piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2019)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 10 października 2019
Obroty we wrześniu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 275,47 milionów zł, czyli o 68,05 milionów zł więcej niż 12- miesięczna średnia. Były większe o 16,2 proc. w porównaniu do sierpnia i aż o 80,7 proc. wyższe w porównaniu z ubiegłorocznym wrześniem.

We wrześniu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji wzrosła o 30 p.b. Dla 5 z analizowanych sektorów nastąpił spadek, dla 7 nastąpił wzrost ZDM, natomiast dla pozostałych nie zmienił się o więcej niż 1 p.b. Największe spadki (powyżej 10 p.b.) miały miejsce w sektorze Fundusz (-53 p.b.), Medycyna (-45 p.b.), Budownictwo (-20 p.b.), Chemia (-14 p.b.) i Wierzytelności (-12 p.b.). Największe wzrosty ZDM (powyżej 10 p.b.) zanotowano w sektorach: Przemysł (+2214 p.b.), Getin Noble Bank (+227 p.b.), Retail (+69 bps), IT (+44 p.b.), Deweloperzy Mieszkaniowi (+31 p.b.), Pożyczki (+14 p.b.) i Inne Usługi (+13 p.b.).

We wrześniu liczba papierów, których ceny wzrosły lub spadły była sobie niemal równa i wyniosła, odpowiednio, 98 i 100. Mimo tego nie był to miesiąc, który inwestorzy obligacji korporacyjnych mogliby zaliczyć do udanych. Aż 8 z 10 najwięcej rosnących serii nie zyskało więcej niż 4,2 proc. Z kolei aż 8 z 10 najwięcej tracących na wartości serii obligacji straciło ponad 10 proc. Średni wzrost zyskujących na wartości obligacji wyniósł 0,91 proc., z kolei średni spadek -2,5 proc.

Aż siedem serii obligacji Getin Noble Banku znalazło się w zestawieniu najsilniej rosnących serii. GNB0824 i GNO0424 to jedyne obligacje, które zyskały powyżej 5 proc. (odpowiednio 8,1 proc. i 7,1 proc.). Oprócz Getinu, w naszym zestawieniu pojawiła się jeszcze dwójka innych emitentów – MCI.PrivateVentures oraz Best. Pierwszy z nich zanotował wzrost na dwóch seriach swoich obligacji MCF0222 (+3,9 proc. m/m) oraz MCF1121 (+3,1 proc. m/m). We wrześniu fundusz zmienił statut i usunął z niego prawo dające inwestorowi uprzywilejowanemu (czyli MCI Fund Management) pierwszeństwo w zakresie wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Dodatkowo pod koniec września MCI.PrivateVentures poinformowało o zbyciu akcji jednej ze spółek, co dało zastrzyk gotówki w wysokości 20,6 mln zł. Druga ze spółek – Best, przekazała w połowie września raport półroczny. Spółka osiągnęła wzrost przychodów o 22,9 proc., zysku netto o 79,2 proc. oraz wygenerowała 71 mln gotówki z działalności operacyjnej. Pod koniec miesiąca Zarząd poinformował, że szuka inwestora finansowego, który miałby objąć nową emisję akcji. Obligacje BST0321 zyskały we wrześniu 3,1 proc.

Największy spadek kursu zaliczyła seria STA1219 wyemitowana przez spółkę Statima. Spółka nie wykupiła serii obligacji A i B oraz nie wykupi serii C i D, o czym poinformowała na początku października. We wrześniu nie wypłaciła odsetek od serii E (STA1219), a także przekazała informacje o wydaniu postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania układowego. Wszystko wskazuje na to, że ostatnia z notowanych jeszcze serii także nie zostanie wykupiona w terminie, stąd widoczne w ostatnim miesiącu spadki.

Tak jak w poprzednich miesiącach duże spadki zaliczyły obligacje ZM Henryk Kania. Obydwie serie KAN0321 i KA10321 zaliczyły dwucyfrowe procentowo spadki. Sam wrzesień dla posiadaczy papierów ZM Kania rozpoczął się od pozytywnej informacji – Cedrob wyraził chęć nabycia części przedsiębiorstwa. Jednocześnie Sąd Rejonowy Katowice-Wschód po raz kolejny przedłużył zarządcy ZM Kania termin na złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności i wierzytelności spornych.

Jednak koniec miesiąca przyniósł fale negatywnych informacji. Pojawiły się informacje o prowadzeniu śledztwa w sprawie ZM Kania w czterech wątkach: podejrzenia popełnienia oszustw na szkodę Alior Banku, oszustw na szkodę obligatariuszy i oszustw na szkodę dostawców spółki, a także podejrzenia wyłudzeń podatku VAT (co miało skutkować oszukaniem Skarbu Państwa na ponad 40 mln zł). Prawdopodobnie w reakcji na te informacje, aż czterech z pięciu członków rady nadzorczej złożyło rezygnacje. Następnie Spółka przekazała raport za pierwsze półrocze, w którym zaraportowała 866 mln zł straty netto. Co więcej raport ten nie został sprawdzony przez audytora, ponieważ Spółka po prostu go nie zatrudniła. Zarządca podkreślił w raporcie, że wskutek zewnętrznych i niezależnych od niego okoliczności nie posiadał możliwości sporządzenia pełnego i prawidłowego sprawozdania. Obecnie notowania obydwu serii obligacji, tak jak i notowania akcji, są zawieszone.

Warto wspomnieć także o spadku kursu, jaki zaliczyła seria EUC0420. Jej kurs obniżył się z 70 do 57,7. Jest to prawdopodobnie ciąg dalszy reakcji na raport Europejskiego Centrum Odszkodowań za pierwsze półrocze oraz bardzo trudną sytuację płynnościową. Zarząd prowadzi rozmowy z obligatariuszami i bankami w celu zrolowania 40 mln obligacji lub zamiany długu obligacyjnego na dług bankowy. W obu przypadkach Zarząd chce aby dług był z roczną amortyzacją. Spółka zamierza spłacić 10 mln zł długu z własnych środków.

Pozostałe miejsca w zestawieniu zajmują obligacje Getin Noble Banku. Najwięcej straciła seria GNB1123 – 18,9 proc. We wrześniu bank zaraportował 88,5 mln zł straty netto za II kwartał, wobec 104,4 mln zł straty oczekiwanej przez rynek. Bank nie spodziewa się uzyskania dodatnich wyników finansowych w 2019 roku. Duże spadki na obligacjach GNB mogły mieć związek z obawami co do wyroku TSUE dotyczącego kredytów frankowych. Jak już dzisiaj wiemy, był on (z punktu widzenia banków) negatywny i to właśnie Getin Noble Bank jest jedną z instytucji najbardziej narażoną na straty. Udzielił on aż 9,4 mld zł kredytów i pożyczek w tej walucie, co odpowiada prawie 23 proc. wartości całego portfela kredytowego banku.

Obroty

Obroty we wrześniu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 275,47 milionów zł, czyli o 68,05 milionów zł więcej niż 12- miesięczna średnia. Były większe o 16,2 proc. w porównaniu do sierpnia i aż o 80,7 proc. wyższe w porównaniu z ubiegłorocznym wrześniem. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 0,49 miliona zł, czyli o 14,69 milionów zł mniej niż przed miesiącem i o 6,3 milionów zł mniej niż przed rokiem.

Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 121,82 milionów zł i odpowiadały za 44,2 proc. obrotu całkowitego na Catalyst. Przed miesiącem obroty na tych obligacjach wyniosły 139,19 milionów zł.

Największy obrót na pojedynczej serii został wygenerowany na obligacjach PZU0727. We wrześniu obrót wyniósł 12,6 mln zł, co oznacza już 3 z rzędu spadek w relacji miesiąc do miesiąca. W sierpniu obrót wyniósł 13,5 mln zł, a w lipcu 21,1 mln zł. Tak jak w sierpniu, drugi największy obrót wygenerowała seria PKO0827. Wyniósł on 6,2 mln zł i w porównaniu z ubiegłym miesiącem był mniejszy o 2,4 mln zł. Większe niż zwykle zainteresowanie inwestorów przyciągnęły obligacje serii PKN0921 wyemitowane przez PKN Orlen.

Pod względem emitentów, najwięcej handlowano papierami PKN Orlen. Obrót wyniósł 18,3 mln zł, przy 11,8 mln zł obrotu w ubiegłym miesiącu. Tradycyjnie w czołówce znalazło się też PZU, z obrotem wynoszącym 12,6 mln zł.

Zapadalność

W październiku przypada termin zapadalności czterech notowanych serii obligacji o wartości emisji równej 1115,5 mln zł.

Na koniec września dwie serie – EMT1019 i GNB1019, notowane były z dyskontem.

Najwcześniej do wykupu przypadają obligacje EMT1019 – 17 października 2019r. Spółka ma do wykupu zaledwie 0,5 mln zł obligacji, ponieważ w czerwcu zrefinansowała 23,5 mln zł tej serii nową emisją obligacji.

Dzień później, 18 października 2019, nastąpią jeszcze dwa wykupy. Największy z nich dotyczy serii ENG1019. Energa ma do wykupienia 1 mld zł obligacji, jednak z raport półrocznego spółki wynika, że pozostałe zobowiązania nominalne dotyczące tej serii wynoszą zaledwie 2 mln zł. Do przeprowadzenia wykupu tego dnia szykuje się też Kruk.

W październiku do wykupu przygotowuje się także Getin Noble Banku. Seria GNB1019 o wartości 40 mln zł zapada 21 października 2019 r.

Debiuty

We wrześniu na Catalyst zadebiutowało osiem serii obligacji o łącznej wartości emisji równej 1266 mln zł. Oznacza to, że na rynek wprowadzono mniej o 475 mln zł obligacji w porównaniu z sierpniem, oraz 1284 mln zł mniej niż we wrześniu ubiegłego roku.

Najwięcej obligacji na Catalyst wprowadziła Enea. Seria ENA0624 wypłaca co pół roku kupon zmienny z marżą 1,2 pkt proc. powiększoną o WIBOR 6M. Środki z tej emisji, jak ogłosiła Spółka w raporcie bieżącym z końca września, przeznaczone będą na przedterminowy odkup serii ENA0220 po cenie 100,15. Emitent zamierza nabyć te papiery do 14 października.

Najwięcej serii obligacji (po trzy) wprowadziły firmy z sektorów deweloperskiego i wierzytelności.

Deweloperzy wprowadzili do obrotu łącznie 139 mln zł obligacji. Marvipol Development wprowadził do obrotu serie MVP1222, o wartości emisji 60 mln zł i kuponie WIBOR 6M + 4,25 pkt proc., płatnym co pół roku. Develia (d. LC Corp) też wprowadziła 60 mln zł obligacji w serii DVL0523. Za swoje papiery emitent płaci WIBOR 3M + 3,80 pkt proc., z kwartalną wypłatą odsetek. Najmniej obligacji z deweloperów wprowadziła na rynek Victoria Dom. Za serie VI10622 o wartości 19 mln zł, płaci WIBOR 6M powiększony o 5,00 pkt proc. marży. Odsetki wypłacane są co pół roku.

Sektor Wierzytelności wprowadził 82 mln zł obligacji. W dwóch seriach Kruk wprowadził 75 mln zł – w KRU0625 i KRU0924. Pierwsza z nich, o wartości 50 mln zł, wypłaca kupon WIBOR 3M powiększony o 4 pkt proc. marży, a druga z nich – WIBOR 3M + 3,5 pkt proc. marży. Obydwie serie wypłacają odsetki co kwartał. Najmniej obligacji wprowadziła firma Indos. Obligacje serii INS0622 wypłacają co kwartał odsetki o wartości WIBOR 3M + 5 pkt proc.

Nowe emisje

We wrześniu miały miejsce nowe emisje aż 42 serii obligacji o łącznej wartości 2494,9 mln zł. Największe emisje zarejestrowane w rejestrze KDPW przeprowadzali leasingodawcy. W większości są to zerokuponowe obligacje krótkoterminowe (do 12 miesięcy). Tego rodzaju papiery wyemitował m.in. mLeasing i Pekao Leasing. Największe emisje przeprowadził Santander Leasing, który łącznie wyemitował 780 mln zł obligacji.

Nową emisję przeprowadził Atal i Kruk. Pierwszy z nich wyemitował 100 mln zł i płaci za nie WIBOR 6M + 1,9 pkt proc. Kruk przeprowadził mniejszą emisje – 25 mln zł, za którą płaci WIBOR 3M + 3,5 pkt proc. Emisja Kruka 20 września została wprowadzona do obrotu na Catalyst pod tikerem KRU0924.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje