wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (kwiecień 2023)

Marcin Walczak i Sławomir Strzępek, DM NWAI | 23 maja 2023
W kwietniu obrót na Catalyst osiągnął 819,75 mln zł, czyli powyżej 12-miesięcznej średniej (590,90 mln zł) i o 91,5 proc. więcej od obrotów wygenerowanych w marcu.

W kwietniu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł do poziomu 2,74 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,56 proc. (0,56 proc. w marcu).

Z analizowanych sektorów spadek ZDM odnotowało 11, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Retail (-75 pb.) na co wpływ miał m.in. 10 proc. wzrost ceny obligacji CCC S.A. Na kolejnych miejscach pod względem spadków ZDM znalazły się sektory: Deweloperzy mieszkaniowi (-31 pb.), Przemysł (-29 pb.), Paliwa, Gaz, Energia (-25 pb.) oraz Pożyczki (-15 pb.). Spadki w pozostałych sektorach wyniosły poniżej 10 pb. Wzrost rentowności w styczniu dotyczył 5 sektorów, przy czym największe zmiany widać w sektorze Chemia (+25 pb.) oraz Deweloperzy komercyjny (+17 pb.).

W omawianym miesiącu obligacjami, które najlepiej radziły sobie na tle konkurentów, były papiery emitowane przez CCC. Spółka ma za sobą trudny czas. Świadczą o tym m.in. słabe wyniki finansowe i niemożność osiągnięcia zysku od dłuższego czasu. W ciągu ostatnich 19 kwartałów grupa CCC zakończyła okres sprawozdawczy z dodatnim wynikiem tylko pięć razy. Zdaniem prezesa zarządu spółki najtrudniejszy kwartał w 2023 roku spółka obuwnicza ma za sobą i patrząc z optymizmem w przyszłość zapewnia, że zwalniająca inflacja i możliwa stabilizacja sytuacji makroekonomicznej da możliwość zaprezentowania efektów transformacji jakiej spółka doświadczyła w ostatnim czasie. Nie mniej optymistyczni są inwestorzy, czego dowodem jest systematyczny wzrost zarówno cen akcji, jak i obligacji spółki. Seria CCC0626 od połowy lutego systematycznie zdobywa na wartości – po osiągnięciu dna na poziomie ok. 67 proc. nominału - zbliżając się na koniec kwietnia do 10 proc. dyskonta w stosunku do ceny po jakiej papiery te były obejmowane.

Druga w kolejności pod względem skali wzrostów seria obligacji należy do jednego z największych w Polsce producentów okien i drzwi drewnianych - Compremum SA. Pierwotna zapadalność papierów dłużnych miała mieć miejsce w marcu 2025 roku, jednak 7 kwietnia br. zarząd spółki podjął decyzję o przedterminowym całkowitym wykupie obligacji serii B tj. 18 000 sztuk o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 18 000 000 zł. Procedura wykupu wszczęta na żądanie emitenta została zakończona 8 maja br. Posiadaczom papierów zostały wypłacone poza wartością nominalną obligacji (1000 zł), narosłe odsetki w IX okresie odsetkowym (5,18 zł) oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii (5 zł) na każdą wykupywaną obligację.

W zestawieniu największy spadek dotyczył serii PEO1033 wyemitowanej przez Bank Pekao S.A. Na tle pozostałych emitentów był to wynik znacznie odbiegający od kwietniowej tendencji charakteryzującej się wzrostem wyceny w przeważającej części papierów. Niska płynność przyczyniła się do obniżki przekraczającej ponad 11 proc. W ostatnim miesiącu na omawianym walorze zawarto dwie transakcje, w przypadku obu przedmiotem obrotu była jedna sztuka obligacja. Były to pierwsze transakcje od października 2022 roku na papierze, którego wykup ma nastąpić w październiku 2033 roku. Aktualnie na rynku nie ma ofert kupna i sprzedaży. Drugie miejsce pod względem spadków zajęła seria ACH1123 spółki Arche S.A. charakteryzująca się oprocentowaniem stałym na 6 proc. Jej wykup ma mieć miejsce w listopadzie br. co skutkuje rentownością do wykupu na poziomie przekraczającym 15 proc. Spadek cen papierów pozostałych emitentów wyniósł maksymalnie 1,2 proc.

Obroty

W kwietniu obrót na Catalyst osiągnął 819,75 mln zł, co jest wartością powyżej 12-miesięcznej średniej (590,90 mln zł). Jest to wartość wyższa o 91,5 proc. od obrotów wygenerowanych w marcu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 6,47 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 176,85 mln zł. Stanowi to spadek o 2,94 proc. w stosunku do 182,22 mln zł osiągniętych w marcu. Wartość w kwietniu osiągnęła wartość nieco wyższą od 12 – miesięcznej średniej (188,40 mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem marca odpowiadają głównie sektory: BGK/EBI/PFR – 53,30 mln zł w kwietniu wobec 33,43 mln zł w marcu, Deweloperzy mieszkaniowi na którym obroty wyniosły 21,19 mln zł wobec 12,06 mln zł przed miesiącem, Paliwa, gaz, energia – wzrost obrotów z 13,97 mln zł do 21,30 mln zł oraz Przemysł – wzrost z 6,43 mln zł do 9,11 mln zł. Największy spadek obrotów odnotował sektor: Wierzytelności – 15,63 mln zł wobec 24,25 mln zł przed miesiącem, Inne usługi – 6,32 mln zł wobec 12,86 mln zł w marcu oraz Usługi finansowe 6,31 mln zł wobec 10,70 mln zł przed miesiącem.

W sektorze Deweloperzy mieszkaniowi wzrost obrotów zanotowało 21 z 46 notowanych serii obligacji. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria ROB1225 wyemitowana przez Robyg, której debiut miał miejsce w końcówce grudnia. Obroty na tej serii wyniosły 10,49 mln zł, na koniec miesiąca rynek wycenił serię na 101,15 proc. nominału. W sektorze Paliwa, gaz, energia poprawę obrotów odnotowało 5 z 8 notowanych serii. Największy wzrost obrotów w tym sektorze odnotowała seria TPE1025 wyemitowana przez Tauron Polska Energia, na której zawarto łącznie transakcje o wartości 8,57 mln zł. W sektorze Przemysł największy wzrost obrotów odnotowała seria KGH0629 wyemitowana przez KGHM Polska Miedź, na której obrót wyniósł 5,01 mln zł, tym samym przekraczając marcowy wynik o 2,28 mln zł.

W segmencie wierzytelności spadek obrotów odnotowało 19 z 43 notowanych serii należących do sektora przy czym największy z nich dotyczył serii KR10228 wyemitowanej przez Kruk S.A. Obrót na walorze spadł względem listopada o 7,2 mln zł. Spory spadek obrotów tj. o 3,21 mln zł odnotowała również seria KRI0329 wyemitowana przez Kredyt Inkaso S.A.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 53,30 mln zł wobec 33,43 mln zł przed miesiącem. Prawie całość wygenerowanego obrotu należała do BGK tj. 45,84 mln zł. Wyjątek stanowiła seria PFR0325 wyemitowana przez Polski Fundusz Rozwoju, na której zawarto transakcje o wartości 7,46 mln zł. Spośród 11 serii wyemitowanych przez BGK, 3 z nich odnotowało wzrost obrotu. Największe zmiany wolumenu zaobserwować można było na seriach FPC0725 oraz FPC0631. Obrót na FPC0725 zwiększył się z 5,6 mln zł do 16,6 mln zł przy jednoczesnym wzroście kursu o 111 pb. do 90,59 proc. nominału. W przypadku FPC0631 obrót wzrósł o 7,69 mln względem marca przy jednoczesnym wzroście kursu o 16 pb. do 95,15 proc. wartości nominalnej.

W zestawieniu obrotów ze względu na emitentów, pierwsze miejsce niezmiennie należy do BGK z obrotami równymi 45,8 mln zł. Stanowi to wzrost względem ubiegłego miesiąca (33,4 mln zł). Drugie miejsce, drugi miesiąc z rzędu, przypadło Ghelamco Invest. Obroty na walorach dewelopera wzrosły o 3,7 mln zł względem ubiegłego miesiąca. Na trzecim miejscu znalazł się Bank Pekao, w przypadku którego wolumen w kwietniu był na zbliżonym poziomie w stosunku do wartości marcowej (22,5 mln zł).

Zapadalność

W kwietniu do wykupu przypadały 3 seria obligacji o wartości 233,7 mln zł - Atal (120 mln zł), Echo Investment (96,5 mln zł) oraz Europejskie Centrum Odszkodowań (17,2 mln zł). Ostatnia z wymienionych serii oznaczona kodem EUC0423 nie została wykupiona w terminie.

W maju wypada termin wykupu 2 serii obligacji o łącznej wartości 65,3 mln zł. Największy wykup w tym miesiącu należeć będzie do spółki Develia. Wartość emisji, którą będzie musiał wykupić deweloper wynosi 60 mld zł. W przeciągu ostatnich trzech miesięcy nie handlowano omawianym walorem.

Pod koniec miesiąca będzie miał miejsce wykup obligacji spółki Victoria Dom. Papiery wyemitowane przez dewelopera zapadają 26 maja 2023 r., a ich wartość nominalna wynosi 5,3 mln zł. W ostatnim miesiącu na walorze nie handlowano.

Nowe emisje

W kwietniu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 24 emitentów o łącznej wartości 6,07 mld zł i 58 mln euro. W marcu wartość emisji wyniosła 5,02 mld zł i 160 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 72,3 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 4,39 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował PKO Factoring sp z o.o. – 2,3 mld zł, PKO Leasing S.A. – 732 mln zł oraz Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. – 640 mln zł.

W kwietniu 2023 r. spółki znane z GPW uplasowały łącznie dług o wartości 3,62 mld zł. Dla porównania w marcu łączna wartość emisji wyniosła 2,5 mld zł.

3 kwietnia br. miał miejsce dzień emisji obligacji SNP serii SN1 Banku Pekao SA, których grupą docelową byli inwestorzy kwalifikowani. Za sprawą dużego popytu inwestorów, który dał o sobie znać w toku budowy księgi popytu, zarząd banku podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 500 mln zł do 750 mln zł. Oprocentowanie obligacji oparte jest o wskaźnik referencyjny WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 2,4 proc. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji wynosi 750 000 000 zł. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 500 000 zł. Termin wykupu obligacji przypada na 3 kwietnia 2026 roku. Emitowane są w formacie 3NC2 tj. obligacje z 3-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą bankowi prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w terminie 2 lat od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji tj. zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji czy zmiana opodatkowania obligacji. Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 9,36 proc.

Zarząd Unibep SA poinformował o dokonanej przez Unidevelopment (spółkę zależną) z dniem 5 kwietnia 2023 roku, emisji 23 500 obligacji serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji wynoszącej 1 000 zł, o łącznej wartości nominalnej 23,5 mln zł. Emisja obligacji została przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji do kwoty 35 mln zł. Emitent wskazał, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Unidevelopment. Papiery dłużne będą zabezpieczone hipotecznie i oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę dla inwestorów, a wykup obligacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia emisji. Dodatkowo emitent poinformował, że pozostała wartość w/w programu emisji obligacji planowana jest do realizacji przez Unidevelopment w II kwartale 2023 roku. Planowo obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu w ASO Catalyst.

14 kwietnia 2023 roku nastąpił bezwarunkowy przydział obligacji spółki Kredyt Inkaso. Dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym zostały niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii M1, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 15 000 000 zł, dla których został nadany kod ISIN: PLKRINK00287. Cena emisyjna pojedynczej obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na obligacje przez inwestora i obejmuje zakres od 992,00 zł, do 996,00 zł. Obligacje oferują oprocentowanie zmienne oparte o trzymiesięczny WIBOR, powiększony o marżę w wysokości 5,5 proc. Zapisy na obligacje złożyło 398 inwestorów i finalnie zostały one przydzielone 352 inwestorom. Średnia stopa redukcji wyniosła 11,46 proc. Emitent posiada prawo wykupu obligacji przed terminem planowanego wykupu, który został ustalony na 14 kwietnia 2027 roku.

Zarząd spółki Marvipol Development SA poinformował, iż 24 kwietnia br. w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji emitenta serii AE, o łącznej wartości nominalnej 54 000 000 zł. Emisja obligacji nastąpiła w trybie oferty skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Dzień wykupu obligacji serii AE został wyznaczony na 2 marca 2026 roku. Oprocentowanie obligacji oparte jest o WIBOR 6M powiększony o marżę, która nie została określona. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone. Zarząd emitenta zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, prowadzonym przez GPW SA. Cel emisji nie został określony.

Również 24 kwietnia br. miał miejsce przydział obligacji DL Invest Group PM SA. Trzyletnie obligacje charakteryzują się kwartalnym kuponem. Oprocentowane są według stopy euroIBOR 3M powiększonej o 5,50 proc. marży, a wartość emisji obligacji wynosi 2 500 000 euro.

Zarząd PragmaGO SA poinformował, iż w dniu 25 kwietnia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii B3 emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji. W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 250 000 obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą obligację. Emisja nie była podzielona na transze. Liczba obligacji na które złożono zapisy w ramach subskrypcji wyniosła 481 185 sztuk, co skutkowało 48,04 proc. redukcją. Zapisy na obligacje złożyło 929 osób, końcowo zostały one przydzielone 924 inwestorom. Obligacje będące przedmiotem emisji nie są zabezpieczone. Emitent posiada prawo wykupu obligacji przed terminem zapadalności, który został ustalony na 25 kwietnia 2025 roku.

Debiuty

W kwietniu na Catalyst zadebiutowało 8 serii obligacji o łącznej wartości 6,2 mld zł, wartość ta jest zdecydowanie wyższa w porównaniu z emisjami z poprzedniego miesiąca. W marcu na rynek wprowadzono obligacje o wartości 1,132 mld zł, a w lutym 277,5 mln zł.

Pierwszymi papierami, które zadebiutowały w styczniu na Catalyst są obligacje spółki Victoria Dom, które do obrotu giełdowego trafiły 4 kwietnia. Marcowe obligacje dewelopera oznaczone kodem VID0326 oferują oprocentowanie zmienne oparte o stopę WIBOR 6M powiększoną/powiększone? o marżę w wysokości 7 proc. Od dnia debiutu papiery dłużne dewelopera notowane są poniżej nominału. Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 13,98 proc. Data wykupu została ustalona na 21 marca 2026 roku.

Również 4 kwietnia miał miejsce debiut papierów dłużnych spółki Best. Obligacje windykatora o czteroletnim okresie spłaty wypłacają kupon kwartalny obliczany na podstawie stopy WIBOR 3M + 4,5 proc. marży. Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 11,44 proc. Datę wykupu ustalono na 14 marca 2027 roku. Aktualnie na rynku znajduje się 7 serii obligacji windykatora o łącznej wartości ponad 85 mln zł.

11 kwietnia miał miejsce debiut obligacji BBI Investment SA. Debiut ten dotyczy serii BBI0225 o wartości nominalnej 11 mln zł, której przydział miał miejsce 31 stycznia oraz zasymilowanej z nią w dniu 13 marca 2023 roku serii BBD0225 o wartości nominalnej 26 mln zł, którą emitent uplasował 22 lutego br. Obie serie występują pod jednym wspólnym kodem ISIN: PLO022900040. Obie serie występują w obrocie pod oznaczeniem BBI0225. Łącznie wprowadzeniu do obrotu na ASO Catalyst podlega 37 000 sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 000 000 zł. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy w oparciu o WIBOR 6M powiększony o 7,75 proc. marży. Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji z dodatkową premią. W przypadku naruszenia kowenantów marża zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc. w stosunku rocznym, przy czym maksymalna wartość stawki podwyższenia nie może wynosić więcej niż 3 pkt proc.

Przedmiotem debiutu z 18 kwietnia jest 15 000 obligacji serii M1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso. Papiery oznaczone kodem KRI0427 mają czteroletni okres zapadalności, a ich wykup ma nastąpić 14 kwietnia 2027 roku, z zastrzeżeniem, że emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji wypłacając obligatariuszom dodatkową premię, której wartość uzależniona będzie od terminu realizacji opcji. Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 12,4 proc. Całkowite koszty przeprowadzonej oferty emitent oszacował na 3 proc. wartości nominalnej emisji. W kwietniu na Catalyst notowanych było 5 serii obligacji windykatora, których wartość nominalna przekracza 150 mln zł. Najbliżej wykupu znajdują się papiery serii H1, oprocentowane wg stałej stopy wynoszącej 6 proc., której wartość w obrocie wynosi 3 666 900 zł, a dzień wykupu ustalono na 19 października 2025 roku.

14 kwietnia do obrotu wprowadzone zostały papiery dłużne Banku Pekao. Przedmiotem wprowadzenia na rynek były senioralne obligacje nieuprzywilejowane (senior non-preferred notes) serii SN1 oznaczone kodem PEO0426. Obligacje oferują oprocentowanie zmienne, na które składa się WIBOR 6M powiększony o 2,4 procentową marżę. Łączna liczba emitowanych obligacji wynosi 1 500 przy jednostkowej wartości nominalnej równej 500 000 zł. Aktualnie na rynku notowanych jest 5 serii emitenta, których łączna wartość wynosi 3,5 mld zł. Najbliżej terminu zapadalności znajduje się omawiana seria będąca przedmiotem debiutu, w przypadku której dzień wykupu został ustalony na 3 kwietnia 2026 roku.

18 kwietnia miał miejsce debiut papierów wartościowych spółki Santander Bank Polska SA. Papiery dłużne oznaczone kodem SPL0325 oferują oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 6M powiększony o 1,9 proc. marży. Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 8,85 proc. Wykup przewidziany jest na ostatni dzień marca 2025 roku, z zastrzeżeniem, że bank posiada prawo do wcześniejszego wykupu obligacji. Od dnia debiutu do końca kwietnia nie przeprowadzono żadnych transakcji na omawianym walorze, na co wpływ ma bez wątpienia wysoki nominał wynoszący 0,5 mln zł.

W badanym miesiącu wprowadzenie do obrotu największej emisji miało miejsce 21 kwietnia. Na warszawskiej giełdzie debiutowały trzyletnie obligacje uprzywilejowane „senior preferred notes” Banku PKO BP o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro, które 1 lutego zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na giełdzie luksemburskiej. Obligacje przez okres dwóch lat od daty emisji oferują stały kupon, wynoszący 5,625 proc. w skali roku (płatny rocznie), natomiast przez okres trzeciego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,5 proc. (płatny kwartalnie). Obok omawianej serii na rynku notowane są dwie pozostałe serie o wartości nominalnej 1 mld zł oraz 1,7 mld zł oprocentowane w oparciu o sześciomiesięczny WIBOR powiększony odpowiednio o 1,5 proc. oraz 1,55 proc. marżę.

24 kwietnia miało miejsce wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii S spółki Olivia Fin Sp. z o.o. SKA. Obligacje oferują kupon kwartalny, którego wysokość jest obliczana na podstawie stopy WIBOR 3M oraz marży w wysokości 6 proc., co skutkuje oprocentowaniem w bieżącym okresie odsetkowym równym 12,9 proc. Wykup omawianych papierów ma nastąpić 13 października 2026 roku. Równolegle obok omawianych papierów na rynku notowane są także obligacje serii L oznaczone kodem OBC0525, o wartości nominalnej 25 000 000 zł, które spółka zobowiązała się wykupić w połowie maja 2025 roku.

Obligacje „covidowe”

W kwietniu Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził tylko jeden przetarg sprzedaży obligacji.

26 kwietnia BGK wyemitował obligacje w ramach czterech serii: FPC0631, FPC0328, FPC0733 oraz FPC0342. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 629,5 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 102 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0328 sprzedano 500 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 77 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0342 sprzedano 124,35 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 18 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Jedynie seria FPC0733 została sprzedana wyłącznie w ramach przetargu podstawowego za 69,4 mln zł.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wynosi obecnie odpowiednio 144,4 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wynosi 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł)

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Rynkowy zwrot

  01 grudnia 2023
  Najpierw wstępne odczyty inflacji potwierdziły kierunek spadkowy, a później odczyty PMI wskazały na słabnącą koniunkturę w Europie. W efekcie rentowności spadły. Nie wszystkie karty zostały jeszcze odkryte.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Rekordowy rok 2023

  24 listopada 2023
  Na całoroczne podsumowania jeszcze zbyt wcześnie, ale już dziś wiadomo, że 2023 r. okazał się najlepszym w historii pod względem wartości i liczby przeprowadzonych emisji obligacji korporacyjnych, z wyłączeniem banków, skierowanych do indywidualnych inwestorów na podstawie prospektów.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nowe warunki już działają

  17 listopada 2023
  Do grupki emitentów zbierających zapisy od inwestorów indywidualnych dołączyły Echo Investment oraz Budlex. A ponieważ Developres wydłużył ofertę ze względów proceduralnych, w pewnym momencie łącznie aż pięciu emitentów prowadziło ogólnodostępną dystrybucję w jednym czasie. Rynek w rozkwicie.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (październik 2023)

  17 listopada 2023
  W październiku obrót na Catalyst osiągnął 507,87 mln zł - powyżej 12-miesięcznej średniej (450,64 mln zł) i o 51,2 proc. od obrotów wygenerowanych we wrześniu.
  czytaj więcej