piątek, 22 stycznia 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2020)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 15 grudnia 2020
Całkowite obroty na Catalyst w listopadzie wyniosły 223,8 mln zł wobec 241,2 mln zł w październiku oraz 163,4 mln zł w listopadzie ubiegłego roku. Drugi miesiąc z rzędu obrót był wyższy od 12-miesięcznej średniej, która wyniosła 218,9 mln zł.

W listopadzie notowania w skali rynku nie zmieniły się w istotny sposób. Zero Discounted Margin ważona wartością emisji wyniosła 2,85 proc. wobec 2,83 proc. w październiku, a uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR wyniosła 0,80 proc. wobec 0,79 proc.

Z 17 analizowanych sektorów mediana ZDM spadła dla 10 z nich, dla sześciu wzrosła, a dla jednego nie uległa zmianie. Największe spadki ZDM dotyczyły obligacji z sektora: Getin Noble Banku (-182 pb.), Medycyny (-176 pb.), Funduszy (-58 pb.) oraz Przemysłu (-28 pb.). Największe wzrosty widać było w sektorach: Budownictwa (+25 pb.), Banków ex- Getin (+24 pb.), Usługi Finansowe (+21 pb.) oraz Chemia i Pożyczki (po +20 pb.). Bez zmian była natomiast mediana ZDM w sektorze IT.

Spadki ZDM na obligacjach Getin Noble Banku na wielu seriach były bardzo silne. Widać to po zestawieniu największych zmian notowań w listopadzie. Na 10 najbardziej drożejących obligacji, aż osiem to obligacje Getinu. Średni wzrost ceny dla wszystkich serii tego emitenta wyniósł 4,8 proc. W listopadzie GNB przekazał raport za ostatni kwartał, w którym pokazał 69,8 mln zł straty, a współczynnik CET1/T1 wyniósł 7,2 proc. (płasko q/q). Według wypowiedzi prezesa, GNB może osiągnąć rentowność nawet w czasach niskich stóp procentowych. Jak widać po reakcji notowań obligacji, raport i wypowiedzi zostały odebrane przez obligatariuszy pozytywnie.

W sektorze Medycyny za spadkiem ZDM mieliśmy zmianę jednej z serii obligacji. Jak widać ogólna wartość emisji w tym sektorze wzrosła ze 135 mln zł na koniec października, do 165 mln zł na koniec listopada. Jest to bezpośrednio związane z nową emisją obligacji Polskiej Grupy Farmaceutycznej, która weszła w miejsce zapadającej w listopadzie serii PGF1120. Jest ona o 30 mln zł większa i oferuje większy kupon odsetkowy. Sektor ten charakteryzuje się ograniczoną liczbą serii obligacji (tylko trzy) oraz krótkiego terminu wykupu (dwie z nich zostaną wykupione do lipca 2021). Z tego powodu mediana ZDM, mimo wzrostu oferowanego kuponu, spadła. Wynika to ze wzrostu cen „środkowej” serii (tu VOX0721) o 1,4 proc. w listopadzie do poziomu 101,5.

Spadki ZDM w sektorach Fundusz i Przemysł spowodowane były niewielkimi wzrostami cen. W pierwszym z nich drożały dwie z trzech serii obligacji – MCF0222 o 1,1 proc. oraz MCF1121 o 0,4 proc. Obydwie wyemitowane przez MCI.PrivateVentures. Z kolei w segmencie Przemysłu 2 serię podrożały: ATC0821 (+0,3 proc. m/m) i KGH0629 (+0,1 proc.), z czego to ZDM zmienił się mocniej dla obligacji Arctic Paper (-30 pb.).

Jeśli chodzi o wzrosty ZDM, to były one relatywnie niewielkie i nie wiązały się z jakimiś istotnymi zmianami cen na poszczególnych seriach obligacji czy też papierach konkretnego emitenta. Widać to także po zestawieniu zmian cen na poszczególnych seriach. Na 10 serii mamy tutaj 10 różnych emitentów, gdzie spadki cen średnio wyniosły 2,4 proc., a ponad 5 proc. straciła jedynie seria DVL0622 wyemitowana przez Develię. W listopadzie spółka ta informowała o wynikach za trzeci kwartał, w którym osiągnęła zysk netto na poziomie 14,2 mln zł (vs 33,1 mln zł przed rokiem). Mimo ujemnych przepływów pieniężnych na poziomie -100 mln zł, spółka posiada jeszcze ponad 380 mln zł na rachunkach, a wskaźniki płynności nie uległy dużej zmianie. Reakcja inwestorów nie była jednoznaczna, jednak może być oceniana jako bardziej neutralna – mimo spadku ceny wspomnianej serii, wzrosty o 5,1 proc. na DVL1022 skompensowały te zmiany, przez to rentowność obligacji tego emitenta zasadniczo się nie zmieniła.

Jeśli chodzi o największe wzrosty cen, to odnotowano je głównie na wcześniej wspomnianych obligacjach Getin Noble Banku, przy aż 15,3 proc. wzroście na GNB0524, 11,3 proc. na GNB0423 i 10,4 proc. na GNB0424. Poza obligacjami GNB, ponad 5,0 proc. zyskała jedna seria Kredyt Inkaso KRI0322 oraz wspomniana DVL1022 wyemitowana przez Develię (po +5,1 proc.). Dzięki wzrostowi, rentowność ZDM KRI0322 zbliżyła się do średniej dla tego emitenta na poziomie ok. 10 proc. W listopadzie spółka przekazała raport półroczny (okres czerwiec-wrzesień). Jeśli chodzi o poziom osiągniętych wpłat od dłużników, to wyniosły one 54,1 mln zł w drugim okresie rachunkowym spółki, jest to spadek 0 15 proc. rdr jednak jest to płaski poziom względem poprzedniego kwartału.

Obroty

Całkowite obroty na Catalyst w listopadzie wyniosły 223,8 mln zł wobec 241,2 mln zł w październiku oraz 163,4 mln zł w listopadzie ubiegłego roku. Drugi miesiąc z rzędu obrót był wyższy od 12-miesięcznej średniej, która wyniosła 218,9 mln zł (237,3 mln zł na koniec października). Wartość transakcji pakietowych wyniosła 6,2 mln zł przy 3,4 mln zł przed miesiącem.

Obrót na obligacjach korporacyjnych wyniósł 155,6 mln zł, w tym 44,9 mln zł dotyczyło obligacji BGK/EBI/PFR. Oznacza to spadek o 55 mln zł w handlu „korporatami”, który w głównej mierze napędzany był właśnie gorszym obrotem w sektorze BGK/EBI/PFR – o ok. 38 mln zł niższy niż w październiku. Oprócz tego na spadek obrotu w dużym stopniu wpłynął sektor Paliw, Gazu i Energii (-13,3 mln zł), Deweloperów Komercyjnych (-7,2 mln zł) i Mieszkaniowych (-6,6 mln zł). Z kolei wpływ in plus miał sektor Banków (+13,7 mln zł).

W sektorze Paliw, Gazu i Energii bardzo duży spadek obrotu dotknął obligacje PKN Orlen, który praktycznie w całości odpowiada za obrót w całym sektorze. W listopadzie obrót wyniósł jedynie 15,1 mln zł wobec 27,5 mln zł w październiku. Największe spadki dotknęły obligacji serii PKN0722 (obrót 4,4 mln zł vs 11,5 mln zł), PK10622 (6,9 vs 11,4 mln zł) oraz PKN0622 (0,4 vs 2,7 mln zł).

Za spadkami w sektorze Deweloperów Komercyjnych stoi dwóch, najpopularniejszych w tym segmencie emitentów: Ghelamco Invest oraz Echo Investment. Obrót na obligacjach tego pierwszego wyniósł 6,5 mln zł vs 10,7 mln zł w październiku. Z kolei dla Echo wyniósł 2,6 mln zł vs 5,5 mln zł. Największy spadek na pojedynczych seriach dotknął GHE0124 (-1,9 mln zł) i GHI0322 (-1,4 mln zł) dla Ghelamco, a ECH1022 i ECH0721 (po -1 mln zł) dla Echo Investment.

U Deweloperów Mieszkaniowych spadek był spowodowany dużo mniejszym obrotem na obligacjach Ronson Development (-4 mln zł), Dom Development (-2,5 mln zł) oraz Marvipol (-1,3 mln zł). Większą popularnością cieszyły się za to obligacje Victoria Dom (+1 mln zł), co spowodowane było wprowadzeniem do obrotu nowych emisji – prawie cały obrót tego emitenta został wygenerowany na dwóch listopadowych emisjach (VID1023 i VID0723). Z pozostałych serii miejsce miał bardzo duży spadek obrotu na serii RON0424 i DOM1121, który obniżył się, odpowiednio do 0,2 mln zł (vs 4,3 mln zł m/m) oraz do 0 (vs 2,6 mln zł).

Za wzrostami obrotu w sektorze Banków stał Bank Millennium (+6,5 mln zł), PKO Bank Hipoteczny (+5,0 mln zł), Alior Bank (+3,3 mln zł) oraz Bank Pekao (+2,7 mln zł). Do obligacji, których obrót wzrósł najmocniej można zaliczyć PHO0721 (+4,2 mln zł), MIL1227 (+3,5 mln zł), MIL0129 (+3 mln zł) oraz ALR1025 (+2,8 mln zł). Z kolei największy spadek odnotowała seria PKO0827 (-4 mln zł), przez co obrót na obligacjach PKO BP obniżył się do 6,8 mln zł z ponad 10 mln zł w październiku.

Ponownie największy obrót wygenerowano na obligacjach wyemitowanych przez BGK. Wyniósł on 44,9 mln zł wobec aż 82,9 mln zł w październiku. Ponadto, w zestawieniu obrotów według emitentów brakuje PZU, co w tym roku miało miejsce jedynie raz – w lutym.

Zapadalność

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o terminie do wykupu siedmiu serii obligacji o łącznej wartości 500,4 mln zł. Jednak z informacji uzyskanych od OT Logistics, termin wykupu serii OTS1120 został zmieniony już kilka miesięcy temu i przypada na maj 2021 roku, co nie było uwzględniane przez GPW. Mimo to, obligacje zostały wycofane z obrotu na rynku zgodnie z pierwotnym terminem wykupu. W efekcie do wykupu w listopadzie przypadało faktycznie 6 serii o wartości 486,3 mln zł, z których wszystkie zostały wykupione.

W grudniu przypada wykup osiem serii obligacji o łącznym nominale wynoszącym 317,9 mln zł. Na dzień wydania raportu wiadomo, że swoje obligacje wykupiło już trzech emitentów: PragmaGO (12 mln zł), Kruk (45 mln zł) oraz Ghelamco (3 serie o wartości 102,4 mln zł). Z kolei po trzech zmianach terminu wykupu seria GFN1220 wyemitowana przez Griffin Real Estate Invest (84,2 mln zł) nie została wykupiona. Zarząd przekazał informację, że jest to związane z opóźnieniem procesu sprzedaży nieruchomości w Warszawie spowodowanym m.in. pandemią COVID-19. W przeddzień wykupu emitent zawarł przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości, dzięki której uzyska środki na spłatę tej serii. Niezależnie od tego emitent poinformował o zmianie firmy spółki na Emilia Invest w celu uniknięcia skojarzeń o powiązaniach z Griffin Real Estate. Spółka uzasadnia to brakiem istnienia powiązań z tą grupą.

Biorąc powyższe pod uwagę, do wykupu pozostały jeszcze dwie serie obligacji o wartości 74,2 mln zł. RCI Leasing Polska z obligacjami o wartości 50 mln zł zapadającymi 19 grudnia oraz Getin Noble Bank z 24,2 mln zł obligacji o terminie wykupu 21 grudnia.

Niezależnie od terminów wykupu, PCC Rokita zapowiedziała przedterminowy wykup serii PCR0421 oraz PCR0522 o łącznej wartości 45 mln zł. Termin przedterminowego wykupu wyznaczono na 15 grudnia. Obligatariusze PCR0421 otrzymają dodatkową premię o wartości 0,2 proc. nominału, a PCR05233 o wartości 0,6 proc.

Nowe emisje

W listopadzie w rejestrze KDPW zarejestrowano 38 serii obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 3936,9 mln zł wobec 2455,4 mln zł w październiku.

Banki hipoteczne, spółki faktoringowe i leasingowe wyemitowały 2421,4 mln zł. Najwięcej wyemitował Pekao Faktoring – 1000 mln zł w dwóch seriach po 500 mln zł. Santander Factoring wyemitował 670 mln zł w jednej serii, Pekao Leasing 650 mln zł w dwóch seriach (500 i 150 mln zł), a mLeasing jedną serię o wartości 100 mln zł.

Nowe emisje za pośrednictwem agenta emisji przeprowadziły też spółki znane z GPW czy też Catalyst. Łącznie emisje przez te spółki przeprowadzone wyniosły 1100 mln zł, a za lwią część odpowiadała emisja Tauron Polska Energia o wartości 1000 mln zł. Oprócz tego emisje przeprowadził Marvipol (78 mln zł), Arche (15,7 mln zł), Vindexus (6 mln zł) czy Infoscan (ok. 0,8 mln zł).

Poza emisjami przeprowadzonymi za pośrednictwem agenta emisji, obligacje wyemitowała jeszcze czwórka emitentów. Największa z nich, to emisja BGK serii FPC1140 o wartości 2593 mln zł. Nową emisję przeprowadził też Dekpol, Polska Grupa Farmaceutyczna oraz AB.

Emisja Dekpol o wartości 50 mln zł oferuje kupon z wyższą marżą ponad WIBOR niż wcześniej notowane obligacje. Wynosi ona 4,90 pkt proc. wobec 4,45 pkt proc. Kupon wypłacany jest w okresach 6-miesięcznych. Podobnie do notowanych już obligacji, marża zależy od wskaźników: zadłużenia do EBITDA oraz zadłużenia do kapitałów własnych. Emisja ta została już wprowadzona na Catalyst.

Nowa emisja Polskiej Grupy Farmaceutycznej pojawia się w miejsce wykupionej w listopadzie serii PGF1120. W porównaniu z nią jest ona większa (130 vs 100 mln zł) oraz ma wyższą marżę (2,75 pkt proc. vs 2,60 pkt proc.). Dodatkowo odsetki wypłacane są kwartalnie, a nie jak wcześniej w okresach sześciomiesięcznych (stąd WIBOR 6M zmienił się na WIBOR 3M). Tak jak emisja Dekpol, tak i ta już trafiła na Catalyst.

Jeśli chodzi o najnowszą emisję AB, to miała ona wartość 69,2 mln zł. Emitent postanowił zasymilować tę serię z już notowaną serią ABE1023, przez co jej wartość urosła z 10,8 mln zł, do 80 mln zł, a jej warunki nie uległy zmianie (WIBOR 6M + 2,50 pkt proc.).

Debiuty

W listopadzie na Catalyst zadebiutowało pięć serii obligacji o łącznej wartości 2827 mln zł, z czego 234 mln zł bez nowej serii wyemitowanej przez BGK.

Największa z nich, to wspomniana nowa seria wyemitowana przez BGK o wartości 2593 mln zł. Więcej o niej w części o obligacjach covidowych.

Nie licząc serii BGK, największa nowo wprowadzona seria, to PGF0822 wyemitowana przez Polską Grupę Farmaceutyczną. Jest to listopadowa emisja tego emitenta, o której pisaliśmy w części o „nowych emisjach”. W listopadzie nie handlowano na tej serii.

Druga z wyemitowanych w listopadzie serii, która już weszła do obrotu to DEK1023. Obrót wyniósł 1,8 mln zł, a rentowność mierzona ZDM wyniosła 4,8 proc. (vs 4 proc. pozostałe serie).

Ilościowo najwięcej serii wprowadziła Victoria Dom. Wartość dwóch serii wynosi razem 54 mln zł. Seria VID0723 o wartości 11 mln zł jest drugą tego emitenta, która oferuje inwestorom stały kupon. Jest on niższy od wcześniej wprowadzonej serii VID0523 i wynosi 6,65 proc. w skali roku. Druga wprowadzona seria – VID1023 oferuje kupon zmienny WIBOR 6M + 6 pkt proc.. Tutaj marża ponad WIBOR także wzrosła, z poziomu 5 pkt proc. dla wcześniejszych dwóch serii. W listopadzie inwestorzy handlowali na obydwu tych seriach, jednak dużo większą popularnością cieszyły się obligacje VID1023 z obrotem na poziomie 941 tys. zł (vs 71 tys. zł dla VID0723). Rentowność ZDM tych serii ukształtowała się na poziomach trochę powyżej mediany dla tego emitenta (VID1023 6 proc. i VID0723 5,9 proc. vs mediana 5,7 proc.).

Obligacje „covidowe”

W listopadzie miały miejsce (podobnie jak w październiku) dwa przetargi sprzedaży obligacji przez BGK, na których łącznie wyemitowano 8060,2 mln zł obligacji dwóch serii – FPC0630 i FPC1140.

Najwięcej wyemitowano obligacji serii FPC0630, której wartość wyniosła 5467,5 mln zł obligacji przy rentowności na poziomie (średnio) ok. 1,97 proc. Popyt zgłaszany przez instytucję był odrobinę większy i wyniósł 6124,0 mln zł. Druga z serii – FPC1140 zakończyła się emisją 2 592,7 mln zł, po cenie 98,05 sugerując rentowność na poziomie 2,5 proc. Jest to nowa emisja obligacji w ramach funduszu przeciwdziałania skutkom COVID-19. Oferowany kupon wynosi 2,375 proc. w skali roku i jest najwyższym z serii obligacji FPC. Konkretnie w przypadku tej sprzedaży, 2 mld zł obligacji zakupiło PZU. Ten ubezpieczyciel może być jednym z głównych posiadaczy obligacji covidowych – przypomnijmy, że wcześniej nabyli (poprzez PZU Życie) 2 mld zł obligacji PFR0330.

W ubiegłym miesiącu odbyło się jedno posiedzenie NBP. Na nim jednak nie wykupiono żadnych obligacji tzw. quasi-korporacyjnych. Na grudzień planowane jest jedno posiedzenie, którego termin ustalono na 16 grudnia. Całkowite zadłużenie BGK z tytułu obligacji FPC na koniec listopada wyniosło 81,99 mld zł, a PFR 62 mld zł (uwzględniając też te nabyte przez NBP).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2020)

  20 stycznia 2021
  Całkowite obroty na Catalyst w grudniu wyniosły 222,44 mln zł wobec 223,8 mln zł w listopadzie oraz 193,59 mln zł w grudniu ubiegłego roku. Średni obrót z ostatnich dwunastu miesięcy był praktycznie równy obrotowi z grudnia i wyniósł 221,4 mln zł.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: I pół procent kusi

  15 stycznia 2021
  Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje trzymiesięczne za 10,6 mld zł w 2020 roku, a ich sprzedaż wzrosła w drugiej połowie roku, gdy oprocentowanie spadło do 0,5 proc. (wcześniej 1,5 proc.). Czy to już desperacja?
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Wystrzał rentowności w USA

  08 stycznia 2021
  Rentowności amerykańskich – skarbowych – obligacji znalazły się na najwyższym poziomie od marca, ale nie wiadomo jeszcze, na ile trwałe jest to zjawisko. Rentowności papierów korporacyjnych utrzymują się na rekordowo niskim poziomie.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nie będzie tak źle

  30 grudnia 2020
  Giełda wdroży postulat tak stary, że aż zapomniany – uporządkuje strukturę Catalyst. Na BondSpot notowane będą tylko papiery skarbowe, wszystkie pozostałe – na GPW. Może to zaowocować zwiększeniem płynności. Ale nie musi.
  czytaj więcej

Emisje