niedziela, 20 września 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (maj 2020)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 18 czerwca 2020
Obroty na Catalyst w maju ukształtowały się na poziomie 226,47 mln zł, czyli o 4,83 mln zł więcej niż wynosi 12-miesięczna średnia. W porównaniu z kwietniem były one o 7,0 proc. wyższe, a od maja 2019 o 7,5 proc.

Maj był kolejnym miesiącem powolnego spadku rentowności. Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji spadła o 5 pb., a bez uwzględniania obligacji BGK spadła o 30 pb. Średni ZDM bez obligacji BGK wyniósł 3,48 proc. (3,84 proc. przed miesiącem i 2,7 proc.-2,9 proc. przed pandemią).

Z 17 analizowanych kategorii obligacji, w 13 odnotowano spadki ZDM. Największe dotyczyły obligacji emitentów z sektora Pożyczek (-225 pb.), Wierzytelności (-206 pb.), Funduszy (-110 pb.) oraz Medycyny (-109 pb.). Wzrosty rentowności odnotowano dla sektorów: IT (+82 pb.), dla Banków ex-Getin (+27 pb.), BGK/EBI/PFR (+5 pb.) oraz Retail (+1 pb.).

Skokowy wzrost mediany ZDM w sektorze Pożyczek wynika z wykupu obligacji IPP0620 (ZDM 32,1 proc. na koniec kwietnia) oraz ok. 5 proc. wzrostu cen 2 z 4 notowanych obligacji. Jedynymi emitentami z tego sektora jest Everest Capital (3 serie) oraz Yolo S.A. (1 seria), których obligacje były na koniec miesiąca notowane po kursie zbliżonym do wartości nominalnej (najmniej YOL0721; 97,98).

Silne wzrosty dalej kontynuują obligacje segmentu Wierzytelności. Obligacje praktycznie wszystkich emitentów podrożały. Obligacje Kredyt Inkaso zyskiwały średnio 5,9 proc., Best 4,2 proc., PragmaGo 3,9 proc., a Kruka 2,9 proc. Dodatkowo część spadków z ostatnich miesięcy odrobiły 2 serię wyemitowane przez borykającą się z problemami Kancelarię Medius: KME0321 zyskała 32,8 proc., a KME0720 30,4 proc.

Przechodząc do zmian na pojedynczych seriach obligacji, liderami były obligacje 3 emitentów: Kancelarii Medius, Kredyt Inkaso oraz Getin Noble Bank.

Pierwszy z nich od początku pandemii boryka się z dużymi problemami operacyjnymi, które w połączeniu z dość sztywnym harmonogramem spłaty zadłużenia spowodowały otworzenie, z czterech lat) wraz z odsetkami kapitałowymi przy jednoczesnym wydłużeniu terminów płatności. W maju miało miejsce zgromadzenie obligatariuszy serii KME0321, na którym mogli oni postawić te serię w stan wymagalności jednak tego nie zrobili (mimo uznania, że doszło do naruszenia warunków emisji). Dodatkowo 9 maja spółka zawarła porozumienie z obligatariuszami serii M, O i P, które określiło zasady spłaty zadłużenia finansowego spółki oraz zobowiązało ich do powstrzymania się od czynności egzekucyjnych. Łączna wartość wierzytelności objętych porozumieniem wynosi 10,8 mln euro (ok. połowa całkowitego zadłużenia spółki z tytułu obligacji).

Duże wzrosty odnotowała też jedna z serii Kredyt Inkaso KRI0322. W maju jej cena urosła aż o 22,8 proc. do poziomu 85,9 proc. nominału. Emitent nie przekazywał żadnych nowych informacji w ubiegłym miesiącu. Warto zauważyć, że na koniec kwietnia seria ta była notowana z istotnym dyskontem do pozostałych serii (69,95 vs średnia 86,97), co w połączeniu z sentymentem do obligacji z sektora Wierzytelności odpowiadało za tak duży wzrost wartości.

Duże wzrosty odnotowały także obligacje Getin Noble Banku, które w kwietniu dużo traciły. Aż 7 z 10 największych wzrostów zostały osiągnięte przez obligacje tego emitenta (dodatkowo aż 8 serii zyskało ponad 10 proc.). Największy wzrost kursu odnotowały serię GNB0624 (+16,5 proc.), GNB1222 (+16,3 proc.), GNB0823 (+14,0 proc.), GNB0423 (+13,7 proc.), GNO0424 (+13,4 proc.), GNB0824 (+12,9 proc.) oraz GNB1123 (+11,0 proc.). W kwietniu spadki cen były spowodowane m.in. decyzjami RPP o obniżeniu stóp procentowych, obniżeniem ratingu i dodatkowym wydatkom z tytułu opłaty do BFG. W maju bank poinformował o wynikach za Q1’20. Strata netto osiągnęła 109,6 mln zł (vs -159,6 mln zł przed rokiem oraz -93,8 mln zł konsensu). Dodatkowo ok. 8 proc. umów kredytowych jest objętych wakacjami kredytowymi. Powyższe informacje nie spowodowały spadku cen obligacji, a ich obecny poziom jest praktycznie taki sam jak przed obniżką stóp procentowych przez RPP i obniżki cen spowodowanej przez pandemię. Oznacza to, że nastawienie obligatariuszy co do oczekiwań przyszłych, terminowych wykupów nie zmieniło się mimo istotnych i negatywnych zmian w gospodarce.

Spadki powyżej 5 proc. osiągnęła w maju tylko jedna seria. AOW1020 wyemitowana przez AOW Faktoring straciła 7,0 proc. W maju spółka ta nie przekazała żadnych informacji o sytuacji finansowej. Ostatnim istotnym raportem jest ten z końca marca, który pokazuje wyniki na koniec 2019 roku. Spółka zaraportowała wtedy środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w wysokości 2,5 mln zł przy łącznej wysokości zobowiązań z tytułu papierów dłużnych zapadających w 2020 równej 10 mln zł (obecnie pozostało do wykupu jedynie 5 mln zł w związku z wykupieniem 5 mln zł serii AOW022. Jednocześnie spółka wyemitowała w styczniu nowe obligacje o wartości 5 mln zł). Zarząd w liście w raporcie rocznym napisał, że finansowane przez spółkę faktury są obarczone niskim ryzykiem braku spłaty, a obsługiwane branże nie są uznawane za te najbardziej ryzykowne. Mimo wszystko część inwestorów zdecydowała się sprzedać obligacje uznając ryzyko za zbyt wysokie w stosunku do korzyści.

Warto także zwrócić uwagę na niecodziennego gościa naszego zestawienia - dwie serie wyemitowane przez Bank Pekao: PEO1028 i PEO0631, które odnotowały spadki odpowiednio o 3,9 proc. i 2,4 proc. Skala przeceny nie robi wrażenia, jednak historycznie obligacje tego emitenta nie były notowane poniżej 100,0. Nominał tych papierów sugeruje też, że handel na nich odbywa się jedynie pomiędzy inwestorami instytucjonalnymi (m.in. fundusze inwestycyjne), którzy jak widać chcą utrzymać zbliżony poziom rentowności mimo obniżki stóp procentowych przez RPP i tożsamy spadek rentowności zmiennych części obligacji.

Obroty

Całkowite obroty na Catalyst w maju ukształtowały się na poziomie 226,47 mln zł, czyli o 4,83 mln zł więcej niż wynosi 12-miesięczna średnia. W porównaniu z kwietniem były one o 7,0 proc. wyższe, a od maja 2019 o 7,5 proc. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 8,82 mln zł. Obroty wyłącznie na obligacjach korporacyjnych wyniosły 186,47 mln zł i odpowiadały za 82,3 proc. obrotu ogółem. W marcu obroty na korporatach wyniosły 127,4 mln zł.

Jak widać łączne obroty na obligacjach utrzymały się na średnim rocznym poziomie. Jednak obroty na obligacjach korporacyjnych osiągnęły poziom zbliżony do tego widocznego w marcu (187,63 mln zł), który był wyższy niż w przeciętnym miesiącu przed pandemią (średnio ok. 130 mln zł). Większe obroty w maju są prawdopodobnie jednorazową sytuacją spowodowaną wprowadzeniem do obrotu pod koniec kwietnia serii FPC0427 wyemitowanej przez BGK (seria gwarantowana przez Skarb Państwa). Obroty na tej serii wyniosły 39,4 mln zł, co odpowiada z 2/3 wzrostu obrotów na obligacjach korporacyjnych. Duże obroty osiągnięto na tradycyjnie popularnej serii PZU0727, które osiągnęły 20,2 mln zł (w kwietniu 13,6 mln zł). Obrót powyżej 10 mln zł osiągnięto jeszcze na serii KGH0624 wyemitowanej przez KGHM Polska Miedź. Wyniósł on 10,7 mln zł wobec 4,1 mln zł w kwietniu.

Największy łączny obrót na wszystkich seriach emitenta osiągnięto na obligacjach wyemitowanych przez BGK. Powodem tego była wspomniana wcześniej emisja serii obligacji, która odpowiadała za 39,4 mln zł z 39,8 mln zł obrotu. Tak samo jak w poprzednich miesiącach popularne były też obligacje wyemitowane przez PKN Orlen (obrót 22,8 mln zł), PZU (20,2 mln zł) i KGHM (15,7 mln zł). Interesującym emitentem jaki pojawił się w zestawieniu jest chemiczna spółka PCC Rokita. Wartość wyemitowanych przez nią obligacji wynosi 289 mln zł, jednak cechą szczególną jest oferowany przez nie stały kupon. W 2020 znalazła się ona relatywnie wysoko w naszym zestawieniu także w marcu, kiedy to RPP obniżyła stopy procentowe. Pod koniec kwietnia zrobiła to ponownie, co w części może uzasadniać obecność tego emitenta w zestawieniu w maju. Dodatkową zachętą dla inwestorów może być m.in. brak alternatyw (spadki stóp procentowych obniżyły praktycznie do zera dochód z WIBOR-u) oraz wzrost kuponu przez tego emitenta (od 2 emisji wynosi 5,50 proc. wobec wcześniejszych 5,00 proc.). Jednak ten drugi czynnik wynika też z pogorszenia wyników finansowych w ostatnim roku i jednoczesnym pogorszeniu sytuacji finansowej.

Zapadalność

W maju na 4 zapadające obligacje wykupione zostały dwie: BST0520 (Best) oraz BGK0520 (BGK).

Swoich obligacji nie wykupił w terminie Vivid Games, w związku z pogorszeniem sytuacji rynkowej i fiaska emisji obligacji serii B. O braku wykupu informowaliśmy już w poprzednim podsumowaniu.

Swoich obligacji nie wykupił także deweloper J.W. Construction. Tutaj doszło jednak do zmiany warunków emisji przez co termin wykupu zapadającej pierwotnie w maju serii JWC0520 zmienił się na maj 2022 roku – jednocześnie jest ona obecnie notowana pod tikerem JWC0522. Zmienione zostało także oprocentowanie tej serii: od 12 grudnia 2020 podstawą naliczania będzie WIBOR 3M (okresy odsetkowe ulegną skróceniu do 3 miesięcy), a do 11 grudnia będzie to tak jak dotychczas WIBOR 6M ale powiększony o marżę w wysokości 5 pkt proc.

Oprócz terminowych wykupów, w maju miały miejsce 2 wykupy przedterminowe. Po jednej serii wykupił Comp i Biogened – odpowiednio CMP0720 i BGD0920.

W czerwcu do wykupu pierwotnie było 11 serii o łącznej wartości nominalnej 867,3 mln zł.

Zapadające obligacje skutecznie wykupił już IPF (IPP0620), Getin Noble Bank (GNB0620), Kruk (KRU0620), Dom Development (DOM0620). Kolejny raz termin wykupu został przełożony przez obligatariuszy serii GFN0620. Został on przełożony na 4 grudnia 2020 roku. Oznacza to, że do końca miesiąca z rynku powinny zostać skupione obligacje o wartości 401,2 mln zł.

Nowe emisje

W maju miało miejsce 25 rejestracji nowych serii obligacji korporacyjnych w KDPW o łącznej wartości nominalnej 692,9 mln zł.

Nowe emisje zarejestrowały dwie spółki znane z GPW. Play Communications, której wartość wyniosła 87 mln zł. Dodatkowo spółka z NewConnect – Infoscan, przeprowadziła dwie mniejsze emisje o wartości 1,5 mln zł (2x po 0,75 mln zł).

W maju miała miejsce także emisja dwóch serii obligacji PFR: serii PFR0325 oraz PFR0925. Więcej o nich opisano w części „Debiuty”.

Debiuty

W maju na rynku Catalyst zadebiutowało 5 nowych serii obligacji, w tym 3 z nich wprowadził PFR. Łączna wartość nominalna wynosi 50 108 mln zł (z czego zaledwie 108 mln zostało, to obligacje wyemitowane nie przez PFR).

Największa emisja dotyczy obligacji serii PFR0325 o wartości 18 500 mln zł. Polski Fundusz Rozwoju wypłaca za nie stałe 1,625 proc. w ciągu roku. Seria PFR0324 o wartości 16 325 mln zł wypłaca stałe 1,375 proc., z kolei PFR0925 o wartości 15 175 mln zł stałe 1,625 proc. Pierwsze notowania każdej z nich odbyły się 28 maja. Wszystkie wprowadzone obligacje PFR zostały zabezpieczone gwarancją skarbu państwa. Środki pozyskane z tych emisji zostaną przeznaczone na realizację programu Tarczy Finansowej PFR.

Poza PFR na rynek swoje obligacje wprowadził Archicom oraz PCC Rokita. Seria ARH0222 o wartości 90 mln zł wypłaca zmienny kupon w wysokości WIBOR 3M + 2,45 pkt proc. Z kolei wyemitowana przez PCC Rokita seria PCR0527 standardowo wypłaca stały kupon równy 5,5 proc. Jest to już druga seria obligacji, gdzie kupon wzrósł ze stałych 5 do 5,5 proc.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje