 • Rynek obligacji wycenia wiele lat ze stopami pod 4 proc.

  05 stycznia 2022
  Stopy procentowe w okolicach 3,75 proc. utrzymają się przez pięć do nawet siedmiu lat, powrót do funduszy długu skarbowego raczej dla inwestorów z cztero-, pięcioletnim horyzontem, a rynek obligacji korporacyjnych ma szanse odżyć w drugiej połowie tego roku – przewiduje Mikołaj Raczyński z Noble Funds TFI w rozmowie z Obligacje.pl.
  czytaj więcej