wtorek, 02 marca 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (październik 2020)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 17 listopada 2020
W październiku obroty na Catalyst wyniosły 241,21 mln zł wobec 180,94 mln zł przed miesiącem i 280,5 mln zł w ubiegłym roku. Wygenerowany obrót jest o 27,3 mln zł większy niż średnia za ostatnie 12-miesięcy.

W październiku obligacje korporacyjne drożały, co pokazuje spadek mierzonej przez nas Zero Discount Margin ważonej wartością emisji z 3,02 proc. do 2,83 proc., a uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM nie zmieniła się i utrzymała na poziomie 0,79 proc. Warto zobaczyć, że przecena na rynkach akcyjnych jaka miała miejsce pod koniec października, ominęła rynek obligacji korporacyjnych, których wyceny zbliżyły się do sierpniowych maksimów.

Z 17 analizowanych sektorów mediana ZDM spadła dla 10 z nich, przy wzroście dla pozostałych 7. Największe spadki odnotowano dla sektorów: Retail (-172 pb.), Usługi Finansowe (-134 pb.) i Wierzytelności (-43 pb.). Z kolei największe wzrosty dotyczyły sektora Pożyczek (+88 pb.) i Funduszy (+35 pb.).

Duży spadek ZDM w sektorze Retail wynika z wprowadzenia do obrotu najnowszej emisji Dino Polska – DNP1023. Rentowność na koniec miesiąca tej serii wynosiła ledwie 1,30 proc. przy medianie ZDM dla tego sektora na poziomie 3,64 proc. we wrześniu. Oprócz tego aż o 4,2 proc. podrożały obligacje LPP1224, których rentowność spadła o 100 pb. do 1,1 proc. Te dwa czynniki, wraz z zaledwie pięcioma notowanymi seriami obligacji w tym sektorze odpowiadały za tak znaczący spadek mediany rentowności.

Spadek w sektorze Usług Finansowych, w kontraście do sektora Retail, jest efektem wykupu serii AOW1020. Na koniec września jej ZDM wynosił aż 32,6 proc., co było spowodowane perspektywą wykupu w ciągu najbliższych dni i utrzymywaniem się kursu poniżej wartości nominalnej. Spowodowało to istotny wzrost mediany ZDM dla tego sektora w poprzednim miesiącu (+102 pb.) Warto jednak zauważyć, że spadek znacznie przerósł wrześniowy wzrost. Wynika to z ponadprzeciętnej rentowności tej serii, która kilkukrotnie przekraczała medianę dla sektora. Obecnie w tym sektorze jedynie obligacje Europejskiego Centrum Odszkodowań (20,8 proc.) oraz ABS Investment (8,9 proc.) oferują rentowności istotnie odbiegające od mediany.

Październik był też udany dla posiadaczy obligacji spółek wierzytelnościowych. Mediana rentowności spadła o 43 pb., co pokazują wzrosty na większości notowanych serii. Wzrostom przewodziły obligacje Kredyt Inkaso, które zyskiwały nawet po 8 proc. (KRI1221). W połowie października spółka przekazała raport za pierwszy kwartał (kwiecień-czerwiec), w którym pokazała wzrost przychodów o 11,9 proc. rdr (34,0 mln zł vs 30,4 mln zł) i spadek wpłat od dłużników o 15,8 proc. (53,4 mln zł vs 63,3 mln zł). Zadłużenie finansowe netto spadło do 429,4 mln zł (vs 453,3 mln zł na koniec marca) przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia do kapitałów własnych do 1,98 (vs 2,11). Dane za Q3’20 przekazał też Kruk i Best. Według wstępnych szacunków wpłaty dłużników dla Kruka wyniosły 452 mln zł (vs 433 mln zł rdr) przy EBITDA gotówkowa równej 324 mln zł (vs 286 mln zł rdr). Dobre spłaty osiągnął też Best – w Q3’20 wyniosły 80,1 mln zł (+20 proc. rdr). Dodatkowo spółka dokonała przedterminowego wykupu obligacji o łącznej wartości 20 mln zł.

Wzrosty ZDM w sektorze Pożyczek były efektem spadku cen obligacji Everest Capital – serii EVC0822 (-2,0 proc. m/m) i EVC0921 (-0,5 proc. m/m). Spadki dotknęły tych serii mimo przeprowadzonego przez emitenta skupu (23,8 mln zł obligacji EVC0621 i 14 mln zł EVC0921).

Podobny charakter miał wzrost ZDM w jednym z najmniejszych sektorów na Catalyst – Funduszy. Był on efektem spadku ceny o 1 proc. serii MCF0222 wyemitowanej przez MCI.PrivateVentures FIZ.

Patrząc po ruchach na poszczególnych seriach widać, że nadal duże wahania dotyczą obligacji Getin Noble Banku. Aż 7 z 10 serii o największych wzrostach to właśnie papiery tego emitenta. Oprócz tego aż 5 z 10 obligacji o największych spadkach, to także emisje Getinu. Największe wzrosty dotknęły serie GNB0523 (+11,4 proc.), GNB0124 (+8,1 proc.), GNB1220 (+6,5 proc.) i GNB0221 (+5,6 proc.). Z kolei największe spadki dotknęły GNB0424 (-8,2 proc.), GNB0423 (-6,3 proc.) i GNB1223 (-5,0 proc.). Ruchy na pozostałych obligacjach GNB nie były większe niż +/- 5 proc. W październiku agencja ratingowa Fitch utrzymała ocenę banku na poziomie CCC+. W październiku Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał trzy decyzje dotyczące Getinu, kwestionując sposób oferowania obligacji GetBack, niedozwolone klauzule i jednostronną zmianę umów. Zgodnie z powyższymi decyzjami, za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nałożono na Getin karę finansową ponad 7 mln zł, a także Prezes UOKiK nakazał, aby GNB wypłacił rekompensatę osobom, które nabyły obligacje GetBack za jego pośrednictwem (wyniesie ona 20 tys. zł). Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne. Dodatkowo, KNF złożył wniosek o odwołanie ze stanowiska przewodniczącego Rady Nadzorczej Leszka Czarneckiego, który został odrzucony przez akcjonariuszy banku.

Wysokie wzrosty dotyczyły także wcześniej wspomnianych obligacji Kredyt Inkaso. Seria KRI1221 zyskała aż 8,0 proc. co było trzecim największym wzrostem w październiku Na koniec miesiąca jest notowana na poziomie 92,0, a w ciągu ostatniego półrocza wzrosła o 22,7 proc.

Jeśli chodzi o spadki, to mimo licznego udziału obligacji GNB, największy spadek osiągnęła ostatnia notowana seria Kancelarii Medius – KME0321. W październiku straciła na wartości aż 72,6 proc., a jej kurs zatrzymał się na poziomie 20,0. O tym emitencie pisaliśmy już kilkukrotnie w tym roku (m.in. przy okazji nie wykupienia serii KME0720), a dobrym podsumowaniem jego sytuacji finansowej jest raport za Q2’20 przekazany w październiku, w którym poinformowano o osiągnięciu ujemnych przychodów w kwocie aż 29,0 mln zł. Jak wskazano w raporcie było to wynikiem przeszacowania wartości posiadanego portfela wierzytelności. W efekcie jego wartość bilansowa jest niższa od zobowiązań z tyt. obligacji, dla których stanowił on zabezpieczenie.

Obroty

W październiku obroty na Catalyst wyniosły 241,21 mln zł wobec 180,94 mln zł przed miesiącem i 280,5 mln zł w ubiegłym roku. Wygenerowany obrót jest o 27,3 mln zł większy niż średnia za ostatnie 12-miesięcy. Obrót na transakcjach pakietowych wyniósł 3,39 mln zł wobec 1,98 mln zł w poprzednim miesiącu.

Obrót na obligacjach korporacyjnych wyniósł 210,6 mln zł, w tym 82,9 mln zł to obligacje BGK/EBI/PFR. W poprzednim miesiącu obrót wyniósł 154,7 mln zł, co oznacza wzrost aż o 55,9 mln zł. Największy wpływ na ten wzrost miały właśnie obligacje BGK/EBI/PFR, których obrót wzrósł o 53,1 mln zł. Większy o 19,1 mln zł obrót odnotowano także na obligacjach firm z sektora Paliwa, Gazu i Energii. To głównie te sektory odpowiadały za znaczny wzrost obrotu w tym miesiącu. Największe spadki obrotu odnotowano na obligacjach firm z sektora Przemysłu (-7,8 mln zł), Banków (-7,5 mln zł), Wierzytelności (-4,7 mln zł).

Jeśli chodzi o obrót na obligacjach BGK/EBI/PFR, to jest on związany z kolejnymi emisjami obligacji covidowych przez BGK i EBI. W październiku do obrotu weszło dodatkowe 7,2 mld zł obligacji (6,2 mld zł w obligacjach BGK) i to w dużej części właśnie na tych obligacjach wygenerowany został większy obrót. Co ciekawe bardzo duży obrót (43,3 mln zł vs 5,8 mln zł we wrześniu) osiągnięto na obligacjach serii FPC0427, których w ostatnich miesiącach nie emitowano.

Wzrost w sektorze Paliwa, Gaz i Energia, to efekt większego obrotu na obligacjach PKN Orlen. W październiku wyniósł on 27,5 mln zł wobec 9,8 mln zł we wrześniu. Największy wzrost dotyczył obligacji PK10622 (+9,3 mln zł) oraz PKN0722 (+7,9 mln zł). Obligacje pozostałych emitentów nie odnotowały większych zmian.

Największy spadek odnotowano w sektorze Przemysłu, co wynika z mniejszego handlu obligacjami KGHM. Od kilku miesięcy jest to praktycznie jedyny emitent w tym sektorze, na którego obligacjach jest jakikolwiek obrót. Nie inaczej było w październiku, jednak obrót na nich wyniósł zaledwie 4,3 mln zł wobec ponad 12 mln zł we wrześniu.

Powyższe zmiany dobrze widać po zestawieniu obrotu według emitentów – niekwestionowanym liderem jest tutaj BGK z 82,9 mln zł obrotu. Drugi jest PKN Orlen z obrotem na poziomie 27,5 mln zł, który napędził sektor Paliw, Gazu i Energii. Jednak dysproporcja między nimi jest miażdżąca i wynosi aż 55,4 mln zł. Potwierdza to tezę, którą zauważyliśmy już w poprzednich miesiącach – bez nowych emisji „covidówek” nie ma handlu na Catalyst.

Zapadalność

W październiku wszystkie przypadające do wykupu serie zostały terminowo wykupione. Dodatkowo trzech emitentów przedterminowo wykupiło swoje obligacje – Best (BST0121) Geo. Mieszkanie i Dom (GEO0421) i Vantage Development (VTG1022).

W listopadzie przypada termin wykupu 7 serii obligacji o wartości 500,4 mln zł. Na dzień wydania raportu zostały już wykupione obligacje WBE1120 przez WB Electronics o wartości 80 mln zł (część rozliczona z nową emisją w październiku) oraz seria Getin Noble Banku – GNB1120 o wartości 50 mln zł.

Do wykupu pozostało jeszcze 5 serii: Echo Investment (100 mln zł), OT Logistics (14,1 mln zł), Polska Grupa Farmaceutyczna (100 mln zł), Kruk (30 mln zł) i Getin Noble Bank (40,4 mln zł).

Najwięcej emocji będzie związanych z wykupem obligacji OT Logistics. Spółka realizuje plan naprawczy, którego jednym z elementów było refinansowanie części zadłużenia serii D tj. OTS1120 poprzez nową emisję obligacji serii H. Dzięki temu zadłużenie z tytułu tej serii spadło ze 100 mln zł do 14,1 mln zł. Mimo to wykup pozostałej części nie jest tak oczywisty, co wynika m.in. z ujemnego kapitału obrotowego netto na poziomie 552,6 mln zł (na dzień 30.06.2020). Od końca drugiego kwartału Spółka informowała o sprzedaży dwóch nieruchomości (łączne wpływy 32,8 mln zł) oraz sprzedaży akcji spółki zależnej (wpływ 64 mln zł). Jednak zestawiając to z wartością luki w kapitale obrotowym, nie zmieniło to istotnie sytuacji płynnościowej Spółki.

Nowe emisje

W październiku w rejestrze KDPW zarejestrowano obligacje 38 spółek o łącznej wartości 2 455,43 mln zł, wobec 2 304,97 mln zł we wrześniu. Dodatkowo zarejestrowano obligacje eurowe o wartości 60,8 mln euro.

Emisje banków hipotecznych, firm leasingowych oraz firm faktoringowych wyniosły 2 101,0 mln zł. Najwięcej wyemitował Pekao Faktoring – 950,0 mln zł (w 2 seriach 200,0 i 750,0 mln zł), następnie PKO Bank Hipoteczny – 651 mln zł (2 serie), Pekao Leasing 250 mln zł (w 1 serii), PEKAO Bank Hipoteczny 150 mln zł (w 1 serii) oraz mLeasing 100 mln zł (1 seria). Dodatkowo Pekao Faktoring wyemitował 1 serię obligacji o wartości 40 mln euro.

Z kolei 208,8 mln zł obligacji wyemitowały spółki znane z GPW: Develia (70 mln zł), WB Electronics (60 mln zł), Everest Capital (37,75 mln zł), Lokum Deweloper (35 mln zł), JHM Development (5,07 mln zł) oraz Kancelaria Prawna-Inkaso WEC (1 mln zł). Jedną eurową serię wyemitował też Echo Investment – 12,8 mln euro.

W październiku miała miejsce seria emisji przeprowadzonych nie tylko za pośrednictwem agenta emisji. Największe przeprowadził Europejski Bank Inwestycyjny. Wyemitował on aż 2 250 mln zł obligacji w trzech seriach: 1 500 mln zł, 400 mln zł oraz 350 mln zł. Za pierwsze dwie kupon wynosi 2,75 proc., a za najmniejszą 3,00 proc.

Nową emisję przeprowadził też Dino Polska – jej wartość to 250 mln zł, która już po kilku dniach zadebiutowała na Catalyst. Jej kupon wynosi WIBOR 3M + 1,30 pkt proc. i nie zmieniło się względem wcześniejszych serii. Dodatkowo październikowe emisje, które też już zadebiutowały na rynku i zostały przez nas opisane, to: dwie serię obligacji Benefit Systems (BFT0422 i BFT1024), jedna seria Kruka (KRU0925) oraz emisja Ronson Development (RON0424).

Nową emisję przeprowadziła Victoria Dom. Jej wartość wyniosła 43 mln zł przy ofercie na poziomie 60 mln zł. Jest to największa dotychczasowa emisja tej spółki, która oferuje kupon WIBOR 6M powiększony o marżę w przedziale 5-6,00 pkt proc.

Oprócz emisji w zł dwie emisje w euro przeprowadziło Echo Investment (40 mln euro) i MLP Group (15 mln euro).

W kolejnych miesiącach można spodziewać się kolejnych emisji. W październiku dowiedzieliśmy się, że nową emisję planuje m.in. Tauron (ok. 1 mld zł), PGF czy PragmaGO. Dodatkowo MCI Capital, Marvipol i PKO Bank Hipoteczny ustanowiły program emisji bądź złożyli wnioski do KNF o zatwierdzenie prospektu.

Debiuty

W październiku na Catalyst zadebiutowało 8 nowych serii obligacji o łącznej wartości 680 mln zł. Dwie z nich (80 mln zł) oferują inwestorom stały kupon: GHS0124 oraz KRU0925.

Największa debiutująca na Catalyst emisja, to obligacje Dino Polska – 250 mln zł, o których pisaliśmy powyżej. Jest to druga seria tego emitenta obecnie notowana na rynku.

Duże emisje wprowadził na rynek też Dom Development (DOM0925) i Ronson Development (RON0424), każda po 100 mln zł. Na obydwu z nich w pierwszym miesiącu notowań odbywał się handel, przy czym większy na obligacjach RON0424 – obrót wyniósł 4,3 mln zł przy zaledwie 5 tys. zł na obligacjach DOM0925. Emisja Ronson Development płaci kupon równy 4,30 pkt proc. powiększony o WIBOR 6M. Jest to 4 seria tego emitenta obecnie notowana na Catalyst, jednocześnie oferuje najwyższą marżę (wcześniej 3,50 pkt proc. i 2,85 pkt proc.). Marża obligacji Dom Development wynosi 1,75 pkt proc. powiększona także o WIBOR 6M. Jest to powrót do marży oferowanej ostatnio w 2016 roku (w ostatnich latach 1,50- 1,60 pkt proc.).

Kolejne już – 22. i 23. serię obligacji wprowadził na rynek Ghelamco Invest. Seria GHS0124 o wartości 55 mln zł jest drugą, która oferuje inwestorom stały kupon równy 5,50 proc. (pierwsza oferuje 6,10 proc.). Druga, mniejsza emisja serii GHE0924 o wartości 50 mln zł oferuje zmienny kupon WIBOR 6M + 5,00 pkt proc. Jest to druga seria z marżą na takim poziomie. W pierwszym miesiącu notowań inwestorzy skierowali się ku stałokuponowej serii GHS0124, na której obrót wyniósł 0,8 mln zł, a cena na koniec miesiąca utrzymała się na poziomie 100,0.

Na rynku zadebiutowały też obligacje emitenta nie widzianego w ostatnich latach na Catalyst – Benefit Systems. Wprowadził on do obrotu dwie serię o łącznej wartości 100 mln zł. Seria BFT0422 oferuje kupon równy WIBOR 6M + 1,75 pkt proc., a BFT1024 WIBOR 6M + 2,75 pkt proc. Na żadnej z nich nie było obrotu w październiku.

Na Catalyst trafiła też kolejna emisja Kruka. Seria KRU0925 o wartości 25 mln zł jest pierwszą złotową serią tego emitenta, która oferuje stały kupon. Jego wysokość wynosi 4,8 proc., co jednocześnie oferuje najwyższe oprocentowanie, spośród obligacji Kruka, przy dzisiejszych poziomach stóp procentowych.

Obligacje „covidowe”

W październiku miały miejsce dwa przetargi sprzedaży obligacji przez BGK. Łącznie wyemitowano na nich 6 233,9 mln zł obligacji w trzech seriach.

Najwięcej wyemitowano obligacji serii FPC0725 – 3 308,8 mln zł, w tym 503,0 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Cena minimalna ukształtowała się na poziomie 101,021, co daje rentowność na poziomie 1,03 proc. Warto odnotować, że popyt na tym przetargu wyniósł aż 9 403,6 mln zł wobec maksymalnej ogłoszonej podaży na poziomie 2 750,0 mln zł. Oprócz tej serii BGK sprzedał też obligacje serii FPC0630 i FPC0733. Emisja pierwszej z nich wyniosła 2 015,9 mln zł (w tym 196 mln zł w sprzedaży dodatkowej), a maksymalna rentowność wyniosła 1,88 proc. Z kolei FPC0733 wyemitowano „tylko” 909,2 mln zł (brak sprzedaży dodatkowej) przy maksymalnej rentowności równej 1,98 proc.

W październiku, po dwóch miesiącach przerwy (a trzech licząc od ostatniego skupu obligacji PFR/BGK), do skupu obligacji z rynku wtórnego powrócił NBP. Oprócz obligacji skarbowych, skupił on 1 149,9 mln zł obligacji serii FPC0630, co odpowiada ponad połowie wartości nominalnej październikowej emisji obligacji tej serii. NBP nabył je po 100,619 nominału co sugeruje rentowność na poziomie 2,05 proc. Z tego powodu potencjalnymi sprzedającymi byli prawdopodobnie nabywcy obligacji w ramach emisji wrześniowej - wtedy rentowność 2,061 proc. vs 1,883 proc. w tym miesiącu.

Na listopad dwie emisje planuje BGK (10.11 i 25.11), w ramach których oferowane mogą być trzy serię obligacji – FPC0630, FPC0733 oraz potencjalna nowa emisja. Na 18 listopada planowana jest operacja skupu przez NBP.

Na koniec października poza NBP znajdowało się 97,91 mld zł obligacji covidowych, w tym 95 91 mld zł na Catalyst. Z kolei skupione przez Bank Centralny papiery mają nominalną wartość równą 52,31 mld zł.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje