niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2023)

Marcin Walczak i Mateusz Wojdała, DM NWAI | 12 października 2023
We wrześniu obrót na Catalyst osiągnął 335,96 mln zł, czyli poniżej 12-miesięcznej średniej (449,76 mln zł), ale o 6,1 proc. więcej od obrotów wygenerowanych w sierpniu.

We wrześniu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR wzrósł do poziomu 2,78 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 1,36 proc. (0,93 proc. w sierpniu).

Z analizowanych sektorów wzrost ZDM odnotowało 11, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Retail (+156 p.b.) Na kolejnych miejscach pod względem wzrostów ZDM znalazły się sektory: Chemia (+82 p.b.), Deweloperzy Komercyjni (+59 p.b.), BGK/EBI/PFR (+47 p.b.), Inne Usługi (+46 p.b.) oraz Deweloperzy Mieszkaniowi (+42 p.b.). Wzrosty w pozostałych sektorach nie przekroczyły 30 p.b. Spadek rentowności w maju dotyczył pozostałych 5 sektorów. Największe zmiany miały miejsce w sektorach: Przemysł (-55 p.b.), IT (-26 bps) oraz Pożyczki (-25 p.b.).

Największy wzrost ZDM wystąpił w przypadku obligacji sektora Retail – 181 p.b. Niewątpliwie za takim wynikiem stoi spadek kursów 2 z 4 serii obecnie należących do sektora. Dodatkowo na sektorową medianę wpływ miało wycofanie z obrotu DNP1023, spowodowane terminem wykupu. Podobne zdarzenie miało miejsce w sektorze Chemia, z którego to wykupione zostaną obligacje PCR1023. Ciekawym przypadkiem, który warto poruszyć jest sektor BGK/EBI/PFR, dla którego wzrost rentowności spowodowany był spadkiem kursów 5 z 11 należących do niego serii, z czego 2 znalazły się na podium naszego spadkowego zestawienia. Kursy pozostałych serii, za wyjątkiem FPC0427 pozostały na prawie niezmienionym poziomie. Jak można zauważyć najmocniej taniały stałoprocentowe obligacje o najdłuższym terminie wykupu, charakteryzujące się najwyższą zmiennością cenową. Paradoksalnie po większej niż zakładano obniżce stóp procentowych (-0,75 bps), która miała miejsce we wrześniu , kurs takich obligacji powinien wzrastać dostosowując w ten sposób swoją rentowność do rynkowych oczekiwań, co do stóp zwrotu. Przypadek, kiedy obligacje o wspomnianej charakterystyce reagują odwrotnie obrazuje obawy inwestorów co do retoryki polityki monetarnej w przyszłości, spadku inflacji i utrzymania stóp na niskim poziomie w przyszłości.

Po dwóch miesiącach solidnych wzrostów, wrzesień przyniósł korektę na obu seriach obligacji wyemitowanych przez Bank Millennium. Korekta nie była jednak podparta dużym wolumenem obrotu, który to dla obu serii był najniższy od kwietnia. W analizowanym miesiącu bank z sukcesem przeprowadził emisje dwóch serii euroobligacji realizowanej w ramach Programu EMTN na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 25 sierpnia br. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. Łączna wartość obu emisji wyniosła 500 mln euro. Powodem emisji są wymogi MREL, które zarówno Millennium jak i pozostałe banki w Polsce, będą musiały spełniać od przyszłego roku już w całości. Chodzi tutaj o wysokość minimalnych funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji, które można wykorzystać w razie konieczności przymusowej restrukturyzacji banku.

Wrzesień był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym drożały obligacje Kruka z czego dwie z nich znalazły się na podium zestawienia wzrostowego obligacji na Catalyst. Windykator systematycznie emituje i wprowadza na rynek notowań kolejne serie długu, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Obecnie na giełdzie notowanych jest 20 serii emitenta, dla których średnia rentowność do wykupu wynosi ok 8,7 proc.

Obroty

We wrześniu obrót na Catalyst osiągnął 335,96 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (449,76 mln zł). Jest to wartość wyższa o 6,1 proc. od obrotów wygenerowanych w sierpniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 17,95 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 148,77 mln zł. Stanowi to niewielki wzrost o 0,2 proc. w stosunku do 148,52 mln zł osiągniętych w sierpniu. Wartość wrześniowa osiągnęła poziom nieco niższy od 12 – miesięcznej średniej (161,95 mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem sierpnia odpowiadają głównie sektory: Przemysł, na którym obroty wyniosły 9,58 mln zł wobec 1,94 mln zł przed miesiącem, Deweloperzy komercyjni – wzrost obrotów z 21,18 mln zł do 27,84 mln zł oraz Wierzytelności – zmiana z 18,60 mln zł do 23,03 mln zł. Istotny wzrost obrotów odnotował również sektor BGK/EBI/PFR – 61,87 mln zł w stosunku do 22,70 mln zł miesiąc wcześniej. Największy spadek obrotów odnotował sektor: Banki – 35,55 mln zł wobec 46,10 mln zł przed miesiącem oraz Inne Usługi – 7,16 mln zł wobec 14,66 mln zł w sierpniu.

W sektorze Przemysł wzrost obrotów zanotowały 3 z 5 notowanych serii. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria KGH0629 wyemitowana przez KGHM Polska Miedź, która zanotowała wzrost obrotów z 1,27 mln zł w sierpniu do 8,18 mln zł we wrześniu. Pomimo zdecydowanie większego zainteresowania względem ubiegłych miesięcy, kurs obligacji nie odnotował dużych zmian i przyjął wartość 100,6 proc. wartości nominalnej. W sektorze Deweloperzy komercyjni polepszenie obrotów odnotowały 24 z 42 notowanych serii. Największy wzrost w sektorze odnotowały obligacje serii PHN1224 wyemitowana przez Polski Holding Nieruchomości - wzrost z 0,38 mln zł w sierpniu do 2,1 mln zł we wrześniu. Rynkowa cena tych obligacji na koniec miesiąca wyniosła 101,24 proc. wartości nominalnej. W sektorze Wierzytelności na wynik obrotu najmocniej wpłynęła seria KRU0828, której wartość obrotu wzrosła z 0,76 mln zł do 7,8 mln zł przy jednoczesnym spadku ceny o 35 p.b. do wartości 99,77 proc. nominału.

W segmencie Banki spadek obrotów odnotowało 10 z 23 serii należących do sektora przy czym największy wpływ miała seria PEO0631 wyemitowanej przez Pekao S.A. Obrót na walorze spadł względem sierpnia o 5,85 mln zł. Wrześniowy handel zakończył się przy cenie 96,5 proc. nominału, i był to spadek o 1 p.b.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 61,87 mln zł wobec 22,7 mln zł przed miesiącem. Całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Za takim wzrostem stoi poprawa obrotów na 9 z 11 należących do sektora serii. Największe zmiany wolumenu zaobserwować można było na seriach FPC0725 oraz FPC0630. Obrót na FPC0725 wzrósł z 8,5 mln zł do 20,8 mln zł przy jednoczesnym wzroście kursu o 70 p.b. do 93,5 proc. nominału. W przypadku FPC0630 obrót zwiększył się o 9 mln zł względem sierpnia przy jednoczesnym wzroście kursu o 50 p.b. do 79,5 proc. wartości nominalnej.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, pierwsze miejsce niezmiennie należy do BGK z obrotami równymi 61,9 mln zł. Stanowi to zauważalny wzrost względem ubiegłego miesiąca (22,7 mln zł). Drugie miejsce, po raz kolejny przypadło bankowi Pekao. Obroty na walorach emitenta jednak spadły o 4,3 mln zł względem ubiegłego miesiąca. Na trzecim miejscu znalazł się ubezpieczyciel PZU S.A., w przypadku którego wolumen we wrześniu poprawił się o 1,4 mln zł.

Zapadalność

We wrześniu do wykupu przypadały 2 serie obligacji o wartości 44,6 mln zł – Echo Investment (33,8 mln zł), oraz Indos (10,8 mln zł). Wszyscy wymienieni emitenci dokonali wykupu papierów dłużnych w terminie.

W październiku wypada termin wykupu 11 serii obligacji o łącznej wartości 2,6 mld zł. Na dzień wydania raportu wiadomo, że swoje obligacje wykupiło już trzech emitentów: Dino Polska (250 mln zł), Atal (120 mln zł) oraz Develia (101,0 mln zł). Najwięcej jednak końcem miesiąca będzie musiał wykupić BGK. Wartość emisji, której termin wykupu przewidziany jest na 28.10.2023r. wynosi 1,85 mld zł. Na oprocentowanych papierach według stawki WIBOR 6M powiększonym o 0,4 pkt proc. marży, we wrześniu zawarto tylko jedną transakcje o wolumenie 5 sztuk. Rynek na koniec miesiąca wycenił serie z delikatnym dyskontem w wysokości 99 proc. wartości nominału.

Relatywnie mniejsze emisje w październiku wykupują: Dom Development (110 mln zł), PCC Rokita (25 mln zł), Kruk (35 mln zł), AB (69 mln zł), WB Electronics (60 mln zł), Victoria Dom (32,9 mln zł) oraz Dekpol (47,2 mln zł).

Nowe emisje

We wrześniu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 23 emitentów o łącznej wartości 5,1 mld zł i 8,5 mln euro. W sierpniu wartość emisji wyniosła 4,42 mld zł i 179,5 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 87,4 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 4,45 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring Sp. z o.o. – 2,25 mld zł, Pekao Leasing Sp. Z o.o. – 900 mln zł oraz PKO Leasing S.A. – 521 mln zł.

We wrześniu spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 1,6 mld zł oraz 1,25 mld euro. Dla porównania w sierpniu łączna wartość emisji wyniosła 305,5 mln zł. Najwięcej w zł wyemitował Cyfrowy Polsat S.A. – 820 mln zł. Sześcioletnie papiery serii E, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 6M powiększony o 3,35 pkt proc. marży, trafiły do 70 inwestorów. W zależności od wskaźnika zadłużenia marża odsetkowa może w przyszłości zostać zwiększona aż do 4,35 proc. Nowa emisja serii E została zarejestrowana pod kodem ISIN PLCFRPT00070, tj. tym samym, pod którym wcześniej zarejestrowane zostały obligacje serii D, wyemitowane w styczniu br. Oznacza to, że wraz z ostatecznym przydziałem nowo wyemitowana seria została zasymilowana z notowaną już na Catalyst serią o skróconej nazwie CPS0130.

Drugą pod względem wielkości emisję w zł (340 mln), we wrześniu uplasował Deweloper Ghelamco Invest. Obligacje zostały wyemitowane na okres 3,5 roku, a ich oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M powiększonym o 5 pkt proc. marży. Oferta kierowana była wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, a liczba podmiotów, które złożyły zapis wyniosła 54. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów. Z pozyskanego kapitału, spółka przeznaczyła 204 mln zł na przedterminowy wykup serii GHE0924 oraz częściowy wykup serii GHE1224 oraz GHI1224. W ostatni dniu roboczym września papiery zadebiutowały na Catalyst, gdzie obecnie notowanych jest 10 serii emitenta, a ich łączna wartość wynosi 1,55 mld zł.

Trzecią co do wielkości emisję w zł, końcem miesiąca, przydzielił inwestorom Dom Development – 260 mln. Emitent ustalił oprocentowanie pięcioletnich obligacji w oparciu o stopę WIBOR6M powiększoną o 1,55 pkt proc. marży. Podobnie jak w pozostałych seriach, odsetki od obligacji będą wypłacane co pół roku. Zgodnie z warunkami emisji, wyemitowana seria trafi na Catalyst, gdzie aktualnie notowane są 3 serie dewelopera o łącznej wartości 260 mln zł.

Z kolei największą emisję zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych w euro we wrześniu przeprowadził mBank S.A. Uplasowane czteroletnie papiery przez pierwsze 3 lata będą oprocentowany według stałej stopy wynoszącej 8,375 proc. wypłacanej raz w roku. Następnie w 4 roku wartość kuponu będzie ustalana według stawki EURIBOR 3M powiększonej o 4,901 pkt proc. marży i będzie on płatny kwartalnie. Wrześniowa emisja cieszyła się bardzo dużym popytem, który doprowadził do 49,33 proc. redukcji. Wyemitowane papiery końcem miesiąca zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie w Luksemburgu.

Dwie kolejne emisje w euro, które docelowo mają zostać zasymilowane, z sukcesem uplasował Bank Millennium. Początkiem miesiąca Bank zakończył subskrypcję nieuprzywilejowanych senioralnych obligacji o stałym oprocentowaniu w wysokości 9,875 proc., których łączna wartość nominalna wyniosła 400 mln euro. Papiery trafiły do 94 podmiotów, którzy zgłosili prawie dwukrotny popyt, doprowadzając tym samym do 41,84 proc. stopy redukcji. Papiery obejmowano po cenie 100 proc. wartości nominalnej. Końcem miesiąca Emitent podjął kolejną decyzję o emisji papierów o takim samym oprocentowaniu, w wysokości 100 mln euro. Tym razem obligacje trafiły tylko do jednego podmiotu , obejmowane były jednak z niewielkim dyskontem po cenie 99,675 proc. nominału. Tuż po zakończeniu każdej z emisji, obligacje zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie w Luksemburgu.

W ramach programu emisji o łącznej wielkości 100 mln, Spółka Victoria Dom uplasowała dwie serie trzyletnich obligacji z kuponem opartym o WIBOR 6M powiększonym o 6,3 pkt proc. marży. Seria Y1 o wielkości 30 mln zł trafiła do 67 obecnych obligatariuszy, natomiast pozostałe 70 mln zł wyemitowane w ramach serii Y2 trafiło do 47 nowych inwestorów. Zgodnie z warunkami emisji, obie serie zostaną zasymilowane i trafią na Catalyst, gdzie obecnie notowanych jest 6 serii emitenta.

Z sukcesem swoją emisję skierowaną do inwestorów indywidualnych zakończyła Cavatina Holding. Obligacje, których termin wykupu przypada na marzec 2027 roku, trafiły do 553 inwestorów, a sama subskrypcja zakończyła się 14,86 proc. redukcją. Emitent zobowiązał się wypłacać kupon w wysokości WIBOR 6M + 6 pkt proc. marży rocznie z półrocznymi okresami odsetkowymi. Ponadto Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, przy czym korzystając z niego, zobowiązał się do wypłacenia odpowiedniej premii zależnej od okresu odsetkowego. Ostatniego dnia września papiery zadebiutowały na Catalyst, gdzie do końca sesji zawarto tylko 6 niewielkich transakcji. Handel w dniu debiutu zakończył się na cenie 100,2 proc. wartości nominalnej.

Zdecydowanie mniejszą emisję uplasował Kredyt Inkaso – 37,7 mln zł. Nie była to jednak do końca udana emisja, ponieważ początkowo wartość emisji ustalono na 50 mln zł. Oprocentowane według stopy WIBOR 6M + 5,5 pkt proc. marży papiery o wartości nominalnej 1000 zł jedna, trafiły do 75 inwestorów. Ostateczna cena emisyjna wyniosła 980 zł co stanowiło dodatkowe 2 proc. dyskonto. Docelowo obligacje trafią na Catalyst, gdzie aktualnie notowanych jest 6 serii emitenta.

Najmniejszą z wrześniowych emisji, przydzieliła spółka PragmaGO. 6 września w komunikacie zarząd powiadomił o dokonaniu przydziału 120 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł jedna. Oprocentowane stawką WIBOR 3M + 5,3 pkt proc. marży papiery trafiły do 41 inwestorów indywidualnych oraz do jednego kwalifikowanego. Jest to 11 seria emitenta, która kilka dni po zakończonym przydziale trafiła na Catalyst.

Debiuty

We wrześniu na Catalyst zadebiutowało 7 serii obligacji o łącznej wartości 477 mln zł, wartość ta jest dużo niższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. W sierpniu na rynek wprowadzono obligacje o wartości 1,66 mld zł, a w lipcu 916 mln zł.

W badanym miesiącu dwie największe serie obligacji do obrotu wprowadziły spółki Ghelamco Invest (340 mln zł) oraz Cavatina Holding (50 mln zł). Z uwagi na to, że zostały wyemitowane w tym samym miesiącu, ich charakterystyka znajduje się w części dotyczącej nowych emisji.

Trzecią co do wielkości serię we wrześniu wprowadził na Giełdę Best S.A. Swoje obligacje o 4,5 letnim tenorze, oprocentowane w oparciu o WIBOR 3M + 5 pkt proc. marży, spółka uplasowała w sierpniu. Sam proces przydziału zetknął się z dużym popytem inwestorów indywidualnych co doprowadziło do 20,6 proc. redukcji zapisów. Widać również zainteresowanie na rynku wtórnym. Od dnia debiutu zawarto na walorze transakcje o łącznej wartości 1,96 mln zł i była to najchętniej handlowana seria emitenta. Spośród 9 obecnie notowanych serii na Catalyst, debiutujące obligacje BST0228 oraz wyemitowana miesiąc wcześniej seria BST0128 cechują się najwyższym oprocentowaniem ponad zmienną stawkę WIBOR. Na koniec miesiąca rynek wycenił debiutującą serię na poziomie 99,1 proc. wartości nominalnej.

Dwie serie pochodzące z marcowej oraz majowej emisji na Catalyst wprowadził Unidevelopment. Obie serie obligacji cechują się tymi samymi parametrami tj. terminem wykupu oraz oprocentowaniem, które wynosi 5,25 proc. ponad WIBOR 3M. Różnicą pomiędzy nimi są adresaci, do których kierowana była oferta pierwotna. Seria UDC0426 przydzielona została w drodze emisji prywatnej inwestorom kwalifikowanym, natomiast seria UD10426 kierowana była do inwestorów indywidualnych. W obu przypadkach, spółka ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu w dowolnym momencie. Korzystając jednak z tego prawa zobowiązuje się wypłacić 0,5 proc. premii jeżeli wykup nastąpi w ciągu 4 pierwszych okresów odsetkowych. Od dnia debiutu do końca miesiąca prawie nie handlowano walorami dewelopera. Jedynie na serii UDV0426 zawarto kilka niewielkich transakcji o łącznej wartości 47 tys. zł, które to wywindowały kurs do 102 proc. wartości nominalnej.

Najmniejszej wartości emisję we wrześniu na Catalyst wprowadził Dekpol Deweloper Sp. z o.o. Emitent to wydzielona deweloperska spółka z grupy Dekpol, działającej na szerokim rynku budownictwa. Swoje papiery Spółka uplasowała ponad dwa lata temu i zobowiązała się za nie płacić 5,3 proc. ponad WIBOR 6M przy półrocznym rozliczaniu odsetek. Do końca września tylko w dniu debiutu sprzedano 5 obligacji po kursie 100 proc. wartości nominalnej. Być może niska płynność wynika z krótkiego już okresu pozostałego do wykupu, który to przypada za niespełna rok i inwestorzy wolą dotrzymać nabyte obligacje na swoich rachunkach.

Obligacje „covidowe”

W maju Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził tylko jeden przetarg sprzedaży obligacji.

20 września BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0328, FPC0631, FPC0733 oraz FPC0342. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 1 190 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 274 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0328 sprzedano 255 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 64 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Dwie pozostałe serie: FPC0733 oraz FPC0342 sprzedano wyłącznie w ramach przetargu podstawowego a ich wartość wyniosła kolejno 266 mln zł oraz 185,5 mln zł.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 149,14 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Rynkowy zwrot

  01 grudnia 2023
  Najpierw wstępne odczyty inflacji potwierdziły kierunek spadkowy, a później odczyty PMI wskazały na słabnącą koniunkturę w Europie. W efekcie rentowności spadły. Nie wszystkie karty zostały jeszcze odkryte.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Rekordowy rok 2023

  24 listopada 2023
  Na całoroczne podsumowania jeszcze zbyt wcześnie, ale już dziś wiadomo, że 2023 r. okazał się najlepszym w historii pod względem wartości i liczby przeprowadzonych emisji obligacji korporacyjnych, z wyłączeniem banków, skierowanych do indywidualnych inwestorów na podstawie prospektów.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nowe warunki już działają

  17 listopada 2023
  Do grupki emitentów zbierających zapisy od inwestorów indywidualnych dołączyły Echo Investment oraz Budlex. A ponieważ Developres wydłużył ofertę ze względów proceduralnych, w pewnym momencie łącznie aż pięciu emitentów prowadziło ogólnodostępną dystrybucję w jednym czasie. Rynek w rozkwicie.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (październik 2023)

  17 listopada 2023
  W październiku obrót na Catalyst osiągnął 507,87 mln zł - powyżej 12-miesięcznej średniej (450,64 mln zł) i o 51,2 proc. od obrotów wygenerowanych we wrześniu.
  czytaj więcej